Regulační potrubní armatury jsou určeny k regulaci parametrů pracovního prostředí změnou průtoku nebo průtokové plochy. Nemusí nutně zajišťovat úplné uzavření průtokové oblasti a neměl by být používán jako uzavírací ventil. Stejně tak je nežádoucí a někdy i nepřijatelné přesouvat „odpovědnosti“ regulačních ventilů na uzavírací ventily. Pro současné plnění funkcí uzavíracích a regulačních ventilů existuje kombinovaný typ ─ uzavírací a regulační ventily.

V aktuálně platném GOST 24856-2014. Potrubní armatury. Termíny a definice“ se nedoporučuje nazývat regulační ventily škrticí nebo škrticí regulační a uzavírací a regulační ventily – uzavírací a škrticí klapka. A je zcela nepřijatelné používat takové „pojmy“ jako „nastavitelné ventily“ a „uzavírací a nastavitelné ventily“.

Jaké typy regulačních ventilů existují?

Vyrábí se různé typy (nebo přesněji odrůdy) regulačních ventilů. Ze čtyř hlavních typů potrubních armatur se v této kapacitě používají tři – ventily, kohouty a klapky. V omezené míře se používají pouze regulační ventily, které souvisejí především s uzavíracími ventily. Řada regulačních dokumentů výslovně stanoví nežádoucí použití uzavíracích ventilů jako regulačních ventilů. Ale jak víte, neexistují žádná pravidla bez výjimek.

Regulační ventily mohou být realizovány ve formě regulátorů. Je sice nesprávné považovat regulátory za samostatný typ regulačního ventilu na základě konstrukce ventilu, neboť typ ventilu je dán směrem pohybu blokovacího nebo regulačního prvku vzhledem k průtoku pracovního média. A regulátory jsou zařízení, ve kterých je jeden z výše uvedených typů armatur (například ventil) jen součástí konstrukce.

Hlavní „pole“ regulačních ventilů tvoří regulační ventily, které jsou často nejvýznamnějším a nejdražším prvkem regulační smyčky.

Regulační ventily mohou být navrženy tak, aby prováděly specifické úkoly. Například tzv k utěsnění nádob obsahujících plyn, vzduch nebo páru se používá dýchací ventil (jiné názvy ─ vstupní ventil, výstupní ventil) zajišťující dodržení stanovených tlakových parametrů v prostorách těchto nádob. Pomocí redukčního ventilu se v důsledku zvýšení hydraulického odporu snižuje provozní tlak v systému.

Existuje široká škála konstrukcí regulačních ventilů. Mohou mít jeden ventil – jednosedlový ventil nebo průtokovou oblast tvořenou dvěma nebo více ventily umístěnými v sérii na stejné ose – vícestupňový ventil, například dvousedlový regulační ventil.

U stále rozšířenějších klecových ventilů je ventil vyroben ve formě stacionární části, která se v důsledku přítomnosti profilovaných otvorů pro průchod pracovního média nazývá klec. Píst pohybující se uvnitř článku mění celkovou plochu otevřeného průřezu těchto otvorů, což umožňuje ventilu článku účinně vykonávat regulační funkce.

ČTĚTE VÍCE
Co je nejčastější příčinou úrazů elektrickým proudem při práci?

Cívka ─ blokovací prvek uzávěru ventilu, který zajišťuje regulaci průtoku pracovního média, ─ může být kotoučová, pístová (válcová), kulovitá, jehlová. V druhém případě se řídicí ventil nazývá jehlový ventil.

Jako regulační ventily se používají klapky, které mají řadu výhod. Vyžadují malý prostor pro instalaci, poskytují vysoký výkon, nevedou ke ztrátě tlaku, s kovovým těsněním mohou být použity v širokém teplotním rozsahu a mají relativně nízkou cenu.

Kulové kohouty jsou vhodné pro regulaci viskózních kapalin a kalů. K ovládání regulačních ventilů se používají různé pohony: pneumatické, hydraulické, elektrické.

Hlavní parametry regulačních ventilů

Jedním z hlavních parametrů regulačních ventilů je průchodnost, která se číselně rovná průtoku pracovního média o hustotě 1000 kg/m protékajícího ventily při tlakové ztrátě 0,1 MPa (1 kgf/cm). Sloužil jako základ, na kterém byla vytvořena celá rodina parametrů obsahujících frázi „propustnost“: podmíněná propustnost, počáteční propustnost, minimální propustnost, relativní propustnost, skutečná propustnost.

Neméně důležitým parametrem je propustná charakteristika – závislost průchodnosti na zdvihu ventilu. Stanovená experimentálně se nazývá „skutečná výkonová charakteristika“. Kromě toho existuje také lineární charakteristika propustnosti, ekviprocentní charakteristika propustnosti a speciální charakteristika propustnosti. A také další charakteristiky: konstrukční charakteristika (závislost průtokové plochy ve ventilu regulačního ventilu na aktuálním zdvihu), kavitační charakteristika, provozní průtoková charakteristika.

Kvantitativním kritériem pro únik ve ventilu regulačního ventilu je parametr nazývaný relativní únik. Regulační ventily samozřejmě musí zajistit těsnost při zavírání, ale důležitější je schopnost regulovat průtok.

Proto jsou pro regulační ventily zvláště důležité indikátory, které odrážejí jejich schopnost regulovat pracovní prostředí, ─ regulační rozsah, rozsah nastavení regulátoru, regulační zóna.

Při vývoji, konstrukci, výrobě a následném použití regulačních ventilů jsou brány v úvahu i parametry jako je necitlivost, mrtvá zóna, kavitační koeficient a další.

Hodnota armatur kontrolního potrubí

Regulační ventily mají důležité místo v obecném sortimentu potrubních armatur. Marketingové průzkumy prováděné v Rusku i v zahraničí, založené na analýze světového a domácího trhu, zaznamenávají vždy vysoký podíl regulačních armatur na celkovém objemu ostatních typů potrubních armatur.

Regulace průtokových parametrů pracovního prostředí, nezbytných pro efektivní řízení a kontrolu technologických procesů, je technicky velmi obtížný úkol. Včetně proto, že změna postavení regulačního orgánu je často doprovázena dynamickou změnou parametrů pracovního prostředí – tlaku a průtoku.

ČTĚTE VÍCE
Kde je nejlepší umístit včelín?

Bez regulačních ventilů není možné zajistit stabilitu jmenovitých režimů a „normální“ výskyt přechodných procesů. Efektivně fungující regulační ventily jsou garantem normálního fungování potrubní dopravy, energetických zařízení a mnoha dalších průmyslových odvětví.

V tepelné energetice tak jeho použití pomáhá zajistit efektivní řízení provozu kotlů, jejich bezpečný a hospodárný provoz v projektových režimech. Na přívodním potrubí každého kotle musí být instalovány regulační ventily. Regulátory tlaku jsou povinným atributem topných bodů s proměnným průtokem páry. Použití uzavíracích ventilů k regulaci tlaku páry není povoleno. Aby bylo možné adekvátně reagovat na výzvy doby, způsobené obecnou komplikací technologie, zvyšujícími se požadavky na účinnost a ekologickou bezpečnost průmyslových systémů, je nutné regulační ventily neustále zdokonalovat. Hlavními prioritami jsou zvýšení jeho spolehlivosti, snížení spotřeby energie, zvýšení přesnosti a rychlosti ovládání a zvýšení odolnosti proti korozi. A zároveň návrh regulačních ventilů nemůže být příliš komplikovaný, protože musí mít přijatelné náklady, zůstat pohodlný pro použití a nevyžadovat složitou a nákladnou údržbu během období mezi opravami.

Požadavky na armatury kontrolního potrubí

Regulační ventily podléhají širokému spektru požadavků, které musí splňovat po celou dobu svého životního cyklu. Zejména se jedná o požadavky na typ regulační charakteristiky a přesnost řízení parametrů. Například regulace délky cyklů zavírání a otevírání, stejně jako fixace rolety v požadované mezipoloze.

Regulační ventily musí být pevné a tuhé, schopné odolat vysokému mechanickému zatížení bez plastických a elastických deformací.

Stejně jako jakékoli jiné potrubní armatury nemají regulační ventily právo nebýt utěsněny. Jak ve vztahu k vnějšímu prostředí, tak k úsekům potrubí odděleným ventilem.

Regulační ventily musí být spolehlivé a odolné, tj. schopné spolehlivě plnit své funkce po danou dobu. Garantovaný ─ znamená s přijatelnou poruchovostí, s danou pravděpodobností, provedení stanoveného počtu provozních cyklů před první poruchou.

Obsluha regulačních ventilů by měla být pohodlná a neměla by být doprovázena významnými provozními náklady. To znamená, že údržba regulačních ventilů nezahrnuje časté a pracné seřizování, mazání atd. To je důležité zejména u ventilů umístěných v bezobslužných prostorách, instalovaných ve vzdálených částech potrubí nebo výrobních zařízeních s nepřetržitým cyklem, jejichž zastavení z důvodu preventivního údržba je vysoce nežádoucí.

ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být vzdálenost mezi palubními deskami?

Uzavírací a regulační ventily

Rozšířila se technická zařízení, která se neomezují pouze na řešení problémů regulačních ventilů, ale mohou sloužit i jako uzavírací ventily, zajišťující uzavření průtoku pracovního média s určitou těsností, což dalo vzniknout samostatnému typ kombinovaných ventilů. Uzavírací a regulační armatury jsou potrubní armatury, které kombinují funkce regulačních a uzavíracích armatur.

Názorně to lze znázornit uzavíracími a regulačními ventily. Například ventily KZR, určené k regulaci a uzavření průtoku řízeného prostředí. Ukazují, jak lze úspěšně kombinovat uzavírací a regulační ventily pro otopné soustavy v jednom technickém zařízení.

Uzavírací a regulační ventily pro vytápění, které umožňují regulovat parametry chladicí kapaliny a v případě potřeby dočasně vypnout jednotlivé topné okruhy, činí centralizované a autonomní systémy zásobování teplem pohodlnější, bezpečnější a energeticky účinnější. To platí stejně pro „malé“ sanitární armatury i armatury používané ve „velkých“ teplárnách a elektrárnách. Včetně technologických systémů, včetně bezpečnostních systémů, tak složitých a kritických objektů, jako jsou jaderné elektrárny jakéhokoli typu. A dále v zásobovacích systémech větrání, zásobování teplou vodou, ústředních a individuálních topných bodech (ústřední topné body a ITP), při regulaci široké škály technologických procesů v nejrůznějších technologických oblastech.

Bez použití moderních regulačních ventilů není možné současně zajistit spolehlivý a nejhospodárnější provoz zařízení v různých oblastech moderních technologií: ve všech odvětvích energetiky, včetně jaderné, která je v popředí, potrubní dopravy, chemického průmyslu. průmysl a další.

objev a uzavírací ventily na potrubí musí být uzavřeny pomalu и hladceaby nedošlo k vodnímu rázu. To je důležité zejména při práci s plynovodyobsahující hořlavé plyny. Pro označení pozic “OTEVŘENO” a „Uzavřeno“, musí být na všech uzavíracích ventilech plynovodů instalovány příslušné značky.

Jakému tlaku by měly odpovídat uzavírací ventily?

Podle typu vypnout a výroba uzavíracích a regulačních armatur CMO Španělsko, může pracovat při tlacích od 0 až 25 kg / cm2 s obecným průmyslem životní prostředí a nahoru 100 kg / cm2 s plícemi a čisté pracovní prostředí.

Základní požadavky na uzavírací armatury

Při výběru uzavíracích ventilů je třeba dbát na následující základní požadavky:

 • Zachování třídy těsnosti minimálně 2500 cyklů.
 • Doba provozu není kratší než 50 let.
 • Mechanismus nesmí být poháněn více než 250 N / m s největším možným úsilím.
 • Disky a spojovací potrubí musí být utěsněno.
ČTĚTE VÍCE
Co mohu udělat pro odstranění zápachu ze septiku v soukromém domě?

Jak používat při otevírání těsných ventilů

Při otevírání těsných ventilů použijte speciální klávesy zesilovačea ne improvizovanými prostředky. Předejdete tak poškození kování a zajistí bezpečnější použití.

Požadované prvky separačních uzavíracích ventilů

Oddělovací uzávěr armaturu, nainstalováno na potrubí, musí mít následující povinné elementy:

 • Ukazatel směru pohybu proudu pracovní tekutiny.
 • Ukazatele “OTEVŘENO” и “ZAVŘENO”, což vám umožní určit polohu výztuže.

Užitečné tipy a závěry

 • na otevírací a uzavírací uzavírací ventily na potrubí musí být elegantní и pomalýaby nedošlo k vodnímu rázu.
 • Je důležité věnovat pozornost rozsahu tlak, při kterém může fungovat uzavírací ventil armaturua vyberte vhodný typ armatur pro konkrétní provozní podmínky.
 • Mezi základní požadavky na uzavírací armatury patří konzervace těsnost, doba trvání vykořisťování a snadnost použití řídit a spojovací potrubí.
 • Při otevírání těsných ventilů použijte speciální Nástrojeaby nedošlo k poškození kování.
 • Oddělovací uzavírací ventily na potrubí musí mít ukazatel směru tok a indikátory polohy “OTEVŘENO” a „ZAVŘENO“ ​​pro pohodlí operátora.

Pomocí správných metod objevy a uzavřením uzavíracího ventilu kování, jakož i splnění požadavků na její volba и instalace, může poskytnout více v bezpečí a efektivní využívání potrubí.

Jak zjistit, zda je kohoutek pračky otevřený nebo zavřený

Abyste pochopili, zda je kohoutek pro pračku otevřený nebo zavřený, musíte věnovat pozornost poloze rukojeti. Pokud je rukojeť rovnoběžná s potrubím, pak je průtok otevřený. A pokud je rukojeť umístěna kolmo k potrubí, pak je v tomto případě průtok zablokován. Kromě toho jsou na těle ventilu výstupky, které označují, kterým směrem je třeba otočit rukojetí, aby se kohout otevřel nebo zavřel. Tvar rukojeti není tak důležitý jako její poloha. Baterie pro pračky jsou obvykle kulové, ale existují i ​​​​jiné možnosti. Hlavní věcí je vědět, jak porozumět stavu baterie, aby při provozu pračky nebyly žádné problémy.

Jak správně umístit led lampy svisle nebo vodorovně

Při instalaci LED lampy H4 dbejte na správnou polohu LED diod. Vertikální umístění je nejběžnější způsob instalace. V tomto případě mohou být LED diody nasměrovány shora dolů nebo zdola nahoru.

Správná instalace lampy je důležitá pro zajištění bezpečnosti a pohodlí jízdy. Při nesprávné instalaci LED může dojít ke zkreslení osvětlení vozovky, což může negativně ovlivnit viditelnost a řízení vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Jaký symbol označuje, že bělení pracovních oděvů je zakázáno?

Vertikální poloha LED diod umožňuje vytvořit jednotné a jasné osvětlení. Tato poloha také poskytuje širší úhel paprsku, což umožňuje řidiči vidět více na vozovku a okolí.

Je důležité si uvědomit, že před instalací led lampy H4 si musíte přečíst pokyny výrobce a dodržovat jeho doporučení. Vyhnete se tak možným problémům a dodatečným nákladům na opravu nesprávně nainstalovaných LED.

Je možné řídit vysokozdvižný vozík po silnici?

Ano, na veřejných komunikacích je možné jezdit vysokozdvižným vozíkem. K tomu však musí mít obsluha řidičský průkaz traktoru a také řidičský průkaz k řízení osobního automobilu. S vysokozdvižným vozíkem lze jezdit po běžných komunikacích, které podléhají všem dopravním předpisům, včetně omezení rychlosti a signalizace. Toto povolení vám umožňuje používat tento stroj pro účely doručování zboží na krátké vzdálenosti nebo přepravy zboží ve výrobě. Jedná se o velmi pohodlnou a rychlou alternativu k jiným druhům přepravy, zejména při nutnosti manipulace s těžkými a nepohodlnými předměty. Porušení pravidel silničního provozu však může mít za následek pokutu nebo ztrátu řidičského průkazu.

V jaké poloze by měly být ventily na afghánském kotli?

Afghánský kotel má ventily pro vypouštění páry, které je potřeba správně nastavit. Musí se otáčet kolem své osy a mít volný pohyb nahoru a dolů v obrobené drážce na výstupních trubkách. To je velmi důležité, protože tak můžete kontrolovat tlak v kotli a zabránit jeho přetečení. Drážka na trubkách víka vám pomůže s orientací – jednoduše ji můžete vizuálně najít a zarovnat s drážkou ve ventilu. Kromě toho si uvědomte, že nesprávné nastavení ventilu může vést k nebezpečným následkům, jako je výbuch nebo únik páry. Proto je seřizování ventilů odpovědným úkolem, který vyžaduje péči.

péče
Obsah
Krmení králíků
Chov králíků
Plemena králíků
Různé

Chcete-li bezpečně otevřít a zavřít uzavírací ventily na potrubích, je třeba operace provádět pomalu, aby se zabránilo vodním rázům. Je důležité vědět, že všechny uzavírací ventily plynovodů, které se používají k přepravě hořlavých plynů, musí mít speciální značky „Otevřeno“ a „Zavřeno“. Tyto indikátory pomáhají operátorům správně lokalizovat ventily a vyhnout se chybám. Při otevírání a zavírání uzavíracích ventilů musíte být opatrní, sledovat proces a pečlivě provádět všechny akce. To pomůže předejít možným nehodám a zajistí bezpečné používání potrubí.