Pokud nechcete přeplácet za topení, přečtěte si nová pravidla

Dnem 1. ledna 2019 nabyly účinnosti změny Pravidel pro poskytování inženýrských služeb vlastníkům a uživatelům prostor v bytových domech a bytových domech. Podařilo se tak vyřešit problém, který se dotkl tisíců obyvatel: byli nuceni platit za vytápění nikoli podle odečtů jednotlivých měřicích zařízení, ale podle norem průměrné spotřeby. Stalo se tak proto, že jejich práva byla závislá na nečestném chování jejich sousedů, kteří neměli individuální měřící zařízení.

Jak se počítá poplatek za vytápění?

Poplatky za přijatou tepelnou energii se počítají na základě odečtů měřičů tepla. K dispozici jsou komunální a individuální měřící zařízení. První jsou určeny k vyúčtování spotřeby tepelné energie celého bytového domu za zúčtovací období a druhé – v každém bytě. Platby za vytápění se provádějí na základě množství tepla spotřebovaného za určité období za cenu uvedenou ve smlouvě o poskytování služeb.

Jak ovlivnilo chování sousedů částku na účtence?

Dříve platila pravidla, která stanovovala, že pokud v bytovém domě selhalo alespoň jedno individuální měřící zařízení, pak se zbývající jednotlivá měřidla nepoužila pro výpočet poplatků za vytápění.

Například v domě vybaveném společným měřičem tepla jeden z obyvatel nesledoval provozuschopnost jednotlivého zařízení, a proto selhal. Poté všem svědomitým obyvatelům domu automaticky vznikla povinnost platit za vytápění podle zavedených norem, nikoli podle odečtů jejich jednotlivých měřicích zařízení. Ve většině případů to vedlo k navýšení částky uvedené na účtence.

Nová pravidla: nebudete muset platit víc, než byste měli?

Nová pravidla zavádějí možnost výpočtu výše úhrady za vytápění na základě odečtů jednotlivých spotřebičů v domech, které jsou vybaveny společným domovním měřičem tepelné energie a v nichž nejsou všechny místnosti vybaveny jednotlivými spotřebiči. To znamená, že nyní, bez ohledu na to, zda jsou všechny byty vybaveny individuálním měřícím zařízením, budou obyvatelé platit pouze za spotřebované teplo. Vlastníci tak získali „tepelnou nezávislost“ na svých sousedech a mají právo požádat o přepočet plateb, pokud dříve přeplatili za vytápění.

Nyní obyvatelé nebudou platit za teplo, které nedostali?

Nová Pravidla poskytování inženýrských služeb také stanoví, že majitelé bytových prostor, kteří přešli na individuální vytápění, budou moci platit za vytápění pouze společných prostor, tzn. centralizovaná topná zařízení byla demontována a majitelé prostor, ve kterých technická dokumentace k domu nestanovila topná zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když klimatizaci během instalace nevysáváte?

Dříve si hradili centralizované vytápění bytu i společných prostor a na vlastní náklady zajišťovali i provoz jednotlivých zdrojů tepelné energie. To znamená, že obyvatelé, kteří přešli na individuální vytápění, demontovali centralizované, například odstranili ze svého bytu všechny radiátory, museli platit za vytápění nejen společného majetku domu, ale i bytů, které vlastnili. Tedy vlastně zaplatili za službu, která jim nebyla poskytnuta.

Tento problém je nyní vyřešen. Pokud se majitel bytu rozhodne odpojit od obecného ústředního vytápění a vytápět své prostory individuálně, např. „brízovým“ topením, pak nemusí platit za centrální vytápění dle normy vypočtené na plochu jeho bytu, jak tomu bylo dříve. Za vytápění bude platit jen malou část domu související se společnými prostory (vchod, schodiště).

Jsou nová pravidla platná, i když dosud nebyl novelizován zákon o bydlení?

Uvažované změny se promítají do návrhu zákona, kterým se mění čl. 157 Zákon o bydlení. Navrhuje upřesnit postup při výpočtu poplatků za vytápění v bytovém domě.

Ve vyúčtování se uvádí, že výše platby za vytápění se vypočítá způsobem stanoveným Pravidly pro poskytování inženýrských služeb s přihlédnutím k ploše objektu vlastníka a množství tepelné energie, kterou spotřeboval. Navrhuje se stanovit objem spotřeby na základě odečtů hromadných nebo individuálních měřicích zařízení, případně obou současně.

Pokud bude návrh zákona přijat, bude definitivně vyřešena otázka postupu placení za vytápění. Odstraní se tak situace, kdy vlastníci prostor v bytových domech přeplácejí služby, které jim ve skutečnosti nebyly poskytnuty nebo byly poskytnuty v menším rozsahu.

Přestože novely bytového řádu ještě nebyly přijaty a lze předpokládat, že nabudou účinnosti až koncem roku 2019, nová Pravidla jsou již platná a závazná, takže majitelé prostor v bytových domech již mají právo počítat se všemi příznivými změnami.

Co dělat, když jsou účty za vytápění příliš vysoké?

Navzdory tomu, že změny Pravidel již vstoupily v platnost, jsou možné situace, kdy částka za topení v účtech zůstane nadhodnocená. Může k tomu dojít z důvodu technických chyb při generování účtenek, z neznalosti správcovské společnosti o změnách legislativy nebo úmyslného zneužití ze strany správcovské společnosti, počítající s neznalostí občanů o nabytí účinnosti nového postupu pro rozúčtování vytápění. poplatky.

ČTĚTE VÍCE
Jaké kotvy jsou potřeba k instalaci kovových dveří?

Pokud v účtence najdete nepřiměřeně vysokou částku, musíte se obrátit na správcovskou společnost obsluhující dům s žádostí o přepočet poplatku za vytápění. Musí odkázat na nařízení vlády 1, kterým se změnila Pravidla pro poskytování veřejných služeb, a také uvést úmysl obrátit se v případě zamítnutí žádosti na soud.

Pokud se tyto argumenty ukážou jako nepřesvědčivé a žádost zůstane neuspokojená, musíte se obrátit na soud v místě svého bydliště (místo provozovny, se kterou se spor váže) se žalobou vůči správcovské společnosti za závazek přepočítat platbu za inženýrské sítě (topení).

1 Nařízení vlády Ruské federace ze dne 28. prosince 2018 č. 1708 „O změnách Pravidel poskytování inženýrských služeb vlastníkům a uživatelům prostor v bytových domech a obytných domech o poskytování inženýrských služeb pro vytápění v bytový dům.”

Jak trvat na přepočtu platby za vytápění?

Správcovské společnosti často účtují poplatky za vytápění nesprávně. Chyby mohou být způsobeny tím, že při výpočtu je použita nesprávná plocha areálu, neberou v úvahu odečty běžného domovního měřiče tepelné energie a neprovádějí úpravy poplatků v případy stanovené zákonem.

Například velikost úpravy se může pohybovat od několika tisíc (7581,67 02 RUB ve věci č. 2531-2022/64 posuzované Okresním soudem Tverskoj v Moskvě) až po několik desítek tisíc (472,39 02 RUB ve věci č. 2012-2019/ XNUMX, posuzoval okresní soud Nikulinskij v Moskvě).

Abyste porozuměli poplatkům, musíte si vyžádat potřebné informace, vybrat vzorec pro výpočet a poté porovnat konečné hodnoty – uvedené v platbách a ty, které jste dostali.

Krok č. 1: Získejte informace pro výpočet

Abychom pochopili, zda je platba za vytápění správně vypočtena, jsou zapotřebí počáteční údaje.

1. Jak se ve Vaší obci účtuje vytápění – pouze v topném období nebo měsíčně v kalendářním roce 1 .

Tyto informace lze získat od správcovské společnosti nebo místních úřadů. Podívejte se také na jednotný platební doklad pro letní měsíce. Pokud jsou účtovány poplatky za vytápění, je pravděpodobné, že ve vaší obci k tomu dochází měsíčně po celý rok. Nebo správcovská společnost využívá toho, že mnoho lidí nemá čas studovat vyúčtování a neoprávněně účtuje za vytápění, ačkoli by mělo být účtováno pouze v topném období.

2. Otevřený nebo uzavřený systém zásobování teplem (přívod teplé vody); zda je tento systém centralizovaný nebo ne; je v bytovém domě samostatné topné místo 2 .

ČTĚTE VÍCE
Která žárovka bude hořet jasněji, když je zapojena paralelně?

3. Horizontální nebo vertikální rozvod vytápění 3.

Pokud jsou rozvody svislé, požádejte o informaci, zda jsou v prostorách domu rozdělovače. Pokud jsou přítomni v prostorách, jejichž celková plocha je více než 50% celkové plochy všech bytových a nebytových prostor, lze platbu za vytápění upravit s ohledem na distributory.

4. Jsou v domě místnosti, kde technická dokumentace nestanoví přítomnost topných zařízení, a jaká je jejich plocha?

Správcovská společnost má informace o konstrukčních prvcích domu. Lze o ně požádat odkazem na pod. “c” str. 31 nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354, str. 24 nařízení vlády Ruské federace ze dne 13. srpna 2006 č. 491, str. 1.5.1 .27 výnosu Gosstroy Ruské federace ze dne 2003. září 170 č. XNUMX.

Můžete také dodatečně uvést na čl. 8, 10 zákona o ochraně spotřebitele, odst. 31-37 Nařízení vlády Ruské federace ze dne 15. května 2013 č. 416, usnesení Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 4. září 2015 č. 301-ES15 – 10395, rozhodnutí o odvolání města Petrohrad Soud ze dne 12. dubna 2018 ve věci č. 33- 6742/2018, dopis Ministerstva pro místní rozvoj Ruské federace ze dne 20. prosince 2006 č. 14313-RM/07A.

Pokud je dům spravován společenstvím vlastníků jednotek, viz čl. 143.1 bytového zákoníku Ruské federace.

5. Jsou v domě místnosti, kde lze v důsledku právní rekonstrukce instalovat individuální zdroje tepla a jaká je plocha těchto místností 5 .

Tyto informace si lze vyžádat od místních úřadů 6 .

6. Je v domě funkční společné domovní (hromadné) měřící zařízení (ODPU) tepelné energie a jaké jsou jeho odečty za zájmové období 7.

Správcovská společnost je povinna:

  • do 1 pracovního dne od okamžiku podání žádosti, abychom vás seznámili s svědectvím ODPU;
  • do 3 pracovních dnů poskytnout informace o měsíčních objemech spotřebovaných komunálních zdrojů dle odečtů ODPU;
  • do 3 pracovních dnů poskytnout informace o svědectví ODPU po dobu nepřesahující 3 roky ode dne převzetí svědectví 8 .

7. Jsou v bytech a nebytových prostorách jednotlivá měřící zařízení tepelné energie (IMU) Jaké jsou odečty funkčních IMU?

Zákon nestanoví povinnost správcovské společnosti předkládat odečty jednotlivých měřičů tepla. Správcovská společnost musí zároveň provádět odečty IPÚ, pokud se nacházejí mimo prostory, alespoň jednou za 1 měsíců 6 .

ČTĚTE VÍCE
Jak se nazývá hornina, která je hlavní surovinou pro cement?

Správcovská společnost je však povinna do 3 pracovních dnů poskytnout informace o celkovém objemu komunálních zdrojů spotřebovaných v bytových a nebytových prostorách domu, o objemu komunálních zdrojů vypočteném podle norem spotřeby energie 10 .

Správcovské společnosti musí zajistit bezpečnost informací o odečtech hromadných (obecný dům), individuálních, společných (bytových) měřících zařízeních po dobu minimálně 3 let.

Potíže mohou souviset s výkonem IPU. Pokud měřič selže, jeho odečty nelze použít. To zpochybňuje konečný výpočet.

8. Jaká je výměra společných prostor (společný majetek).

Tato otázka je jednou z nejproblematičtějších. V praxi vznikají spory o to, zda by nebytové prostory měly být klasifikovány jako společné vlastnictví. A takové spory může často řešit pouze soud. Vlastnictví společného majetku přitom vzniká ze zákona a nepodléhá povinné registraci v Jednotném státním registru nemovitostí, což vede k nejrůznějším manipulacím s plochami. Ne každé osvědčení o registraci domu nebo jiná dokumentace obsahuje spolehlivé informace o oblastech.

Správcovská společnost musí pro výpočet poskytnout aktuální informace. Informace mohou být také obsaženy na webových stránkách GIS bytových a komunálních služeb, ale nejsou tam vždy spolehlivé.

9. Jaká je výměra bytových a nebytových prostor ve vlastnictví jednotlivých vlastníků.

Tyto informace jsou požadovány od správcovské společnosti, nebo mohou být převzaty ze zápisu z valné hromady vlastníků.

Krok číslo 2: zkontrolujte správnost poplatků

Chcete-li to provést, musíte najít vhodný vzorec a provést výpočet pomocí výše uvedených informací.

  • Pro dům s dálkovým vytápěním a zásobováním teplou vodou musí být vzorec zvolen s ohledem na odstavec 42 (1) nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354. Existuje mnoho vzorců – výběr závisí na na okolnostech.
  • Pro dům, ve kterém není centralizované zásobování teplem ani zásobování teplou vodou, vezměte vzorec s přihlédnutím k paragrafu 54 nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354. Při výběru vzorce se získané informace dříve bude užitečné (viz krok č. 1).

Krok č. 3: Podejte reklamaci

Pokud jednotný platební doklad uvádí nesprávnou částku platby za vytápění, je nutné zaslat předběžnou žalobu správcovské společnosti nebo organizaci zásobující zdroje, pokud majitelé domů uzavřeli přímé smlouvy.

ČTĚTE VÍCE
Kdo by měl opravit topné potrubí v bytě?

Reklamace musí zahrnovat nároky na přepočet časového rozlišení a vrácení přeplatků, jakož i na zaplacení pokuty ve výši 50 % z výše nadhodnocených poplatků a náhradu nemajetkové újmy 11 .

Krok č. 4: Pokud byl nárok ignorován, podejte žalobu

Pokud reklamace zůstane neuspokojena, můžete se obrátit na obecný soud se žalobním návrhem na přepočet poplatků za vytápění a vrácení přeplatku, zaplacení pokuty a náhradu morální újmy.

Požadavky několika vlastníků z různých bytů domu lze spojit do hromadné žaloby. Žalovaným bude stejná organizace, které jste zaslali žalobu (viz krok č. 3).

Podání nároku nebude podléhat státní povinnosti, pokud je výše nároků nižší než 1 milion rublů. 12

Máte-li nějaké dotazy, můžete se zeptat svých právníků vyplněním форму na našem webu. Odpověď bude zaslána na vámi zadanou e-mailovou adresu.

1 odst. 1 str. 42 odst. 1 Nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354.

2 Odstavec 11 str. 42 odst. 1, str. 54 nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354.

3 odst. 10 str. 42 odst. 1 Nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354.

4 Ustanovení 42 odst. 1 nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354.

5 Ustanovení 42 odst. 1 nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354.

6 Ustanovení 7, část 1, čl. 14 bytového zákoníku Ruské federace.

7 Ustanovení 42 odst. 1 nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354.

8 Pododstavce „e“, „r“ odstavce 31 nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354, odst. 34 nařízení vlády Ruské federace ze dne 15. května 2013 č. 416.

9 Pododstavec „e(1)“ odst. 31 nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354.

10 Pododstavec „r“ str. 31 nařízení vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354, str. 34 nařízení vlády Ruské federace ze dne 15. května 2013 č. 416.

11 Část 6 Čl. 157 bytového zákoníku Ruské federace, odstavec 45 usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 28. června 2012 č. 17.