Ochrana majetku je v rukou majitele. Pokud si předem nepromyslíte, jaká opatření přijmout, abyste zabránili vstupu cizích osob do areálu nebo na území, výsledky mohou být katastrofální.

Nejdůležitější proto vždy byla a zůstává otázka bezpečnosti, lze ji řešit různými způsoby: najmutím hlídače, obrátit se na služby bezpečnostních agentur, ale nejspolehlivější z nich je instalace zařízení, práce jehož cílem je předcházet útokům na majetek.

Po instalaci zabezpečovací signalizace je však třeba přemýšlet o tom, komu pověřit servis zabezpečovací signalizace. Ideální variantou je, když je uzavřena dohoda s firmou, která montáž prováděla, ale v každém případě by se mělo jednat o profesionály.

Oprava systému – seznam možných prací

Pokud jsou na zařízení zjištěny závady, je nutné včas přijmout opatření k jejich odstranění. Nejčastěji je příčinou jejich výskytu nesprávná obsluha nebo práce v agresivních podmínkách. Pro přesné určení, ve kterém sektoru se nachází vadné zařízení, je nutné otestovat každou jednotku systému.

Po zjištění nefunkčního zařízení musí technik provádějící opravy poskytnout posudek na možnost a nutnost jejich provedení. Může nastat situace, kdy je nutné vyměnit zařízení, které selhalo, a pak je snazší upgradovat stávající zařízení než pořizovat nové.

Fotografie údržby zabezpečovacího systému

Potřebu opravy lze často identifikovat při údržbě, nicméně případy náhlé poruchy nejsou při provozu zabezpečovacího alarmu také neobvyklé. K jejich identifikaci je nutná pravidelná údržba zabezpečovacího poplašného systému.

Nejčastější příčiny poruch jsou:

 • Porušení provozního řádu
 • Odmítnutí údržby
 • Mechanické poškození

Každý případ poruchy vyžaduje určité metody opravy. Pokud se například porouchá jedno ze systémových zařízení, použije se k jeho nalezení ovládací panel. Testuje každou alarmovou jednotku, dokud není nalezena vadná.

Po identifikaci místa poruchy zahájí podrobnější kontrolu každého prvku systému. Dále je vadné zabezpečovací zařízení opraveno nebo vyměněno.

Na základě výše uvedených případů poruchy může být oprava systému dvou typů:

 • Pravidelné (jeho potřeba je identifikována během údržby)
 • Urgentní (v případě náhlé poruchy jednoho ze zařízení)

To zpravidla vyžaduje velké finanční náklady, proto se doporučuje pravidelně kontrolovat, zda systém nevykazuje poruchy. K tomu je uzavřena smlouva o službě zabezpečovací signalizace, přičemž cena se může výrazně lišit.

ČTĚTE VÍCE
Jak by se mělo demontovat upevnění svahu v jámě výkopu?

Příčiny poruch a jejich odstranění

Spolehlivost systému závisí na kvalitě použitého zařízení. Navíc musí být správně vybrán, počínaje ovládacími zařízeními až po vodiče ve smyčce.

Protože jedním z důvodů poruchy může být použití nekvalitního drátu. Kvůli nestabilitě izolace vůči slunečnímu záření se může během prvních let provozu začít zhoršovat.

Dalším důvodem k obavám je nedostatečná profesionalita zaměstnanců, kteří systém navrhují. Zatímco majitelé nemovitostí se velmi často snaží ušetřit co nejvíce v takových fázích, jako je návrh a údržba bezpečnostních alarmů, volí pro vypracování projektu nejlevnější nabídku. Zpravidla je v tomto případě dokumentace vypracována s odchylkou od norem, protože je již dlouho známo, že levné věci jsou často nekvalitní.

Instalace zařízení prováděná narychlo a bez souladu s regulačními požadavky také vede k poruchám v systému. I to nejdražší zařízení se může při nesprávném připojení snadno stát nepoužitelným. Na průběh montážních prací na místě musí dohlížet pracovník technického dozoru a přejímka se provádí společně s Ministerstvem pro mimořádné situace.

Dalším aspektem, který ovlivňuje efektivní provoz zařízení, je jeho nesprávné připojení. Velmi často, ve spěchu nebo z neznalosti, dochází během procesu instalace k chybám. Řadu z nich lze samozřejmě odhalit během nastavování, ale je mezi nimi část, která zůstává až do první údržby nepovšimnuta.

Špatné připojení může také vést k selhání zařízení. Pokud je v době instalačních prací vodič umístěn ve svorce bez odizolování, časem se kontakt v tomto místě přeruší. Najít takovou poruchu je velmi obtížné.

Nekvalitní upevnění zařízení také nepřispívá ke spolehlivosti a stabilitě systému.

Jak se vyhnout poruchám a opravám?

Podle odborníků průměrné zařízení provozuje systém efektivně ne déle než rok a pak se promění v sadu zbytečných krabic. Abyste takové situaci při ochraně svého majetku předešli, měli byste nejen vybírat kvalitní vybavení, ale také věnovat velkou pozornost jeho provozuschopnosti.

Abyste si byli jisti spolehlivostí systému, měli byste uzavřít smlouvu o údržbě se společností, která má licenci k poskytování tohoto typu služeb. Protože když údržbu provádějí neodborní zaměstnanci, zdá se, že instalace funguje správně, ale při bližším zkoumání se ukáže, že je prostě vypnutá. Abyste se do takové situace nedostali, je lepší spolupracovat s firmami, které mají dobrou pověst, i když jsou služby dražší než průměr v tomto segmentu trhu.

ČTĚTE VÍCE
Jaké senzory se používají k měření hladiny kapalin?

Správná obsluha je klíčem ke kvalitní práci

Touha cítit se chráněna vedla k vytvoření speciálních poplašných systémů. V této fázi jsou považovány za nejspolehlivější a nejúčinnější možnost, ale pouze při správném použití.

První otázka, které musíte čelit, je, komu věřit, že ochrání váš majetek? Může to být vládní organizace přidružená k ministerstvu vnitra nebo soukromá bezpečnostní agentura. Ale v druhém případě stojí za to se zeptat, zda společnost poskytující tento typ služby potřebuje licenci na servis zabezpečovacího systému.

Pokud uvažujeme o technickém vybavení, tak jeho výběr je na trhu velmi široký, což umožňuje vybrat si systém splňující všechny požadavky. Je však třeba počítat s tím, že ne všechny systémy jsou státními firmami přijímány do služby, proto je vhodné si tuto problematiku předem promyslet.

Cena instalace závisí na různých aspektech, od ceny zařízení po velikost místnosti a vlastnosti zařízení. Po instalaci je třeba myslet na údržbu. Je to hlavní podmínka pro nepřetržitý provoz systému po celou dobu životnosti garantované výrobcem.

Sčítání

Jak dosáhnout efektivního provozu systému? Chcete-li to provést, musíte dodržovat určitá pravidla. Před projektováním byste si měli prostudovat vlastnosti zařízení, kde má být zabezpečovací systém instalován. Při výběru zařízení je nutné přikládat velký význam kvalitě, aniž bychom v budoucnu zapomněli na pohodlný a jednoduchý provoz instalace.

Chcete-li provést instalační práce, musíte pozvat odborníka a nezapomeňte zjistit, zda má licenci na servis požárních a bezpečnostních hlásičů a nekupovat za levné ceny.

A konečně – to nejdůležitější – neporušujte požadavky na provoz zařízení, zacházejte s nimi opatrně a zodpovědně. Při dodržení všech těchto pravidel bude váš systém sloužit dlouhou dobu a efektivně.

Údržba požárního poplachu

Po instalaci zařízení musíte okamžitě myslet na to, aby byl jeho provoz neustále sledován odborníky.

Chcete-li to provést, obraťte se na specializovanou organizaci, která má licenci na údržbu požárních poplachů, aby v souladu s regulačními požadavky prováděla seznam služeb zahrnutých do údržby.

co je to služba?

Jedním z hlavních prvků systémů jsou senzory. Jedná se o zařízení, uvnitř kterých jsou umístěny složité obvody. Vliv prachu a jiných částic, které se dostanou dovnitř, na ně negativně působí a zhoršuje jejich výkon. Nesprávná obsluha detektorů může vést k poruchám v komplexu, což snižuje úroveň bezpečnosti osob v místnosti.

ČTĚTE VÍCE
Jaká jsou nejlepší LED světla do kuchyně?

Sledujeme video, pořadí registrace technických dokumentů. služby:

Abyste takovým případům předešli, proveďte technické údržba bezpečnostních a požárních poplachových systémů, což umožňuje bezchybnou funkci celého systému.

Seznam služeb zahrnutých do údržby

Údržba požárního systému se obvykle provádí v souladu s předem vypracovaným plánem a obsahuje všechny nuance týkající se provozu zařízení systému.

Tento dokument je vypracován jako výsledek uzavření smlouvy mezi zákazníkem a společností, která má licenci povolující poskytování takových služeb.

Foto ukázkový seznam servisních služeb

Předpisy pro údržbu požárního poplachu vyžadují, aby se technik předem informoval klienta o všech existujících poruchách nebo poruchách zaznamenaných od poslední kontroly.

Kromě toho je povinen vyhodnotit přípravu:

 • Veškerá technická dokumentace
 • Zdraví systému
 • Za chyby

Výsledky průzkumu jsou zaznamenány v aktech dokončených prací a vstupním průzkumu. Pokud byly během servisního procesu zjištěny závady a došlo k jejich opravě nebo výměně dílů, je vypracován „závadový list“, který podrobně obsahuje všechny informace.

Po prohlídce instalací požární signalizace může odborník v závislosti na výsledcích kontroly doporučit opravu některých požárních signalizačních zařízení nebo vyřazení instalace z provozu, pokud je zcela nepoužitelná.

Pokud nebyla zjištěna žádná porušení, je stanoven termín další preventivní údržby s tím, že se lhůta prodlužuje do uvedeného data.

Smlouva o údržbě požárních hlásičů OKPD je obvykle uzavřena s firmou, která zařízení instalovala, ale na přání klienta lze zvolit jakoukoli jinou firmu.

Specifika takové práce jsou předepsána v dokumentech, mezi které patří:

 • Periodicita
 • Doba trvání služby
 • Způsoby přístupu do systému

Normy údržby

Existují regulační dokumenty, jako jsou Průmyslové standardy, které udávají frekvenci údržby systémů PA a OP a jasně upravují načasování jejich implementace. V případě potřeby je však lze změnit zvláštními provozními podmínkami zařízení.

Pokud některá zařízení nejsou zahrnuta v celoodvětvových konsolidovaných formulářích, pak mají strany právo se samy dohodnout a zvolit časové normy pro obsluhu požární signalizace. V tomto případě je třeba vzít v úvahu doporučení výrobců pro správný provoz takového zařízení.

Pro výškové obytné budovy existují zvláštní normy, které jsou předepsány v Pokynech upravujících pravidla pro používání a opravy systémů požární ochrany.

Kromě oborových norem však existují i ​​normy požární bezpečnosti, podle kterých by měla být údržba požárního poplachu prováděna měsíčně u zařízení s velkým počtem lidí a čtvrtletně u malých prostor.

ČTĚTE VÍCE
Co je dovoleno při práci s instalatérským nářadím?

Náklady na služby

Ceny za provádění plánovaných testů zařízení závisí jak na typu, tak na stupni složitosti a důsledcích systému. Jejich vznik je ovlivněn objemem práce a mnoha dalšími faktory.

Většina společností poskytujících služby tohoto druhu proto na své webové stránky umisťuje speciální programy pro výpočet celkových nákladů, které na ně budou muset být vynaloženy. automatická požární signalizace.

Například průměrná cena za měsíční práci může být 1350 XNUMX rublů.

Jak si vybrat servisní společnost?

Abyste získali včasnou a kvalifikovanou technickou podporu, musíte se zaměřit na společnosti s rozsáhlými zkušenostmi, které mají na svých zaměstnancích potřebný počet specialistů pro servis různých zařízení zahrnutých v systému požární signalizace.

Foto Jak si vybrat hodnou a kompetentní společnost?

Proč přesně tohle? Protože čím větší společnost, tím více je pod pozorností regulačních orgánů, což znamená, že profesní rozvoj jejích zaměstnanců bude na nejvyšší úrovni. Většina velkých holdingů má navíc trvale udržovaný sklad náhradních dílů a nabízí také vybavení k pronájmu a provádí práce v souladu s OKPD pro údržbu systému požární signalizace.

Odpovědi na požadavky jsou vzhledem k velkému počtu servisních pracovníků vyřizovány v co nejkratším čase a v případě potřeby lze potřebné rady získat telefonicky. Nechybí ani spousta doplňkových služeb, jako je pojištění, zajištění dopravy pro převoz techniky a další.

Některé organizace se ve snaze ušetřit na najímání specialistů snaží zaměstnat inženýra, který bude provádět údržbu systémů požární signalizace.

Ale když se podíváte na ceny společností a porovnáte je s mzdovými náklady, budou srovnatelné.

Navíc je nutné zorganizovat pro zaměstnance pracoviště, a to jsou další výdaje.Vzhledem k tomu, že tech Údržba není o nic méně důležitá než instalace systému, takže byste na ní neměli šetřit. Pokud nebudete provádět pravidelné kontroly, alarm nebude trvat dlouho.

Takové práci by však měla věřit pouze důvěryhodná organizace a je lepší, když je to ta, jejíž zaměstnanci provedli instalaci. To dá důvěru v kvalitu poskytovaných služeb, protože se budou moci mnohem rychleji vypořádat s vzniklými problémy a co nejdříve je odstranit.

Co stojí za zmínku závěrem

Ani nejmodernější zařízení nemůže dlouhodobě a efektivně fungovat bez provádění prací na jeho udržení v řádném stavu. Stejné senzory se mohou časem ucpat, což může vést k poruchám systému a ztrátám na životech při požáru.

ČTĚTE VÍCE
Jaké typy osvětlení se používají v průmyslových prostorách?

Proto po instalaci systému musíte okamžitě uzavřít smlouvu se společností o technické podpoře. údržba systémů požární signalizace, která se provádí pravidelně ve lhůtách stanovených regulačními dokumenty. To vám umožní mít jistotu ve spolehlivý provoz systému, a tedy v bezpečnost majetku a bezpečnost ostatních.