Úraz elektrickým proudem může být nebezpečný a způsobit vážné zdravotní následky. Pokud tato situace nastane, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tento článek pojednává o možných následcích úrazu elektrickým proudem a poskytuje rady, jak takovým situacím předcházet.

Zásah elektrickým proudem je vážné nebezpečí, které může způsobit vážné zranění osoby. Když proud prochází tělem, může poškodit orgány a systémy, způsobit popáleniny a dokonce i zástavu srdce. Proto je důležité vědět, jak správně jednat v případě zásahu elektrickým proudem, abychom minimalizovali možná rizika a zachránili životy.

Za prvé, pokud uvidíte, že někdo dostane elektrický šok, nepropadejte panice. Je důležité zachovat klid a přijmout bezpečnostní opatření. Nejprve vypněte zdroj elektřiny, abyste zastavili tok proudu. Pokud to není možné, použijte k oddělení postiženého od elektrického zdroje nevodivé materiály, jako je dřevo nebo plast.

Poté zhodnoťte stav oběti. Pokud nedýchá nebo nemá puls, okamžitě zahajte resuscitaci – umělé dýchání a nepřetržitou srdeční masáž. Pokud nemáte zkušenosti s KPR, požádejte někoho, aby vám pomohl, nebo zavolejte sanitku. Při léčbě úrazu elektrickým proudem hraje zásadní roli čas.

Je důležité si pamatovat, že nezávislé pokusy osvobodit oběť z vodivého proudu mohou vést k úrazu elektrickým proudem.

Po poskytnutí první pomoci se poraďte s lékařem, i když oběť na poskytnutou pomoc dobře reaguje. Je třeba si uvědomit, že elektrický šok může vyvolat některá onemocnění a komplikace, které nemusí být vždy okamžitě viditelné. Pouze odborný lékař může správně posoudit stav oběti a nabídnout vhodnou léčbu.

Závěrem lze říci, že elektrický šok představuje vážné nebezpečí pro život a zdraví. Správné jednání v případě zásahu elektrickým proudem může člověku zachránit život. Je důležité pamatovat na bezpečnostní opatření a na to, že první pomoc by měla být poskytnuta co nejrychleji a přivolat lékařskou pomoc.

Co dělat v případě úrazu elektrickým proudem?

 1. Chraňte sebe i oběť vyloučením možnosti opakovaného kontaktu se zdrojem energie. Nejprve vypněte elektrické zařízení nebo vypněte elektrický panel.
 2. Pokud nemůžete vypnout zdroj energie, použijte nehořlavý předmět, jako je dřevěná tyč nebo izolovaný drát, aby se oběť vzdala od zdroje.
 3. Zkontrolujte dýchání a puls oběti. Pokud nedýchá nebo nemá tep, okamžitě začněte s resuscitací.
 4. Zavolejte sanitku nebo zavolejte záchrannou službu. Popište situaci a uveďte přesné místo.
 5. Pokud je postižený při vědomí a dýchá, pomozte mu do pohodlné polohy. Nenechávejte ho samotného a sledujte jeho stav, dokud nepřijde lékařská pomoc.
 6. Při popáleninách elektrickým proudem přikládejte na postižená místa studené obklady, použijte antiseptikum a postižená místa překryjte čistou látkou nebo obvazem.
 7. Po poskytnutí první pomoci oběti se musí podrobit vyšetření a konzultaci s lékařem k identifikaci možných vnitřních zranění.

Pamatujte, že akce v případě úrazu elektrickým proudem musí být rychlé a správné, aby se minimalizovalo riziko pro život oběti. Pro každého člověka je proto důležité pravidelné školení a znalost základních zásad první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Popis nebezpečí a opatření

Úraz elektrickým proudem může být extrémně nebezpečný a potenciálně smrtelný. Elektrický proud může způsobit vážné poškození orgánů a vést k zástavě srdce.

Pokud zjistíte, že jste vystaveni elektrickému proudu, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Okamžitě přerušte kontakt se zdrojem energie.
 2. Pokud je to možné, přepněte zdroj napájení nebo jej vypněte.
 3. Pokud se vám nedaří vypnout elektrický zdroj, pokuste se posunout oběť nebo sebe dál od zdroje pomocí nevodivého materiálu, jako je dřevěná tyč nebo gumový předmět.
 4. Okamžitě zavolejte sanitku, i když se oběť zdá být v dobrém stavu. Vnitřní poškození nemusí být okamžitě patrné.
 5. Pokud je oběť v bezvědomí nebo nedýchá, okamžitě zahajte KPR. V případě potřeby použijte umělé dýchání a kardiopulmonální resuscitaci.
 6. Počkejte na příchod lékařů a postupujte podle jejich pokynů.
ČTĚTE VÍCE
Je možné připojit více elektrických spotřebičů do jedné zásuvky?

Pamatujte, že lékařskou péči musí poskytovat kvalifikovaní odborníci. Pokud máte jakékoli příznaky nebo máte podezření na vážné zranění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nynější úrazy: příčiny a následky

Příčiny úrazu elektrickým proudem mohou být různé, ale nejčastěji jsou spojeny s neopatrností a nesprávným zacházením s elektrospotřebiči. Špatné nebo poškozené vodiče a zásuvky mohou také způsobit úraz elektrickým proudem.

Následky úrazu elektrickým proudem mohou být extrémně vážné a dokonce smrtelné. Při kontaktu s elektrickým proudem může člověk utrpět popáleniny, poškození vnitřních orgánů, problémy se srdečním rytmem a dýcháním a další vážná zranění.

Současná zranění mohou vést i k selhání nervového systému, což může způsobit ztrátu vědomí, ochrnutí a další zdravotní problémy. Kromě toho mohou zanechat psychologické následky, které způsobují, že se oběť bojí elektřiny a zvyšuje úzkost.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je nutné při práci s elektřinou dodržovat bezpečnostní pravidla. Doporučuje se používat vysoce kvalitní a provozuschopné elektrické spotřebiče, nedotýkat se vodičů rukama, pokud není izolace, a také kontaktovat kvalifikované odborníky, pokud jsou nutné elektrické práce.

Pokud dostanete elektrický šok, musíte okamžitě zavolat sanitku. Nedotýkejte se oběti bez vhodné ochrany, protože to může způsobit další zranění. Je důležité poskytnout postiženému přístup na čerstvý vzduch a zahájit první pomoc před příjezdem zdravotnického personálu.

Ohrožení těla a zdraví

Jednou z hlavních hrozeb úrazu elektrickým proudem je popálení, ke kterému dochází v důsledku poškození tkáně při průchodu elektrického proudu tělem. Popáleniny se mohou lišit v závažnosti a závisí na síle proudu, jeho napětí a době působení.

Elektrický šok může také způsobit problémy s kardiovaskulárním systémem. Při průchodu proudu tělem dochází k elektrickému výboji, který může vést až ke smrti v důsledku zástavy srdce.

Dalším nebezpečím pro tělo při úrazu elektrickým proudem je poškození nervového systému. Při dopadu silného elektrického proudu na nervová vlákna dochází k poruchám přenosu nervových vzruchů, které mohou vést ke ztrátě citlivosti, paralýze a dalším vážným následkům.

Za zmínku také stojí, že elektrický šok může způsobit různá poškození vnitřních orgánů, jako jsou plíce, játra, ledviny a další. Vliv elektrického proudu na orgány může vést k jejich destrukci a narušení jejich funkcí.

Obecně platí, že elektrický šok představuje vážné ohrožení lidského těla a zdraví. Je proto důležité přijmout nezbytná opatření, aby se takové expozici zabránilo, a pokud k ní dojde, okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Příznaky úrazu elektrickým proudem a jejich rozpoznání

Zásah elektrickým proudem může mít pro člověka vážné následky. Je důležité umět rozpoznat příznaky úrazu elektrickým proudem, aby bylo možné včas podniknout potřebné kroky a předejít možným komplikacím.

Mezi hlavní příznaky úrazu elektrickým proudem patří:

Bolest a pálení Člověk může pociťovat silnou bolest a pálení v místě kontaktu s elektrickým zdrojem.
Křeče Svaly těla se mohou kvůli proudu křeče, což může mít za následek neschopnost ovládat pohyby.
Necitlivost Po zásahu elektrickým proudem se může v místě kontaktu objevit necitlivost nebo mravenčení.
Labored dýchání V těžkých případech úrazu elektrickým proudem se mohou objevit dýchací potíže, které mohou být způsobeny poškozením dýchacího systému.
Ztráta vědomí V některých případech může elektrický šok způsobit ztrátu vědomí.
ČTĚTE VÍCE
Jaké čerpadlo zvolit do studny, ponorné nebo povrchové?

Pokud se objeví alespoň jeden z uvedených příznaků, musíte okamžitě zavolat sanitku a poskytnout postiženému první pomoc do příjezdu lékařského týmu.

Jak určit elektrický šok

Úraz elektrickým proudem může být nebezpečný a vyžaduje okamžitou akci. Zda došlo k vystavení elektrickému proudu, můžete určit podle následujících příznaků:

 • Silný šok nebo pocit pálení v místě kontaktu s elektrickým zdrojem.
 • Konvulzivní svalové kontrakce nebo ztráta vědomí.
 • Popáleniny nebo zarudnutí kůže v místě kontaktu s proudem.
 • Potíže s dýcháním nebo pocit tlaku na hrudi.
 • Bolest v oblasti srdce nebo nepravidelný srdeční tep.
 • Závratě nebo ztráta rovnováhy.
 • Pocit necitlivosti nebo mravenčení v končetinách.
 • Vzhled modřin nebo modřin na kůži.

Pokud si všimnete těchto příznaků, musíte okamžitě použít opatření první pomoci a zavolat sanitku. Nepokoušejte se odstranit postiženého z elektrických vodičů bez speciálního vybavení a nepřibližujte se k němu holýma rukama, abyste předešli dalšímu zranění. Je důležité mít na paměti, že úraz elektrickým proudem může být smrtelný, proto je nutné okamžitě provést všechna opatření.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem může být nebezpečný a vyžaduje okamžitou akci. Pokud vy nebo někdo ve vašem okolí utrpíte elektrický šok, postupujte podle následujících pokynů:

1. Nejprve se ujistěte, že jste v bezpečí. Vypněte zdroj energie nebo odstraňte oběť ze zdroje energie pomocí nevodivých materiálů, jako je dřevo, plast nebo guma.

2. Zkontrolujte dýchání a puls oběti. Pokud nedýchá nebo mu nebije srdce, okamžitě začněte s kardiopulmonální resuscitací (KPR).

3. Zavolejte sanitku. I když se stav oběti zdá být stabilní, je k vyhodnocení a ošetření úrazu elektrickým proudem vyžadována odborná lékařská péče.

4. Pokud je postižený při vědomí a dýchá, umístěte ho do bezpečné polohy, aby se zabránilo udušení a usnadnilo dýchání.

5. Pokud je to možné, ochlaďte postižené místo studenou vodou nebo ledem, abyste snížili otok a zmírnili bolest.

6. Nepokoušejte se o samoléčbu nebo aplikaci mastí na postiženou oblast. Důvěřujte profesionálům, aby se předešlo komplikacím.

7. Zůstaňte s obětí do příjezdu lékařského týmu a řiďte se jeho pokyny.

Pamatujte, že úraz elektrickým proudem může způsobit vážné poškození orgánů a tkání, proto je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Okamžité kroky

Pokud ucítíte úraz elektrickým proudem, postupujte takto:

1. Zastavte všechny činnosti zahrnující elektřinu a odejděte z nebezpečné oblasti.
2. Zkontrolujte svůj zdravotní stav a v případě potřeby zavolejte sanitku.
3. Pokud necítíte puls nebo dýchání oběti, okamžitě proveďte kardiopulmonální resuscitaci (KPR).
4. Pokud je oběť omráčená nebo v bezvědomí, zajistěte přístup na čerstvý vzduch.
5. Ujistěte se, že oběť nepotřebuje první pomoc, jako je zastavení krvácení nebo ochrana před účinky popálenin.
6. Sledujte stav oběti, dokud nepřijde lékařská pomoc.

Pamatujte, že pokud dostanete elektrický šok, vždy potřebujete okamžitou lékařskou pomoc, i když se zdá, že jste v pořádku. Pouze specialisté budou schopni posoudit stupeň možného dopadu proudu na tělo a provést nezbytnou léčbu.

ČTĚTE VÍCE
Co potřebujete vědět při objednávce plastových oken pro váš dům?

Video na téma:

Otázky a odpovědi:

Jaká nebezpečí mohou vzniknout při úrazu elektrickým proudem?

Elektrický šok může způsobit vážné poškození orgánů, popáleniny, srdeční a dýchací potíže a smrt.

Co mám dělat, když dostanu elektrický šok?

Pokud dostanete elektrický šok, okamžitě vypněte zdroj napájení. Poté zkontrolujte dýchání a srdeční tep oběti. Pokud chybí, okamžitě zahajte resuscitaci a zavolejte sanitku.

Jak provést resuscitaci po úrazu elektrickým proudem?

Pro resuscitaci elektrického výboje je třeba provést následující: položit postiženého na tvrdý povrch, položit ruce na hrudník a provádět srdeční masáž s frekvencí 100-120 tepů za minutu. Provádějte také umělé dýchání z úst do úst nebo z úst do nosu.

Jak zabránit úrazu elektrickým proudem?

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, musíte při práci s elektroinstalací dodržovat bezpečnostní pravidla. Používejte pouze pracovní pomůcky, izolujte vodiče, noste elektrický ochranný oděv a obuv a nedotýkejte se elektrických vodičů holýma rukama.

Jakou pomoc potřebuje oběť po zásahu elektrickým proudem?

Oběť po zásahu elektrickým proudem by měla okamžitě vyhledat lékaře. Lékař vás vyšetří a předepíše potřebnou léčbu, včetně léků proti bolesti, mastí na popáleniny a antibiotik, pokud existuje riziko infekce.

Zavolejte rychlou lékařskou pomoc

Pokud dostanete elektrický šok, měli byste vždy zavolat rychlou lékařskou pomoc. Proud může způsobit vážné poškození organismu a způsobit zástavu srdce nebo dýchání, proto byste měli okamžitě vyhledat odbornou pomoc.

Před příjezdem lékařského týmu by měla být oběti poskytnuta první pomoc. Pokud se oběť nachází v nebezpečné oblasti, je nutné ji odvést od zdroje proudu pomocí negativního přístupu (například pomocí izolovaného předmětu). Pokud jsou nutná resuscitační opatření, měla by být okamžitě zahájena.

Při volání záchranné lékařské pomoci musíte dispečerovi poskytnout následující informace:

 1. Skutečnost obdržení elektrického šoku.
 2. Umístění oběti.
 3. Příznaky pociťované obětí, jsou-li známy.
 4. Poskytnuta první pomoc.

Vzhledem k tomu, že zásah elektrickým proudem může způsobit vážné následky, je nutné jednat rychle a nezůstat s postiženým o samotě do příjezdu lékařského týmu. Pečlivě dodržujte pokyny dispečera a dodržujte všechna doporučení.

Nutnost vyhledat odbornou pomoc

Pokud dostanete elektrický šok, je důležité vyhledat lékařskou pomoc bez ohledu na to, jak závažné se vaše příznaky zdají.

Zásah elektrickým proudem může mít pro tělo vážné následky, i když není viditelné žádné vnější poškození. I když se tedy cítíte relativně dobře, je důležité poradit se s lékařem, aby se vyloučila možná vnitřní poškození a komplikace.

Vyhledání odborné pomoci vám navíc umožní získat potřebnou léčbu a také podrobná doporučení pro další zotavení po úrazu elektrickým proudem.

Pamatujte, že pouze odborník může posoudit stav vašeho těla, provést potřebné studie a předepsat vhodnou léčbu. Neměli byste se samoléčbou ani odkládat návštěvu lékaře, protože to může vést k vážným komplikacím a zhoršení vašeho zdravotního stavu.

Pokud dostanete elektrický šok a zaznamenáte známky úrazu elektrickým proudem, jako je necitlivost, pálení, bolest v postižené oblasti, křeče, abnormální srdeční rytmus nebo dýchání, okamžitě zavolejte sanitku a informujte operátora o incidentu.

Pamatujte, že zdraví je vaším nejdůležitějším zdrojem a vyhledání odborné pomoci v případě úrazu elektrickým proudem je nezbytným opatřením, jak předejít možným komplikacím a obnovit tělo.

ČTĚTE VÍCE
Je levnější obložit stěny sádrokartonem nebo omítkou?

První pomoc by měla poskytovat osoba, která je vedle postiženého (vzájemná pomoc), nebo postižený sám (svépomoc) až do příjezdu zdravotnického pracovníka. Na tom, jak obratně a rychle je první pomoc poskytnuta, závisí život oběti a zpravidla i úspěšnost následné léčby. Každý by tedy měl vědět, jak poskytnout první pomoc, a umět ji poskytnout postiženému i sobě.

Sled akcí při poskytování první pomoci oběti:

– V případě úrazu elektrickým proudem je nutné co nejdříve uvolnit postiženého z působení proudu, protože závažnost úrazu elektrickým proudem závisí na délce jeho působení na tělo.

– Elektroinstalaci můžete vypnout pomocí vypínače, nožového vypínače nebo jiného odpojovacího zařízení. Zároveň by se ve všech případech neměla asistující osoba dotýkat oběti, aniž by učinila vhodná opatření, protože je to život ohrožující. K oddělení oběti od částí vedoucích proud nebo drátů použijte lano, hůl, desku nebo jiný suchý předmět, který nevede elektrický proud. Oběť můžete odtáhnout od částí vedoucích proud za oblečení. K izolaci rukou si musí asistující osoba, zejména pokud se potřebuje dotknout těla postiženého, ​​nezakrytého oděvem, nasadit dielektrické rukavice nebo si omotat ruku šátkem, nasadit látkovou čepici, stáhnout rukáv bundu nebo kabát přes ruku, přes oběť přehodit gumový koberec, pogumovaný materiál (pláštěnku) nebo jen suchou hmotu. Izolovat se můžete i tak, že se postavíte na gumovou podložku, suchou desku nebo nějakou nevodivou podestýlku, pytel suchého prádla apod. Při oddělování oběti od živých částí použijte jednu ruku.

– Pokud postiženým projde do země elektrický proud a on křečovitě stiskne v ruce proudonosný prvek, můžete drát přeříznout sekerou se suchou dřevěnou násadou nebo udělat přestávku pomocí nástroje s izolačními násadami. Je nutné stříhat vodiče fázi po fázi, tzn. odřízněte vodič každé fáze zvlášť. Osoba poskytující pomoc si musí být vědoma nebezpečí krokového napětí, pokud část s proudem leží na zemi. V této oblasti se musíte pohybovat s maximální opatrností a používat ochranné prostředky pro izolaci od země (dielektrické galoše, boty, koberce, izolační stojany) nebo předměty, které špatně vedou elektrický proud (suchá prkna, polena). Bez prostředků ochrany by se člověk měl pohybovat v zóně šíření zemního poruchového proudu pohybem nohou na zemi a netrhat je jednu od druhé.

– Po oddělení postiženého od živých částí by měl být vyveden z tohoto prostoru ve vzdálenosti nejméně 8 m od živé části.

První pomoc

Způsoby první pomoci závisí na stavu oběti. Příznaky, pomocí kterých můžete rychle určit zdravotní stav oběti, jsou následující:

 1. vědomí: jasné, nepřítomné, narušené (oběť je potlačená nebo rozrušená);
 2. barva kůže a viditelných sliznic (rty, oči): růžová, cyanotická, bledá;
 3. dýchání: normální, nepřítomné, narušené (nepravidelné, povrchní, sípání);
 4. pulz na karotických tepnách: dobře definovaný (rytmus správný nebo nesprávný), špatně definovaný, chybí;
 5. zorničky: rozšířené, zúžené;

S určitými dovednostmi, sebekontrolou, musí osoba poskytující pomoc během minuty posoudit stav oběti a rozhodnout, v jakém objemu a pořadí by jí měla být pomoc poskytnuta. Pokud je postižený v bezvědomí, je nutné sledovat jeho dech a při selhání dýchání v důsledku zatažení jazyka posunout dolní čelist dopředu. K tomu se čtyřmi prsty obou rukou chytnou zezadu za koutky dolní čelisti a opřejíc palce o její okraj pod koutky úst, stahují ji dozadu a tlačí dopředu tak, aby spodní zuby byly v před horními. V této poloze by měl být udržován, dokud se nezastaví zanořování jazyka. Pokud postižený dýchá velmi zřídka a křečovitě, ale má nahmataný puls, je třeba okamžitě zahájit umělé dýchání.

ČTĚTE VÍCE
Jak závisí elektrická síla vzduchu na teplotě?

Pokud oběť nemá vědomí, puls, dýchá, kůže je cyanotická a zornice jsou rozšířené, měli byste okamžitě začít s obnovou životních funkcí těla prováděním umělého dýchání a vnější masáže srdce.

Každý, kdo někdy pozoroval výboje blesku pitvající oblohu, je ohromen jeho majestátní silou.

Úder blesku je jedním z nejtěžších a nejnebezpečnějších zranění.

Chcete-li se chránit během bouřky, musíte si pamatovat několik pravidel:

 • vyhýbat se otevřeným oblastem terénu a nadmořským výškám;
 • nestůjte pod osamělým stromem a vedle jakéhokoli vysokého předmětu;
 • ukryjte se v nížině, dřepněte si a nakloňte hlavu dolů mezi kolena;
 • v žádném případě nechoďte do vody během silné bouřky;
 • snažte se nepřibližovat se ke kovovým konstrukcím (plot, potrubí);
 • Většina aut je chráněna před bleskem, takže je bezpečnější se v autě schovat, ale neměli byste se dotýkat vnějšího kovového pouzdra.

Příznaky úderu blesku:

Nápadnými faktory blesku jsou jak elektrický výboj a jeho vysoká teplota (až 9500 °C), tak záblesk světla a silná zvuková vlna. Ne všechny případy zásahu bleskem do člověka však končí smrtí.

Úder blesku může způsobit požár, který má za následek rozsáhlé a hluboké popáleniny.

Na kůži oběti často zůstávají zvláštní znaky – Lichtenbergovy postavy – červené nebo růžové rozvětvené čáry, které po stisknutí zmizí.

Také při zásahu bleskem a pádem často dochází k úrazům – zlomeninám, krvácení, otřesům mozku.

První pomoc při zásahu bleskem

Pokud oběti poskytnete kvalifikovanou pomoc včas, šance na její záchranu se výrazně zvyšuje.
Na rozdíl od úrazu elektrickým proudem v domácnosti není člověk po úderu blesku pod napětím, takže není třeba hledat prostředky ochrany před elektřinou a snažit se oběti „vypnout energii“. Nejprve musíte zavolat sanitku. Než dorazí, proveďte následující:

 • přesuňte oběť do úkrytu, položte ji do pohodlné polohy, přikryjte přikrývkou;
 • v případě popálenin neodstraňujte oděv z osoby, dokud nepřijede sanitka;
 • pokud je osoba v bezvědomí, zkontrolujte, zda dýchá, nahmatejte puls na krční tepně;
 • při absenci dýchání a pulsu zahájit resuscitaci;
 • nepřerušujte stlačování hrudníku a umělé dýchání, dokud si nejste jisti, že život oběti není ohrožen;
 • pokud je puls a dýchání normální, ale pacient je v bezvědomí, přiložte mu k nosu ubrousek s čpavkem.

Pamatujte, že oběť úderu blesku musí být v každém případě hospitalizována, aby se předešlo poruše elektrické aktivity srdce.

POZOR!

Bohužel velmi malý počet lidí, kteří byli zasaženi bleskem, vyvázne s úlekem a lehkými zraněními. Nejčastěji je poškození organismu velmi rozsáhlé a má dlouhodobé následky. Přeživší mají narušený spánek, příznaky deprese, ztrátu paměti a zvyšující se mentální degradaci. Sluch a zrak mohou být výrazně sníženy. Postižená pokožka ztrácí nejen citlivost, ale i pružnost a pevnost: může se nadměrně vysušovat, loupat se a praskat. Abyste se s tím vyrovnali, doporučuje se dlouhodobě používat změkčovadla a hypoalergenní přípravky s přírodními oleji.