Při instalaci termoelektrických měničů na místě se používají standardní zapuštěné díly. V místech, kde jsou instalovány termoelektrické měniče, by nemělo docházet k proudění studeného vzduchu nebo průniku ohřátých plynů. Hloubka ponoření konvertorů by měla být maximální, čímž se zvětší jejich teplo-přijímací plocha. Měly by být umístěny v místech, kde je největší průtok média, v důsledku čehož se zvýší součinitel prostupu tepla.

Instalace termoelektrických měničů se provádí v souladu s následujícími požadavky:

— provedení namontovaných převodníků musí odpovídat parametrům a vlastnostem měřeného a prostředí;

— před instalací je nutné zkontrolovat neporušenost navařených termoelektrod pomocí meggeru;

— pro malé průměry potrubí se převodníky instalují pod úhlem 30 nebo 45° k ose potrubí nebo se umisťují do kolena potrubí. Pro tyto účely lze také použít speciální expandéry, instalované tak, aby proudění proudilo zdola nahoru;

— pracovní část povrchových termoelektrických převodníků musí na co největší ploše těsně přiléhat k měřenému povrchu a kontaktní místa musí být očištěna do kovového lesku;
— při měření teploty média s vysokým tlakem a vysokou rychlostí se ponorné snímače montují do speciálních ochranných rámů. Délka ochranného rámu se volí v závislosti na délce montážní části termočlánku;

— při měření teplot nad 400 °C se doporučuje instalovat termoelektrické převodníky vertikálně. Při vodorovném umístění musí být instalována další podpěra, aby se zabránilo deformaci;

— pro vodorovnou a nakloněnou instalaci by armatura pro zavedení vodičů do hlavy měniče měla zpravidla směřovat dolů;

— pracovní konec termočlánku musí být umístěn uprostřed měřeného průtoku nebo těsně přitlačen k měřenému povrchu. Konec ponořené části termočlánku by měl vyčnívat za osu proudění o 5 – 10 mm. Při instalaci převodníku pro měření teploty v pracovním prostoru pecí, v pecích a kouřovodech musí konec termočlánku vstupovat 20-50 mm do měřeného média;

— při instalaci platinových konvertorů by nemělo být dovoleno přímé vystavení porcelánové skořepiny plameni nebo studenému vzduchu, protože rychle selhává v důsledku náhlých teplotních výkyvů;

— při instalaci termoelektrických převodníků pro měření teplot proudění prašných médií, aby se zabránilo rychlému mechanickému opotřebení selektorů, jsou k dispozici speciální blatníky ve formě rovnoramenného úhlu 540 X 40 nebo segmentu z ocelového plechu;

ČTĚTE VÍCE
Která z následujících závad na asfaltobetonových vozovkách je nejčastější?

— při měření teploty povrchu stěn a oblouků pecí, topenišť a kouřovodů by měly být snímače umístěny v kónickém vybrání zvoleném ve zdivu;

— při připojování kompenzačních vodičů k termoelektrickým měničům je nutné důsledně dodržovat polaritu. Volné konce snímačů musí mít konstantní teplotu;

— spojovací vedení od termoelektrických měničů musí být chráněna před mechanickým poškozením, elektrickým rušením a vlivem vysoké teploty a vlhkosti;

— spojovací vedení musí mít minimální odpor, který u všech připojovacích a kompenzačních vodičů spolu s termočlánkem nesmí překročit jmenovitou hodnotu odporu vnějšího obvodu připojeného k zařízení;

— zvláštní pozornost by měla být věnována snížení přechodového odporu ve svorkách a spínačích. Na spojovacích vedeních je zakázáno používat jednopólové spínače, protože případný elektrický kontakt mezi jednotlivými termočlánky vede ke zkreslení údajů přístroje.

Příklady instalace termoelektrických měničů jsou na Obr. 1.

Rýže. 1. Příklady instalace termoelektrických měničů při použití:

a – rovné a b – zkosené výstupky; c – v přírubovém rámu s nálitkem ad – s olejovým těsněním; 1 – vestavěná struktura; 2 – termoelektrický měnič; 3 – snadno odstranitelná vrstva tepelné izolace

Dnes téměř všechna topná zařízení používají speciální regulátory. Pomáhají chránit zařízení před přehřátím. Termočlánky jsou speciální zařízení pro ochranu topných zařízení před přehřátím.

Termočlánky

V tomto článku jsme se pokusili zvážit nejoblíbenější typy a typy termočlánků. Můžete také zjistit základní charakteristiky připojení.

Návrhové prvky

Termočlánek je speciální zařízení, které je určeno k měření teploty. Konstrukce se bude skládat ze dvou rozdílných vodičů, které se následně budou vzájemně dotýkat v jednom nebo několika bodech. Při změně teploty v jednom úseku těchto vodičů se vytvoří napětí. Mnoho odborníků používá termočlánky poměrně často k řízení teploty v různých prostředích a k přeměně teploty na energii.

Komerční převodník bude cenově dostupný. Bude mít standardní konektory a dokáže měřit široký rozsah teplot. Hlavní rozdíl od jiných zařízení pro měření teploty je v tom, že mají vlastní napájení a nevyžadují externí budicí faktor. Hlavním omezením při práci s tímto zařízením je jeho přesnost.

Vzhled termočlánku

Hlavní parametry tohoto zařízení dnes budou záviset na materiálu, ze kterého je vyrobeno. Pokud je sestava vytvořena z odlišných materiálů, umožňuje výrobci vytvořit elektrický potenciál. Termočlánky pro praktické měření teploty jsou nejčastěji vyrobeny z konkrétního materiálu. Různé slitiny lze často použít pro různé teplotní rozsahy. Pokud potřebujete koupit termočlánek, poraďte se nejprve s prodejcem.

ČTĚTE VÍCE
Musím před tapetováním odstranit nátěr na vodní bázi?

Existují také různé typy termočlánků. Mnoho zařízení je považováno za zcela standardizované. Mnoho výrobních společností dnes používá elektronické techniky studených spojů ke korekci teplotních změn na svorkách zařízení. Díky tomu dokázali výrazně zlepšit přesnost.

Termočlánek pro bojler

Použití termočlánků je považováno za poměrně široké. Mohou být použity v následujících oblastech:

 • Věda.
 • Průmysl.
 • Pro měření teploty v pecích nebo kotlích.
 • Soukromé domy nebo kanceláře.
 • Také tato zařízení mohou nahradit termostaty AOGV v plynových topných spotřebičích.

Princip činnosti termočlánku

Tato zařízení fungují podle Seebeckova pravidla. Pokud je určitý vodič vystaven namáhání, změní se jeho odpor a napětí. K měření tohoto napětí je třeba připojit ohebný vodič k „horkému“ konci termočlánku. Tento ohebný drát se může stát skutečným teplotním gradientem a vyvinout své vlastní napětí, které bude dále odporovat aktuálnímu napětí.

Použitím odlišných slitin k dokončení obvodu se vytvoří nový obvod, ve kterém dva konce mohou generovat napětí. V budoucnu se to dá měřit. Přečtěte si, jak funguje siloměr.

Princip činnosti termočlánku

Napětí nebude generováno na spoji dvou kovů, ale po délce dvou různých kovů. Obě délky termočlánků budou mít stejný teplotní režim. Konečný výsledek lze považovat za výsledek rozdílu teplot mezi termočlánkem a přechodem. Pokud je připojení provedeno špatně, může v tomto případě dojít k chybě. Zejména multimetr s termočlánkem a řadou sériových senzorů bude vyžadovat vysokou přesnost.

Termočlánek Arbat

Typy termočlánků

Za určitých podmínek vytvoříte termočlánek vlastníma rukama. Ale před výrobou budete muset studovat všechny typy termočlánků. Musíte také vědět, jak se liší modely: THA, TKhK, TPP, TVR, TZhK, TPR, TSP. Mohou být distribuovány jako:

 • Typ E. Zde najdete slitinu chromel-konstantan. Toto spojení bude mít poměrně vysokou vodivost. Díky tomu je vhodný pro kryogenní použití. Teplotní rozsah bude od -50 do +740 stupňů.
 • Typ J. Toto je železo-konstantan. Zde bude pracovní oblast od -40 do +740 stupňů.
 • Typ K. Jedná se o termočlánky, které budou vyrobeny z chromel hliníkové slitiny. Dnes jsou tato zařízení zcela běžná a jejich rozsah měření je od -200 do +1350 stupňů. V oxidačním prostředí může chromelový drát rychle korodovat. Tento jev se také nazývá „zelená hniloba“.
ČTĚTE VÍCE
Jaký tlak může kanalizační potrubí odolat?

Chromel-alumelové termočlánky

 • Typ M. Tyto výrobky se nejčastěji používají ve vakuových pecích. Maximální teplota může být až 1400 stupňů.
 • Typ N. Nicrosil-nisil termočlánky. Jsou navrženy pro provoz v teplotním rozsahu od -270 do +1300 stupňů.
 • Slitiny rhodia a platiny. Jedná se o jeden z nejstabilnějších termočlánků. Obvykle se používají k měření vysokých teplot.
 • Typ B, S, C. Tyto termočlánky jsou vhodné pro použití v prostředí s teplotami do 1800 stupňů.
 • Slitiny rhenia a wolframu. Tento produkt dobře zvládá velmi vysoké teploty. Nejčastěji je lze použít ve vakuových pecích nebo průmyslové automatizaci.

Zde si také můžete přečíst o správném uzemnění.

Instalace termočlánku

Dovážené termočlánky musí být instalovány stejným způsobem jako domácí. Jejich instalace a výměna se prakticky neliší. Chcete-li nainstalovat, musíte provést následující kroky:

 1. Odšroubujte připojovací matici uvnitř závitového připojení k plynovému potrubí.
 2. Odšroubujte kompenzační šroub, který drží trubici na místě.
 3. Vložte nový termočlánek do otvoru v držáku. Ujistěte se také, že systém bude připojen k přívodu plynu nebo elektřiny.
 4. Měli byste zatlačit na matici pro závitové připojení, kde se měděný drát připojí k plynovému potrubí. Ujistěte se, že je připojení čisté a také suché.
 5. Zajistěte spojení pevně a neutahujte jej příliš. V případě potřeby můžete nainstalovat i keramické těsnění.

Regulátor kamen nesmí být namontován příliš těsně.

Termočlánek pro pec

Při instalaci musí měděné a ocelové přívodní a výstupní trubky paliva směřovat dolů. V návrhu bude koncový spínač umístěn pod bezpečnostním ovládacím jističem na kamnech. Toto zařízení je také schopno vypnout ventilátor, pokud teplota klesne na určitou úroveň. Pokud ventilátor běží neustále, je třeba nastavit spínač. Nejprve musíte zkontrolovat termostat. Pokud je zapnutý, měl by být nastaven do automatického režimu.

Každý řídicí systém dnes vyžaduje úpravy. Pokud nemůžete provést úpravu sami, pak je lepší kontaktovat odborníka. Výroba termočlánků se provádí ve specializovaných továrnách. Proto lze opravy provádět pouze ve specializovaných prodejnách. Průměrné náklady na termočlánek jsou od 3 do 6 dolarů. Cena bude samozřejmě záviset na typu produktu, který si přejete zakoupit.

Nyní přesně znáte strukturu a princip fungování termočlánku. Doufáme, že tyto informace byly užitečné a zajímavé.