212. Umístění a pokládka technologických potrubí musí zajistit bezpečnost jejich údržby a oprav. Změny uspořádání nebo designu procesního potrubí jsou povoleny pouze po provedení změn v projektu.

213. Při instalaci, opravách, zřizování procesních potrubí musí být splněny požadavky tohoto řádu, požadavky projektové a provozní dokumentace.

214. Montáž a opravy technologických potrubí pomocí svařování a tepelného zpracování musí být prováděny podle technologie a pracovních výkresů vypracovaných před zahájením prací organizací provádějící příslušné práce nebo na základě projektu vypracovaného organizací, která má v souladu s odstavcem 9 těchto Pravidel právo provádět stanovené práce.

Běžné preventivní opravy a údržbu, které nevyžadují použití svařování a tepelného zpracování, provádějí zaměstnanci organizace provozující zařízení nebezpečné výroby nebo specializovaná organizace.

215. Pořadí provádění, rozsah a četnost prací určuje provozní organizace na základě požadavků provozních příruček (návodů) a jsou schváleny ve výrobních předpisech.

216. Po generální opravě, jakož i opravách spojených s vyříznutím a převařením úseků procesního potrubí, výměnou armatur, seřízením podpěr a výměnou tepelné izolace je nutné před uvedením zařízení do provozu zkontrolovat:

a) absence dočasné instalace a opravy potěrů, konstrukcí a zařizovacích předmětů, lešení;

b) provozuschopnost pevných a posuvných podpěr a pružinových upevnění, žebříků a servisních plošin pro procesní potrubí a armatury;

c) velikost utažení závěsných pružin a podpěr ve studeném stavu;

d) provozuschopnost tepelných indikátorů pohybu;

e) možnost volného pohybu procesních potrubí při jejich ohřevu a jiných provozních podmínkách;

f) stav odtoků a průduchů, bezpečnostních zařízení;

g) velikost sklonů vodorovných úseků technologických potrubí;

h) snadnost pohybu pohyblivých částí kování;

i) soulad indikací krajních poloh uzavíracích ventilů (otevřeno-zavřeno) na ovládacích panelech s jejich skutečnou polohou;

j) použitelnost tepelné izolace.

217. Drenážní systém musí zajistit úplné odstranění vlhkosti při vytápění, chlazení a vyprazdňování potrubí.

Při výměně dílů a prvků procesních potrubí je nutné zachovat konstrukční polohu osy potrubí.

Při pokládání drenážních potrubí je třeba vzít v úvahu směr tepelných pohybů, aby nedošlo k sevření procesního potrubí.

Při kombinaci drenážních potrubí několika procesních potrubí musí být na každém z nich instalovány uzavírací ventily.

218. Na armaturách nebo na speciálním kovovém štítku musí být vyznačeny názvy a čísla podle technologických schémat procesních potrubí, jakož i ukazatele směru otáčení setrvačníku.

ČTĚTE VÍCE
Jakou cihlu si vybrat pro opláštění domu, jednu a půl nebo jednu?

219. Organizace provozující technologická potrubí musí zajistit vedení deníku oprav, ve kterém musí být podepsaný osobou odpovědnou za dobrý stav a bezpečný provoz technologických potrubí údaje o provedených opravách, které nevyžadují mimořádnou odbornou prohlídku. vstoupil. Zadaný deník je povoleno vést v elektronické podobě.

220. Údaje o opravách procesních potrubí, které vyžadují mimořádný průzkum (oprava nebo výměna prvků pracujících pod tlakem svařováním, navařováním a tepelným zpracováním) potrubí, o materiálech použitých při opravě, jakož i údaje o kvalitě svařování musí být zahrnuto v pasportu potrubí.

221. Před zahájením oprav na technologickém potrubí musí být toto potrubí odděleno od ostatních potrubí zátkami nebo dvěma uzavíracími ventily s otevřeným odtokem mezi nimi (nebo rozpojeno) a uvedeno do bezpečného stavu. Uzavírací ventily musí být blokovány speciálními zařízeními.

222. Opravy procesního potrubí, armatur a prvků dálkového ovládání armatur, montáž a demontáž zátek oddělujících opravovaný úsek potrubí musí být prováděny pouze podle kolaudačního řádu způsobem stanoveným provozní organizací.

223. Opravy a instalační práce na stávajících procesních potrubích jsou zakázány.

224. Regulační ventily musí být vybaveny indikátory stupně otevření regulačního tělesa a uzavírací ventily indikátory určujícími jeho otevřenou nebo uzavřenou polohu.

225. Armatury musí být přístupné pro údržbu. Servisní plošiny musí být instalovány v místech, kde jsou instalovány armatury a tepelné indikátory pohybu.

226. Kování musí být používáno přísně v souladu s jeho funkčním účelem.

227. Opravy smí provádět pouze vyškolený a certifikovaný personál. Příprava se provádí na speciálních zařízeních (stojany, zařízení, která simulují právě prováděné opravárenské práce).

228. Zaměstnanci organizací přímo provádějících instalaci (demontáž), úpravu nebo opravu nebo rekonstrukci (modernizaci) procesního potrubí při jeho provozu musí splňovat následující požadavky:

a) mít doklady potvrzující absolvování odborného výcviku v příslušných typech pracovních oborů;

b) mít doklady potvrzující certifikaci;

c) dodržet požadavky dokumentů a pokynů pro provedení deklarované práce;

d) při provádění stanovených prací uplatňovat způsoby ochrany před hlavními zdroji nebezpečí a také bezpečné způsoby provádění prací;

e) uplatňovat metody identifikace a technologie odstraňování závad při instalaci, opravě, rekonstrukci (modernizaci);

f) používat k montáži (demontáži), opravám a přestavbám (modernizaci) lanoví a montážní zařízení, zvedací mechanismy, vázací prostředky odpovídající nosností k hmotnostem montovaných (demontovaných), opravovaných a rekonstruovaných (modernizovaných);

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi napěťovým relé a stabilizátorem napětí?

g) uplatňovat postup stanovený v pokynech pro výměnu podmíněných signálů mezi pracovníkem dohlížejícím na instalaci (demontáž) a ostatními pracovníky podílejícími se na instalaci (demontáži) technologických potrubí;

h) dodržovat pravidla pro vázání, základní schémata vázání břemen (při plnění povinností vazače) a rovněž požadavky na bezpečnost práce při zvedání a přemísťování břemen;

i) dodržovat postup a způsoby provádění prací na ustavení a regulaci prvků procesního potrubí;

j) používat kontrolní prostředky, přístroje, zařízení při kontrole, seřizování a zkoušení.

229. Práce na procesních potrubích v nebezpečných výrobních zařízeních organizacemi třetích stran musí být prováděny pod dohledem zástupců provozní organizace.

Před tímhlejak začít s opravou na potrubí, je nutné provést řadu přípravných činnosti a ověřit soulad s určitými regulačními požadavky. V tomto článku zvážíme, jaké úkony je třeba provést před zahájením oprav na potrubí.

Je nutné oddělit potrubí od ostatních systémů

Před opravou potrubí je nutné ho oddělit od všech ostatních potrubíkteré mohou být spojeny s tímto systémem. K tomu musí zákazník poskytnout zástrčky nebo odpojenívyloučit možnost ovlivnění potrubí jinými systémy.

Zákazník je povinen vykonávat řadu činností

Před zahájením opravy musí zákazník dodržovat následující: aktivity:

  • sestavení přípravného plánu práce;
  • organizace výroby potřebné uzly a podrobnosti nahradit;
  • pořízení potřebného оборудования, kování, náhradní části, potrubí, materiály v souladu se seznamem závad.

Dodržování těchto kroků pomůže vyhnout se zpožděním v procesu. opravit a udržovat kontrolu nad postupem oprav.

Příprava potrubí

Před zahájením oprav musí být potrubí připraveno. Pokud se bavíme o systému pár nebo horké voda, pak by potrubí mělo být vyprázdněno a odpojen od zdroje tlaku. V tomto případě je nutné zkontrolovat soulad schématu těsnění a převýšení.

Přípravné činnosti od zhotovitele

Před zahájením oprav musí zhotovitel vypracovat výrobní návrh práce a síť (linka) plán provádění komplexní a pracné opravy. Provedení přípravných opatření vám umožní vyhnout se nepředvídaným situacím na místě opravy.

Teplotní podmínky

Před prováděním oprav musí být potrubí vyčištěno z ropy, kondenzát a plyn. Chcete-li to provést, musíte jej vyfouknout паром nebo inertní plyn. Také teplota potrubí by neměla překročit 30 ° C.

ČTĚTE VÍCE
Jak odstranit rezavé skvrny z oblečení pomocí jedlé sody?

Po dokončení všech výše uvedených opatření můžete zahájit opravy potrubí. V případě správného příprava a opravy mohou snížit pravděpodobnost neočekávaných situace a zajistit delší životnost systému.

Jaká je teplota teplé vody v bytových domech

V bytových domech, kde je rozvod teplé vody, musí teplota teplé vody splňovat určité normy. Pokud se jedná o otevřený systém, pak by teplota teplé vody neměla být nižší než 60 stupňů Celsia. To je způsobeno tím, že v takových systémech může docházet ke kontaminaci vody a pro zabíjení bakterií a mikroorganismů je nutné udržovat dostatečně vysokou teplotu. V uzavřených systémech zásobování teplou vodou musí být teplota minimálně 50 stupňů Celsia. Uzavřené systémy totiž tolik neznečišťují vodu, takže není potřeba tak vysoká teplota, ale i tak je třeba udržovat dostatečnou úroveň tepla, aby bylo zajištěno pohodlné používání teplé vody.

Jakou teplotu by měla mít voda v přívodu teplé vody?

Podle zavedených norem by teplota vody v přívodu teplé vody měla být od 60 do 75 stupňů. Je to dáno nutností dodržovat hygienické požadavky a předcházet případným nemocem přenášeným vodou. Při této teplotě je voda dostatečně horká pro domácí použití, ale ne příliš horká, aby mohla poškodit zdraví. Je třeba také připomenout, že stupeň ohřevu závisí na mnoha faktorech – od kvality a tlaku vody v systému až po stav potrubí a jednotlivých prvků systému. Proto je důležité nechat váš systém teplé vody pravidelně kontrolovat a udržovat, aby byl bezpečný a účinný.

Jaká teplota vzduchu by měla být udržována ve vytápěných prostorech?

Pro zajištění komfortního tepelného režimu v místnostech, kde se provádí vytápění, je nutné sledovat teplotu vzduchu. Ideální hodnota je mezi 21 a 25 stupni Celsia. Toho je dosaženo správným nastavením topného systému a regulací tepelného toku. Nezbytným faktorem je také izolace stěn a oken, která umožní zachovat dosažený tepelný režim. Je důležité pochopit, že udržování optimální teploty vzduchu zajistí nejen pohodlný pobyt v místnosti, ale také ušetří energii a pomůže vyhnout se případným problémům spojeným s přehříváním nebo přechlazením místnosti. Proto byste měli pravidelně kontrolovat teplotu vzduchu a v případě potřeby ji upravit.

ČTĚTE VÍCE
Jakou hustotu by měl mít pěnový blok pro stavbu domu?

Jaká teplota je nebezpečná pro grafickou kartu?

Je důležité si uvědomit, že vysoké teploty mohou negativně ovlivnit výkon počítačových komponent. Pokud teplota grafické karty překročí určitou prahovou hodnotu, může to vést k poruchám a dokonce k poruše. V tomto ohledu je nutné sledovat teplotu počítače instalací potřebného chladicího systému. Důležité je také součásti pravidelně čistit od prachu a nečistot, aby nenarušovaly přirozenou cirkulaci vzduchu uvnitř skříně. Kromě toho byste neměli nechat počítač pracovat delší dobu v podmínkách zvýšených okolních teplot, protože to může dále zhoršit jeho tepelné podmínky. Obecně platí, že dodržování určitých provozních pravidel pomůže zachovat funkčnost vašeho počítače po mnoho let.

Před zahájením oprav na potrubí je nutné provést řadu přípravných opatření. Zejména musí být potrubí odděleno od všech ostatních potrubí. Chcete-li to provést, můžete použít zástrčky nebo jej odpojit. To je nezbytné, aby se eliminovaly jakékoli interakce mezi různými systémy, které by mohly vést k neočekávaným následkům a poškození zařízení. Před zahájením oprav je navíc nutné důkladně zkontrolovat technický stav potrubí a v případě potřeby poškozené úseky vyměnit. Tím bude zajištěna bezpečnost pracovníků a spolehlivý provoz potrubního systému v budoucnu.