přinést přenosné transformátory a frekvenční měniče do kotlových těles, kovových nádrží atd.

Otázka 518. Jaké jsou požadavky Pravidel při použití oddělovacího transformátoru?

Odpovědět. Je třeba dodržet následující:

pouze jeden elektrický přijímač může být napájen z izolačního transformátoru;

uzemnění sekundárního vinutí oddělovacího transformátoru není povoleno;

Skříň transformátoru musí být v závislosti na neutrálním režimu napájecí sítě uzemněna nebo neutralizována. V tomto případě není nutné uzemnění krytu elektrického přijímače připojeného k oddělovacímu transformátoru.

11. Práce v elektroinstalacích za použití automobilů, zdvihacích strojů, mechanismů a žebříků

Otázka 519. V souladu s jakými normami a předpisy se provádějí práce ve stávajících elektroinstalacích pomocí zdvihacích strojů a mechanismů?

Odpovědět. Jsou prováděny v souladu s požadavky Mezioborových pravidel o ochraně práce při nakládacích a vykládacích operacích a umísťování zboží a Mezioborových pravidel o ochraně práce při provozování průmyslové dopravy. Ve stávajících elektroinstalacích se tyto práce provádějí jedna po druhé.

Otázka 520. Jakou skupinu elektrické bezpečnosti by měli mít řidiči, jeřábníci, strojníci, vázací prostředky pracující v elektroinstalacích nebo v bezpečnostní zóně venkovních vedení?

Odpovědět. Musí mít skupinu II.

Otázka 521. Jaké jsou požadavky Pravidel pro průjezd vozidel, zdvihacích strojů a mechanismů přes území venkovního rozvaděče a v bezpečnostní zóně nadzemních vedení, jakož i pro instalaci a provoz strojů a mechanismů?

Odpovědět. Musí být prováděno pod dohledem některého ze zaměstnanců (z řad provozního personálu, pracovníka, který vydal příkaz, odpovědného vedoucího) nebo v elektrických instalacích do 1000 V – výrobce prací skupiny IV a při provádění stavby a montážní práce v bezpečnostní zóně vzdušného vedení – pod dohledem odpovědného vedoucího nebo výrobce prací se skupinou III.

Otázka 522. Jaká by měla být rychlost pohybu zdvihacích strojů a mechanismů u venkovního rozvaděče?

Odpovědět. Nemělo by to být více než 10 km/h.

Otázka 523. Jaké jsou požadavky Pravidel pro instalaci teleskopické věže (hydraulického zdvihu) při práci na rohových podpěrách spojených s výměnou izolátorů, drátů nebo opravou armatur?

Odpovědět. Není povoleno jej instalovat uvnitř rohu tvořeného dráty.

Otázka 524. V jakých případech je uzemnění zdvihacích strojů vyžadováno a v jakých případech není vyžadováno?

Odpovědět. Uzemnění je nutné pro všechny práce ve venkovním rozvaděči a v bezpečnostní zóně venkovního vedení bez odpojení napětí. Není nutné uzemňovat pásové zdvihací stroje, pokud jsou instalovány přímo na zemi.

Otázka 525. V jakých případech není povoleno a v jakých je povoleno použití přenosných kovových žebříků?

Odpovědět. Jejich použití v rozvaděčích 220 kV a nižších není povoleno. Jejich použití ve venkovních rozváděčích 330 kV a více je povoleno za následujících podmínek:

žebřík musí být přenášen ve vodorovné poloze pod nepřetržitým dohledem mistra práce, zaměstnance IV. skupiny, z řad obsluhy;

Pro odstranění indukovaného potenciálu z přenosného žebříku je třeba k němu připojit kovový obvod dotýkající se země.

12. Organizace práce vyslaného personálu

ČTĚTE VÍCE
Jak otřít displej telefonu před aplikací ochranného skla?

Otázka 526. Kteří zaměstnanci jsou klasifikováni jako vyslaní zaměstnanci?

Odpovědět. Patří sem zaměstnanci organizací vysílaných k výkonu prací ve stávajících, rozestavěných, technicky repasovaných, rekonstruovaných elektroinstalacích, kteří nejsou v řadách organizací, které elektroinstalaci vlastní.

Otázka 527. Měli by vyslaní pracovníci být testováni ze znalosti norem a pravidel pro práci v elektrických instalacích?

Odpovědět. Musí již mít certifikáty stanoveného formuláře pro testování znalostí norem a pravidel práce v elektrických instalacích se značkou na skupině přidělené komisí vysílající organizace.

Otázka 528. Co by měla vysílající organizace uvést v průvodním dopise?

Odpovědět. Musí uvést účel pracovní cesty a také pracovníky, kteří mohou mít právo vydávat příkaz, kteří mohou být jmenováni odpovědnými vedoucími, producenty práce, členy týmu a potvrdit skupiny těchto pracovníků.

Otázka 529. Co musí vyslaní pracovníci udělat po příjezdu na místo určení?

Odpovědět. Musí absolvovat úvodní a vstupní instruktáž o elektrické bezpečnosti, znát elektrický obvod a vlastnosti elektrické instalace, ve které budou pracovat, a zaměstnance, kteří mají právo vydávat pracovní příkaz, plnit povinnosti odpovědného vedoucího a mistr práce musí být rovněž poučen ze schématu elektroinstalace.

Otázka 530. Kdo by měl provádět úvodní instruktáž vyslaného personálu?

Odpovědět. Musí být provedeny pracovníkem organizace vlastnící elektroinstalaci z řad administrativního a technického personálu, který má skupinu V při provádění prací na elektrických instalacích nad 1000 V nebo který má skupinu IV při provádění prací na elektrických instalacích nad na 1000 V.

Otázka 531. Za co je vysílající organizace odpovědná?

Odpovědět. Odpovědný za zajištění dodržování skupin přidělených vyslaným pracovníkům a práv jim udělených v souladu s odpovědí na otázku 528, jakož i za jejich dodržování Pravidel.

Otázka 532. Jaká je odpovědnost organizace, v jejíž elektroinstalačních pracích provádějí vyslaní pracovníci?

Odpovědět. Odpovídá za provedení předepsaných bezpečnostních opatření k zajištění ochrany pracovníků před úrazem elektrickým proudem z pracovního a indukovaného napětí elektroinstalace a povolení k práci.

Otázka 533. Kdo připravuje pracoviště a povoluje vyslaným pracovníkům pracovat v elektrických instalacích?

Odpovědět. Ve všech případech je provádějí zaměstnanci organizace, v jejíž elektroinstalaci se provádějí práce.

Otázka 534. Jaká práva jsou udělena zaměstnancům specializovaných organizací, které neustále obsluhují elektrické instalace?

Odpovědět. Práva provozního a opravárenského personálu jsou udělena po příslušném prověření znalostí v komisích v místě trvalého pracoviště.

Otázka 535. Jak provádějí práce vyslaní pracovníci ve stávajících elektroinstalacích?

Odpovědět. Jsou prováděny podle rozkazů a rozkazů a personálem uvedeným v odpovědi na otázku 534 – a v pořadí aktuálního provozu.

13. Přijímání pracovníků stavebních a montážních organizací k práci ve stávajících elektroinstalacích a v zóně zabezpečení elektrického vedení

13.1. Obecné požadavky

Otázka 536. Jaké jsou povinnosti CMO před zahájením práce?

Odpovědět. Musí poskytnout seznam zaměstnanců, kteří mají právo vydávat pracovní příkazy a být vedoucími práce, s uvedením jejich příjmení a iniciál, pozice a skupiny elektrické bezpečnosti.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je průměr plastových kanalizačních trubek?

Otázka 537. Co je to povolení k výkonu práce?

Odpovědět. Jedná se o dokument vypracovaný před zahájením práce vedoucím organizace společně se zástupcem SOT, který musí definovat:

místa, kde jsou vytvořena viditelná přerušení elektrického obvodu, vytvořená k oddělení prostoru přiděleného pro CMO od stávající elektrické instalace a místa, kde je instalováno ochranné uzemnění;

umístění a typ oplocení, které vylučuje možnost mylného průniku pracovníků CMO mimo pracovní prostor;

přítomnost nebezpečných a škodlivých faktorů.

Otázka 538. Co by měl personál CMO udělat po příjezdu na pracoviště?

Odpovědět. Musí projít počátečním školením o ochraně práce s přihlédnutím k místním charakteristikám a nebezpečným faktorům přítomným v přidělené oblasti a pracovníci, kteří mají právo vydávat pracovní příkazy a být vedoucími práce, musí navíc absolvovat školení o schématech elektrické instalace.

Otázka 539. Jak by měly být na území organizace prováděny stavební, instalační, opravárenské a seřizovací práce?

Odpovědět. Musí být provedeno v souladu s povolením vydaným odpovědnými zaměstnanci SMO ve formě stanovené SNiP 12-03-2001 „Bezpečnost práce ve stavebnictví. Část I. Obecné požadavky.“

Otázka 540. Kdo připravuje pracoviště pro stavební a montážní práce?

Odpovědět. Provádí na žádost revizní služby zaměstnanci organizace, která elektroinstalaci vlastní.

13.2. Povolení k práci v rozvaděčích

Otázka 541. Kdo by měl provést počáteční povolení k práci na území organizace?

Odpovědět. Musí být provedeno přijímajícím pracovníkem organizace – vlastníkem elektroinstalace. Přijímající osoba podepisuje povolení vydané pracovníkem CMO odpovědným za vydání povolení. Poté vedoucí práce CMO povolí zahájení práce.

Otázka 542. Kdo by měl provádět každodenní vstup a dozor v případech, kdy není pracovní prostor oplocený nebo cesta personálu CMO do určeného prostoru prochází územím nebo areálem stávajícího reaktorového bloku?

Odpovědět. Povolení musí provést povolovatel a práce musí být prováděny pod dohledem dozoru z řad pracovníků organizace – vlastníka elektroinstalace.

Otázka 543. Za co je zodpovědný pozorovatel spolu s odpovědným manažerem (výkonným pracovníkem) CMO?

Odpovědět. Zodpovídá za to, že připravené pracoviště bude v souladu s pokyny uvedenými v povolení k práci, za přítomnost a bezpečnost uzemňovacích spojů, plotů, plakátů a bezpečnostních značek, zařízení pro blokování pohonů instalovaných na pracovišti a za bezpečnost pracovníků CMO ve vztahu k úrazu elektrickým proudem.

13.3. Povolení k práci v bezpečnostní zóně elektrického vedení

Otázka 544. Kdo povoluje pracovníkům CMO pracovat v bezpečnostní zóně elektrického vedení pod napětím a také v rozpětí křižovatky s aktivním venkovním vedením?

Odpovědět. Provádí přijímající pracovník organizace provozující elektrické vedení a odpovědný vedoucí práce QS. Přijímač zároveň uděluje přijetí odpovědnému vedoucímu a výkonnému týmu každého CMO.

Otázka 545. S čí svolením a pod čí dohledem se provádějí práce v bezpečnostní zóně vedení pod napětím?

Odpovědět. Provádějí se se svolením odpovědného vedoucího práce CMO a pod dohledem vedoucího z řad zaměstnanců organizace provozující elektrické vedení.

Otázka 546. S čí svolením se provádí práce v bezpečnostní zóně odpojeného elektrického vedení a na samotném odpojeném vedení?

ČTĚTE VÍCE
Proč nemůžete zvednout ruce během těhotenství?

Odpovědět. Provádějí se se souhlasem povolující organizace provozující elektrické vedení, po instalaci uzemnění.

Otázka 547. Za jakých podmínek je přípustné provádět QS práce v bezpečnostních zónách venkovního vedení pomocí zdvihacích strojů a mechanismů s výsuvnou částí?

Odpovědět. Povoleno za předpokladu, že vzdušná vzdálenost od stroje (mechanismu) nebo od jeho výsuvné nebo zvedací části, od jeho pracovní části nebo zvednutého břemene v jakékoli poloze k nejbližšímu vodiči pod napětím není menší než vzdálenost uvedená v tabulce. 1Z.1.

Přípustné vzdálenosti k živým částem pod napětím (GOST 12.1.051)

Otázka 548. Kdo by měl propíchnout kabel?

Odpovědět. Musí být provedeny zaměstnanci organizace provozující kabelové vedení.

Příloha 1. Elektrické bezpečnostní skupiny pro elektrický (elektro) personál a podmínky pro jejich přiřazení

Otázka 549. Jaké skupiny elektrické bezpečnosti jsou stanoveny normami a pravidly práce v elektrických instalacích?

Odpovědět. Jsou uvedeny skupiny uvedené v tabulce. PI.

Skupiny elektrické bezpečnosti

Otázka 550. Jaké jsou požadavky na personál se skupinami elektrické bezpečnosti II–V?

Odpovědět. Požadavky na personál jsou uvedeny v tabulce. P2.

Požadavky na personál se skupinami elektrické bezpečnosti II–V

Otázka 551. Jsou uvedeny v tabulce. Jsou požadavky P2 na personál týkající se elektrické bezpečnosti komplexní?

Odpovědět. Jsou minimální a lze je doplnit rozhodnutím vedoucího organizace?

Otázka 552. Komu lze přiřadit skupinu I?

Odpovědět. Může být přiděleno neelektrickému personálu.

Otázka 553. Kdo určuje seznam profesí a zaměstnání, které vyžadují zařazení výrobního personálu do skupiny I?

Odpovědět. Určuje vedoucí organizace.

Otázka 554. Jak je skupina I přidělena personálu, který zvládl požadavky na elektrickou bezpečnost?

Odpovědět. Zadání se provádí instruktáží, která by měla být zpravidla ukončena znalostním testem formou ústního dotazování a v případě potřeby testem získaných dovedností v bezpečné práci nebo poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem. . Skupině I je přiřazena registrace v deníku zavedeného formuláře. Zařazení skupiny I provádí pracovník z řad elektrotechnického personálu skupiny III, jmenovaný příkazem vedoucího organizace.

44.1. Přenosné elektrické nářadí a svítilny, ruční elektrické stroje, oddělovací transformátory a další pomocná zařízení musí splňovat požadavky technických předpisů, národních (mezistátních) norem a technických specifikací týkajících se elektrické bezpečnosti a být používány při práci v souladu s Pravidly.

44.2. Pracovníkům skupiny II musí být umožněna práce s přenosným elektrickým nářadím a ručními elektrickými stroji třídy 0 a I v prostorách se zvýšeným nebezpečím.

Připojení pomocných zařízení (transformátory, frekvenční měniče, proudové chrániče) k elektrické síti a jejich odpojení od sítě musí provádět elektrotechnický personál skupiny III obsluhující tuto elektrickou síť.

44.3. Třída přenosného elektrického nářadí a ručních elektrických strojů musí odpovídat kategorii provozovny a podmínkám práce s použitím v některých případech elektrických ochranných prostředků podle požadavků uvedených v tabulce č. 7.

ČTĚTE VÍCE
Kolikrát týdně byste měli prát ložní prádlo?

Podmínky používání elektrického nářadí a ručních elektrických strojů různých tříd

Místo výkonu práce

Třída elektrického nářadí a ručních elektrických strojů podle typu ochrany před úrazem elektrickým proudem

Podmínky používání elektrických ochranných prostředků

Prostory bez zvýšeného nebezpečí

Použití alespoň jednoho elektrického ochranného prostředku

Se systémem TN-S – bez použití elektrických ochranných zařízení při připojení přes proudový chránič nebo s použitím alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení. Se systémem TN-C – pomocí alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Prostory se zvýšeným nebezpečím

Se systémem TN-S – při použití alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení a při připojení přes proudový chránič nebo při připojení přes proudový chránič, nebo když je pouze jeden elektrický přijímač (stroj, nářadí) napájen ze samostatného zdroje (izolační transformátor, generátor, měnič).

Se systémem TN-C – s použitím alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení a při napájení pouze jednoho napájecího přijímače ze samostatného zdroje

Se systémem TN-S – bez použití elektrických ochranných prostředků při připojení přes proudový chránič nebo při napájení pouze jednoho elektrického přijímače (stroj, nářadí) ze samostatného zdroje (oddělovací transformátor, generátor, měnič). Se systémem TN-C – pomocí alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Zvláště nebezpečné prostory

Není dovoleno používat

S ochranou proudovým chráničem nebo použitím alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

V případě zvláště nepříznivých podmínek (v nádobách, přístrojích a jiných kovových nádobách s omezenou schopností pohybu a výstupu)

Není dovoleno používat

Není dovoleno používat

Použití alespoň jednoho elektrického ochranného prostředku

Bez použití elektrických ochranných prostředků při připojení přes proudový chránič nebo při napájení pouze jednoho napájecího přijímače ze samostatného zdroje

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

44.4. Ve vysoce rizikových a zvláště nebezpečných oblastech musí mít přenosné elektrické svítilny napětí nejvýše 50 V.

Při práci ve zvláště nepříznivých podmínkách (spínací jímky, rozváděčové prostory, kotlová tělesa, kovové nádrže) musí mít přenosné svítilny napětí nejvýše 12 V.

44.5. Před zahájením práce s ručními elektrickými stroji, přenosným elektrickým nářadím a lampami byste měli:

určit třídu stroje nebo nástroje z pasu;

zkontrolovat úplnost a spolehlivost upevnění dílů;

ověřte vnější prohlídkou, že kabel (šňůra), jeho ochranná trubice a zástrčka jsou v dobrém stavu, neporušenost izolačních částí pouzdra, kryty rukojeti a držáku kartáče a ochranné kryty;

zkontrolujte činnost spínače;

provést (v případě potřeby) testování proudového chrániče (RCD);

zkontrolujte chod elektrického nářadí nebo stroje při volnoběžných otáčkách;

Zkontrolujte funkčnost zemnícího obvodu stroje třídy I (tělo stroje – zemnící kontakt zástrčky).

Není dovoleno používat ruční elektrické stroje, přenosné elektrické nářadí a svítilny s příslušným pomocným zařízením, které mají závady a neprošly periodickou kontrolou (testováním).

ČTĚTE VÍCE
Je možné obložit kamna běžnými keramickými obklady?

44.6. Při použití elektrického nářadí, ručních elektrických strojů, přenosných lamp, jejich drátů a kabelů by měly být zavěšeny, kdykoli je to možné.

Přímý kontakt vodičů a kabelů s horkými, mokrými nebo mastnými povrchy nebo předměty není povolen.

Kabel elektrického nářadí musí být chráněn před náhodným mechanickým poškozením a kontaktem s horkými, vlhkými a zaolejovanými povrchy.

Kabel není dovoleno tahat, kroutit nebo ohýbat, zatěžovat jej nebo dovolit, aby se protínal s kabely, kabely nebo hadicemi pro svařování plynem.

Pokud jsou zjištěny jakékoli poruchy, práce s ručními elektrickými stroji, přenosným elektrickým nářadím a lampami musí být okamžitě zastaveny.

44.7. Ruční elektrické stroje, přenosné elektrické nářadí a svítilny, pomocná zařízení vydávaná a používaná při práci musí být zohledněna v organizaci (samostatné jednotce), musí být kontrolována a zkoušena ve lhůtách a objemech stanovených technickými předpisy, národními a mezistátními normy, technické specifikace pro výrobky v platném objemu a normy pro zkoušení elektrických zařízení a elektrických instalací.

Pro udržení dobrého stavu provádějte periodické zkoušky a revize ručních elektrických strojů, přenosného elektrického nářadí a svítilen, pomocných zařízení, musí být příkazem vedoucího organizace jmenován odpovědný pracovník skupiny III.

44.8. V případě výpadku proudu nebo přerušení provozu musí být elektrické nářadí a ruční elektrické stroje odpojeny od elektrické sítě.

44.9. Pracovníkům používajícím elektrické nářadí a ruční elektrické stroje je zakázáno:

převést ruční elektrické stroje a elektrické nářadí alespoň na krátkou dobu na jiné zaměstnance;

demontovat ruční elektrické stroje a elektrické nářadí, provádět případné opravy;

držte se drátu elektrického stroje, elektrického nářadí, dotýkejte se rotujících částí nebo odstraňujte hobliny a piliny, dokud se nástroj nebo stroj úplně nezastaví;

nainstalujte pracovní část do sklíčidla nástroje, obrobte a vyjměte ji ze sklíčidla a také seřiďte nástroj, aniž byste jej odpojili od sítě;

práce ze žebříků;

přinést přenosné transformátory a frekvenční měniče do kotlových bubnů a kovových nádrží.

44.10. Při použití izolačního transformátoru je třeba dodržovat následující požadavky:

pouze jeden elektrický přijímač může být napájen z izolačního transformátoru;

uzemnění sekundárního vinutí oddělovacího transformátoru není povoleno;

Těleso transformátoru musí být v závislosti na neutrálním režimu napájecí elektrické sítě uzemněno nebo neutralizováno. V tomto případě není nutné uzemnění krytu elektrického přijímače připojeného k oddělovacímu transformátoru.

Pravidla ochrany práce při provozu elektrických instalací Aplikace >>
N 1. Skupiny pro elektrickou bezpečnost elektrického (elektrického) personálu a podmínky pro jejich zařazení
Obsah
Vyhláška Ministerstva práce a sociální ochrany Ruské federace ze dne 24. července 2013 N 328n „O schválení Pravidel ochrany práce za provozu.

Otevřete aktuální verzi dokumentu právě teď

Pokud jste uživatelem internetové verze systému GARANT, můžete si tento dokument otevřít hned teď nebo si jej vyžádat na Hotline v systému.