1. Správce rozhodčího řízení v případě úpadku má právo:

svolat schůzi věřitelů;

svolat výbor věřitelů;

obracet se na rozhodčí soud s prohlášeními a peticemi v případech stanovených tímto federálním zákonem;

přijímat odměny ve výši a způsobem stanoveným tímto spolkovým zákonem;

zapojit další osoby k zajištění povinností, které mu byly svěřeny v případě úpadku na smluvním základě, s platbou za jejich činnost na náklady dlužníka, nestanoví-li tento spolkový zákon, normy a pravidla profesní činnosti nebo dohoda jiného orgánu jinak. manažer arbitráže s věřiteli;

požadovat potřebné informace o dlužníkovi, o osobách zahrnutých v řídících orgánech dlužníka, o osobách ovládajících, o jimi vlastněném majetku (včetně majetkových práv), o protistranách a o závazcích dlužníka od fyzických, právnických osob, orgánů státní správy, řídící orgány státní mimorozpočtové fondy Ruské federace a místní samosprávy, včetně informací tvořících úřední, obchodní a bankovní tajemství;

(ve vydání federálního zákona z 29.12.2014 N 482-FZ)

(viz text v předchozím textu)

podat u rozhodčího soudu žádost o osvobození od výkonu povinností, které mu byly svěřeny v konkursu.

Podílí se arbitrážní manažer v souladu s tímto federálním zákonem k zajištění plnění povinností, které mu byly svěřeny v případě úpadku na náklady dlužníka, profesionálního účastníka trhu s cennými papíry zabývajícího se vedením registru vlastníků cenných papírů, audit organizace (auditor), odhadce, organizátor obchodování a provozovatel elektronické platformy musí být akreditován samoregulační organizací a nemůže být zainteresovanými osobami ve vztahu k insolvenčnímu správci, dlužníkovi a jeho věřitelům.

(ve vydání federálního zákona z 01.12.2014 N 405-FZ)

(viz text v předchozím textu)

Fyzické, právnické osoby, státní orgány, řídící orgány státních mimorozpočtových fondů Ruské federace a orgány místní samosprávy poskytují informace požadované manažerem arbitráže do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti bez účtování poplatku.

(ve vydání federálního zákona z 29.12.2014 N 482-FZ)

(viz text v předchozím textu)

2. Správce rozhodčího řízení v případě úpadku je povinen:

přijmout opatření k ochraně majetku dlužníka;

analyzovat finanční situaci dlužníka a výsledky jeho finanční, ekonomické a investiční činnosti;

vést rejstřík pohledávek věřitelů, s výjimkou případů stanovených tímto federálním zákonem;

poskytnout registr pohledávek věřitelů osobám požadujícím svolání valné hromady věřitelů do tří dnů ode dne obdržení pohledávky v případech stanovených tímto spolkovým zákonem;

ČTĚTE VÍCE
Kolik metrů krychlových vody průměrný člověk utratí za měsíc?

jsou-li zjištěny znaky správních deliktů a (nebo) trestných činů, oznamovat je orgánům, do jejichž působnosti spadá zahajování případů správních deliktů a projednávání oznámení o trestných činech;

poskytovat schůzi věřitelů informace o transakcích a akcích, které zahrnují nebo mohou mít za následek občanskoprávní odpovědnost třetích stran;

přiměřeně a odůvodněně hradí výdaje spojené s plněním úkolů, které mu byly v konkursu svěřeny. Odpovědnost prokázat nepřiměřenost a neopodstatněnost těchto výdajů má ten, kdo podal příslušnou žádost u rozhodčího soudu;

identifikovat znaky úmyslného a fiktivního úpadku způsobem stanoveným federálními normami a oznámit je osobám zúčastněným na úpadku, samosprávné organizaci, jejímž je správce konkursu členem, schůzi věřitelů a orgánům do jehož působnosti spadá zahajování případů správních deliktů a vyřizování oznámení o trestné činnosti;

je-li v souladu s tímto spolkovým zákonem zapojení dalších osob arbitrážním manažerem k plnění povinností, které mu byly svěřeny v případě úpadku, povinné, je arbitrážní manažer povinen na smluvním základě zapojit insolvenční správce akreditované samostatně regulační organizace s platbou za jejich činnost v souladu s článkem 20.7 tohoto federálního zákona;

(odstavec je zaveden federálním zákonem od 01.12.2014 N 405-FZ)

identifikovat skutečnosti porušení povinnosti podat žádost dlužníka rozhodčímu soudu v případech a ve lhůtě stanovené v článku 9 tohoto spolkového zákona a přijmout opatření k tomu, aby osoba vinná z porušení byla postavena před soud. neboť v čl. 61.12 tohoto spolkového zákona, jakož i hlásit zjištěné porušení orgánu oprávněnému sepsat protokol o příslušném přestupku;

(odstavec zaveden federálním zákonem ze dne 29.06.2015. prosince 186 N 29.07.2017-FZ; ve znění federálního zákona ze dne 266. prosince XNUMX N XNUMX-FZ)

(viz text v předchozím textu)

vykonávat další funkce stanovené tímto spolkovým zákonem.

3. Nestanoví-li tento spolkový zákon jinak, je arbitrážní manažer povinen zachovávat mlčenlivost o informacích chráněných federálním zákonem (včetně informací představujících úřední nebo obchodní tajemství), o kterých se dozvěděl v souvislosti s plněním svých povinností. manažera arbitráže.

4. Při provádění postupů uplatňovaných v případě úpadku je manažer rozhodčího řízení povinen jednat v dobré víře a přiměřeně v zájmu dlužníka, věřitelů a společnosti.

5. Pravomoci svěřené v souladu s tímto federálním zákonem manažerovi arbitráže v případě úpadku nelze převést na jiné osoby.

6. Rozhodčí manažeři schválení rozhodčím soudem jsou procesními nástupci předchozích rozhodčích manažerů.