35. Před zahájením práce ve výšce musí zaměstnavatel zorganizovat v souladu s jím schválenými předpisy BOZP provedení technických, technologických a organizačních opatření:

a) technická a technologická opatření včetně zpracování a realizace plánu prací ve výškách (dále jen PPR ve výškách) nebo zpracování a schvalování technologických map pro práce (obsah PPR a technologických map ve výškách je zajištěn pro v odstavci 36 Pravidel); oplocení staveniště, vyvěšení výstražných a objednávkových plakátů (tabulí), používání kolektivních a individuálních ochranných prostředků;

b) organizační opatření, včetně rozdělení odpovědnosti v oblasti ochrany práce mezi úředníky zaměstnavatele a určení osob odpovědných za organizaci a bezpečný výkon práce ve výškách; osoba odpovědná za bezpečný provoz závěsné zvedací kolébky (dále jen kolébka); osoby odpovědné za schvalování povolení k práci ve výškách, osoby oprávněné k vydání povolení k práci, osoby odpovědné za vypracování akčního plánu evakuace a záchrany pracovníků v případě mimořádné události a při záchranných akcích (obsahem plánu je stanovené v odstavcích 43 – 44 Pravidel), jakož i provádění údržby a pravidelných kontrol osobních ochranných prostředků.

36. V plánu výškových prací (dále jen PPR ve výšce) nebo v technologických mapách výškových prací (dále jen TK) jsou stanoveny a vyznačeny:

a) přednostní instalace trvalých uzavíracích konstrukcí;

b) dočasné oplocení;

c) použité prostředky lešení, včetně schodů, žebříků, podlah, výletů, lešení;

d) použité zdvihací mechanismy, kolébky výtahů (věže);

e) systémy pro zajištění bezpečnosti práce ve výškách a rozsah v nich zahrnutých zařízení, zařízení a prostředků individuální a kolektivní ochrany pracovníků před pádem z výšky a jejich potřeby;

f) rozsah prostředků k ochraně pracovníků před nebezpečnými a škodlivými pracovními podmínkami zjištěnými při hodnocení pracovních podmínek – hluk, vibrace, expozice jiným nebezpečným faktorům a také škodlivými látkami v ovzduší pracovního prostoru;

g) místa a způsoby upevnění bezpečnostních systémů pro práci ve výškách;

h) způsoby a prostředky pro zvedání nebo spouštění pracovníků na pracoviště nebo místa výkonu práce;

i) prostředky osvětlení pracovišť, průchodů a průchodů, jakož i prostředky signalizační a komunikační;

j) požadavky na organizaci pracovišť s technickým bezpečnostním zařízením a primárním hasicím zařízením;

k) požadavky na hygienické služby pro pracovníky.

37. PPR nebo TC odráží požadavky na:

a) zajištění montážní vyrobitelnosti konstrukcí a zařízení;

b) snižování objemu a pracnosti práce vykonávané v podmínkách průmyslového nebezpečí;

c) bezpečné umístění strojů a mechanismů;

d) organizování pracovišť pomocí technických bezpečnostních zařízení.

38. Aby se předešlo nebezpečí pádu konstrukcí, výrobků nebo materiálů z výšky při jejich přemisťování jeřábem na zvedání břemen nebo při ztrátě stability při jejich instalaci nebo skladování, je v PPR nebo TC uvedeno: :

a) kontejnerizační prostředky a kontejnery pro přemísťování kusových a sypkých materiálů, betonu a malty, s přihlédnutím k povaze přepravovaného nákladu a pohodlnosti jeho dodání na pracoviště;

b) závěsné způsoby zajišťující přísun prvků do polohy odpovídající nebo blízké konstrukční;

c) zařízení (pyramidy, kazety) pro stabilní uložení konstrukčních prvků;

d) postup a metody skladování výrobků, materiálů, zařízení;

e) způsoby konečného upevnění konstrukcí;

f) způsoby dočasného upevnění demontovaných prvků při demontáži konstrukcí budov a staveb;

g) metody odstraňování odpadu a suti;

h) ochranné stropy (podlaha) nebo přístřešky při provádění prací podél jedné svislé čáry.

39. PPR nebo TC s použitím strojů (mechanismů) stanoví:

a) výběr typů, místa instalace a provozního režimu strojů (mechanismů);

ČTĚTE VÍCE
Lze broušení použít k mazání řetězu elektrické pily?

b) způsoby a prostředky ochrany řidiče a osob pracujících v blízkosti před působením škodlivých a nebezpečných výrobních faktorů;

c) velikost omezení dráhy pohybu nebo úhlu natočení stroje;

d) prostředky komunikace mezi řidičem a zaměstnanci (audioalarm, rádiová a telefonní komunikace);

e) zvláštní podmínky pro instalaci stroje v nebezpečném prostoru.

40. Do PPR nebo zákoníku práce musí být zahrnuto:

a) uvedení bezpečnostních opatření při provádění výškových prací za použití specifických typů a prostředků lešení, které neumožňují konstrukční změny způsobu instalace a upevnění lešení, které nejsou uvedeny v regulační dokumentaci výrobce.

b) požadavek na zajištění dodatečné stability lešení a věží – tur, včetně upevnění k nosným prvkům budov a konstrukcí pomocí kotevních drátů, sad magnetických upevňovacích prvků a jiných kotev v souladu s požadavky pasu výrobce.

41. Pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem při práci ve výškách PPR nebo TC obsahuje:

a) pokyny pro výběr tras a stanovení napětí dočasných silových a osvětlovacích elektrických sítí, oplocení živých částí a umístění vstupních rozvodů a zařízení;

b) návod na uzemnění kovových částí elektrického zařízení a provedení zemnících smyček;

c) další ochranná opatření při provádění prací se zvýšeným nebezpečím a zvláště nebezpečných prací.

42. PPR nebo zákoník práce stanoví další opatření při kombinované práci, při práci v provozních podmínkách výroby, v blízkosti staveb, komunikací a provozních zařízení.

43. Akční plán evakuace a záchrany pracovníků je zpracován v souladu s oddílem „Reakce na úrazy, úrazy a nemoci z povolání“ Předpisů BOZP s přihlédnutím ke specifikům činnosti zaměstnavatele.

Při zpracování havarijního plánu je nutné zohlednit psychofyziologické rizikové faktory působící na zaměstnance při provádění evakuačních a záchranných prací.

44. Akční plán pro evakuaci a záchranu pracovníků musí obsahovat:

1. Postup pro rozhodnutí zastavit a neobnovit práci.

2. Způsoby a prostředky havarijní komunikace s odpovědným vedoucím práce a havarijními službami.

3. Bezpečné místo a evakuační cesty pro pracovníky, kteří se rozhodnou okamžitě opustit svá pracoviště.

4. Systémy pro zajištění záchrany nebo evakuace obětí při výkonu práce ve výškách a rozsah v nich zařazených přístrojů, zařízení a prostředků pro záchranu a evakuaci, jakož i prostředky individuální a kolektivní ochrany pracovníků před pádem z výšek při provádění záchrany a evakuační operace a jejich potřeba.

5. Místa a způsoby upevnění záchranných a evakuačních systémů.

6. Způsoby a prostředky zvedání a (nebo) spouštění pracovníků k oběti.

7. Metody bezpečného spouštění nebo zvedání oběti do bezpečné oblasti.

8. Poskytování první pomoci obětem pracovních úrazů a v případě potřeby přivolání záchranné služby (případně poskytnutí první pomoci, pokud má zaměstnavatel zdravotní středisko).

45. Bez vydání povolení s uvedením příslušných opatření pro bezpečnost práce ve výškách za zvláštních podmínek práce uvedených v odstavci 3 povolení není dovoleno provádět práce ve výškách, včetně:

a) na otevřených místech s rychlostí proudění vzduchu (větru) 15 m/s nebo více;

b) v případě bouřky nebo mlhy, s vyloučením viditelnosti v pracovní frontě, dále v případě ledu ze zledovatělých konstrukcí a v případě růstu ledové stěny na drátech, zařízení, inženýrských stavbách (včetně podpěr elektrického vedení) , stromy;

c) při instalaci (demontáži) konstrukcí s velkým větrem při rychlosti větru 10 m/s a více.

46. ​​Úředník odpovědný za organizaci a bezpečný výkon práce ve výšce je povinen:

a) organizovat vypracování dokumentace o ochraně práce při práci ve výškách; akční plán evakuace a záchrany pracovníků v případě mimořádné události a během záchranných akcí; vývoj, schvalování a realizace technologických map pro práce ve výškách nebo PPR ve výškách; registrace pracovních povolení;

ČTĚTE VÍCE
Proč nefunguje zámek dvířek pračky?

b) organizovat skladování a výdej kolektivních a individuálních ochranných prostředků v souladu s pokyny provozní dokumentace (pokynů) výrobce a také zajišťovat včasnou údržbu, periodickou kontrolu a vyřazení;

c) organizovat školení pracovníků o bezpečných metodách a technikách pro práci ve výškách, periodické ověřování znalostí bezpečných metod a technik pro provádění práce ve výškách, stáže a provádění příslušných instruktáží o ochraně práce;

d) vést osobní záznamy o práci ve výškách pomocí lanových přístupových systémů.

47. K zajištění bezpečnosti práce prováděné ve výškách musí zaměstnavatel organizovat:

a) správný výběr a používání ochranných prostředků;

b) dodržování pokynů pro označování ochranných prostředků;

c) údržba a periodické prohlídky ochranných prostředků uvedených v provozní dokumentaci (návodu) výrobce.

II. Požadavky na pracovníky při práci ve výškách

12. Práce ve výškách smí provádět osoby, které dosáhly věku osmnácti let.

13. Pracovníci provádějící práce ve výškách musí mít kvalifikaci odpovídající povaze vykonávané práce. Úroveň kvalifikace je potvrzena dokladem o odborném vzdělání (výcviku) a (nebo) kvalifikaci.

14. Pracovníci s povolením přímo vykonávat práce ve výškách, vykonávané s povolením, se dělí do následujících bezpečnostních skupin pro práci ve výškách (dále jen skupiny):

Skupina 1 – pracovníci s povolením pracovat jako součást týmu nebo pod přímým dohledem zaměstnance jmenovaného na příkaz zaměstnavatele (dále jen pracovníci skupiny 1);

Skupina 2 – mistři, mistři, vedoucí praxe, dále pracovníci určení pracovním povolením jako odpovědní vykonávající (výrobci) výškových prací a pracovníci s povolením pracovat jako součást týmu vysoce kvalifikovaných pracovníků a specialistů (dále jen pracovníci skupiny 2);

15. Mezi zaměstnance skupiny 3 bezpečnosti práce ve výškách (dále uvedené kategorie jsou pracovníci skupiny 3) patří:

a) zaměstnanci jmenovaní zaměstnavatelem odpovědnými za organizaci a bezpečný výkon práce ve výškách, včetně těch, které jsou vykonávány s povolením k zaměstnání;

b) osoby odpovědné za vypracování akčního plánu pro evakuaci a záchranu pracovníků v případě nouze a během záchranných akcí;

c) pracovníci provádějící údržbu a periodickou kontrolu osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP);

d) zaměstnanci vydávající povolení;

e) odpovědní vedoucí práce ve výškách vykonávané s vydáním povolení k zaměstnání;

f) úředníci, do jejichž pravomoci patří schvalování plánu práce ve výškách a/nebo technologických map pro práce ve výškách;

g) specialisté provádějící školení pro práce ve výškách,

h) členové zkušebních komisí zaměstnavatelů a organizací provádějících školení o bezpečných metodách a technice provádění prací ve výškách.

Pracovníkům spadajícím do skupiny 3 pro bezpečnost práce ve výškách může být povolen přímý výkon práce po potvrzení kvalifikace a obdržení osvědčení pro příslušnou skupinu.

16. Zaměstnavatel (jím pověřená osoba) je povinen zorganizovat před zahájením práce ve výškách školení o bezpečných způsobech a technikách provádění práce ve výškách pro pracovníky:

a) osoby, kterým je povoleno pracovat ve výšce poprvé;

b) převedeni z jiných zaměstnání, pokud tito zaměstnanci předtím neabsolvovali odpovídající školení;

c) přestávka v práci ve výšce delší než jeden rok.

17. Pracovníci provádějící práce ve výškách musí znát a umět používat bezpečné metody a techniky pro provádění práce ve výškách a také mít odpovídající praktické dovednosti.

Školení pracovníků v bezpečných metodách a technikách pro provádění práce ve výškách (včetně praktických dovedností v používání vhodných OOPP, jejich kontrole před a po použití) v korespondenci, jakož i výhradně s využitím e-learningu a distančních technologií, vedení praktických kurzů osvojení bezpečných metod a Techniky pro výkon práce ve výškách, jakož i absolvování stáží v autoškolicím režimu, nejsou zaměstnanci povoleny.

ČTĚTE VÍCE
Proč se úhlová bruska nazývá úhlová bruska?

18. Pracovníci, kteří smějí pracovat ve výškách poprvé, včetně těch, kteří provádějí práce ve výškách na lešení, jakož i na místech s bezpečnostním plotem vysokým 1,1 m nebo více, musí:

a) znát pokyny pro ochranu práce při práci ve výškách;

b) znát obecné informace o technologickém postupu a zařízení na daném pracovišti, místě výroby nebo dílny;

c) znát výrobní pokyny;

d) znát pracovní podmínky na pracovišti;

e) znát okolnosti a charakteristické příčiny úrazů, nehod, požárů, ke kterým došlo ve výškách v organizacích (podnikech), případy pracovních úrazů při práci ve výškách; odpovědnosti a opatření v případě nehody nebo požáru; způsoby použití hasicích prostředků, havarijních ochranných a poplachových systémů dostupných na místě, jejich umístění, schémata a evakuační cesty v případě nouze;

f) znát hlavní nebezpečné a škodlivé výrobní faktory charakteristické pro práci ve výškách;

g) znát vysoce rizikové oblasti, stroje, mechanismy, přístroje, prostředky zajišťující bezpečný provoz zařízení (bezpečnostní, brzdicí zařízení a ploty, blokovací a poplašné systémy, bezpečnostní značky);

h) znát a umět používat bezpečné metody a techniky pro provádění výškových prací.

Pracovníci, kteří smějí pracovat ve výšce poprvé, musí mít praktické dovednosti v používání zařízení, nástrojů, mechanismů (kontrola provozuschopnosti zařízení, spouštěcích zařízení, nářadí a zařízení, zamykání, uzemnění a dalších ochranných prostředků) a poskytování první pomoci oběti, praktické dovednosti v používání vhodných OOP, jejich kontrola před a po použití.

19. Pracovníci 1. skupiny bezpečnosti práce ve výškách (pracovníci s povolením pracovat jako součást týmu nebo pod přímým dohledem zaměstnance jmenovaného na příkaz zaměstnavatele) musí navíc:

a) znát metody a prostředky prevence úrazů a nemocí z povolání;

b) znát a umět aplikovat základy evakuační a záchranné techniky;

c) mít praktické dovednosti v poskytování první pomoci oběti.

20. Pracovníci 2. skupiny bezpečnosti práce ve výškách (mistři, předáci, vedoucí praxe, jakož i pracovníci určení na základě povolení k práci ve výškách odpovědnými vykonávači (výrobci) práce ve výškách) nad rámec požadavků pro pracovníky 1 týmy bezpečnosti práce ve výškách musí znát:

a) požadavky norem, pravidel, norem a předpisů o ochraně práce a bezpečnosti práce; postup při vyšetřování a hlášení úrazů a nemocí z povolání;

b) pravidla a požadavky pro používání, aplikaci, provoz, vydávání, péči, skladování, kontrolu, zkoušení, vyřazování a certifikaci ochranných prostředků;

c) organizace a údržba pracovišť; kolektivní ochranné prostředky, oplocení, bezpečnostní značky.

Pracovníci 2. skupiny bezpečnosti práce ve výškách musí mít praxi ve výškách delší než 1 rok, být schopni přímo dohlížet na práci, dohlížet na členy týmu, provádět záchranná opatření, organizovat bezpečnou přepravu postiženého a také mít praktické dovednosti v poskytování první pomoci oběti.

21. Pracovníci 3. skupiny bezpečnosti práce ve výškách kromě znalostních požadavků na pracovníky 2. skupiny bezpečnosti práce ve výškách musí:

a) mít plné povědomí o nebezpečí pádu a být schopen kontrolovat pracoviště;

b) znát pravidla a požadavky na ochranu práce související s prací;

c) znát opatření k zajištění bezpečnosti práce;

d) být schopen organizovat bezpečnou práci a vypracovat pracovní plán; vydávat povolení a dohlížet na členy týmu;

ČTĚTE VÍCE
Jaký je nejlepší způsob připojení televizoru k internetu přes Wi-Fi nebo kabel?

e) být schopen jasně určit a uvést požadavky na bezpečnostní opatření při provádění cíleného školení pracovníků;

f) být schopen vyškolit personál v bezpečných metodách a technikách provádění práce, praktických technikách první pomoci;

g) mít znalosti o provádění kontrol OOPP.

Požadavky na učitele a zaměstnance skupiny 3 o bezpečnosti práce ve výškách: starší 21 let, praxe s výkonem výškových prací více než 2 roky.

22. Potřebu pravidelného školení pracovníků provádějících práce ve výškách na lešení, jakož i na stavbách a pracovištích s ochranným oplocení o výšce 1,1 m a více, stanoví zaměstnavatel při zavádění postupu pro školení pracovníků o normách BOZP. .

23. Periodické školení pracovníků 1. a 2. skupiny v bezpečných metodách a technikách provádění výškových prací se provádí nejméně 1x za 3 roky.

Periodické školení pracovníků skupiny 3 o bezpečných metodách a technikách pro provádění výškových prací se provádí minimálně 1x za 5 let.

24. Nácvik bezpečných metod a technik provádění výškových prací je zakončen zkouškou.

Zkoušku provádějí zkušební komise vytvořené na příkaz vedoucího organizace zajišťující školení bezpečných metod a technik pro provádění výškových prací. Složení zkušebních komisí pro konání zkoušek pracovníků s povolením k práci ve výškách, prováděných na základě povolení k zaměstnání, je tvořeno pracovníky skupiny 3.

25. Pracovníkům, kteří úspěšně složí zkoušku na základě výsledků školení z bezpečných metod a technik pro provádění výškových prací uvedených v odst. 8, se vydává potvrzení o přijetí k příslušné práci ve výšce (doporučený vzor je uveden v příloze č. 1 Pravidel).

Potvrzení zůstává v platnosti, pokud došlo ke změně příjmení zaměstnance nebo k přejmenování organizace, aniž by se změnily pracovní podmínky zaměstnance, jakož i v případě převedení zaměstnance na jinou pozici, ve které jsou jeho odpovědnosti za organizaci práce a (nebo) výkon práce ve výšce zůstávají stejné a nevyžadují další znalosti.

26. Pracovníkům skupin 1, 2 a 3, kteří úspěšně složili zkoušku na základě výsledků školení a rozvoje praktických dovedností při uplatňování bezpečných metod a technik pro provádění výškových prací, se vydává potvrzení o přijetí k příslušné práci ve výškách. (doporučený vzor je uveden v příloze č. 3 Pravidel) .

Pracovníci provádějící práce ve výškách na lešení, na stavbách s ochranným plotem vysokým 1,1 m a více, dále práce bez použití lešení, vykonávané ve výšce 5 m a více, práce vykonávané ve vzdálenosti menší než 2 m od neoplocených rozdílů ve výšce větší než 5 m na místech bez ochranného oplocení nebo s výškou ochranného oplocení menší než 1,1 m, po obdržení osvědčení v souladu s odstavcem 26 Pravidel, osvědčení stanoveného v dodatku č. 1 k Pravidlům nelze vydat.

Potvrzení zůstává v platnosti, pokud došlo ke změně příjmení zaměstnance nebo k přejmenování organizace, aniž by se změnily pracovní podmínky zaměstnance, jakož i v případě převedení zaměstnance na jinou pozici, ve které jsou jeho odpovědnosti za organizaci práce a (nebo) výkon práce ve výšce zůstávají stejné a nevyžadují další znalosti.

27. Pracovníkům provádějícím práce ve výškách pomocí lanových přístupových systémů je navíc vydávána osobní kniha záznamů o práci ve výškách (doporučený vzor je uveden v příloze č. 4 Pravidel).

Osobní kniha záznamů o práci ve výškách (dále jen kniha osobních záznamů) osvědčuje počet odpracovaných hodin při práci ve výškách; čas strávený přípravou zařízení a ochranných prostředků, kontrolou a testováním zařízení, kontrolou a přípravou pracoviště; údaj o maximální výšce, ve které byly práce prováděny a název výškového objektu.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi sprchovým koutem a sprchovým koutem?

28. Pracovníci provádějící práce ve výškách, a to i s použitím lešení, jakož i na místech s ochranným plotem vysokým 1,1 m a více, jakož i pracovníci skupiny 1 a 2, po úspěšném absolvování školení bezpečných metod a technik pro při výkonu práce ve výškách a obdržení potvrzení zaměstnavatel zajistí provedení praxe před nástupem do práce ve výšce.

Účelem stáže je upevnění teoretických znalostí a praktických dovedností získaných během školení, nezbytných pro bezpečný výkon práce, dále rozvoj a rozvoj praktických dovedností, bezpečných metod a technik pro výkon práce přímo na pracovišti. Náplň praxe stanoví zaměstnavatel při realizaci postupu pro školení zaměstnanců BOZP.

Absolvování praxe zaměstnance promítne zaměstnavatel do místních dokumentů stanovených OSMS.

29. Potřebu praxe pro některé kategorie zaměstnanců skupiny 3, jakož i její trvání, obsah a ustanovení vedoucího praxe stanoví zaměstnavatel v rámci vhodného postupu pro školení zaměstnanců v BOZP.

30. Délku praxe uvedené v odstavci 28 stanoví zaměstnavatel (jeho pověřená osoba) podle jejího obsahu a činí nejméně dva pracovní dny (směny).

31. Vedoucí stáže pro pracovníky provádějící práce ve výškách na lešení, jakož i na stanovištích s bezpečnostním oplocení vysokým 1,1 m a více, jmenuje zaměstnavatel z řad mistrů, mistrů, instruktorů, kvalifikovaných pracovníků s praktickou zkušeností práce ve výškách minimálně 1 rok.

Vedoucí stáže pro pracovníky skupiny 1 a 2 jmenuje zaměstnavatel z řad mistrů, mistrů, instruktorů, kvalifikovaných pracovníků, kteří mají praktické zkušenosti s prací ve výškách a ve skupině 2 pracovali minimálně 1 rok.

K jednomu vedoucímu stáže nemohou být přiřazeni více než dva zaměstnanci současně.

32. Periodické ověřování znalostí bezpečných metod a technik pro provádění práce ve výškách u pracovníků provádějících práce ve výškách na lešení, jakož i na pracovištích s ochranným plotem vysokým 1,1 m a více, jakož i u pracovníků skupiny 1 a 2, se provádí bez školení minimálně 1x ročně. Tento test znalostí bezpečných metod a technik pro provádění výškových prací může provést komise vytvořená zaměstnavatelem z řad zaměstnanců, kteří mají zkušenosti s příslušnou prací ve výškách.

Složení komise pro periodické testování znalostí bezpečných metod a technik pro provádění výškových prací mezi pracovníky 1. a 2. skupiny je tvořeno z pracovníků 2. a 3. skupiny, předseda této komise musí mít 3. skupinu. Přezkoušení znalostí bezpečných metod a technik pro provádění práce ve výškách u pracovníků skupiny 1 a 2 lze dle uvážení zaměstnavatele spojit s přezkoušením po absolvování periodického školení bezpečných metod a technik pro provádění práce ve výšce.

Výsledky periodického testování znalostí bezpečných metod a technik pro provádění výškových prací jsou zdokumentovány v komisionálním protokolu s uvedením data znalostního testu, příjmením, jménem, ​​příjmením (pokud existuje) osoby, která znalosti složila. a výsledky znalostního testu.

33. Potřebu pravidelného testování znalostí bezpečných metod a technik pro každou kategorii pracovníků skupiny 3 (bod 13 Pravidel), jakož i jeho četnost, stanoví zaměstnavatel v rámci příslušného postupu pro školení pracovníků v systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

34. Postup při evidenci a dokumentaci školení zaměstnance, periodické prověřování znalostí bezpečných metod a technik pro provádění výškových prací a stáží schvaluje zaměstnavatel v rámci příslušného postupu BOZP. Je povoleno evidovat se v osobním listu zaměstnance, vést knihu jízd nebo elektronický registrační formulář s povinnou identifikací zaměstnance a příslušných odpovědných osob.