SCHVÁLENO vedoucím Glavgosenergonadzor V.P. Nuzhinem dne 21. prosince 1984.

SESTAVOVATELÉ: členové stálé komise pro zlepšení pravidel na Glavgosenergonadzor, specialisté z JSC Energoservice.

Sekce B1

ROZSAH A POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRAVIDEL

B1.1.1. Tato Pravidla se vztahují na personál obsluhující stávající elektrické instalace, provádějící v nich provozní spínání, provádějící a organizující opravy, montáže, seřizování nebo zkoušky.

B1.1.2. Požadavky těchto Pravidel jsou závazné. Odchylky od nich nejsou povoleny. Každý zaměstnanec, nemůže-li sám učinit opatření k odstranění porušení Pravidel, je povinen neprodleně informovat svého přímého nadřízeného, ​​v jeho nepřítomnosti nadřízeného nadřízeného o všech jím zjištěných porušeních Pravidel, jakož i o poruchách fungování zařízení a stroje, mechanismy a přístroje používané při práci, nářadí a ochranné prostředky, které představují nebezpečí pro lidi.

Administrativní a technický personál v závislosti na místních podmínkách musí v jednotlivých případech zajistit další opatření ke zvýšení bezpečnosti práce. Tyto činnosti nesmí být v rozporu s těmito Pravidly.

B1.1.3. Požadavky na elektrotechnický personál provádějící údržbu elektrických instalací jsou uvedeny v části. E1 „PTE elektrických instalací spotřebitelů“.

B1.1.4. Ochranné prostředky používané v souladu s těmito Pravidly musí splňovat požadavky „Pravidel pro aplikaci a zkoušení ochranných prostředků používaných v elektrických instalacích“ (Příloha B11).

B1.1.5. Stroje a mechanismy, zařízení a nástroje používané při práci musí být testovány v souladu s aktuálními normami a termíny.

B1.1.6. V případě nehod s lidmi musí být okamžitě bez předchozího povolení provedeno uvolnění napětí, aby se oběť osvobodila od účinků elektrického proudu.

B1.1.7. Je zakázáno provádět příkazy a úkoly, které jsou v rozporu s požadavky těchto Pravidel.

Sekce B2

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY PRO SERVIS
ELEKTROINSTALACE

KAPITOLA B2.1

PROVOZNÍ ÚDRŽBA A VÝROBA PRACÍ

B2.1.1. Provozní údržbu elektroinstalace mohou provádět buď místní provozní nebo provozní opraváři*, kterým je daná elektroinstalace přidělena, nebo mobilní pracovníci, kterým je přiřazena skupina elektroinstalací.

* V dalším textu Pravidel se provozní a provozně-opravárenský personál, pokud není vyžadováno oddělení, označuje jako provozní personál.

Osoby z provozního a opravárenského personálu obsluhující elektroinstalaci pracovaly bez místního provozního personálu, při revizi elektroinstalace, provozním spínání, přípravě pracovišť a umožnění práce týmům atd. v souladu s těmito Pravidly a „PTE elektrických instalací spotřebičů“ jsou zajištěna všechna práva a povinnosti obsluhy.

ČTĚTE VÍCE
Jakou skupinu elektrické bezpečnosti by měli mít specialisté na bezpečnost práce?

Druh provozní údržby, počet provozního personálu na směnu nebo na elektroinstalaci určuje osoba odpovědná za elektrická zařízení po dohodě se správou podniku (organizace) a jsou uvedeny v místních předpisech.

B2.1.2. Provozní údržbu elektrických instalací mohou provádět osoby, které znají provozní schémata, pracovní a provozní pokyny, vlastnosti zařízení a které prošly školením a testováním znalostí podle pokynů tohoto řádu.

B2.1.3. Osoby z obslužného personálu, kteří obsluhují elektroinstalaci jednotlivě, a starší členové směny nebo družstva, kterým je tato elektroinstalace přidělena, musí mít skupinu elektrické bezpečnosti minimálně IV v instalacích s napětím nad 1000 V a III v instalacích s napětím až 1000 V.

B2.1.4. Obslužný personál musí pracovat podle harmonogramu schváleného osobou odpovědnou za elektrické zařízení podniku nebo stavební jednotky.

Je-li to nutné, se souhlasem osoby, která rozvrh schválila, je povoleno nahradit jednoho služebního úředníka jiným.

B2.1.5. Osoba z operačního štábu musí po nástupu do služby převzít směnu od předchozího strážníka a po skončení práce předat směnu dalšímu strážníkovi podle rozvrhu.

Odchod ze služby bez odevzdání směny je zakázán. Ve výjimečných případech je opuštění pracoviště povoleno s povolením nadřízené osoby z řad provozního personálu.

B2.1.6. Při přijetí směny je provozní personál povinen:

a) seznamte se s nákresem se stavem a provozním režimem zařízení na vašem pracovišti osobní prohlídkou v rozsahu stanoveném návodem;

b) získávat od předávajícího směnu informace o zařízení, které je třeba bedlivě sledovat, aby se předešlo nehodám nebo poruchám, ao zařízení, které je v opravě nebo v záloze;

c) kontrolovat a přebírat nářadí, materiál, klíče od prostor, ochranné prostředky, provozní dokumentaci a pokyny;

d) seznámit se se všemi záznamy a příkazy za dobu, která uplynula od jeho poslední služby;

e) formalizovat převzetí směny zápisem do deníku, výpisu i do provozního diagramu s podpisy přebírajícího a předávajícího;

f) hlásit vedoucímu směny převzetí služby a zjištěné problémy při přejímce směny.

B2.1.7. Přijímání a předávání směn během havarijní odezvy, spínacích operací nebo operací zapínání a vypínání zařízení je zakázáno.

Pokud odstranění havárie trvá dlouho, směny se předávají se souhlasem správy.

B2.1.8. Je zakázáno přijímání a vydávání směn s kontaminovaným zařízením, neuklizeným pracovištěm a obsluhovaným prostorem.

ČTĚTE VÍCE
Co je lepší koupit benzínový nebo naftový pojízdný traktor?

Přijetí směny při poruše zařízení nebo abnormálním režimu provozu je povoleno pouze s povolením osoby odpovědné za elektroinstalaci nebo nadřízené osoby, které je poznamenáno v provozním deníku.

B2.1.9. Osoba z řad provozního personálu při výkonu své služby odpovídá za správnou údržbu a bezporuchový provoz všech zařízení v jí přidělené oblasti.

B2.1.10. Vedoucí směny z řad provozního personálu, samostatně nebo společně se správou podniku, dílny, areálu, je povinen plnit požadavky dispečera energetické soustavy, inspektora a referenta podniku Energonadzor na snížení elektrické zátěže a snížení výkonu. spotřeby, požadavky dispečera elektrizační soustavy na spínání jednotlivých linek v případě havárie v energetických organizacích.

B2.1.11. Směnový vedoucí provozního personálu je povinen neprodleně hlásit dispečerovi energetické organizace havárie, které způsobily odstavení jednoho nebo více elektrických vedení zásobujících podnik.

Seznam osob, které mají právo vést operativní jednání s elektrizační soustavou, stanoví osoba odpovědná za elektrická zařízení a předá příslušné provozní službě podniku elektrické sítě.

B2.1.12. V případě narušení provozního režimu, poškození nebo havárie na elektrickém zařízení je obsluha povinna samostatně a neprodleně za pomoci podřízeného personálu provést opatření k obnovení normálního provozního režimu a událost nahlásit přímo vedoucímu směny. nebo osobou odpovědnou za elektrické zařízení.

V případě nesprávného jednání provozního personálu při likvidaci havárie je nadřízená osoba povinna zasáhnout až do odvolání služebníka a převzít vedení a odpovědnost za další průběh likvidace havárie.

B2.1.13. Provozní pracovníci jsou povinni provádět procházky a kontroly zařízení a výrobních prostor v jim přiděleném prostoru.

Revize elektroinstalace může být provedena individuálně:

a) osoba z řad administrativních a technických pracovníků s elektrickou bezpečností skupiny V v instalacích s napětím nad 1000 V a se skupinou IV v instalacích s napětím do 1000 V;

b) osoba z provozního personálu obsluhujícího tuto elektroinstalaci se skupinou elektrické bezpečnosti minimálně III.

Seznam osob z řad administrativních a technických pracovníků, kteří mohou provést jednorázovou revizi, se stanoví na příkaz osoby odpovědné za elektrické zařízení.

B2.1.14. Při kontrole rozvaděčů, rozvaděčů, přípojnic a sestav s napětím do 1000 V je zakázáno odstraňovat výstražné plakáty a ploty, pronikat za ně, dotýkat se částí pod napětím a otřít je nebo čistit, případně odstraňovat zjištěné závady.

ČTĚTE VÍCE
Jaký druh oleje mám dát do vzduchem chlazeného motoru?

B2.1.15. Osoby z řad obsluhy obsluhující výrobní elektrická zařízení (elektromotory, elektrické pece apod.) a elektrické části různých technologických zařízení do 1000 V mohou jednotlivě otevírat dveře rozvaděčů, spouštěcích zařízení, ovládacích panelů apod. inspekce.

B2.1.16. Při kontrole elektrických instalací s napětím nad 1000 V je přísně zakázáno: pronikat do plotů, vstupovat do komor rozvaděčů nebo provádět jakékoli práce. Kamery by měly být sledovány z prahu nebo když stojíte před bariérou.

Kontrolu komor uzavřených rozvaděčů (SGD) se vstupem za plotem, je-li to nutné, smí provádět pouze osoba se skupinou elektrické bezpečnosti minimálně IV za předpokladu, že v průchodech je vzdálenost od podlahy. : ke spodním přírubám izolátorů – alespoň 2 m, k neoploceným živým částem – ne méně než 2,5 m při napětí do 10 kV, ne méně než 2,75 m při napětí do 35 kV, ne méně než 3,5 m při napětí 110 kV a ne méně než 4,2 m při napětí 150-220 kV. Seznam těchto buněk a komor je stanoven na objednávku osoby odpovědné za elektrická zařízení.

Na vzdálenosti menší, než jsou uvedené, je vstup za ploty povolen pouze v přítomnosti druhé osoby se skupinou nejméně III, s výhradou požadavků tabulky B2.1.1.

B2.1.17. Kontroly, zjišťování a odstraňování závad na elektroinstalacích bez stálého personálu provádějí centrálně terénní pracovníci, kteří dohlížejí a provádějí práce na objektu (nebo skupině objektů), jejichž četnost je stanovena osobou odpovědnou za el. zařízení v závislosti na místních podmínkách. Výsledky kontrol se zapisují do provozního deníku.

B2.1.18. Osoby, které neprovádějí servis této elektrické instalace, ji mohou kontrolovat se svolením osoby odpovědné za elektrické zařízení podniku, dílny nebo místa.

B2.1.19. Dveře místností elektroinstalace (rozvaděče, sestavy atd.) musí být neustále uzamčeny.

Pro každou místnost elektroinstalace musí být minimálně dvě sady klíčů, z nichž jedna je náhradní. Klíče od prostor ŽP by se neměly přibližovat ke dveřím cel a cel.

B2.1.20. Klíče musí být zaregistrovány u obsluhy. V elektroinstalacích bez stálého obsluhujícího personálu musí být klíče umístěny na kontrolním místě u osoby odpovědné za směnu od obsluhujícího personálu. Klíče musí být vydány proti podpisu:

ČTĚTE VÍCE
Jak se zbavit nepříjemného zápachu v mrazáku?

a) po dobu revize osobám, které mohou provádět jedinou revizi, a osobám z řad provozních a opravárenských pracovníků, včetně těch, kteří nejsou ve směně, při výkonu práce v elektrotechnických prostorách;

b) po dobu provádění prací podle objednávky nebo příkazu odpovědného vedoucího práce, vykonávajícího práce nebo vedoucího práce.

Klíče se vydávají při registraci a musí být vráceny denně po dokončení práce spolu s pracovním příkazem.

Při provádění prací na elektroinstalaci bez stálého obsluhujícího personálu je nutné klíče vrátit nejpozději následující den po ukončení prací.

B2.1.21. Osobní klíče pro vstup do elektrických prostor mohou mít pouze členové provozního personálu, kteří přijímají a předávají směny telefonicky.

B2.1.22. Práce v elektroinstalacích s ohledem na bezpečnostní opatření se dělí na:

s úlevou od stresu;

bez odlehčení na živých částech a v jejich blízkosti;

bez odpojení napětí, daleko od živých částí, které jsou pod napětím.

Při současné práci v elektrických instalacích s napětím do a nad 1000 V jsou kategorie prací stanoveny ve vztahu k elektroinstalacím s napětím nad 1000 V.

B2.1.23. Práce prováděné s odlehčením napětí zahrnují práce prováděné v elektrické instalaci (nebo její části), ve které bylo odstraněno napětí z živých částí.

B2.1.24. Práce prováděné bez odpojení napětí na živých částech a v jejich blízkosti zahrnují práce prováděné přímo na těchto částech.

V elektrických instalacích s napětím nad 1000 V, jakož i na venkovních elektrických vedeních (OHT) s napětím do 1000 V, stejná práce zahrnuje práce prováděné ve vzdálenostech od živých částí menších, než jsou uvedeny v tabulce. B2.1.1.

Vzdálenost k živým částem, m

od lidí a nástrojů a zařízení, které používají, od dočasných plotů

z mechanismů a zdvihacích strojů v pracovních a přepravních polohách, z vázacích prostředků zdvihacích zařízení a břemen