SNiP 3.05.04-85*
________________
Registrováno Rosstandart as SP 129.13330.2011. –
Poznámka výrobce databáze.

EXTERNÍ SÍTĚ A STRUKTURY
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A KANALIZACE

____________________________________________________________________
Text Srovnání SP 129.13330.2019 s SP 129.13330.2011 viz odkaz.
– Poznámka od výrobce databáze.
____________________________________________________________________

Datum představení 1986-07-01

VYVINUTO Výzkumným ústavem VODGEO Státního stavebního výboru SSSR (kandidát technických věd V.I. Gotovtsev – vedoucí tématu, V.K. Andriadi), za účasti Soyuzvodokanalproekt Státního stavebního výboru SSSR (P.G. Vasiliev a A.S. Ignatovič), Doněcká průmyslová výstavba Projekt Státního stavebního výboru SSSR (S.A. Svetnitsky), NIIOSP im. N.M. Gersevanov ze Státního stavebního výboru SSSR (kandidát technických věd V.G. Galitsky a D.I. Fedorovich), Giprorechtrans Ministerstva říční flotily RSFSR (M.N. Domanevsky), Výzkumný ústav městského zásobování vodou a čištění vody AKH pojmenovaný po. K.D. Pamfilov z Ministerstva bydlení a komunálních služeb RSFSR (doktor technických věd N.A. Lukinykh, kandidát technických věd V.P. Krishtul), Projekt Institutu průmyslové výstavby Tula Ministerstva těžkého stavitelství SSSR.

PŘEDSTAVIL Výzkumný ústav VODGEO Státního stavebního výboru SSSR.

PŘIPRAVENO KE SCHVÁLENÍ Glavtekhnormirovanie Gosstroy SSSR (N. A. Shishov).

SCHVÁLENO výnosem Státního stavebního výboru SSSR ze dne 31. května 1985 N 73

MÍSTO SNiP III-30-74 ohledně požadavků na výrobu a převzetí prací na výstavbě a rekonstrukci vnějších sítí a vodovodních a kanalizačních staveb.

SNiP 3.05.04-85* je reedice SNiP 3.05.04-85 s dodatkem č. 1, schváleným výnosem Státního stavebního výboru SSSR ze dne 25. května 1990 č. 51.

Přetištěno se změnami k 1. červenci 1990.

Změnu vyvinul Výzkumný ústav VODGEO Státního stavebního výboru SSSR a TsNIIEP Engineering Equipment Státního výboru pro architekturu.

Oddíly, odstavce, tabulky, ve kterých byly provedeny změny, jsou označeny hvězdičkou.

Souhlas s Hlavním hygienickým a epidemiologickým ředitelstvím Ministerstva zdravotnictví SSSR dopisem ze dne 10. listopadu 1984 N 121212/1600-14.

Tato pravidla platí pro výstavbu nových, rozšiřování a rekonstrukci stávajících vnějších sítí** a vodovodních a kanalizačních staveb v obydlených oblastech a národohospodářských zařízeních.

** Externí sítě – v dalším textu „potrubí“.

1. Obecná ustanovení

1.1. Při výstavbě nových, rozšiřování a rekonstrukcích stávajících potrubí a vodovodních a kanalizačních staveb se kromě požadavků projektů (detailních návrhů)** a těchto pravidel platí požadavky SNiP 3.01.01-85*, SNiP 3.01.03-84 , SNiP III-4- musí být také dodrženy 80* a další pravidla a předpisy, normy a rezortní regulační dokumenty schválené v souladu s SNiP 1.01.02-83.

ČTĚTE VÍCE
Mohu použít vodu z vodovodu jako zvlhčovač?

** Projekty (pracovní projekty) – v dalším textu „projekty“.

1.2. Dokončená potrubí a vodovodní a kanalizační stavby by měly být uvedeny do provozu v souladu s požadavky SNiP 3.01.04-87.

2.1. Výkopové a základové práce při výstavbě potrubí a vodovodních a kanalizačních staveb musí být prováděny v souladu s požadavky SNiP 3.02.01-87.

3. INSTALACE POTRUBÍ

3.1. Při přemísťování trubek a smontovaných částí, které mají antikorozní povlaky, by se měly používat měkké kleště, pružné ručníky a další prostředky, aby se zabránilo poškození těchto povlaků.

3.2. Při pokládání potrubí určeného pro zásobování domácností a pitnou vodou by do nich neměly vniknout povrchové nebo odpadní vody. Před instalací musí být trubky a tvarovky, armatury a hotové jednotky zkontrolovány a vyčištěny zevnitř i zvenčí od nečistot, sněhu, ledu, olejů a cizích předmětů.

3.3. Instalace potrubí musí být provedena v souladu s projektem prací a technologickými mapami po kontrole dodržení návrhu rozměrů výkopu, upevnění stěn, spodních značek a u nadzemní instalace nosných konstrukcí. Výsledky kontroly se musí promítnout do pracovního deníku.

3.4. Hrdlové trubky netlakového potrubí by měly být zpravidla uloženy hrdlem ve svahu.

3.5. Přímost úseků potrubí s volným průtokem mezi sousedními vrty, jak je stanoveno v projektu, by měla být kontrolována pohledem „do světla“ pomocí zrcadla před a po zasypání výkopu. Při pohledu na kruhové potrubí musí mít kruh viditelný v zrcadle správný tvar.

Přípustná vodorovná odchylka od tvaru kruhu by neměla být větší než 1/4 průměru potrubí, ale ne větší než 50 mm v každém směru. Odchylky od správného vertikálního tvaru kruhu nejsou povoleny.

3.6. Maximální odchylky od konstrukční polohy os tlakového potrubí by neměly přesáhnout ±100 mm v půdorysu, značky žlabů volně průtočných potrubí – ±5 mm a značky vrcholu tlakového potrubí – ±30 mm, pokud nejsou jiné normy odůvodněny konstrukcí.

3.7. Pokládání tlakového potrubí podél ploché křivky bez použití tvarovek je povoleno u hrdlových trubek s tupým spojem na pryžovém těsnění s úhlem natočení v každém spoji nejvýše 2° pro trubky o jmenovitém průměru do 600 mm a nejvýše než 1° pro trubky o jmenovitém průměru nad 600 mm.

ČTĚTE VÍCE
V jakém poměru mám smíchat epoxidovou pryskyřici a tužidlo?

3.8. Při instalaci vodovodního a kanalizačního potrubí v horských podmínkách jsou kromě požadavků těchto pravidel splněny požadavky odst. 9 SNiP III-42-80.

3.9. Při pokládce potrubí na rovném úseku trasy je třeba napojené konce sousedních trubek vycentrovat tak, aby šířka hrdlové mezery byla po celém obvodu stejná.

3.10. Konce trubek, stejně jako otvory v přírubách uzavíracích a jiných ventilů, by měly být během přestávek v instalaci uzavřeny zátkami nebo dřevěnými zátkami.

3.11. Pryžové těsnění pro instalaci potrubí v podmínkách nízkých venkovních teplot není dovoleno používat ve zmrzlém stavu.

3.12. K utěsnění (utěsnění) tupých spojů potrubí by měly být použity těsnicí a „uzamykací“ materiály a také tmely podle návrhu.

3.13. Přírubové spoje armatur a armatur by měly být instalovány v souladu s následujícími požadavky:

přírubové spoje musí být instalovány kolmo k ose potrubí;

roviny spojovaných přírub musí být ploché, matice šroubů musí být umístěny na jedné straně spoje; Šrouby by měly být utaženy rovnoměrně do kříže;

eliminace deformací přírub instalací zkosených těsnění nebo utahovacích šroubů není povolena;

Svařování přiléhající k přírubovému spoji provádějte pouze po rovnoměrném utažení všech šroubů na přírubách.

3.14. Při použití zeminy pro stavbu zarážky musí mít nosná stěna jámy nenarušenou půdní strukturu.

3.15. Mezera mezi potrubím a prefabrikovanou částí betonových nebo cihlových zarážek musí být těsně vyplněna betonovou směsí nebo cementovou maltou.

3.16. Ochrana ocelových a železobetonových potrubí před korozí by měla být prováděna v souladu s návrhem a požadavky SNiP 3.04.03-85 a SNiP 2.03.11-85.

3.17. Na potrubí ve výstavbě podléhají následující etapy a prvky skrytých prací přijetí s přípravou inspekčních zpráv pro skryté práce ve formě uvedené v SNiP 3.01.01-85*: příprava základny pro potrubí, instalace zarážek, velikost spár a zhotovování těsnění tupých spojů, osazování jímek a komor, protikorozní ochrana potrubí, těsnění míst, kde potrubí prochází stěnami jímek a komor, zásypy potrubí těsněním atd.

3.18. Metody svařování, stejně jako typy, konstrukční prvky a rozměry svarových spojů ocelových potrubí musí splňovat požadavky GOST 16037-80.

3.19. Před montáží a svařováním potrubí je třeba je očistit od nečistot, zkontrolovat geometrické rozměry hran, očistit hrany a přilehlé vnitřní a vnější plochy potrubí do kovového lesku do šířky minimálně 10 mm.

ČTĚTE VÍCE
Jakou valorizaci dostanou nepracující důchodci v roce 2024?

3.20. Po ukončení svářečských prací musí být vnější izolace potrubí v místě svarových spojů obnovena v souladu s projektem.

3.21. Při montáži potrubních spojů bez opěrného kroužku by posunutí okrajů nemělo přesáhnout 20 % tloušťky stěny, maximálně však 3 mm. U tupých spojů sestavených a navařených na zbývajícím válcovém kroužku by posunutí okrajů z vnitřní strany trubky nemělo přesáhnout 1 mm.

3.22. Montáž trubek o průměru nad 100 mm, vyrobených podélným nebo spirálovým svarem, by měla být provedena s přesazením švů sousedních trubek nejméně o 100 mm. Při montáži spoje trubek, ve kterém je na obou stranách svařen tovární podélný nebo spirálový šev, není třeba provádět posun těchto švů.

3.23. Příčné svarové spoje musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně:

0,2 m od okraje nosné konstrukce potrubí;

0,3 m od vnějšího a vnitřního povrchu komory nebo povrchu obestavující konstrukce, kterou potrubí prochází, jakož i od okraje pouzdra.

3.24. Spojení konců přiléhajících trubek a úseků potrubí s mezerou mezi nimi větší než přípustná hodnota by mělo být provedeno vložením „cívky“ o délce nejméně 200 mm.

3.25. Vzdálenost mezi obvodovým svarem potrubí a spojem trysek přivařených k potrubí musí být minimálně 100 mm.

3.26. Montáž trubek pro svařování musí být prováděna pomocí centralizátorů; Je povoleno rovnat hladké promáčkliny na koncích trubek do hloubky 3,5 % průměru trubky a upravovat okraje pomocí zvedáků, válečkových ložisek a jiných prostředků. Části trubek s prohlubněmi přesahujícími 3,5 % průměru trubky nebo s trhlinami by měly být vyříznuty. Konce trubek se zářezy nebo zkosenými hranami s hloubkou větší než 5 mm by měly být odříznuty.

Při aplikaci kořenového svaru musí být příchytky zcela stráveny. Elektrody nebo svařovací drát použité pro bodové svařování musí být stejné jakosti jako elektrody nebo svařovací drát použitý pro svařování hlavního švu.

3.27. Svářeči mohou svařovat spoje ocelových potrubí, pokud mají doklady opravňující je k provádění svářečských prací v souladu s Pravidly pro certifikaci svářečů schválenými Státním báňským a technickým dozorem SSSR.

3.28. Než bude moci svářeč svařovat spoje potrubí, musí svařit schválený spoj ve výrobních podmínkách (na staveništi) v následujících případech:

ČTĚTE VÍCE
Kolik metrů potrubí pro podlahové vytápění je potřeba na metr čtvereční?

pokud poprvé začal svařovat potrubí nebo měl přestávku v práci delší než 6 měsíců;

pokud je svařování trubek prováděno z nových jakostí oceli, s použitím nových jakostí svařovacích materiálů (elektrody, svařovací drát, tavidla) nebo s použitím nových typů svařovacích zařízení.

U trubek o průměru 529 mm a více je povoleno svařit polovinu přípustného spoje.

Přípustný spoj podléhá:

vnější kontrola, během níž musí svar splňovat požadavky tohoto oddílu a GOST 16037-80;

radiografické ovládání v souladu s požadavky GOST 7512-82;

mechanické zkoušky tahem a ohybem v souladu s GOST 6996-66.

V případě nevyhovujících výsledků kontroly přípustného spoje se provádí svařování a opětná kontrola dvou dalších přípustných spojů. Pokud jsou při opakované kontrole získány neuspokojivé výsledky alespoň na jednom ze spojů, je svářeč uznán za neúspěšného ve zkouškách a může mu být povoleno svařovat potrubí pouze po dodatečném školení a opakovaných zkouškách.

3.29. Každý svářeč musí mít přidělenou značku. Svářeč je povinen značku vyklepat nebo zatavit ve vzdálenosti 30 – 50 mm od spoje na kontrolní straně.

3.30. Svařování a stehování tupých spojů trubek lze provádět při venkovních teplotách až do -50°C. V tomto případě je povoleno provádět svářečské práce bez zahřívání svarových spojů:

při teplotách venkovního vzduchu do minus 20°C – při použití potrubí z uhlíkové oceli s obsahem uhlíku maximálně 0,24 % (bez ohledu na tloušťku stěn potrubí), jakož i potrubí z nízkolegované oceli s tloušťka stěny ne více než 10 mm;

při teplotách venkovního vzduchu do minus 10°C – při použití trubek z uhlíkové oceli s obsahem uhlíku nad 0,24% i trubek z nízkolegované oceli s tloušťkou stěny nad 10 mm.

Když je teplota venkovního vzduchu pod výše uvedenými limity, svařovací práce by měly být prováděny s ohřevem ve speciálních kabinách, ve kterých by teplota vzduchu neměla být nižší než výše uvedená, nebo konce svařovaných trubek v délce min. 200 mm by se mělo zahřát na vzduchu na teplotu alespoň 200 °C.

Po dokončení svařování je nutné zajistit postupný pokles teploty spojů a přilehlých oblastí potrubí jejich zakrytím po svařování azbestovou utěrkou nebo jiným způsobem.

ČTĚTE VÍCE
Jak prát deku z ovčí vlny v pračce?

3.31. Při vícevrstvém svařování musí být každá vrstva švu před aplikací dalšího švu zbavena strusky a kovových rozstřiků. Oblasti svarového kovu s póry, důlky a prasklinami musí být vyříznuty až k základnímu kovu a svarové krátery musí být svařeny.

3.32. Při ručním svařování elektrickým obloukem musí být jednotlivé vrstvy švu naneseny tak, aby se jejich uzavírací úseky v sousedních vrstvách vzájemně nekryly.