12.4.1 V období před odstávkou zařízení z důvodu opravy je prováděno maximální možné množství přípravných prací s přípravou potřebného balíku regulační, technologické a projektové odhadové dokumentace.

12.4.2 Pro provádění oprav je jako vedoucí oprav určen vedoucí technologické dílny EVRAZ ZSMK as nebo osoba odpovědná za provádění údržby a oprav zařízení.

12.4.3 Vedoucí dílny, jmenovaný jako vedoucí opravy, svým rozkazem jmenuje z řad vedoucích dílny:

– odpovědný za povolení k provedení práce;

– osoby odpovědné za přípravu objektu (celku) k opravě, jeho zastavení, předání k opravě, sledování bezpečnosti a pracovního postupu.

12.4.4 Vedoucí opravy zpracuje v souladu s ročním harmonogramem velkých oprav návrh příkazu generálního ředitele k odstavení zařízení, kde budou velké opravy prováděny. Řád dále stanovuje komise pro převod zařízení k opravě, testování zařízení po opravě, přebírání zařízení od opravy, pracovníky a osoby odpovědné za kvalitu a bezpečnost práce.

12.4.5 Pro provádění běžných a větších oprav se vypracovává opravný úkol, provozní harmonogram, plán organizace práce (WOP) a projektová a odhadová dokumentace. Dodavatel podepíše objednávku opravy po obdržení balíku dokumentů.

12.4.6 Seznamy závad pro běžné a velké opravy sestavují opraváři.

12.4.7 Předsedou komisí je jmenován hlavní inženýr EVRAZ ZSMK, členy komise jsou jmenováni:

– hlavní specialisté EVRAZ ZSMK podle příslušnosti;

– vedoucí technologické dílny, ve které se provádějí větší opravy;

– vedoucí opravárenských služeb;

– po dohodě vedoucí dodavatelů podílejících se na práci;

– zástupce místního orgánu Rostechnadzor, zástupce služby požárního dozoru, jakož i zástupci dalších dozorových služeb (dle dohody).

12.4.8 Práce na přípravě bloku k odstavení se provádějí v souladu s požadavky příslušného oddílu POR, vypracovaného pro velké opravy.

12.4.9 Personál zpracovatelské dílny, kde je jednotka odstavena z důvodu větších oprav, provádí následující přípravné práce:

– čistí okolí jednotky od technologického odpadu;

– odstraňuje technologická zařízení, přenosná technologická zařízení, která mohou překážet při opravách;

– uvolňuje prostor pro uložení opravárenské techniky, náhradních dílů a materiálů.

Přípravu jednotky na běžné opravy provádí technologická obsluha obchodního centra, která je zapsána do potvrzení o dodávce zařízení pro běžné opravy zástupcem dílny a podepisuje potvrzení o předání zařízení pro běžné opravy. .

ČTĚTE VÍCE
Jak odstranit vzduchový zámek z domácího topného systému?

12.4.10 Předání jednotky k běžným (generálním) opravám se provádí provedením úkonu předání zařízení k běžným (generálním) opravám ve formě Přílohy N.

12.4.11 Je-li zařízení vyvezeno k opravě v předstihu nebo se zpožděním oproti lhůtě stanovené ve schváleném ročním plánu oprav, je dodržena plánovaná doba opravy a doba dokončení oprav se odpovídajícím způsobem posouvá, což se musí zohlednit harmonogram oprav. Odložení (zrušení) doby opravy s provedením úkonu Dodatku P.

12.4.12 Přeplánování větších oprav hlavního hutního zařízení je povoleno pouze v případě kladného závěru zkoušky průmyslové bezpečnosti (FZ-116, PB 11-493-02).

12.4.13 Přeplánování aktuálních oprav hlavního hutního zařízení je povoleno pouze po vyhotovení Osvědčení o odložení (zrušení) doby opravy zařízení schváleného hlavním inženýrem EVRAZ ZSMK ve formě Přílohy P tohoto ISM STO.

Provádění prací na velkých a běžných opravách zařízení

12.5.1 Veškeré práce na větších a běžných opravách se provádějí v souladu s požadavky P-Z 422-011.

12.5.2 Od začátku oprav na zařízení vedoucí opravárenských služeb zapojených do opravy zajišťují:

– včasné zadávání produkčních úkolů týmům;

– plnění požadavků na technickou dokumentaci a (nebo) pracovní projektovou dokumentaci výrobních závodů výrobci oprav, jakož i dodržování technologie oprav;

– kontrola kvality provedených oprav;

– dodržování výrobní a pracovní kázně ze strany vlastního i smluvního personálu zaměstnaného na základě smlouvy;

– stálé složení a dostatečná kvalifikace opravárenského personálu;

– dodržování pravidel ochrany práce, průmyslu, životního prostředí a požární bezpečnosti svými zaměstnanci, vedení evidence pracovních a materiálních zdrojů v mezích závazků převzatých ze smlouvy;

– účastnit se vstupní kontroly materiálů a náhradních dílů používaných při opravách;

– podílet se na zjišťování závad zařízení; zjišťování závad hlavních součástí zařízení by mělo být dokončeno v první třetině období opravy, aby se zjistila potřeba dodatečného množství práce;

– na základě výsledků detekce závad určit potřebu provedení plánovaných a dodatečných objemů oprav se sestavením seznamu dodatečných oprav a protokolu o vyřazení prací;

– vypracovat prováděcí dokumenty pro zjišťování závad zařízení (seznamy závad);

– řešit problémy spojené s nutností výměny určitých materiálů pro opravy a provádět potřebné úpravy podle uvedené potřeby, případně aplikace pro neplánované potřeby;

ČTĚTE VÍCE
Jaké lepidlo je nejlepší pro pokládku tvárnic z expandovaného jílu?

– řešit technické a organizační problémy vzniklé při opravách;

– koordinovat práci s odděleními a specializovanými opravárenskými podniky;

– způsobem stanoveným zhotovitelem informovat objednatele o průběhu oprav;

– provádět provozní kontrolu kvality provedených oprav;

– kontrolovat shodu opravených součástí a dílů s požadavky regulační, technické a konstrukční dokumentace;

– kontrolovat dodržování technologické kázně (dodržování požadavků technologické dokumentace, kvalitu použitého zařízení, přípravků a nářadí);

– zajistit v termínu stanoveném harmonogramem oprav dokončení detekce závad jednotek a částí zařízení;

– na základě výsledků zjištění závady s přihlédnutím k požadovaným provozním zkouškám je stanoven rozsah dodatečných opravných prací k odstranění zjištěných závad.

12.5.3 Vedoucí opravy spolu s odpovědnými výrobci prací zváží rozsah dodatečných oprav, možnost a načasování jejich provedení, zajištění potřebných finančních, materiálových a pracovních zdrojů a rozhodne o možnosti provedení víceprací jako plánované nebo na potřebě připravit materiály k prodloužení doby opravy .

12.5.4 V případech, kdy zjištěné závady nelze z objektivních podmínek odstranit v průběhu opravy v plném rozsahu v souladu s požadavky technologické a (nebo) projektové dokumentace opravy, vedoucí opravy spolu s odpovědnými výrobci prací, musí rozhodnout o načasování a postupu jejich odstranění.

12.5.5 V odůvodnění prodloužení doby opravy a potřeby dodatečného financování jsou uvedeny důvody výrazného rozdílu mezi plánovaným a skutečným objemem oprav.

12.5.6 Přejímku jednotky z opravy provádí přejímací komise. Pokud jsou výsledky přejímacích zkoušek pozitivní dle schváleného Programu, následuje vyhotovení protokolu o přejímací zkoušce ve formě Přílohy P a potvrzení o předání zařízení z opravy ve formě Přílohy C na tuto čerpací stanici ISM.

12.5.7 U rozsáhlých oprav (procesní linky, velké hutní celky) se zkoušky a přejímky zařízení provádějí po etapách tak, jak jsou jednotlivé mechanismy zahrnuté v jednotce připraveny ke zkouškám podle průběžných (místních) zpráv, na základě o kterém se vypracovává obecná zpráva.

12.5.8 Uvedení jednotek do provozu po aktuálních opravách se provádí po předání povolení povolující osobě a podepsání aktu o převodu zařízení z aktuálních oprav ve formě Přílohy C tohoto ISM STO.

12.5.9 Uvedení jednotek do provozu po opravě se provádí poté, co vedoucí opravy zabaví všechna vydaná povolení a osvědčení o schválení výrobcům prací.

12.5.10 Hodnocení kvality provedených oprav je uvedeno v osvědčení o převzetí zařízení jako celku (dobrá, vyhovující, nevyhovující).

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi jedlým a kosmetickým kokosovým olejem?

12.5.11 Provoz zařízení až do schválení potvrzení o převzetí zařízení z opravy je zakázán.

12.5.12 Potvrzení o předání předmětu k velké opravě, přejímce zařízení z velké opravy spolu s místními přejímacími osvědčeními a osvědčeními o přezkoušení zařízení jsou uloženy v procesní dílně, doba skladování je 3 roky.

Datum přidání: 2018-02-28 ; zobrazení: 1935 ; Pomůžeme vám napsat vaši práci!

Větší opravy zařízení jsou prováděny ve stanovené četnosti v termínu stanoveném harmonogramem oprav přímo na místě, montáží zařízení nebo nevýrobní dílnou. Při generální opravě je zařízení kompletně rozebráno, jsou zkontrolovány všechny komponenty a díly, jsou upraveny rozměry a tolerance v souladu s technickými specifikacemi, montáž, seřízení, aktualizace vzhledu, testování a uvedení zařízení do provozu. Počáteční tolerance a lícování se neberou podle skutečné výměny, ale podle výkresů a technických specifikací. Rozsah větších oprav stanoví vedoucí nebo mistr RMC společně s vedoucím a mistrem dílny na základě svých údajů o stavu stroje získaných při poslední průměrné opravě. Rozsah velkých oprav zahrnuje tyto hlavní práce:

– výměna všech opotřebovaných součástí a dílů nebo jejich obnova s ​​uvedením jejich rozměrů na stanovené výkresy nebo technické specifikace;

– modernizace stroje v rozsahu stanoveném plánem;

– pečlivé vyrovnání, vyrovnání a vyvážení součástí a dílů zařízení;

– vyrovnání lože nebo rámu stroje;

– revize, čištění a opravy vzduchovodů;

– instalace všech vzorů podle šablon;

– seřízení a seřízení všech automatizačních a řídicích zařízení;

– lakování jednotlivých dílů nebo celého stroje.

Technickou dokumentaci potřebnou pro opravy zajišťuje útvar hlavního mechanika podniku. Modernizace zařízení, stejně jako sjednocení jednotlivých částí, jsou obvykle spojeny s jeho generální opravou. Zastavovací zařízení pro větší opravy by mělo být prováděno pouze tehdy, je-li plně vybaveno materiály, náhradními díly a prací.

Střední a větší opravy se zapisují do zvláštní knihy, kde je uveden název zařízení, výrobní číslo zařízení, datum opravy, odhad opravy a jméno mistra.

Plánování oprav.

Při plánování oprav a oprav pomocí systému PPR se používají následující koncepty:

doba opravy.

Doba mezi generálními opravami je časový úsek mezi dvěma hlavními opravami. V případě uvádění nového zařízení do provozu se cyklus generální opravy počítá od okamžiku uvedení zařízení do provozu do první velké generální opravy. Doba mezi opravami je doba, po kterou je zařízení v provozu mezi dvěma blízkými opravami. Doba opravy je doba, kdy je zařízení zcela nečinné pro opravy. Plánovaná doba prací pro systém PPR jako celek je dána harmonogramem velkých a středních oprav. Harmonogram velkých a středních oprav sestavuje úsek hlavního mechanika na rok podle stanovené frekvence. Harmonogramy podepisuje hlavní mechanik, vedoucí RMC a schvaluje je hlavní inženýr podniku. Opravárenský tým dostane měsíční plán provozu deset dní před začátkem měsíce. Dokončení oprav je indikováno stínováním v harmonogramu oprav. Po schválení harmonogramu oprav je na jejich základě sestaven odhad a finanční kalkulace a titulní seznam odpovědí. Harmonogram technické údržby a běžných oprav zařízení sestavuje pracovníci dílny. Provedení je zaznamenáno v tabulkách s datem.

ČTĚTE VÍCE
Které barvy jsou vhodné především pro fasádní práce a proč?

Postup předání zařízení k opravě.

Postup předání zařízení do oprav pro střední a větší opravy stroje stanoví mistr RMC a s vědomím vedoucího nebo mistra dílny v rámci stanoveného harmonogramu opravy stroje před předáním k opravě, musí jej uvolnit personál prodejny a vyčistit. Při včasné přípravě dílů na stroje podléhající střední opravě, nejpozději pět dnů před zahájením oprav, vypracuje dílenský mistr seznam závad, u větších oprav seznam závad sestaví pracovníci RMO. Společně s dílenským mistrem při poslední běžné opravě a upřesnění deset dní před zahájením oprav. Pokud je stroj v době odstavení k opravě v dobrém stavu, sepíše vedoucí RMC a vedoucí dílny protokol o kontrole, který schválí hlavní inženýr a oprava stroje se odloží do další plánovaná oprava. Zařízení se považuje za v dobrém stavu, pokud je systematicky udržováno, v kompletním stavu, správně seřízeno a čisté. Je-li stroj v době odstavení k opravě v nevyhovujícím stavu, sepíše vedoucí RMO společně s vedoucím dílny protokol, který je zaslán prostřednictvím hlavního mechanika hlavnímu inženýrovi k zásahu a stroj je odeslán k opravě.

Stav stroje je považován za nevyhovující v následujících případech:

– v případě zlomených nebo předčasně opotřebovaných dílů v důsledku špatného mazání;

– při absenci řad dílů;

– v případě vadných plotů nebo bezpečnostních zařízení, pokud je zařízení předáno k opravám, které jsou v neschváleném harmonogramu označeny jako havarijní;

– při výskytu více závad, jejichž nepřípustnost během provozu potvrzují aktuální provozní řády.

Datum přidání: 2018-05-12 ; zobrazení: 2884 ; Pomůžeme vám napsat vaši práci!

Sdílet s přáteli:

© 2014-2023 — Studopedia.Net — Informační zdroj pro studenty. Veškeré materiály prezentované na webu slouží výhradně k seznámení čtenářů a nesledují komerční účely ani porušování autorských práv (0.01)