104. Zaměstnavatel je povinen v rámci OSMS s přihlédnutím k odst. 5 Řádu vypracovat opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků spojených s nebezpečími a jejich zdroji, které ohrožují život a zdraví pracovníků při demontáž (destrukce) budov a staveb (dále jen stavby) v procesu jejich rekonstrukce nebo demolice .

105. Demontáž (destrukce) staveb musí být prováděna na základě rozhodnutí stanovených v organizační a technologické dokumentaci díla. Tato rozhodnutí musí být učiněna po provedení zkoumání celkového stavu konstrukce, jakož i základů, stěn, sloupů, kleneb a dalších konstrukcí. Na základě výsledků průzkumu je vypracován zákon, na jehož základě je rozhodnuto o:

1) volba způsobu demontáže (destrukce);

2) stanovení pořadí prací s vyloučením samovolného zhroucení konstrukcí;

3) zřízení nebezpečných prostorů s přijatým způsobem demontáže (zničení) a použití, je-li to nutné, ochranných bariér;

4) dočasné nebo trvalé upevnění nebo zesílení konstrukcí demontované konstrukce, aby se zabránilo náhodnému zhroucení konstrukcí;

5) opatření pro potlačení prašnosti v procesu destrukce konstrukcí a jejich zatěžování;

6) bezpečnostní opatření při práci ve výškách;

7) schémata zavěšení při demontáži konstrukcí a zařízení.

106. Před zahájením práce je nutné seznámit zaměstnance s řešením stanoveným v organizační a technologické dokumentaci pro stavební výrobu a poučit je o bezpečných způsobech práce.

Odstranění nestabilních konstrukcí při demontáži budovy by mělo být prováděno za přítomnosti vedoucího práce (výrobce).

107. Práce na demontáži (destrukci) objektů se provádějí po opatřeních souvisejících s přesídlením občanů v nich bydlících (odchod lokalizovaných organizací), odpojení od vodovodu, dodávky tepla, plynu a elektřiny, kanalizace, technologických produktovodů a přijetí opatření proti jejich poškození.

108. Při demontáži (ničení) staveb je do nich zakázán přístup nepovolaným osobám, které se nepodílejí na výrobě díla. Místa pro demontáž (destrukce) budov musí být oplocená.

Průchod pracovníků do areálu při demontáži musí být uzavřen.

109. Při demontáži (destrukci) objektů mechanizovaným způsobem je nutné stanovit zóny nebezpečné pro lidi a umístit stroje (mechanismy) mimo zónu kolapsu staveb.

Kabina strojvedoucího musí být chráněna před možným vniknutím rozbitých částic a pracovníci musí být vybaveni ochrannými brýlemi.

110. Pracovníkům, kteří se podílejí na demontáži budov a úklidu odpadků a odpadků, musí být poskytnuta ochrana dýchacích cest proti prachu a mikroorganismům (plísně, houby, jejich spory) v ovzduší.

ČTĚTE VÍCE
Je možné obložit kamna běžnými keramickými obklady?

111. Místa s možným výskytem plynu nebo škodlivých látek musí být před vstupem pracovníků do nich odvětrána. V případě neočekávaného výskytu plynu by měly být práce zastaveny a pracovníci odstraněni z nebezpečné zóny.

Pracovníci pracující v místech s možným výskytem plynu musí být vybaveni ochrannými prostředky (plynové masky).

112. Demontáž (destrukce) budov (demontáž konstrukcí) musí být prováděna postupně shora dolů.

Je zakázáno demontovat (ničit) budovy současně v několika patrech podél stejné vertikály.

113. Při demontáži (ničení) objektů je nutné ponechat průchody na pracoviště.

Při demontáži střechy a vnějších stěn musí pracovníci používat bezpečnostní systémy pro práci ve výškách.

114. Při demontáži říms a závěsných částí stavby je zakázáno zdržovat se na zdi.

Není dovoleno provádět práce za náledí, mlhy, deště, který znemožňuje viditelnost v pracovním čele, bouřky, rychlosti větru 6 m/sec a více, nárazů větru – 10 m/sec a více.

115. Při demontáži (destrukci) staveb je nutné zabránit samovolnému zřícení nebo pádu konstrukcí.

Nestabilní konstrukce umístěné v pracovním prostoru by měly být odstraněny nebo upevněny, případně zpevněny v souladu s organizační a technologickou dokumentací pro stavebnictví.

Je zakázáno ručně bourat komíny, kamenné pilíře a mola, stejně jako je srážet na strop.

116. Při demontáži (ničení) budov metodou „rolování“ musí být délka připojených kabelů (lan) 3násobkem výšky budovy.

117. Při demontáži objektů výbušnými prostředky musí být dodrženy stanovené bezpečnostní požadavky.

118. Při demontáži konstrukcí a zařízení pomocí zdvihacích konstrukcí musí být dodrženy požadavky Pravidel.

Způsoby uvolňování, jakož i schémata vázání pro demontované konstrukce musí odpovídat způsobům uvolňování a schémat vázání stanoveným v organizační a technologické dokumentaci pro stavební výrobu.

119. Materiály získané při demontáži (destrukci) budov, stejně jako stavební suť, musí být spouštěny podél uzavřených okapů nebo v uzavřených boxech nebo kontejnerech pomocí zvedacích konstrukcí. Spodní konec skluzu nesmí být výše než 1 m nad zemí nebo vstupovat do bunkru.

Odpadky je dovoleno vysypávat bez okapů či jiných zařízení z výšky nejvýše 3 m. Nebezpečné zóny v těchto místech je nutné oplotit. Rozměry nebezpečného prostoru se stanoví v souladu s organizační a technologickou dokumentací pro provádění prací.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho udržet barvu při barvení šedých kořenů?

STAVBY A STAVBY

Pravidla pro provádění prací při demontáži a likvidaci

Budovy a stavebnictví. Pravidla pro výrobu demolice a recyklaci

Datum představení 2018-03-01

předmluva

O souboru pravidel

1 DODAVATEL – akciová společnost „Centrální výzkumný a projekční a experimentální ústav průmyslových budov a konstrukcí“ (JSC „TsNIIPromzdanii“)

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 465 „Stavebnictví“

3 PŘIPRAVENO ke schválení Odborem rozvoje měst a architektury Ministerstva výstavby, bydlení a komunálních služeb Ruské federace (ministerstvo Ruska)

5 REGISTROVÁNO Spolkovou agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart)

6 POPRVÉ PŘEDSTAVENO

V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto souboru pravidel bude odpovídající oznámení zveřejněno předepsaným způsobem. Příslušné informace, oznámení a texty jsou také umístěny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách developera (Ministerstvo výstavby Ruska) na internetu

Změnu č. 1 provedl výrobce databáze dle textu M.: FSBI “RST”, 2022

Sada pravidel byla vyvinuta týmem autorů JSC „TsNIIPromzdanii“ (doktor technických věd V.V.Granev, doktor technických věd vědy E.N.Kodysh, doktor technických věd vědy N. N. Trekin; Ph.D. tech. vědy V.N. Yagodkin, inženýři V. V. Titová, I.A.Terehov, D.A.Chesnokov); za účasti TsNIIOMTP LLC (doktor technických věd P. P. Oleinik).

Dodatek č. 1 k tomuto souboru pravidel byl vypracován kolektivem autorů TsNIIPromzdanii JSC (doktor technických věd V.V.Granev, doktor technických věd vědy N. N. Trekin, doktor technických věd vědy E.N.Kodysh, Ph.D. tech. vědy I.A. Terekhov); za účasti TsNIIOMTP LLC (doktor technických věd P. P. Oleinik), nevládní organizace „NADO“ (A.A.Kondratiev), LLC „Volgaspetsstroy“ (A.A. Ananyin), LLC „RUS Soshki“ (D.Yu.Zakhvataev), GSK „Reforma“ (A.S. Pavlov), Demolition LLC (Arasar Group of Companies) (A.A.Tarasov), Tekhnoservice LLC (A.A.Ivaněnko), Brokk demontáž North-West LLC (A.G.Melník), LLC „StroyEkoResurs“ (D.A. Kotykhov).

Rozsah 1

1.1 Tento soubor pravidel stanoví požadavky na organizaci demontáže (demolace) a likvidace konstrukcí budov a staveb pro občanské a průmyslové účely, jakož i pro zařízení vyloučená (odregistrovaná) ze státního registru nebezpečných výrobních zařízení v souladu s [14 ].

1.2 Tento soubor pravidel se nevztahuje na demolice nebo demontáž a likvidaci staveb unikátních, zvláště nebezpečných, technicky složitých a liniových staveb a staveb.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane se sádrokartonem v nevytápěné místnosti?

Oddíl 1 (změněné vydání, změna č. 1).

2 Normativní reference

Tato sada pravidel používá regulační odkazy na následující dokumenty:

GOST 12.0.004-2015 Systém norem bezpečnosti práce. Organizace školení bezpečnosti práce. Obecná ustanovení

GOST 12.0.230-2007 Systém norem bezpečnosti práce. Systémy řízení bezpečnosti práce. Obecné požadavky

GOST 12.1.003-2014 Systém norem bezpečnosti práce. Hluk. Obecné požadavky na bezpečnost

GOST 12.1.004-91 Systém norem bezpečnosti práce. Požární bezpečnost. Obecné požadavky

GOST 12.1.005-88 Systém norem bezpečnosti práce. Všeobecné hygienické a hygienické požadavky na vzduch v pracovním prostoru

GOST 12.1.012-2004 Systém norem bezpečnosti práce. Bezpečnost proti vibracím. Obecné požadavky

GOST 12.1.046-2014 Systém norem bezpečnosti práce. Konstrukce. Světelné normy pro staveniště

GOST 12.2.003-91 Systém norem bezpečnosti práce. Výrobní zařízení. Obecné požadavky na bezpečnost

GOST 12.2.010-75 Systém norem bezpečnosti práce. Ruční pneumatické stroje. Obecné požadavky na bezpečnost

GOST 12.2.013.0-91 (IEC 745-1-82) Systém norem bezpečnosti práce. Ruční elektrické stroje. Obecné požadavky na bezpečnost a zkušební metody

GOST 12.3.002-2014 Systém norem bezpečnosti práce. Výrobní procesy. Všeobecné bezpečnostní požadavky

GOST 12.3.009-76 Systém norem bezpečnosti práce. Nakládací a vykládací práce. Obecné požadavky na bezpečnost

GOST 12.3.020-80 Systém norem bezpečnosti práce. Procesy pohybu nákladu v podnicích. Obecné požadavky na bezpečnost

GOST 12.4.026-2015 Systém norem bezpečnosti práce. Signální barvy, bezpečnostní značky a signální značení. Účel a pravidla použití. Obecné technické požadavky a vlastnosti. Testovací metody

GOST 12.4.040-78 Systém norem bezpečnosti práce. Ovládání výrobních zařízení. Označení

GOST 2787-2019 Sekundární železné kovy. Všeobecné technické podmínky

Systém GOST 22269-76 „Člověk-stroj“. Pracoviště operátora. Relativní uspořádání prvků pracoviště. Všeobecné ergonomické požadavky

GOST 26633-2015 Těžký a jemnozrnný beton. Specifikace

GOST 30108-94 Stavební materiály a výrobky. Stanovení měrné efektivní aktivity přírodních radionuklidů

GOST 30772-2001 Úspora zdrojů. Nakládání s odpady. Termíny a definice

GOST 31937-2011 Budovy a stavby. Pravidla pro kontrolu a sledování technického stavu

GOST 33715-2015 Zvedací jeřáby. Odnímatelná zařízení pro manipulaci s břemeny a kontejnery. Vykořisťování

GOST R 12.3.053-2020 Systém norem bezpečnosti práce. Konstrukce. Dočasné bezpečnostní ploty. Všeobecné technické podmínky

GOST R 53350-2009 (ISO 668:1995) Nákladní kontejnery série 1. Klasifikace, rozměry a hmotnost

ČTĚTE VÍCE
Co je to bidetová toaleta?

GOST R 53692-2009 Úspora zdrojů. Nakládání s odpady. Etapy technologického cyklu odpadu

GOST R 53791-2010 Úspora zdrojů. Etapy životního cyklu výrobků pro průmyslové a technické účely. Obecná ustanovení

GOST R 54098-2010 Úspora zdrojů. Druhotné materiálové zdroje. Termíny a definice

GOST R 55116-2012 (EN 14961-4:2011) Pevné biopalivo. Technické vlastnosti a třídy paliv. Část 4. Třísky pro neprůmyslové použití

GOST R 57678-2017 Úspora zdrojů. Nakládání s odpady. Likvidace stavebního odpadu

GOST R 58967-2020 Inventární oplocení pro staveniště a staveniště. Specifikace

GOST R 59199-2020 Montážní zařízení pro dočasné upevnění a vyrovnání stavebních konstrukcí. Všeobecné technické podmínky

SP 15.13330.2020 „SNiP II-22-81* Kamenné a vyztužené zděné konstrukce“

SP 22.13330.2016 „SNiP 2.02.01-83* Základy budov a staveb“ (ve znění N 1, N 2, N 3)

SP 42.13330.2016 “SNiP 2.07.01-89* Urbanismus. Plánování a rozvoj městských a venkovských sídel“ (ve znění N 1, N 2)

SP 45.13330.2017 „SNiP 3.02.01-87 Zemní práce, základy a základy“ (ve znění N 1, N 2)

SP 48.13330.2019 „SNiP 12-01-2004 Organizace výstavby“

SP 63.13330.2018 „SNiP 52-01-2003 Betonové a železobetonové konstrukce. Základní ustanovení“ (ve znění novely č. 1)

SP 70.13330.2012 „SNiP 3.03.01-87 Nosné a obvodové konstrukce“ (ve znění N 1, N 3, N 4)

SP 127.13330.2017 „SNiP 2.01.28-85 Skládky pro neutralizaci a likvidaci toxického průmyslového odpadu. Základní principy designu”

SP 246.1325800.2016 Předpisy o dozoru projektanta nad prováděním staveb a staveb

SP 320.1325800.2017 Skládky tuhého komunálního odpadu. Projektování, provoz a rekultivace

SP 2.1.3678-20 Hygienické a epidemiologické požadavky na provoz prostor, budov, staveb, zařízení a dopravy, jakož i provozní podmínky podnikatelských subjektů prodávajících zboží, vykonávajících práce nebo poskytující služby

SanPiN 1.2.3685-21 Hygienické normy a požadavky na zajištění bezpečnosti a (nebo) nezávadnosti faktorů prostředí pro člověka

Poznámka – Při použití tohoto souboru pravidel je vhodné zkontrolovat platnost referenčních dokumentů ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách federálního výkonného orgánu v oblasti normalizace na internetu nebo podle ročního informačního indexu „Národní standardy“, který byl zveřejněn k 1. lednu běžného roku a na vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ za aktuální rok. Pokud se nahradí odkazovaný dokument, na který je uveden nedatovaný odkaz, doporučuje se použít aktuální verzi tohoto dokumentu s přihlédnutím ke všem změnám provedeným v této verzi. Pokud je nahrazen referenční dokument, na který je uveden datovaný odkaz, doporučuje se použít verzi tohoto dokumentu s rokem schválení (akceptace) uvedeným výše. Pokud po schválení tohoto souboru pravidel dojde v odkazovaném dokumentu, na který je uveden datovaný odkaz, ke změně, která ovlivní ustanovení, na které je odkaz uveden, pak se doporučuje, aby se toto ustanovení použilo bez zohlednění tato změna. Pokud je referenční dokument zrušen bez náhrady, pak se ustanovení, ve kterém je na něj uveden odkaz, doporučuje použít v části, která nemá vliv na tento odkaz. Je vhodné zkontrolovat informace o fungování souborů pravidel ve Federálním informačním fondu standardů.

ČTĚTE VÍCE
Jaké metody se používají pro pokládku podvodního potrubí?

3 Termíny a definice

V této sadě pravidel se používají termíny podle SP 48.13330 a také následující termíny s odpovídajícími definicemi:

3.1 domácí město (komplex průmyslového života): Soubor budov a staveb k vytvoření běžných výrobních a hygienických podmínek pro pracovníky v místě demontáže.

3.2 dočasná stavební infrastruktura: Systém, který zahrnuje trvalé, mobilní a dočasné budovy a stavby, mechanizační zařízení, inženýrské sítě nezbytné pro organizaci výstavby (rekonstrukce, demolice (demontáž)) zařízení.