Hlavní etapy a načasování zvažování aplikací pro technologické připojení k elektrickým sítím síťové organizace

Hlavní etapy a načasování zvažování aplikací pro technologické připojení
do elektrických sítí organizace sítě

Podání žádosti žadatelem

Na žádost žadatele

Kontrola souladu žádosti v souladu se zákonnými požadavky ohledně úplnosti předložených dokladů
a informace

Neposkytne-li žadatel chybějící doklady a informace do 20 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o neúplnosti žádosti, organizace sítě žádost zruší a vyrozumí o tom žadatele do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení. rozhodnutí o zrušení přihlášky

Příprava a předložení návrhu smlouvy žadateli
a technické podmínky

20 pracovních dnů ode dne obdržení vyplněné žádosti od žadatele – za účelem technologického připojení právnických osob, fyzických osob podnikatelů nad 150 kW, fyzických osob podnikatelů nad 15 W

Pokud byly technické podmínky předmětem dohody s provozovatelem systému nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne schválení technických podmínek provozovatelem systému

10 dnů ode dne obdržení vyplněné přihlášky
od žadatele – za účelem dočasného technologického připojení

3 pracovní dny ode dne nabytí právní moci rozhodnutí oprávněného výkonného orgánu v oblasti státní regulace tarifů o stanovení poplatku za technologické připojení na individuálním projektu – v případě technologického připojení na individuálním projektu

V zákonem stanovených případech zaslání technické specifikace ke schválení provozovateli systému

5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti od žadatele

Koordinace technických podmínek ze strany provozovatele systému (Moskva RDU)

15 dnů ode dne obdržení návrhu technických specifikací od organizace sítě

Uzavření smlouvy mezi organizací sítě a
FL do 15 kW ve třetí kategorii spolehlivosti;
Právnická osoba (IP) od 15 kW do 150 kW

Smlouva je uzavřena zasláním faktury žadatele o zaplacení poplatku (části poplatku) za technologické připojení a uhrazení uvedené faktury žadatelem.

10 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti – posouzení žádosti organizací sítě

5 pracovních dnů – úhrada faktury žadatelem

Přezkoumání smlouvy žadatelem
a technické podmínky

10 pracovních dnů ode dne obdržení smlouvy podepsané organizací sítě

Podání žádosti o zřízení individuálního poplatku za technologické napojení oprávněnému výkonnému orgánu
v oblasti státní regulace tarifů

30 dnů ode dne obdržení žádosti organizací sítě

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít stabilizátor napětí bez uzemnění?

Provedení organizací sítě
a žadatel o opatřeních stanovených v technických specifikacích a ve smlouvě

Během období realizace
o technologickém připojení a době platnosti technických podmínek

Doba pro provádění činností technologického připojení se počítá ode dne uzavření smlouvy a nesmí překročit:

v případech technologického napojení na elektrické sítě s napěťovou třídou do 20 kV včetně, přičemž vzdálenost od stávajících elektrických sítí požadované napěťové třídy k hranicím místa, na kterém jsou umístěna připojená odběrná zařízení, není větší než 300 metrů ve městech
a městských sídel a ne více než 500 metrů
ve venkovských oblastech a organizace rozvodné sítě není povinna provádět práce na výstavbě (rekonstrukci) zařízení elektrické rozvodné sítě zařazených (budou zahrnuta) do investičních programů organizací rozvodných sítí (včetně souvisejících rozvodných organizací) a (nebo) elektrické energie výrobních zařízení, za vyloučení prací na výstavbě zařízení elektrické sítě ze stávajících zařízení elektrické sítě
k připojeným zařízením pro příjem energie
a (nebo) elektrická zařízení:

15 pracovních dnů – pro dočasné technologické připojení;

4 měsíce – pro žadatele, jejichž maximální příkon zařízení je do 670 kW včetně;

1 rok – pro žadatele, jejichž maximální výkon přijímacích zařízení je nad 670 kW;

15 pracovních dnů – pro dočasné technologické připojení žadatelů, jejichž odběrná zařízení jsou mobilní a mají maximální výkon do 150 kW včetně, pokud vzdálenost od odběrného zařízení žadatele ke stávajícím elektrickým sítím požadované napěťové třídy není větší než 300 metrů;

6 měsíců – pro žadatele uvedené v odst. 12 odst. 1, 14 a 34 Pravidel pro technologické připojení, schváleného nařízením vlády Ruské federace ze dne 27.12.2004. prosince 861 č. 20 (dále jen Pravidla), je-li technologické připojení prováděno na elektrické sítě s napěťovou hladinou do XNUMX kV včetně a je-li vzdálenost od stávajících elektrických sítí požadované napěťové třídy
k hranicím místa žadatele, na kterém jsou umístěna připojená zařízení pro příjem energie, není více než 300 metrů ve městech a ne více než 500 metrů ve venkovských oblastech;

1 rok – pro žadatele, jejichž maximální výkon odběrných zařízení je nižší než 670 kW, a dále pro žadatele, jejichž maximální výkon odběrných zařízení je
nejméně 670 kW, s technologickým připojením
do zařízení elektrické sítě organizace
o správě jednotné národní (celoruské) elektrické sítě

ČTĚTE VÍCE
Musím omítnuté stěny před malováním napenetrovat?

2 roky – pro žadatele, jejichž maximální výkon zařízení pro příjem energie je
ne méně než 670 kW, a to i při technologickém připojení k elektrizační soustavě zařízení organizace pro správu jednotné národní (celoruské) elektrizační soustavy, pokud technologické připojení silových přijímacích zařízení nebo elektroenergetických zařízení žadatele vyžaduje výstavbu (rekonstrukce) zařízení elektrické sítě, která jsou zahrnuta (budou zahrnuta) do investičních programů souvisejících organizací sítě a (nebo) zařízení na výrobu elektrické energie

Pro žadatele, jejichž maximální výkon zařízení pro příjem energie je alespoň 670 kW, může být z podnětu (odvolání) žadatele ve smlouvě stanovena jiná doba (nejdéle však 4 roky)

30 pracovních dnů pro žadatele uvedené v odst. 12 odst. 1 a 14 Pravidel, za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

– technologické napojení na elektrické sítě s třídou napětí 0,4 kV a nižší,

– není třeba řešit vztahy
s třetími stranami,

– organizace distribuční soustavy není povinna provádět výstavbu (rekonstrukce) zařízení distribuční soustavy, která jsou zařazena (budou zahrnuta) do investičních programů organizací distribuční soustavy

Kontrola dodržování technických podmínek a revize elektroinstalace

10 dnů ode dne obdržení oznámení o splnění technických podmínek a poskytnutí souboru dokumentů stanovených Pravidly

Nejpozději do 25 dnů ode dne obdržení oznámení
o splnění technických podmínek a poskytnutí souboru dokumentů stanovených Pravidly
pokud technické podmínky podléhaly dohodě s provozovatelem systému (Moskva RDU)

Vypracování dokumentace potvrzující technologické zapojení

Zákon o provedení technologického připojení – nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co síťová organizace skutečně připojila elektrickou řídicí jednotku žadatele k elektrickým sítím a skutečně přijala (dodala) napětí a výkon

Technologické připojení uživatelů elektřiny do sítí společností energetických sítí v Ruské federaci je složitý a značně zdlouhavý proces. Mnoho majitelů rezidenčních a komerčních nemovitostí často nemůže samostatně projít celým tímto byrokratickým procesem najednou a získat povolení k technologickému připojení v zákonem stanovených lhůtách.

Jaké jsou lhůty pro posuzování žádostí o elektrizaci bytových a nebytových prostor? Na čem závisí a je možné urychlit řešení problému?

Ruka s dokumenty a kalkulačkou

Legislativa v oblasti technologických spojů

Všechny postupy pro připojení elektřiny k obytným a nebytovým zařízením jsou upraveny federálním zákonem č. 35 „O elektrickém energetickém průmyslu“. Podle tohoto regulačního dokumentu technologické napojení na zařízení energetické sítě (tj. infrastruktura distribučních společností):

ČTĚTE VÍCE
Ve kterém měsíci byste měli prořezávat zimolez?

vyrobené v souladu s ruskými právními předpisy;

– provedeno pouze jednou pro jednoho zákazníka;

– se provádí v přísném pořadí podle stanoveného postupu;

– má v zákoně jasně definované lhůty k provedení.

Připojení k elektrickým sítím se provádí na základě smlouvy uzavřené mezi majitelem objektu a organizací elektrické sítě. Smlouva je standardní a musí obsahovat všechny potřebné doložky (práva a povinnosti smluvních stran, vymezení oblastí odpovědnosti, záruky, termíny dokončení prací atd.).

Změna načasování je povolena, pokud technologické připojení nového klienta vytváří riziko zhoršení podmínek napájení pro ostatní uživatele sítě, vyžaduje výstavbu nových, rekonstrukci nebo modernizaci stávajících sítí a zařízení.

Postup technologického zapojení, seznam podmínek a přibližné termíny jejich realizace jsou popsány v jiném dokumentu – Pravidla pro technické připojení (usnesení vlády Ruské federace č. 861).

Legislativní podmínky pro technologické napojení

Podle Pravidel pro technologické připojení (bod 16) jsou lhůty pro dokončení postupu pro připojení k elektrickým sítím:

Dny 15 – pro soukromé spotřebitele s přiděleným výkonem do 15 kW (pokud vzdálenost od připojení k elektrickému vedení dodavatele není větší než 300 metrů);

6 měsíců – pro soukromé a komerční spotřebitele s přiděleným výkonem do 20 kW (pokud vzdálenost od místa připojení k elektrickému vedení není větší než 300 m ve městě a do 500 m ve venkovských oblastech);

12 měsíců – pro spotřebitele se spotřebou energie do 750 kVA (je povoleno prodloužení lhůty až na 4 roky);

24 měsíc – pro spotřebitele s příkonem vyšším než 750 kVA.

V případě, že organizace sítě nemá důvod odmítnout žadateli o poskytnutí služeb technologického připojení a podmínky umožňují provedení připojení ve standardním termínu, je každý zhotovitel povinen dodržet lhůty uvedené v zákoně a zahrnout je v uzavřené smlouvě.

Důležité! Neumožňují-li technické podmínky včasné dokončení přípojky, musí být na to žadatel písemně upozorněn s uvedením důvodů odmítnutí.

Pokud síťová společnost souhlasila s technologickým připojením, uzavřela smlouvu, ale neplní své povinnosti a zpožďuje dokončení prací, má zákazník právo obrátit se se stížností nebo žalobou na krajský antimonopolní úřad.

Reálný časový rámec pro technologické připojení

Zákon definuje „ideální“ stav, který v praxi tak ideální není. Často nejsou dodržovány termíny připojení k elektrickým sítím a důvody mohou být jak objektivní (neznalost legislativy, složité schvalovací řízení, oprava balíku dokumentů, konstrukční chyby, porušení norem), tak i subjektivní (nedbalost a nepoctivost zhotovitele). zaměstnanci).

ČTĚTE VÍCE
Jak se doma zbavit roztočů?

V první řadě je třeba pochopit, že obecné termíny dokončení technologického připojení jsou přibližné a lze je dodržet pouze v případě, že jsou dodrženy termíny dokončení a odsouhlasení jednotlivých fází postupu připojení a nikde nevznikají problémy a poruchy.

To znamená, že je důležité jasně vědět, kolik času je přiděleno na jednotlivé fáze práce, aby bylo možné je kontrolovat a zabránit síťovému podniku v porušování smluvních závazků. Zákon navíc každému postupu přiděluje přísně omezenou dobu.

Kontrola žádosti o technologické připojení a požadovaný balík dokumentů specialisty síťové společnosti3 dny od okamžiku podání. Pokud je balík dokumentů neúplný nebo jsou dokumenty vyplněny nesprávně s chybami, žádost se vrací a může být znovu podána do 20 dnů. Oznámení o zamítnutí přihlášky – 3 dny od okamžiku rozhodnutí organizace.

Vydávání technických specifikací a návrhu smlouvy 20 dny od okamžiku přijetí žádosti a balíčku dokumentů. Pro dočasné připojení jsou technické specifikace vydány uvnitř 10 dny, pro připojení na individuální projekt – 3 dny po rozhodnutí státní zkoušky dokumentace.

Koordinace vydávání technických specifikací s provozovatelem systému 5-15 dnyv závislosti na operátorovi.

Odeslání smlouvy žadateli k podpisu5 dny pro jednotlivce s příkonem do 15 kW. Spolu s technickou specifikací je žadateli zaslán vzor smlouvy a faktura na úhradu služeb. Právnické osoby – 10 dní.

Přezkoumání specifikací a podpis smlouvy žadatelem – klient se musí rozhodnout, podepsat a odeslat podepsanou verzi smlouvy síťové společnosti do 10 dnů ode dne obdržení.

Podání žádosti na tarifní odbor městského úřadu ve věci zřízení individuálního připojovacího poplatku30 dny od okamžiku podání žádosti organizaci sítě.

hodiny

Důležité! Pokud hodláte, aby organizace sítě dodržela stanovené termíny dokončení prací na technologickém připojení, pak se zaměřte nikoli na termíny stanovené legislativou, ale na termíny uvedené ve smlouvě o poskytování služeb. Teprve na základě tohoto dokumentu budete moci uplatnit reklamaci u dodavatele díla!

Uvedení zařízení do provozu také vyžaduje čas. Zejména uvádění do provozu s kontrolou souladu sítě připojené k elektřině s technickými specifikacemi vydanými organizací sítě vyžaduje až 10 dnů od okamžiku, kdy síťoví specialisté obdrží oznámení zákazníka o dokončení celého rozsahu prací. Vyžaduje-li síťová společnost souhlas od provozovatele systému, má na provedení kontroly až 25 dnů.

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když je kanalizace vyšší než úroveň splachování toalety?

Nakonec příprava balíčku povolení potvrzujících zprovoznění technologické přípojky vyžaduje až 3 dny.

Pokud tedy budete vědět, jak řídit načasování každé fáze práce, budete schopni mít záležitost pod kontrolou a požadovat, aby organizace sítě splnila své smluvní závazky.

Pokud nemáte čas, zkušenosti nebo schopnost samostatně sledovat technologické postupy spojování, svěřte tuto práci do rukou specialisté společnosti “ELECTRIM” v Moskvě a Moskevské oblasti. Naši právníci a inženýři vám pomohou připravit a odsouhlasit potřebné dokumenty, uzavřít výhodnou smlouvu se síťovou společností, poskytnout podporu a kontrolu nad dodržováním termínů projektu připojení, rychle dokončit schválení a včasné uvedení zařízení do provozu.

Naše služby

Naše práce

Naše certifikace

Naše děkovné dopisy

Skupina společností Elektrim má dlouholeté zkušenosti s řešením problémů souvisejících s napájením soukromých domů, chat a podniků v Moskvě a Moskevské oblasti.