Topný systém slouží k udržení normálních teplotních podmínek uvnitř vozu bez ohledu na změny venkovní teploty vzduchu.

Podle způsobu získávání tepla pro vytápění automobilů se topné systémy dělí na následující typy:

-vodní systém s kotlem na tuhá paliva (neplatí);

-zvolitric systém (přechodové vytápění), sestávající z elektrických pecí instalovaných na straně komory a elektrického ohřívače vzduchu pro ohřev vzduchu umístěného ve výstupním potrubí;

-kombinovaný systém s ohřevem vody v kotli spalováním tuhých paliv nebo elektrických topných těles;

-smíšený Systém, skládající se z kombinovaného a elektrického systému.

Návrh a princip činnosti topného systému

Topný systém se skládá z kotle 1, expandéru 6, topných trubek, stoupaček, kotle 48, ohřívače vody 9, rezervní nádrže 13, ručního čerpadla 3 a oběhového čerpadla 27.

U všech vozů s ohřevem vody jsou horní a spodní větve topné sítě sestaveny z trubek s přírubami. Přírubové šroubové spojení přes těsnění. Pro přístup k přírubovým spojům horní větve jsou ve stropě upraveny poklopy. Systém ohřevu vody typ vozu 47Dk je v zásadě podobný systému vytápění vozu s vyhrazeným sedadlem (expandér je kombinovaný s kotlem). V oddílových vozech je expandér 6 (obr.) instalován odděleně od kotle 1. Deskový ohřívač 9 je umístěn mírně pod expandérem a je připojen ke spodní části kotle, což zajišťuje lepší cirkulaci vody v ohřívači. Zvláštností tohoto systému je přítomnost speciálního napájecího kolena 6a z kotle do expandéru. Do tohoto kolena uvnitř expandéru jsou přivařeny horní topné trubky, díky nimž horká voda z horní části kotle proudí přímo do trubek a zajišťuje tak lepší ohřev vozu.

Teplá voda vstupuje do expandéru vyrovnávacím potrubím 63. Pro odvod vzduchu nashromážděného v ohřívači, kotli a potrubí z kotle do expandéru slouží ventilační potrubí 64 a 67. Kotel 48 je vybaven dálkovým teploměrem 45. nefungují, kamna 47 se ohřívají pro ohřev vody.

Na kotli je připevněno ruční čerpadlo 3 a dálkový teploměr se stupnicí pro sledování teploty vody v kotli a hustoměr 5. Na teploměru je vyznačena maximální přípustná teplota vody v kotli (90-95°C). stupnice s červenou šipkou nebo červenou čarou.

Princip fungování topného systému: Z kotle vstupuje horká voda do expandéru, který je určen k přijímání přebytečné vody v systému vzniklé zvětšením jejího objemu při ohřevu a k běžnému doplňování ztrát vody odpařováním. Z expandéru jdou dvě větve topných trubek. Každá větev vyčnívající z expandéru vede podél vrcholu k opačnému konci vozu, pak klesá a tvoří stoupačky. Ze stoupaček níže po stěnách vedou spodní topné trubky, které jsou napojeny na spodní část kotle. Dochází tak k nepřetržité cirkulaci vody v topném systému v uzavřeném prstenci: kotel – topné trubky – kotel.

ČTĚTE VÍCE
Kdo by měl hlídat načasování ověřování vodoměrů?

Instalace kombinovaného topného kotle.

Topný kotel se skládá z vnějšího pláště, uvnitř kterého je topeniště a spalovací komora. Na dně komory jsou rošty a popelník. V horní části kotle nad topeništěm je komín. Prostor mezi vnějším pláštěm a spalovací komorou, topeništěm a komínem je vyplněn vodou. Palivo je nakládáno na rošty přes poklop topeniště. Vzduch je pod rošt přiváděn přes popelník.

Pro ohřev vody elektřinou je do vodního pláště kotle namontováno svisle 24 topných těles, která jsou rozmístěna po celém obvodu kotle s výjimkou prostoru nad poklopem topeniště na tuhá paliva a jsou připevněna k příruba topeniště kotle přes paronitová těsnění. Svorky topných prvků jsou chráněny pouzdrem, které lze zvednout a upevnit na řetězy, pokud je nutné provést práce na instalaci topných prvků a péči o ně.

Kontrola hladiny vody v topném systému a doplňování vody do systému.

Červená nehybná šipka nebo červená čára na stupnici hustoměru (umístěné v kotelně) označuje nejnižší přípustnou hladinu vody v kotli, černá pracovní šipka ukazuje skutečnou hladinu vody. Pokud černá šipka klesne pod červenou, znamená to, že v systému není dostatek vody. V tomto případě se nejen zastaví cirkulace vody potrubím, ale také může vyhořet těsnění mezi přírubami kotle. Když se černá šipka shoduje s červenou, je voda v systému na nejnižší přípustné úrovni (dosahuje do středu expandéru).

Hladina vody v systému je také kontrolována pravidelným otevíráním vodního testovacího ventilu 25.

Pro doplnění vody do topného systému je třeba otevřít kohouty 33 a 22 (vodu čerpáme z rezervní nádrže) nebo 29 (z vodovodního systému) a čerpat vodu ručním čerpadlem, dokud voda nevytéká z odtokové trubky 4. Voda proudí z kohoutku a potrubí do nálevky 34 a poté do rezervní vodní nádrže 13.

Účel oběhového čerpadla.

Oběhové čerpadlo slouží ke zlepšení cirkulace vody v systému, zapíná se na rozvaděči, motor je umístěn pod kotlem.

Nucený oběh vody v systému lze provádět pomocí oběhového nebo ručního čerpadla. Nejprve je nutné ohřát vodu v bojleru na teplotu alespoň 50°C.

Při použití oběhového čerpadla pro zlepšení cirkulace vody v celém systému je nutné uzavřít škrticí ventily 28. 36. Pokud nejsou ventily 28 a 36 uzavřeny, čerpadlo bude odebírat vodu z kotle a znovu ji tam přivádět, tj. nedojde ke zlepšení cirkulace vody v topném systému Přední škrticí klapka 28, umístěná v kotlovém prostoru, se snadno uzavře nebo rozbije otočením rukojeti. Zadní škrticí klapka 36, ​​umístěná za kotlem, se otevírá a zavírá pákou. Cirkulace topeniště se provádí, dokud se v autě neustaví normální teplota vzduchu, poté se tlumiče a ventily uvedou do výchozí polohy.

ČTĚTE VÍCE
Jak odstranit bílé skvrny na pracovní desce z umělého kamene?

Při použití ruční pumpy pro zvýšení cirkulace vody (při poruše oběhového čerpadla) jsou v celém systému uzavřeny i škrticí ventily 28 a 36. Kohouty 31 a 33 musí být otevřeny.

Pokud je nutné zlepšit cirkulaci v potrubí pouze na dokovací nebo koridorové straně vozu, uzavřete ventil 19, resp.

Poruchy topného systému:

– tvorba vzduchových zácp kvůli vroucí vodě v kotli. Otevřete kohout 32 na nepracovní straně v malém vestibulu, zapněte oběhové čerpadlo nebo proveďte umělý oběh ruční pumpou. Voda by měla z kohoutku vytékat rovnoměrně;

– nedostatečné vytápění vozu, rošty jsou struskové– vyčistěte topeniště;

-částečné zamrzání potrubí (zmrzlé místo přikryjte hadrem a nalijte na něj horkou vodu, aby se zahřálo);

– vroucí voda v bojleru (zapněte oběhové čerpadlo a doplňte systém vodou. Dočasně uzavřete odvzdušňovací ventil);

– únik potrubí: pokud není možné únik zastavit, uzavřete horní a dolní uzavírací ventily (19 nebo 20) na topných trubkách poškozené větve a zcela vypusťte vodu z této větve přes ventily 15 nebo 16. Ohřev se provádí jednostranně , pomocí kompasu. čerpadlo by mělo pracovat s krátkými přestávkami;

– nevyhovující tah komína– v místě formování zkontrolujte stav potrubí a v případě potřeby vyčistěte.

12. Ventil pro odpojení expanzní nádoby od čerpadla.

13,22,31. konvektory na toaletách,

17,19. Odvzdušňovací ventily.

26,29, Ohřívače vody pro plnění potrubí.

33. Oběhové čerpadlo,

34. Kohout pro vypuštění vody ze systému.

35,38,39, XNUMX, XNUMX. Uzavírací ventil oběhového čerpadla.

37.43. Uzavírací ventil topné trubky.

38. Zástrčka pro vypouštění vody z kotle,

41. Zátka pro vypouštění vody ze systému.

50. Vypouštěcí šroub vody z oběhového čerpadla.

51. Zástrčka pro vypouštění vody z ohřívače.

52. Baterie pro neúplný odtok vody z kotle.

53. Zátky pro vypouštění vody z ručního čerpadla.

54. Ohřívač vzduchu (ohřívač),

55, Expanzní nádoba.

56. Kohout pro připojení dalšího konvektoru.

58, Přepadová trubka.

59. Připojovací hlavice plnicího potrubí.

71. Ventil pro připojení ruční pumpy.

U kombinovaného systému je zachován klasický ohřev vody bojlerem a horním a spodním potrubním rozvodem. Chladicí kapalinou je obyčejná vodovodní voda, která se při pohybu vozu v elektrifikovaných oblastech ohřívá elektrickými topnými tělesy napájenými z kontaktní sítě přes elektrickou lokomotivu a v neelektrifikovaných prostorách spalováním uhlí. Kotel na kombinované vytápění je v podstatě stejný jako kotel, který běží pouze na tuhá paliva. Vodní plášť kotle je však proveden poněkud široký a je v něm svisle umístěno 24 vysokonapěťových topných těles, která jsou namontována na přírubovém prstenci. Příruba topného tělesa je připevněna ke kroužku pomocí dvou svorníků s maticemi a okvětních podložek. Nad topeništěm kotle jsou umístěny tři izolátory, ke kterým jsou připojeny tři vodiče v potrubí, které napájí topná tělesa. Vysokonapěťová topná tělesa (obrázek 32) jsou kryta ochranným pouzdrem 3. Na ochranném pouzdru je instalováno nízkonapěťové blokování ve formě koncového spínače, které přeruší obvod cívek vysokonapěťového stykače, když

ČTĚTE VÍCE
Kolik stupňů by měla mít sovětská lednička?

povolování šroubů a zvedání pláště pod vysokým napětím.

Pokud je hladina vody v kotli pod přípustnou úrovní nebo teplota vody v kotli je nad 95°C, elektrický ohřev se vypne. To se provádí pomocí snímače hladiny kapalinového spínače membránového nebo plovákového typu a spínače teploty 95 °C. Snímač hladiny vody je instalován v expandéru a teplotní relé je instalováno na potrubí spojující kotel s expandérem. Vysokonapěťový topný článek (obrázek 32) je vyroben ve formě ocelového válce. Spirála 12 na duté keramické tyči 11 je na jednom konci připojena ke konzole 3 namontované na izolátoru 2 a na druhém k ​​vratnému drátu 13 procházejícímu uvnitř tyče ke svorce 1. Izolace částí vedoucích proud od ocelové těleso 8 je provedeno křemenným pouzdrem (sklo) 10, izolátorem 2 a keramickou přírubou 6 s pryžovým těsněním 7. Příruba 6 vyrobená společně s keramickou tyčí 11 je k tělesu ohřívače připevněna šrouby 4 a podložky 5. Teplo z spirály se přenáší do vody prostřednictvím vzduchu, který ji obklopuje, křemenného skla, grafitové skořepiny 9, která slouží ke zlepšení přenosu tepla, a krytu ohřívače. Grafitový plášť také chrání křemenné sklo před poškozením.

Všechna topná tělesa EN (obrázek 33) jsou zapojena do dvou paralelních skupin (po 12), ovládaných stykači K1 a K2 a každá je chráněna vlastní pojistkou. Skupiny se zase skládají ze dvou paralelních podskupin po šesti prvcích zapojených do série. Výkon jednoho prvku při jmenovitém napětí 500 V je 2 kW, maximální napětí je 670 V. Kombinované vytápění vozu se zapíná v přítomnosti vysokého napětí (svítí kontrolka „3000 V“) pomocí dvou balík

spínače umístěné na ovládacím panelu. Tyto přepínače nastavují následující režimy vytápění: „normální“ (20±2°C) – se zapnutou ventilací (ohřev vzduchu); „normální“ bez ventilace; „saje“ (8 – 10°C). V případě poruchy automatického systému řízení vytápění je k dispozici „ruční režim“, ve kterém je provoz systému monitorován pomocí teploměru a hustoměru kotle, jakož i teploměrů instalovaných ve voze. Při zapnutí jedné nebo druhé skupiny topných prvků se rozsvítí příslušné signální kontrolky na rozváděči.