Všechny místní měřicí a převodní přístroje instalované na technologickém zařízení jsou znázorněny na funkčních automatizačních schématech ve formě kroužků (viz obr. a a b).

Pokud jsou zařízení umístěna na rozvaděčích a konzolách v centrálních nebo místních operátorských místnostech, je uvnitř kruhu nakreslena vodorovná dělicí čára (viz obr. c a d).

Uvnitř kruhu se vejde:

– v horní části – označení řízených, signalizovaných nebo nastavitelných parametrů, označení funkcí a funkčních charakteristik přístrojů a zařízení;

– dole – poziční označení přístrojů a zařízení.

Umístění odběrných zařízení a měřicích bodů jsou vyznačeny pomocí tenkých plných čar.

Písmenná označení automatizačních zařízení jsou založena na latinské abecedě a skládají se ze tří skupin písmen:

1 písmeno – Monitorovaný, signalizovaný nebo nastavitelný parametr:

E – jakákoli elektrická veličina,

G – poloha, pohyb,

N – ruční ovlivňování,

K – časový program,

Q – složení směsi, koncentrace,

S – rychlost (lineární nebo úhlová),

U – heterogenní veličiny,

2 písmeno (nepovinné) – může být uvedeno i upřesnění povahy měřené hodnoty:

D – rozdíl, pokles,

J – automatické přepínání,

Q – sumace, integrace.

3 skupina symbolů (několik písmen) Následuje jeden nebo více symbolů označujících funkce a funkční charakteristiky zařízení:

Y – převod signálu, přepínání,

E – transformace primárního parametru,

T – mezitransformace parametru, přenos signálů na dálku,

K – přepínání řízení z ručního na automatické a naopak, řízení dle programu, korekce.

2. Příklady konstrukce symbolů pro zařízení a automatizační zařízení

(Příklady typů zařízení jsou uvedeny v závorkách)

Primární měřicí převodník pro měření teploty, instalovaný na místě (například termoelektrický převodník (termočlánek), odporový převodník teploty, teplotní baňka manometrického teploměru, pyrometrické čidlo atd.).

Zařízení pro měření teploty (rtuťové, manometrické teploměry atd.).

Zařízení pro měření teploty nainstalované na panelu (milivoltmetr, poměrový měřič, potenciometr (typ KSP atd.), automatický můstek (typ KSM atd.) atd.).

Bezstupňový přístroj na měření teploty s dálkovým přenosem naměřených hodnot, instalovaný lokálně.

Jednobodové záznamové zařízení pro měření teploty, instalované na panelu (záznamový milivoltmetr, poměrový měřič, potenciometr atd.).

Zařízení pro měření teploty s automatickým záznamovým zařízením namontovaným na panelu (manometrický teploměr, milivoltmetr, potenciometr, můstek atd.).

Zařízení pro měření teploty, záznam, regulaci, instalované na panelu (manometrický teploměr, milivoltmetr, potenciometr atd.).

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho by měl kompresor běžet v septiku?

Bezstupňový regulátor teploty, instalovaný lokálně (dilatometrický regulátor teploty atd.).

Souprava pro měření, záznam, regulaci teploty, vybavená řídící stanicí, instalovaná na panelu (pneumatické sekundární zařízení např. PV 10.1E systému „Start“ s řídící jednotkou PR 3.31).

Bezstupňový přístroj na měření teploty s kontaktním zařízením nainstalovaným na panelu (teplotní relé).

Obtokový dálkový ovládací panel nainstalovaný na rozvaděči.

Spínač elektrických měřicích (regulačních) obvodů, spínač plynových (vzduchových) vedení, instalovaný na panelu.

Zařízení pro měření tlaku (vakua), indikace, instalované lokálně (libovolný indikační manometr, diferenční tlakoměr, manometr atd.).

Zařízení pro měření diferenčního tlaku, instalované lokálně (indikující diferenční tlakoměr.

Zařízení pro měření tlaku (vakuum), bezvápníkové, s dálkovým přenosem naměřených hodnot, instalované lokálně (bezstupňový diferenční tlakoměr s pneumatickým nebo elektrickým převodem).

Záznamové zařízení pro měření tlaku (výtlaku), instalované na panelu (samočinně zaznamenávající tlakoměr nebo jakékoli jiné sekundární zařízení pro záznam tlaku).

Zařízení na měření tlaku s kontaktním zařízením nainstalovaným na místě (tlakový spínač).

Zařízení pro měření tlaku (výtlaku) indikující kontaktním zařízením, instalované lokálně (elektrický kontaktní manometr atd.).

Regulátor tlaku přímého působení “směrem k Vám”.

Snímač průtoku namontovaný na místě (clona, ​​Venturiho tryska, snímač indukčního průtokoměru atd.) pro měření průtoku.

Bezstupňový průtokoměr s dálkovým přenosem naměřených hodnot, instalovaný lokálně (bezstupňový diferenční tlakoměr, rotametr s pneumatickým nebo elektrickým převodem).

Záznamové zařízení pro měření průtokového poměru, instalované na panelu (jakékoli sekundární zařízení pro záznam průtokového poměru).

Indikační zařízení pro měření průtoku, instalované lokálně (diferenční tlakoměr nebo indikační rotametr atd.).

Integrační indikační zařízení pro měření průtoku, instalované lokálně (jakýkoli průtokoměr s integrátorem).

Zařízení pro měření průtoku indikující integrátor, namontovaný na rozvaděči (indikující diferenční tlakoměr s integrátorem).

Zařízení pro měření průtoku, které je integrováno se zařízením pro vydávání signálu po průchodu daného množství látky, instalovaným lokálně (dávkovač).

Primární snímač hladiny instalovaný na místě (elektrický nebo kapacitní snímač hladiny).

Místně instalované indikační zařízení pro měření hladiny.

Zařízení pro měření hladiny s kontaktním zařízením nainstalovaným na místě (spínač hladiny).

Hladinoměr s bezstupňovým kontaktním zařízením s dálkovým přenosem odečtů, instalovaný lokálně (bezstupňový hladinoměr s pneumatickým nebo elektrickým převodem).

ČTĚTE VÍCE
Může být plochá břidlice použita v interiéru?

Bezstupňový regulační hladinoměr s kontaktním zařízením, instalovaný lokálně (elektrický hladinoměr-signalizační zařízení s horní aretací hladiny).

Hladinoměr indikující s kontaktním zařízením, instalovaný na rozvaděči (sekundární indikační zařízení s alarmem horní a dolní hladiny).

Lokálně instalované zařízení pro měření hustoty roztoku s dálkovým přenosem naměřených hodnot (snímač hustoměru s pneumatickým nebo elektrickým přenosem).

Zařízení pro měření rozměrů, indikace, instalované na místě (tloušťkoměr).

Zařízení pro měření jakékoli elektrické veličiny, indikace, instalované lokálně.