1. Stavební konstrukce se klasifikují podle požární odolnosti pro zjištění možnosti jejich použití v budovách, konstrukcích, konstrukcích a požárních úsecích určitého stupně požární odolnosti nebo pro stanovení stupně požární odolnosti budov, konstrukcí, konstrukcí a požárních úseků.

2. Stavební konstrukce jsou klasifikovány podle požárního nebezpečí, aby se určila míra účasti stavebních konstrukcí na vzniku požáru a jejich schopnost tvořit požární nebezpečí.

3. Požární přepážky se klasifikují podle způsobu zabránění šíření požárního nebezpečí a dále podle požární odolnosti pro výběr stavebních konstrukcí a výplňových otvorů v požárních přepážkách s požadovaným limitem požární odolnosti a třídou požárního nebezpečí.

Článek 35. Klasifikace stavebních konstrukcí podle požární odolnosti

1. Stavební konstrukce budov, konstrukce a stavby se v závislosti na jejich schopnosti odolávat účinkům požáru a šíření jeho nebezpečných faktorů za standardních zkušebních podmínek dělí na stavební konstrukce s následujícími limity požární odolnosti:

2) alespoň 15 minut;

3) alespoň 30 minut;

4) alespoň 45 minut;

5) alespoň 60 minut;

6) alespoň 90 minut;

7) alespoň 120 minut;

8)

alespoň 150 minut;

9) alespoň 180 minut;

10) alespoň 240 minut;

11) alespoň 360 minut.

2. Limity požární odolnosti stavebních konstrukcí jsou stanoveny za standardních zkušebních podmínek. Počátek mezních hodnot požární odolnosti nosných a obvodových stavebních konstrukcí za standardních zkušebních podmínek nebo jako výsledek výpočtů je stanoven okamžikem dosažení jednoho nebo postupně několika následujících znaků mezních stavů:

1) ztráta únosnosti (R);

2) ztráta integrity (E);

3) ztráta tepelně izolační schopnosti v důsledku zvýšení teploty na nevytápěném povrchu konstrukce na mezní hodnoty (I) nebo dosažení mezní hodnoty hustoty tepelného toku ve standardizované vzdálenosti od nevytápěného povrchu konstrukce (W).

3. Hranice požární odolnosti výplňových otvorů v požárních přepážkách nastává při ztrátě celistvosti (E), tepelně izolační schopnosti (I), dosažení maximální hodnoty hustoty tepelného toku (W) a (nebo) kouřové a plynové nepropustnosti. (S).

4. Metody stanovení mezí požární odolnosti stavebních konstrukcí a znaků mezních stavů stanoví regulační dokumenty o požární bezpečnosti.

5. Symboly mezí požární odolnosti stavebních konstrukcí obsahují písmenná označení mezního stavu a skupiny.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí vedení elektřiny ze sloupu do domu?

Článek 36. Klasifikace stavebních konstrukcí podle požárního nebezpečí

1. Na základě požárního nebezpečí se stavební konstrukce dělí do těchto tříd:

1) nepožárně nebezpečné (K0);

2) nízké nebezpečí požáru (K1);

3) střední nebezpečí požáru (K2);

4) nebezpečí požáru (K3).

2. Třída požárního nebezpečí stavebních konstrukcí je stanovena v souladu s tabulkou 6 přílohy tohoto spolkového zákona.

Aplikace. Tabulka 6

3. Číselné hodnoty kritérií pro zařazení stavebních konstrukcí do určité třídy požárního nebezpečí jsou stanoveny v souladu s metodami stanovenými regulačními dokumenty o požární bezpečnosti.

Článek 37. Klasifikace požárních zábran

1. Požární zábrany se podle způsobu zamezení šíření nebezpečných faktorů požáru dělí na tyto typy:

1) protipožární stěny;

2) požární přepážky;

3) protipožární stropy;

4) požární přestávky;

5) požární závěsy, závěsy a zástěny;

6) protipožární vodní clony;

7) protipožární mineralizované pásy.

2. Požární stěny, příčky a stropy, plnící otvory v požárních přepážkách (požární dveře, vrata, poklopy, ventily, okna, žaluzie, závěsy) v závislosti na mezích požární odolnosti jejich uzavírací části, jakož i vzduchové uzávěry v otvorech požární zábrany v závislosti na typech prvků vestibulových bran se dělí na následující typy:

1) stěny 1. nebo 2. typu;

2) přepážky 1. nebo 2. typu;

3) podlahy 1, 2, 3 nebo 4 typů;

4) dveře, brány, 1, 2 nebo 3 typy;

5) okna typu 1, 2 nebo 3;

6) závěsy typu 1;

7) vestibulové brány 1. nebo 2. typu.

3. Klasifikace protipožárních zábran k jednomu nebo druhému typu v závislosti na mezích požární odolnosti prvků požárních zábran a typech výplní otvorů v nich se provádí v souladu s článkem 88 tohoto spolkového zákona.

Protipožární okna

Požární okna: typy, požadavky, montážní a instalační pravidla Typy protipožárních oken, hlavní konstrukční prvky, požadavky GOST na montáž plastových oken, hliníkových, ocelových a dřevěných výrobků na místě.

Příčky proti ohni

Požární příčky: typy, normy a požadavky Požární odolnost požárních příček a jejich typy. Účel, místa výstavby a instalace příček. Konstrukční materiály.

Protipožární závěsy Ava

Požární clony: typy a vlastnosti výběru Pravidla pro instalaci a instalaci. Normy pro požární závěsy. Zařízení a princip činnosti. Modely požárních clon EI 60/EI 30. Výhody a nevýhody.

Požární zavírače: účel, vlastnosti, typy a požadavky Požární zavírače pro požární dveře: účel, typy, vlastnosti a regulační požadavky na ně. Jsou potřeba na protipožárních dveřích?

ČTĚTE VÍCE
Proč se bezdůvodně spouští požární hlásiče?

Termín je definován federálním zákonem-123 – jedná se o stavební konstrukce s limitem požární odolnosti stanoveným normami, jakož i objemové prvky budov, typy inženýrských řešení nezbytných k zabránění šíření požáru uvnitř a mezi budovami.

Účel požárních zábran

 • Účinně zabránit šíření požáru a proudění tepla do přilehlých skupin budov, nazývaných požární úseky nebo úseky. Takové úseky jsou části budov oddělené protipožárními přepážkami, které zajišťují, že požár bude po celou dobu rozvoje a hašení uzavřen v rámci svých hranic, i když se stavební konstrukce uvnitř zhroutí. Požární úseky jsou části úseků, obvykle v rámci jednoho podlaží budovy, přidělené stejným způsobem.
 • Udržujte oheň uvnitř budov a zabraňte jeho rozšíření na sousední budovy.
 • Zabraňte vznícení budov z požárů přicházejících z lesů.

Použití protipožárních zábran umožňuje:

 • Je bezpečné provést okamžitou evakuaci osob z budov jakéhokoli účelu, protože lokalizují rozvoj požáru a zabraňují požáru a kouři zaplnit všechny hlavní evakuační trasy.
 • Navrhujte budovy velkého stavebního objemu se skupinami objektů pro různé účely, včetně těch s kategoriemi nebezpečí výbuchu a požáru, s velkým požárním zatížením; rozdělení objektů na požární úseky a úseky.
 • Použijte časové období k odhalení zdroje požáru, příjezdu hasičských jednotek a odstranění mimořádné události.

Typy protipožárních zábran

 • Stěna, strop, příčka, která je svými konstrukčními vlastnostmi a limitem požární odolnosti klasifikována jako požární přepážka. , mineralizovaný pás.
 • Vodní clona zavlažující stavební nebo technologický otvor nebo otevřený vzduchový uzávěr, které z toho či onoho důvodu nelze chránit ohnivzdornou výplní.
 • Záclony, zástěny, závěsy dle technických a konstrukčních parametrů výroby i způsobu montáže klasifikovány jako hasicí výrobky.

Existují typy protipožárních přepážek, jejichž klasifikaci v závislosti na požární odolnosti stanoví SP 112.13330.2011. Podle klasifikace může mít požární odolnost každého typu požárních zábran několik typů. Požární stěna typu 1 musí mít limit požární odolnosti REI 150, typ 2 – REI 45 a pro příčku typu 2 stačí EI 15.

Jedná se o tzv. obecné protipožární zábrany. Jejich hlavním účelem je účinně omezit šíření otevřeného ohně a tepelné toky uvnitř objemu budov, kde požár vznikl.

Existuje také řada místních protipožárních bariér nezbytných k zamezení šíření ohně a kouře podél povrchů a dutin stavebních konstrukcí, jakož i vzduchových kanálů ventilačních systémů, technologických potrubí přepravujících hořlavé kapaliny:

 • Ohnivzdorné výplně otvorů v běžných požárních přepážkách.
 • Protipožární ventily. . . přes vodovodní potrubí a kanalizaci budov.
ČTĚTE VÍCE
Je možné lepit sádrové dlaždice na cementovou maltu?

Protipožární přepážky v objektu jsou navrženy na základě požadavků uvedených v SP 2.13130.2012, SP 4.13130.2013. Stavba svodidel se ve většině případů provádí v hlavní fázi výstavby nebo rekonstrukce budov, což není překvapivé, protože některé typy běžných svodidel plní nosnou funkci. Méně často při provozu nebo větších opravách.

Pokud se v prvním případě jedná o požární stěny spočívající na vlastním základu, stejně jako podlahy oddělující požární úseky stavebních konstrukcí, musí být všechny pouze typu 1 s limitem požární odolnosti REI 150; při provozu budov a provádění oprav je zde možnost instalace nových, výměna požárně odolných výplní otvorů, které se staly nepoužitelnými, instalace vodních clon a zřízení příček, včetně dočasných a mobilních, na oddělení prostor , například ty k pronájmu.

Zkoušení požárních zábran na meze odolnosti vůči intenzivním tepelným vlivům v závislosti na jejich typech se provádí podle předpisů státních norem, například:

  – pro všechny typy stavebních konstrukcí. – pro kovové protipožární dveře. – pro ohnivzdorné sklo a výrobky z něj.

Konstrukce kapitálových protipožárních bariér se provádí pomocí následujících stavebních materiálů:

 • Cihla.
 • Stavební cementové bloky.
 • Monolitický, železobetonový prefabrikát.

Použití takových nehořlavých materiálů s nízkou tepelnou vodivostí umožňuje při tradičních konstrukčních řešeních a konstrukčních metodách dosáhnout hranice požární odolnosti požárních zábran 2,5 hodiny a více.

Nevýhody zahrnují vysokou spotřebu materiálů, mzdové náklady a zatížení rámu budovy jako celku. Z důvodu úspory peněz a času na stavbu protipožárních zábran se proto k výplně otvorů používají lehké konstrukce z ohnivzdorného sádrokartonu a skla.