Zapnutím přídavného odporu nebo reostatu Rд do obvodu vinutí kotvy.

Změnou hlavního magnetického toku stroje.

Změna napájecího napětí.

Uvažujme tyto metody na příkladu motoru s paralelním buzením.

Dodatečný odpor Rд včetně do obvodu kotvy je podobný spouštěcímu reostatu, ale na rozdíl od druhého musí být dimenzován na trvalý průtok proudu. Když je k okruhu kotvy připojen reostat, rychlost otáčení klesá s rostoucí zátěží prudčeji, než když motor pracuje bez reostatu. To je patrné z mechanických charakteristik na obrázku 4.4. Úhlová rychlost otáčení naprázdno je stejná pro přirozené i umělé charakteristiky. A ty významy  и reost (snížení úhlové rychlosti otáčení při zatížení) jsou různé. Ve stejnou chvíli

Více Rд , tím strměji rychlost otáčení klesá s rostoucí zátěží.

Hlavní nevýhodou této metody jsou velké energetické ztráty v reostatu (zejména při nízkých otáčkách). Je zřejmé, že tato metoda umožňuje pouze snížit rychlost otáčení ve srovnání s rychlostí při přirozené charakteristice.

Chcete-li změnit hlavní tok stroje, je nutné regulovat budící proud, k čemuž je v obvodu budícího vinutí zařazen seřizovací reostat.

Pro magnetický tok Ф1 и Ф2 rychlost otáčení bude podle toho určena výrazy

Například u motoru s paralelním buzením je poměr otáček naprázdno a změn otáček při řízení budicím vinutím nepřímo úměrný změně magnetického toku:

Elektromechanické charakteristiky pro dvě hodnoty toku jsou znázorněny na obrázku 4.5.

Je vidět, že rychlostní charakteristika motoru přiФ1>F2 nejsou rovnoběžné, protínají se v bodě A (při nulové rychlosti otáčení. Je to proto, že zkratový proud kotvy Iyak nezávisí na velikosti toku, ale je určeno hodnotami napětí a odporu obvodu kotvy (Iyak=U/Rя).

Velikost točivého momentu se mění přímo úměrně k velikosti průtoku, pak pro moment zkratu bude platit následující vztah:

Mechanické vlastnosti u F1>F2 (Obrázek 4.6) se protnou při určité hodnotě kritického momentu М . S poklesem magnetického toku se tedy zvyšuje úhlová rychlost otáčení naprázdno a velikost krouticího momentu nakrátko klesá. Potom při hodnotách momentu zatížení nižší než Мcr snížení průtoku vede ke zvýšení rychlosti otáčení a při velkých hodnotách Мcr, naopak – k jejímu snížení.

ČTĚTE VÍCE
Jaký elektrický kotel si vybrat pro vytápění soukromého domu?

U motorů s paralelním buzením středního a vysokého výkonu se využívá snížení toku pro zvýšení rychlosti otáčení a u mikromotorů se tok sníží pro snížení rychlosti otáčení.

Tato metoda je jednoduchá a ekonomická, proto je v praxi široce používána. Mezi jeho nevýhody patří relativně malý rozsah regulace otáček, tzn.

kde min – minimální úhlová rychlost je omezena nasycením magnetického obvodu stroje (je omezen růst magnetického toku);

max– maximální úhlová rychlost je omezena mechanickou stabilitou motoru a také tím, že při hlubokém zeslabení buzení prudce narůstá zkreslující účinek reakce kotvy a zvyšuje se reaktivní emf, což zvyšuje riziko vzniku jiskření na kolektoru a vzhled kruhového ohně.

Regulace otáček motoru změnou řídicího napětí platí pouze tehdy Iв=konst, tzn. s odděleným napájením obvodů vinutí kotvy a budicího vinutí s nezávislým buzením.

Úhlová rychlost otáčení naprázdno je úměrná napětí (ω= U/cеF) a změnu rychlosti (Δω=Iя Rя/zеF) nezávisí na napětí. Proto mechanické charakteristiky motoru při změně napětí Obrázek 4.6. neměňte úhel sklonu k ose úsečky, ale posouvejte výškově, přičemž zůstávají vzájemně rovnoběžné. Změnou řídicího napětí obvodu kotvy můžete regulovat rychlost otáčení směrem dolů od jmenovité, protože dodávání napětí nad jmenovitou hodnotu je nepřijatelné. Pokud je potřeba zvýšit otáčky nad jmenovitou, můžete využít změnu budícího proudu motoru.

Praktická implementace této metody řízení rychlosti spočívá v použití nastavitelného zdroje napětí. Například pro řízení motorů s nízkým a středním výkonem lze jako takový zdroj použít nastavitelný usměrňovač (obrázek 4.7), u kterého je stejnosměrné napětí měněno regulačním autotransformátorem (AT) zapojeným na vstupu usměrňovače.

Změna směru otáčení

Pro změnu směru otáčení (reverzní) je potřeba změnit znaménko elektromagnetického momentu na opačné. To lze provést dvěma způsoby: