20. Výše ​​úhrady za služby inženýrského vytápění poskytnuté za zúčtovací období v i-tém bytovém prostoru (bytu) nebo nebytovém prostoru v bytovém domě podle odstavce 54 Pravidel se stanoví vzorcem 18:

– objem (množství) v-tého energetického zdroje (tepelná energie, plyn nebo jiné palivo, elektrická energie, studená voda) použitého během zúčtovacího období při výrobě služby vytápění, stanovené při platbě za službu vytápění v průběhu topné období způsobem stanoveným v paragrafu 54 Pravidel a při placení rovnoměrně po celý kalendářní rok, stanovené na základě průměrné měsíční spotřeby takového energetického zdroje použitého při výrobě teplárenských služeb za předchozí rok ;

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace 26.12.2016 N 1498)

(viz text v předchozím textu)

Si – celková plocha i-tých bytových prostor (bytů) nebo nebytových prostor v bytovém domě;

S asi – celková plocha všech bytových prostor (bytů) a nebytových prostor v bytovém domě;

– tarif (cena) za v-tý užitkový zdroj (tepelná energie, plyn nebo jiné palivo, elektrická energie, studená voda), použitý během zúčtovacího období při výrobě užitkových topných služeb, stanovený (stanovený) v souladu s legislativou Ruské federace.

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace od 14.02.2015 N 129, od 22.05.2019 N 637)

(viz text v předchozím textu)

20(1). Výše úhrady za tepelnou službu poskytnutou za zúčtovací období v i. bytovém prostoru (bytu) nebo nebytovém prostoru v bytovém domě, ve kterém je měřič tepla instalován na zařízení, které je součástí společné nemovitosti v bytovém domě, ve kterém byly poskytovány služby inženýrského vytápění, a byla instalována jednotlivá a (nebo) společná (bytová) zařízení na měření tepelné energie v bytových a (nebo) nebytových prostorách v bytovém domě, stanovené vzorcem 18 odst. ):

– měrná spotřeba v-tého komunálního zdroje (plynu nebo jiného paliva, elektrické energie) použitého k výrobě komunálních topných služeb, určená vzorcem 18(2):

– objem (množství) v-tého zdroje energie (plyn nebo jiné palivo, elektrická energie) spotřebovaného během zúčtovacího období při výrobě služby topenářství, stanovené při platbě za službu topenářství během topného období způsobem stanovené odstavcem 54 Pravidel a při rovnoměrném vyplácení po celý kalendářní rok, stanovené na základě průměrné měsíční spotřeby takového energetického zdroje použitého při výrobě topných zařízení za předchozí rok;

Qstráže + Qz – množství tepelné energie vyrobené za účelem poskytování inženýrských služeb na vytápění a na ohřev vody za účelem poskytování inženýrských služeb pro dodávku teplé vody, spotřebované v bytových a nebytových prostorách a pro obecné domovní potřeby bytového domu, stanovena v souladu s odstavcem 54 Pravidel při platbě za inženýrské sítě za vytápění v topném období podle odečtů měřiče tepelné energie instalovaného na zařízení, kterým zhotovitel poskytoval topné služby, a při placení rovnoměrně po celý kalendářní rok – na základě průměrného měsíčního objemu zjištěného z odečtů takového měřidla za předchozí rok;

Vi – objem (množství) tepelné energie spotřebované během zúčtovacího období na pokoj i (bytový nebo nebytový) v bytovém domě, stanovený podle odst. 3 odst. 1 této přílohy;

ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenuje tiskárna, která se plní práškem?

V d – objem (množství) tepelné energie spotřebované během zúčtovacího období, zjištěné měřičem tepelné energie instalovaným na zařízení, které je součástí společné nemovitosti v bytovém domě, kterým byla poskytována služba vytápění;

Si – celková plocha i-tých bytových prostor (bytů) nebo nebytových prostor v bytovém domě;

Sasi – celková plocha všech bytových prostor (bytů) a nebytových prostor v bytovém domě;

– tarif (cena) za v-tý zdroj energie (plyn nebo jiné palivo, elektrická energie) použitý během zúčtovacího období při výrobě služeb vytápění, stanovený (stanovený) v souladu s právními předpisy Ruské federace.

(čl. 20 odst. 1 ve znění nařízení vlády Ruské federace ze dne 31.07.2021. prosince 1295 N XNUMX)

(viz text v předchozím textu)

20(2). Výši úhrady za inženýrské služby za vytápění v i. bytovém nebo nebytovém prostoru v bytovém domě, stanovenou podle vzorce 18 odst. 1, při placení rovnoměrně po celý kalendářní rok, upravuje zhotovitel jednou ročně. podle vzorce 18(3):

Pkr.i – výše úhrady za inženýrské sítě za vytápění v i-tém bytovém nebo nebytovém prostoru v bytovém domě, stanovená vzorcem 18(1) za uplynulý rok na základě odečtů jednotlivých (bytových) měřičů tepelné energie v roce i-tý bytový nebo nebytový prostor a odečty z měřiče tepla instalovaného na zařízení, které je součástí společné nemovitosti v bytovém domě, kterým byla poskytována služba vytápění;

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace 28.12.2018 N 1708)

(viz text v předchozím textu)

Ppr.i – výši platby za služby vytápění, která spotřebiteli během posledního roku narostla v i-tém bytovém nebo nebytovém prostoru v bytovém domě, určená podle vzorce 18(1) uvedeného v tomto dodatku, na základě o průměrné měsíční spotřebě tepelné energie za předchozí rok.

(Ustanovení 20 odst. 2 bylo zavedeno nařízením vlády Ruské federace č. 26.12.2016 ze dne 1498)

21. Výše ​​úhrady za službu vytápění poskytnutou za zúčtovací období v j-té místnosti (místnostech) patřící spotřebiteli (v jeho užívání) v i-tém společném bytě podle odstavce 50 Pravidel, je určen vzorcem 19:

– výši úhrady za služby vytápění za zúčtovací období stanovené v souladu s odstavcem 54 podle tohoto dodatku pro i-tý společný byt;

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace 26.12.2016 N 1498)

(viz text v předchozím textu)

Sji – obytná plocha j-té ve vlastnictví spotřebitele (v jeho užívání) místnost (pokoje) v i-tém společném bytě;

– celková obytná plocha pokojů v i-tém společném bytě.

22. Výše ​​úhrady za inženýrské služby za dodávku teplé vody poskytnuté za zúčtovací období v i-tém bytovém prostoru (bytu) nebo nebytovém prostoru v bytovém domě podle odstavce 54 Pravidel se stanoví vzorcem 20:

– objem teplé vody spotřebovaný za zúčtovací období v i-tém bytovém nebo nebytovém prostoru, zjištěný podle odečtů individuálního nebo obecného (bytového) měřiče v i-tém bytovém nebo nebytovém prostoru. Při absenci měřicích zařízení se objem spotřebované horké vody stanoví:

v bytových prostorách – na základě norem pro spotřebu teplé vody v bytových prostorách a počtu občanů trvale a přechodně bydlících v i-té bytové místnosti;

ČTĚTE VÍCE
Jak ošetřit stěny před dekorativní omítkou?

v nebytových prostorách – z předpokládaného objemu spotřebované teplé vody v nebytových prostorách, stanoveného podle odstavce 43 Pravidel;

T xv – tarif za studenou vodu stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace;

– měrná spotřeba v-tého užitkového zdroje pro ohřev vody, schválená v souladu s legislativou Ruské federace oprávněným orgánem, norma pro spotřebu v-tého užitkového zdroje pro ohřev vody za účelem poskytování veřejných služeb pro zásobování teplou vodou. V přítomnosti hromadného (společného domu) měřícího zařízení pro v. komunální zdroj, používaného během zúčtovacího období pro výrobu tepelné energie za účelem poskytování komunálních služeb pro vytápění a ohřev vody za účelem poskytování veřejných služeb pro teplo dodávka vody spotřebovaná v bytových a nebytových prostorách a pro společné prostory domácnosti se potřeby bytového domu stanoví vzorcem 20.1:

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace 26.12.2016 N 1498)

(viz text v předchozím textu)

V cr – objem v. komunálního zdroje použitého v zúčtovacím období na výrobu tepelné energie za účelem poskytování komunálních služeb na vytápění a na ohřev vody za účelem poskytování veřejných služeb na dodávku teplé vody, spotřebovaný v roce bytové a nebytové prostory a pro obecné potřeby bytového domu ;

Qstráže + Qz – množství tepelné energie vyrobené za účelem poskytování komunálních služeb na vytápění a na ohřev vody pro účely poskytování komunálních služeb pro dodávku teplé vody, spotřebované v bytových a nebytových prostorách a pro obecné potřeby bytového domu, určeno v souladu s odstavcem 54 Pravidel;

– norma pro spotřebu tepelné energie na ohřev vody pro účely poskytování veřejných služeb pro zásobování teplou vodou;

T cr – tarif (cena) za v-tý užitkový zdroj, stanovený (stanovený) v souladu s legislativou Ruské federace.

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace 22.05.2019 N 637)

(viz text v předchozím textu)

(Ustanovení 22 v platném znění. Vyhláška vlády Ruské federace 14.02.2015 N 129)

(viz text v předchozím textu)

22(1). Výše úhrady za službu dodávky teplé vody pro obecné potřeby domu v bytovém domě pro i-tý bytový prostor (byt) nebo nebytový prostor je stanovena vzorcem 20.2:

– objem teplé vody poskytnutý za zúčtovací období pro obecnou potřebu domu v bytovém domě za i-tý bytový nebo nebytový prostor se stanoví:

pokud je k dispozici hromadný (společný domovní) měřič teplé vody – podle vzorce 12 uvedeného v této příloze;

při absenci hromadného (společného domu) měřiče teplé vody – na základě normové spotřeby inženýrské sítě na dodávku teplé vody pro společné potřeby domu;

v přítomnosti hromadného (společného domovního) měřiče studené vody dodávané do bytového domu za účelem poskytování inženýrských sítí pro zásobování studenou a teplou vodou – podle vzorce 11.2 uvedeného v tomto dodatku.

(Ustanovení 22 odst. 1 bylo zavedeno nařízením vlády Ruské federace č. 14.02.2015 ze dne 129)

22(2). V případě, že neexistuje individuální nebo obecný (bytový) měřič teplé vody a existuje povinnost instalovat takové měřidlo, výše platby za službu zásobování teplou vodou poskytnutou za zúčtovací období v i-tém bytovém prostoru v bytový dům se v souladu s odstavcem 54 Pravidel určuje podle vzorce 20 odst. 3:

ČTĚTE VÍCE
Jaký by měl být volný tlak v kombinované vodovodní síti?

Kpov – rostoucí koeficient, jehož hodnota se rovná 1,5. V Moskvě se hodnota zvyšujícího koeficientu zvyšuje o částku stanovenou vládními orgány Moskvy, která nepřesahuje 1,5. Tento koeficient neplatí, pokud spotřebitel doloží revizní zprávu ke zjištění přítomnosti (nepřítomnosti) technické proveditelnosti instalace samostatného, ​​společného (bytového) měřiče teplé vody, potvrzující absenci technické proveditelnosti instalace takového měřiče, počínaje od zúčtovacího období, ve kterém byla taková zpráva vyhotovena;

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace 29.07.2023 N 1226)

(viz text v předchozím textu)

– objem spotřebované teplé vody za zúčtovací období v i-tém bytovém domě, stanovený na základě norem spotřeby teplé vody v bytovém domě a počtu občanů trvale a přechodně bydlících v i-tém bytovém domě;

Тхв – tarif za studenou vodu stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace;

– měrná spotřeba v. komunálního zdroje na ohřev vody, schválená v souladu s legislativou Ruské federace oprávněným orgánem, norma pro spotřebu v. komunálního zdroje na ohřev vody za účelem poskytování veřejných služeb pro zásobování teplou vodou. V přítomnosti hromadného (obecného domu) měřicího zařízení pro v-tý komunální zdroj, používaného během zúčtovacího období pro výrobu tepelné energie za účelem poskytování komunálních služeb pro vytápění a ohřev vody za účelem poskytování veřejných služeb pro teplo zásobování vodou spotřebovanou v obytných prostorách a pro obecnou stavební potřebu bytového domu v domácnosti se stanoví podle vzorce 20(1).

(Ustanovení 22 odst. 2 bylo zavedeno nařízením vlády Ruské federace č. 26.12.2016 ze dne 1498)

23. Výše ​​úhrady za službu dodávky teplé vody poskytnutou za zúčtovací období v j-té místnosti (místnostech) patřící spotřebiteli (v jeho užívání) v i-tém obecním bytě podle § 50 obč. Pravidla, je určen vzorcem 21:

– výše platby za inženýrské služby za dodávku teplé vody za zúčtovací období, určená podle vzorce 20 uvedeného v tomto dodatku, pro i-tý společný byt;

nji – počet občanů trvale a přechodně bydlících v j-té místnosti (místnostech) patřících spotřebiteli (v jeho užívání) v i-tém společném bytě;

ni – počet občanů trvale a přechodně bydlících v i-tém obecním bytě.

23(1). Výše úhrady za teplovodní služby poskytované pro obecnou potřebu domu v bytovém domě pro j-tou místnost i-tého bytového prostoru (bytu) je stanovena vzorcem 21.1:

– výše úhrady za služby dodávky teplé vody poskytované pro obecné potřeby domu v bytovém domě, pro i-tý bytový prostor (byt), určená podle vzorce 20.2 uvedeného v tomto dodatku;

Sji – plocha j-té místnosti v i-tém společném bytě;

Si – celková plocha obytných místností v i-tém společném bytě.

(Ustanovení 23 odst. 1 bylo zavedeno nařízením vlády Ruské federace č. 14.02.2015 ze dne 129)

23(2). V případě neexistence společného (bytového) měřiče teplé vody a povinnost instalovat takové měřidlo, výše úhrady za službu zásobování teplou vodou poskytnutou inženýrskou sítí za zúčtovací období v j-té místnosti (místnostech) ve vlastnictví hl. spotřebitel (při jeho užívání) v i-tém společném bytě se podle odstavce 50 Pravidel určuje podle vzorce 21(1):

ČTĚTE VÍCE
Proč plynovým ohřívačem vody protéká teplá nebo studená voda?

Кpov – rostoucí koeficient, jehož hodnota se rovná 1,5. V Moskvě se hodnota zvyšujícího koeficientu zvyšuje o částku stanovenou vládními orgány Moskvy, která nepřesahuje 1,5. Tento koeficient se nepoužije, pokud spotřebitel doloží revizní zprávu ke zjištění přítomnosti (nepřítomnosti) technické proveditelnosti instalace společného (bytového) měřiče teplé vody, potvrzující nedostatek technické proveditelnosti instalace takového měřiče, počínaje vyúčtováním období, ve kterém byla taková zpráva vypracována;

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace 29.07.2023 N 1226)

(viz text v předchozím textu)

– výše platby za inženýrské služby za dodávku teplé vody za zúčtovací období, určená podle vzorce 20 uvedeného v tomto dodatku, pro i-tý společný byt;

nji – počet občanů trvale a přechodně bydlících v j-té místnosti (místnostech) patřících spotřebiteli (v jeho užívání) v i-tém společném bytě;

ni – počet občanů trvale a přechodně bydlících v i-tém obecním bytě.

26. Výše ​​úhrady za inženýrské služby za dodávku teplé vody v i-tém bytovém nebo nebytovém prostoru je určena vzorcem 23:

– objem teplé vody spotřebovaný za zúčtovací období v i-tém bytovém nebo nebytovém prostoru, zjištěný podle odečtů individuálního nebo obecného (bytového) měřiče v i-tém bytovém nebo nebytovém prostoru. Při absenci měřicích zařízení se objem spotřebované horké vody stanoví:

v bytových prostorách – na základě norem pro spotřebu teplé vody v bytových prostorách a počtu občanů trvale a přechodně bydlících v i-té bytové místnosti;

v nebytových prostorách – z vypočteného objemu stanoveného podle odst. 43 Pravidel;

T HV – součást pro studenou vodu nebo chladicí kapalinu, která je nedílnou součástí tarifu za teplou vodu (zásobování teplou vodou) stanoveného v souladu s právními předpisy Ruské federace;

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace 26.12.2016 N 1498)

(viz text v předchozím textu)

– objem (množství) tepelné energie spotřebované na ohřev vody pro účely poskytování veřejných služeb pro dodávku teplé vody za zúčtovací období v i. bytovém nebo nebytovém prostoru se vypočítá jako součin schváleného standardu pro spotřeba tepelné energie na ohřev vody za účelem poskytování služeb dodávky teplé vody pro veřejné služby;

T T/E je komponenta pro tepelnou energii, která je nedílnou součástí tarifu za teplou vodu (zásobování teplou vodou) stanoveného v souladu s legislativou Ruské federace.

26(1). V případě, že neexistuje společný (bytový) měřič teplé vody a existuje povinnost instalovat takové měřidlo, je výše platby za inženýrské sítě za dodávku teplé vody v i-tém bytovém prostoru stanovena vzorcem 23(1) :

Kpov – rostoucí koeficient, jehož hodnota se rovná 1,5. V Moskvě se hodnota zvyšujícího koeficientu zvyšuje o částku stanovenou vládními orgány Moskvy, která nepřesahuje 1,5. Tento koeficient neplatí, pokud spotřebitel doloží revizní zprávu ke zjištění přítomnosti (nepřítomnosti) technické proveditelnosti instalace samostatného, ​​společného (bytového) měřiče teplé vody, potvrzující absenci technické proveditelnosti instalace takového měřiče, počínaje od zúčtovacího období, ve kterém byla taková zpráva vypracována, jakož i v případech, kdy právní předpisy Ruské federace o elektroenergetice ukládají povinnost vybavit prostory v bytovém domě, jakož i obytné domy (domácnosti) elektroměry, garantujícímu dodavateli nebo organizaci sítě;

ČTĚTE VÍCE
Jaký výměník tepla je nejlepší pro kotel na tuhá paliva?

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace od 29.06.2020 N 950, od 29.07.2023 N 1226)

(viz text v předchozím textu)

– objem spotřebované teplé vody za zúčtovací období v i-tém bytovém domě, stanovený na základě norem spotřeby teplé vody v bytovém domě a počtu občanů trvale a přechodně bydlících v i-tém bytovém domě;

Тхв – složka pro studenou vodu, která je nedílnou součástí tarifu za teplou vodu (zásobování teplou vodou) stanoveného v souladu s právními předpisy Ruské federace;

– objem (množství) tepelné energie spotřebované na ohřev vody za účelem poskytování veřejné služby pro dodávku teplé vody za zúčtovací období v i-tém bytovém prostoru vypočtené jako součin schváleného standardu spotřeby spotřebované tepelné energie na ohřev vody za účelem poskytování veřejných služeb pro zásobování teplou vodou;

T T/E je komponenta pro tepelnou energii, která je nedílnou součástí tarifu za teplou vodu (zásobování teplou vodou) stanoveného v souladu s legislativou Ruské federace.

(čl. 26 odst. 1 ve znění nařízení vlády Ruské federace ze dne 26.12.2016. prosince 1498 N XNUMX)

(viz text v předchozím textu)

27. Výše ​​úhrady za inženýrské služby za dodávku teplé vody poskytované pro obecnou potřebu domu v bytovém domě pro i-tý bytový prostor (byt) nebo nebytový prostor, v případě zřízení dvousložkových tarifů za teplou vodu , je určen vzorcem 24:

– objem teplé vody spotřebovaný během zúčtovacího období pro obecnou potřebu domu na i-tý bytový nebo nebytový prostor, který se stanoví:

pokud je k dispozici hromadný (společný domovní) měřič teplé vody – podle vzorce 12 uvedeného v této příloze;

při absenci hromadného (společného domovního) měřiče teplé vody – podle vzorce 15 uvedeného v tomto dodatku;

T HV – součást pro studenou vodu nebo chladicí kapalinu, která je nedílnou součástí tarifu za teplou vodu (zásobování teplou vodou) stanoveného v souladu s právními předpisy Ruské federace;

(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace 26.12.2016 N 1498)

(viz text v předchozím textu)

– objem (množství) tepelné energie spotřebované na ohřev vody pro účely poskytování veřejných služeb na dodávku teplé vody za zúčtovací období pro obecnou potřebu domu, připadající na i. bytový nebo nebytový prostor, se stanoví jako produkt schválené normy pro spotřebu tepelné energie pro ohřev vody za účelem poskytování služeb dodávky teplé vody pro veřejnost;

T T/E je komponenta pro tepelnou energii, která je nedílnou součástí tarifu za teplou vodu (zásobování teplou vodou) stanoveného v souladu s legislativou Ruské federace.