Koeficient objemové roztažnosti – typ koeficientu tepelné roztažnosti, který znamená obecnou změnu velikosti těla v závislosti na teplotě.

Koeficient lineární expanze – fyzikální veličina rovna relativní změně lineární velikosti tělesa při změně tělesné teploty o jeden kelvin.

Ток – uspořádaný pohyb elektricky nabitých částic pod vlivem elektrického pole.

Síla proudu – skalární fyzikální veličina, která se číselně rovná náboji procházejícímu průřezem vodiče za jednotku času.

Fyzikální význam ρ – odpor vodiče o délce 1 m a ploše průřezu 1 m 2.

kde ρ – odpor vodiče [Ohm*m]

l – délka vodiče [m]

S – plocha průřezu [m2]

Stres mezi dvěma body elektrického obvodu – rovná se práci elektrického pole pro přesun jednotkového náboje z jednoho bodu do druhého.

Součinitel tepelné roztažnosti – veličina charakterizující relativní velikost změny objemu nebo lineárních rozměrů tělesa při zvýšení teploty o 1 0 K, při konstantním tlaku.

Zákony, které jsou základem této práce:

Ohmův zákon: sSíla proudu v homogenní sekci obvodu je přímo úměrná napětí aplikovanému na sekci a nepřímo úměrná elektrickému odporu této sekce:

Z instalačního schématu

1. Trubice, která snižuje tepelné ztráty při vytápění

2. Testovací drát

4. Závaží, které drží drát napnutý

5. Mikrometrický indikátor ukazující prodloužení drátu

8. Regulované napájení

9,10. Digitální voltmetry

12. Dálkové ovládání “Vytápění”

Základní vzorce:

kde – referenční odpor, [ ] = Ohm; – referenční napětí (horní údaj voltmetru), [ ] = V.; I – síla proudu v obvodu (údaj ampérmetru), [I] = A

kde Rпр – odpor drátu; Upodlaha – napětí na vodiči (nižší údaj voltmetru)

kde t je teplota při různých hodnotách odporu drátu, [t] = o C; λ – tepelný součinitel odporu, [λ] = stupeň -1; Rpr.t – odpor drátu při různých teplotách; R – počáteční odpor drátu

kde – koeficient lineární roztažnosti, [ ] = stupeň -1; – prodloužení drátu, [ l] = m; Lo – počáteční délka drátu; t – změna teploty

ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být vzdálenost mezi rámem a dveřmi?