Pro měření vnějších rozměrů plochých a válcových dílů se používá hladký mikrometr typu MK, znázorněný na obrázku 3.3. Skládá se z konzoly 1, ke které jsou patka 2 a dřík 3 pevně připojeny.

Na pravém konci dříku 3 je vnitřní válcový závit, do kterého je zašroubováno pouzdro 5 s vnitřními válcovými a vnějšími kuželovými závity. Po celé délce vnějšího kuželového závitu pouzdra jsou tři rovnoměrně rozmístěné podélné štěrbiny. Uvnitř objímky 5 se po závitu pohybuje mikrometrický šroub 6 a na vnější kuželový závit je našroubována seřizovací matice 7, určená k odstranění vůle (vůle) šroubu. Buben 3 je umístěn na dříku 8 a připojen k mikrometrickému šroubu 6 s maticí 12.

Pro zajištění stálosti měřicí síly má mikrometr speciální zařízení – ráčnový mechanismus 9 (tzv. ráčna) (viz obrázek 3.3), spojený s maticí 12. Při otáčení ráčny se šroub mikrometru a buben se současně otáčí a posouvá vpřed.

1 – závorka; 2 – pata;

3 – stonek; 4 – měřítko

la na stonku; 5 – průchodka

ka; 6 – mikrometrický šroub; 7 – chlap –

8 – buben; 9 – uloženo

10 – zajišťovací šroub;

11 – koncový takt; 12 – ořech

Obrázek 3.3 – Hladký mikrometr typu MK

Když se měřicí plocha mikrometrického šroubu dotkne výrobku, ráčnový mechanismus se začne otáčet naprázdno, aniž by se mikrometrický šroub otáčel (uslyšíte charakteristický zvuk praskání). Pružina rohatky je navržena tak, aby poskytovala konstantní měřicí sílu 7 ± 2 N.

Otáčení mikrometrického šroubu (bubínku) je povoleno pouze na vnějším povrchu 9 rohatkového mechanismu.

Pro zajištění mikrometrického šroubu v požadované poloze je k dispozici zajišťovací zařízení, které se skládá z pouzdra a zajišťovacího šroubu 10. Ke kontrole mikrometru s dolní mezí měření větší než 25 mm se používá nastavovací míra 11 (viz obrázek 3.3 ).

Mikrometry se liší velikostí držáků (obrázek 3.4). Hlavní parametry a rozměry mikrometrů typu MK musí odpovídat požadavkům GOST 6507-90 (tabulka 3.1).

U mikrometrů počínaje MK 400 je pohyb šroubu 25 mm a stanovený limit měření 100 mm (rozsah měření od 300 do 400 mm) zajišťuje nastavitelná patka 4 (obrázek 3.4) nebo vyměnitelná vložka. Je povoleno vyrábět mikrometry s mezí měření 0 mm.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi benátskou a dekorativní omítkou?

1- držák; 2 – mikrometrická hlavice; 3 – konstantní pata; 4 – nastavitelná pata; 5 – stonek; 6 – buben; 7 – mikrošroub;

8 – mikrošroubová zátka;

9 – tepelně izolační obklady; 10 – instalační opatření; 11 – zajišťovací šroub bubnu

Obrázek 3.4 – Hladké mikrometry typu MK

Rozsah měření, mm

Celkové rozměry, mm

Rozsah měření, mm

Celkové rozměry, mm

Tabulka 3.1 – Modely hladkých mikrometrů a jejich hlavní parametry

Příklad označení mikrometru s měřicím rozsahem 100-125 mm, 1. třída přesnosti: Mikrometr MK 125-1 GOST 6507-90

Kromě hladkých mikrometrů typu MK se pro měření vnějších rozměrů výrobků podle požadavků GOST 6507-90 vyrábí mikrometry následujících typů: ML – plechové mikrometry s číselníkem pro měření tloušťky plechů a pásek ; MT – potrubí pro měření tloušťky stěny potrubí; MZ – ozubená měřidla pro ovládání délky běžné normály ozubených kol s modulem 1 mm; MG – mikrometrické hlavy; MP—mikrometry pro drát.

Pro zvýšení přesnosti odečtu, snížení pravděpodobnosti chyb a zvýšení produktivity měření se vyrábí mikrometry s digitálním odečítáním výsledku měření.

3.2.2. Nastavení hladkého mikrometru na nulu

Před zahájením měření zkontrolujte, zda je mikrometr nastaven na nulu. U mikrometru s mezí měření 0 mm se kontrola provádí při nulovém dílku stupnice stonku bez použití měřidla, u mikrometru s mezí měření 25 mm a více pomocí měrky připevněné k mikrometru. Jeho velikost by se měla rovnat nejmenší velikosti, kterou lze změřit mikrometrem. Například, pokud má mikrometr měřicí rozsah 25 . 50 mm, pak by měla být velikost měrky 25 mm. S rozsahem měření 50 . 25 mm – 75 mm atd. Míra je v mikrometrickém pouzdře a její velikost se rovná spodní hranici mikrometrového měření.

Nastavení mikrometru na nulu se provádí následovně. Opatrným otáčením mikrometrického šroubu pomocí ráčny (obrázek 3.5) se dostanou do kontaktu měřicí plochy konců mikrošroubu a patky pro mikrometry s rozsahem měření 0 . 25 mm (obrázek 3.5). U mikrometrů s jinými mezními hodnotami měření se mezi konce mikrošroubu a paty instaluje koncová míra a měřicí plochy konců mikrošroubu a patky a míry se přivedou do kontaktu.

Obrázek 3.5 – Kontrola nulové polohy mikrometru

ČTĚTE VÍCE
Jak správně zastřihnout hortenzii pro bujné kvetení?

Při správném seřízení mikrometru by pak při naznačeném kontaktu měl být zpod zkosené hrany bubnu zcela viditelný zdvih počátečního dílku milimetrové stupnice představce (nula, 25, 50 atd.). V tomto případě by měl být nulový dílek kruhové stupnice umístěn proti podélnému zdvihu na představci (obrázek 3.6).

Obrázek 3.6 – Nastavení mikrometru na nulu bylo provedeno správně

Pokud je mikrometr nainstalován nesprávně (obrázek 3.7), je třeba změnit polohu bubnu na vřetenu.

Obrázek 3.7 – Nesprávné nastavení mikrometru do nulové polohy

Chcete-li to provést, musíte zajistit mikrošroub zajišťovacím zařízením 3 (obrázek 3.8) a levou rukou přidržet rýhovaný výstupek těla bubnu 1 a pravou rukou dávat matici 2 (která je také tělem ráčny). rukou, která uvolní tělo bubnu. Poté otočte buben volně vsedě na stopce tak, aby se nulová značka stupnice bubnu shodovala s podélnou značkou na stopce (obrázek 3.9) a přidržte tělo bubnu za rýhovaný výstupek a buben opět zajistěte maticí .

Obrázek 3.8 – Odpojení Obrázek 3.9 – Nastavení bubnu na nulu

Chcete-li zkontrolovat správné nastavení na nulu, uvolněte zajišťovací šroub 3, uvolněte mikrošroub, pomocí ráčny 4 posuňte mikrošroub o polovinu nebo celou otáčku a poté znovu přiveďte měřicí přístroje do kontaktu.

plochy konců mikrošroubu nastavovací míry a patky.

Je třeba mít na paměti, že při utahování matice 2 se nedotýkejte držáku mikrometru, protože by mohlo dojít k narušení nastavení nuly. Bude tedy nutné znovu zkontrolovat nulové nastavení mikrometru a případně seřízení zopakovat.