Při spalování odpadu na stanovišti musí být splněny požadavky na úpravu místa nebo kontejneru pro spalování, vzdálenost k nejbližšímu objektu, jehličnatému nebo listnatému lesu. Porušení požadavků na požární bezpečnost je nejčastěji spojeno se správní pokutou.

Držitelé práv k pozemkům nacházejícím se v hranicích obydlených oblastí a na veřejných prostranstvích mimo hranice sídel, držitelé práv k zahrádkářským nebo tržním zahrádkám, jsou povinni provádět včasný sběr odpadků, suchých porostů a sekání trávy. Vlastníci zemědělských pozemků musí přijmout opatření k ochraně zemědělské půdy před zarůstáním plevelem a zajistit včasné senoseče.

Současně je na území soukromých domácností a na veřejných pozemcích v obydlených oblastech zakázáno zejména rozdělávat ohně a spalovat odpadky, trávu, listí a jiný odpad, s výjimkou míst a (nebo) způsobů stanovených místní samosprávy. Na zemědělských pozemcích, pozemcích chráněných území a pozemcích obydlených oblastí je zakázáno vypalování suché trávy, strniště a rostlinných zbytků (s výjimkou rýžové slámy).

Na zemědělských pozemcích, pozemcích chráněných území a pozemcích obydlených oblastí (s výše uvedenými výjimkami) je možné používat otevřený oheň a rozdělávat ohně (například ke spalování odpadků) při dodržení stanovených požadavků na požární bezpečnost, kterými se budeme zabývat níže.

Spalování odpadu na zemědělské půdě, pozemcích rezerv a pozemcích obydlených oblastí je povoleno na speciálně vybavených místech, pokud jsou splněny tyto požadavky:

– místo pro spalování odpadu musí být provedeno ve formě jámy (jámy, příkopu) o hloubce nejméně 0,3 m a průměru nejvýše 1 m nebo ve formě plošiny s pevně instalovaným sudem, nádrž, gril nebo kontejner vyrobený z jiných nehořlavých materiálů, objem ne větší než 1 krychlový. m;

– místo pro spalování odpadu by se nemělo nacházet blíže než 50 m od nejbližšího objektu, 100 m od jehličnatého lesa (jednotlivé jehličnaté stromy) a 30 m od listnatého lesa (jednotlivé skupiny listnatých stromů);

– okolí spalovny odpadů musí být v okruhu 10 m vyčištěno od uschlých stromů, suché trávy, mrtvého dřeva, zbytků po těžbě a jiných hořlavých materiálů a odděleno ohnivzdorným mineralizovaným pásem o šířce nejméně 0,4 m;

– osoba spalující odpadky musí mít k dispozici primární hasicí zařízení pro lokalizaci a likvidaci požáru a také mobilní komunikační zařízení pro přivolání hasičů.

Při spalování odpadu v kovové nádobě nebo nádobě z jiných nehořlavých materiálů, která brání šíření plamene a spadu hořlavých hmot mimo zdroj spalování, musí být dodrženy minimální přípustné vzdálenosti ve vztahu k nejbližšímu objektu, lesu, uschlým stromům a ostatní hořlavé materiály lze rozpůlit.

Spalovací nádoba se musí používat s plechem, který je dostatečně velký, aby zcela zakryl vršek.

Po celou dobu spalování odpadu až do ukončení doutnání je nutné sledovat nešíření hoření (doutnání) za zdrojovou zónu (bod 8 Přílohy č. 4 Pravidel č. 1479).

Na místě je zakázáno spalovat odpad, zejména v těchto případech:

1) pokud se lokalita nachází na rašelinových půdách;

2) při stanovení zvláštního požárního režimu;

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho trvá montáž plastových oken?

3) pod korunami jehličnatých stromů;

4) v nádobě, jejíž stěny mají ohnivé propálení, mechanické praskliny (poškození) a další otvory včetně technologických, kterými mohou z prostoru spalování vypadávat hořlavé materiály;

5) při překročení stanovených hodnot rychlosti větru.

Při spalování odpadu na místě je zakázáno:

1) spalovat hořlavé a hořlavé kapaliny (kromě kapalin používaných ke vznícení), výbušné látky a materiály, jakož i produkty a jiné materiály, které při spalování uvolňují toxické a vysoce toxické látky;

2) ponechat místo hoření bez dozoru, dokud hoření (doutnatí) úplně neustane;

3) umístěte hořlavé a hořlavé kapaliny, stejně jako hořlavé materiály blízko zdroje hoření.

Po spálení odpadu musí být místo spalování zasypáno zeminou (pískem) nebo naplněno vodou, dokud se spalování (doutnatí) úplně nezastaví.

Porušení požadavků požární bezpečnosti při spalování odpadků na pozemku, pokud tím nedojde k požáru a zničení nebo poškození cizí věci nebo újmě na zdraví nebo smrti, je napomenuto nebo uložena správní pokuta ve výši 2 000 až 3 000 rublů. (Část 1 článku 20.4 zákoníku o správních deliktech Ruské federace).

Stejné činy spáchané za zvláštních požárních podmínek budou mít za následek uložení správní pokuty ve výši 2 000 až 4 000 rublů. (Část 2 článku 20.4 zákoníku o správních deliktech Ruské federace).

Pokud porušení požadavků požární bezpečnosti vede k požáru a zničení nebo poškození cizího majetku nebo k lehkému nebo středně těžkému poškození lidského zdraví, je pachateli uložena správní pokuta ve výši nejméně 4 000 rublů. až 5 000 rublů. (Část 6 článku 20.4 zákoníku o správních deliktech Ruské federace).

Trestní odpovědnost za porušení pravidel pro spalování odpadu ze strany občana je možná, například pokud (článek 219, část 1 článku 261, poznámka k článku 261 trestního zákoníku Ruské federace):

porušení požadavků na požární bezpečnost z nedbalosti vedlo k vážnému poškození lidského zdraví nebo smrti;

v důsledku neopatrné manipulace s ohněm byly zničeny nebo poškozeny lesy a další výsadby, což mělo za následek značné škody (více než 10 000 rublů).

Zástupce státního zástupce Krasnoperekopského okresu A.V. Volkov

Státní zastupitelství
Jaroslavlská oblast

Státní zastupitelství Jaroslavské oblasti

20. května 2022, 00:00

O dodržování pravidel požární bezpečnosti při spalování odpadu na místě

Při spalování odpadu na stanovišti musí být splněny požadavky na úpravu místa nebo kontejneru pro spalování, vzdálenost k nejbližšímu objektu, jehličnatému nebo listnatému lesu. Porušení požadavků na požární bezpečnost je nejčastěji spojeno se správní pokutou.

Držitelé práv k pozemkům nacházejícím se v hranicích obydlených oblastí a na veřejných prostranstvích mimo hranice sídel, držitelé práv k zahrádkářským nebo tržním zahrádkám, jsou povinni provádět včasný sběr odpadků, suchých porostů a sekání trávy. Vlastníci zemědělských pozemků musí přijmout opatření k ochraně zemědělské půdy před zarůstáním plevelem a zajistit včasné senoseče.

Současně je na území soukromých domácností a na veřejných pozemcích v obydlených oblastech zakázáno zejména rozdělávat ohně a spalovat odpadky, trávu, listí a jiný odpad, s výjimkou míst a (nebo) způsobů stanovených místní samosprávy. Na zemědělských pozemcích, pozemcích chráněných území a pozemcích obydlených oblastí je zakázáno vypalování suché trávy, strniště a rostlinných zbytků (s výjimkou rýžové slámy).

ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenuje ta věc z klimatizace, která je na ulici?

Na zemědělských pozemcích, pozemcích chráněných území a pozemcích obydlených oblastí (s výše uvedenými výjimkami) je možné používat otevřený oheň a rozdělávat ohně (například ke spalování odpadků) při dodržení stanovených požadavků na požární bezpečnost, kterými se budeme zabývat níže.

Spalování odpadu na zemědělské půdě, pozemcích rezerv a pozemcích obydlených oblastí je povoleno na speciálně vybavených místech, pokud jsou splněny tyto požadavky:

– místo pro spalování odpadu musí být provedeno ve formě jámy (jámy, příkopu) o hloubce nejméně 0,3 m a průměru nejvýše 1 m nebo ve formě plošiny s pevně instalovaným sudem, nádrž, gril nebo kontejner vyrobený z jiných nehořlavých materiálů, objem ne větší než 1 krychlový. m;

– místo pro spalování odpadu by se nemělo nacházet blíže než 50 m od nejbližšího objektu, 100 m od jehličnatého lesa (jednotlivé jehličnaté stromy) a 30 m od listnatého lesa (jednotlivé skupiny listnatých stromů);

– okolí spalovny odpadů musí být v okruhu 10 m vyčištěno od uschlých stromů, suché trávy, mrtvého dřeva, zbytků po těžbě a jiných hořlavých materiálů a odděleno ohnivzdorným mineralizovaným pásem o šířce nejméně 0,4 m;

– osoba spalující odpadky musí mít k dispozici primární hasicí zařízení pro lokalizaci a likvidaci požáru a také mobilní komunikační zařízení pro přivolání hasičů.

Při spalování odpadu v kovové nádobě nebo nádobě z jiných nehořlavých materiálů, která brání šíření plamene a spadu hořlavých hmot mimo zdroj spalování, musí být dodrženy minimální přípustné vzdálenosti ve vztahu k nejbližšímu objektu, lesu, uschlým stromům a ostatní hořlavé materiály lze rozpůlit.

Spalovací nádoba se musí používat s plechem, který je dostatečně velký, aby zcela zakryl vršek.

Po celou dobu spalování odpadu až do ukončení doutnání je nutné sledovat nešíření hoření (doutnání) za zdrojovou zónu (bod 8 Přílohy č. 4 Pravidel č. 1479).

Na místě je zakázáno spalovat odpad, zejména v těchto případech:

1) pokud se lokalita nachází na rašelinových půdách;

2) při stanovení zvláštního požárního režimu;

3) pod korunami jehličnatých stromů;

4) v nádobě, jejíž stěny mají ohnivé propálení, mechanické praskliny (poškození) a další otvory včetně technologických, kterými mohou z prostoru spalování vypadávat hořlavé materiály;

5) při překročení stanovených hodnot rychlosti větru.

Při spalování odpadu na místě je zakázáno:

1) spalovat hořlavé a hořlavé kapaliny (kromě kapalin používaných ke vznícení), výbušné látky a materiály, jakož i produkty a jiné materiály, které při spalování uvolňují toxické a vysoce toxické látky;

2) ponechat místo hoření bez dozoru, dokud hoření (doutnatí) úplně neustane;

3) umístěte hořlavé a hořlavé kapaliny, stejně jako hořlavé materiály blízko zdroje hoření.

Po spálení odpadu musí být místo spalování zasypáno zeminou (pískem) nebo naplněno vodou, dokud se spalování (doutnatí) úplně nezastaví.

ČTĚTE VÍCE
Která štípačka dřeva je lepší, vertikální nebo horizontální?

Porušení požadavků požární bezpečnosti při spalování odpadků na pozemku, pokud tím nedojde k požáru a zničení nebo poškození cizí věci nebo újmě na zdraví nebo smrti, je napomenuto nebo uložena správní pokuta ve výši 2 000 až 3 000 rublů. (Část 1 článku 20.4 zákoníku o správních deliktech Ruské federace).

Stejné činy spáchané za zvláštních požárních podmínek budou mít za následek uložení správní pokuty ve výši 2 000 až 4 000 rublů. (Část 2 článku 20.4 zákoníku o správních deliktech Ruské federace).

Pokud porušení požadavků požární bezpečnosti vede k požáru a zničení nebo poškození cizího majetku nebo k lehkému nebo středně těžkému poškození lidského zdraví, je pachateli uložena správní pokuta ve výši nejméně 4 000 rublů. až 5 000 rublů. (Část 6 článku 20.4 zákoníku o správních deliktech Ruské federace).

Trestní odpovědnost za porušení pravidel pro spalování odpadu ze strany občana je možná, například pokud (článek 219, část 1 článku 261, poznámka k článku 261 trestního zákoníku Ruské federace):

porušení požadavků na požární bezpečnost z nedbalosti vedlo k vážnému poškození lidského zdraví nebo smrti;

v důsledku neopatrné manipulace s ohněm byly zničeny nebo poškozeny lesy a další výsadby, což mělo za následek značné škody (více než 10 000 rublů).

Foto: Andrey_Nikitinshutterstock

V roce 2021 vstoupily v platnost inovace, které se týkají venkovského bydlení, zahradnických neziskových partnerství (SNT), vaření na ohni a pálení odpadků a také registrace práv k domu.

Před začátkem letní sezóny hovoříme o nových standardech, na které by měli majitelé venkovských nemovitostí pamatovat, aby se vyhnuli pokutám.

Kebabs

Jednou z novinek, která se týká téměř všech majitelů příměstského bydlení, jsou nová pravidla požární bezpečnosti. Zahrnují požadavky na používání otevřeného ohně a rozdělávání ohňů na zemědělských pozemcích, pozemcích chráněných území a pozemcích obydlených oblastí.

Vaření kebabů a dalších jídel nad ohněm musí nyní podle dokumentu probíhat v přísném souladu s předpisy o požární bezpečnosti. Budova nejblíže grilu by měla být umístěna ve vzdálenosti alespoň 5 m. V okruhu 2 m od ohně by také neměly být žádné hořlavé látky.

spalování odpadků

Mnoho lidí ve svých chatách pálí odpadky, spadané listí, plevel atd. Podle aktualizovaných pravidel požární bezpečnosti musí být okolí místa spalování odpadu vyčištěno v okruhu 10 m od mrtvých stromů, suché trávy, mrtvého dřeva, těžby dřeva zbytky, jiné hořlavé hmoty a odděleny ohnivzdorným mineralizovaným pásem o šířce minimálně 0,4 m.

Chcete-li na místě rozdělat oheň za účelem pálení odpadků, musíte vykopat díru o hloubce alespoň 30 cm a průměru alespoň 100 cm nebo zapálit oheň v kovové nádobě s víkem. V tomto případě je potřeba se vzdálit minimálně 50 m od nejbližší budovy, 100 m od jehličnatého lesa (nebo i jednotlivých jehličnatých stromů) a 30 m od listnatého lesa (jednotlivé skupiny listnáčů).

Na místě je zakázáno spalovat odpad:

 • pokud se lokalita nachází na rašelinových půdách;
 • při zřízení zvláštního režimu požáru;
 • pod korunami jehličnatých stromů;
 • v nádobě, jejíž stěny mají požár prohořením, mechanickými trhlinami (poškozením) a jinými otvory včetně technologických, kterými mohou ze zdroje spalování vypadávat hořlavé látky;
 • při překročení stanovených hodnot rychlosti větru.
ČTĚTE VÍCE
Je možné umístit venkovní jednotku výše než vnitřní jednotku klimatizace?

Osoba, která pálí odpadky, musí mít „hasicí zařízení pro lokalizaci a likvidaci požáru“ a také telefon pro přivolání hasičů, vysvětlil vysoce kvalifikovaný právník Vladimir Postanyuk (advokátní komora Postanyuk and Partners).

Další normy požární bezpečnosti

„Aktualizovaná pravidla zakazují provozování vadných plynových spotřebičů nebo jiných požárně nebezpečných zařízení, která neprošla pravidelnou údržbou ve stanoveném časovém horizontu. Dále je podle dokumentu zakázáno upravovat skládky odpadů, včetně hořlavých, na veřejných prostranstvích, která sousedí s objekty souvisejícími s veřejným majetkem SNT, dále v lesích, zalesněných parkových plochách a na zemědělských pozemcích. “ vysvětlil právník Vladimir Postanyuk.

Také letní obyvatelé a občané žijící ve venkovských oblastech musí nyní okamžitě odstranit odpadky a posekat trávu na místě, aniž by vytvořili nebezpečí požáru, poznamenal Postanyuk.

Pokuty za porušení požární bezpečnosti

Požární inspektoři mají právo kontrolovat jakoukoli letní chatu z hlediska dodržování pravidel požární bezpečnosti. Za porušení požadavků může být uložena pokuta:

 • pro občany – ve výši 2 3 až XNUMX XNUMX rublů;
 • pro úředníky – od 6 tisíc do 15 tisíc rublů;
 • pro právnické osoby – od 150 tisíc do 200 tisíc rublů.

Trestní odpovědnost za porušení pravidel pro spalování odpadů občanem je možná, pokud:

 • byla způsobena vážná újma na zdraví z nedbalosti;
 • čin z nedbalosti měl za následek smrt osoby nebo dvou nebo více osob;
 • V důsledku neopatrné manipulace s ohněm byly zničeny nebo poškozeny lesy a další výsadby.

Grilovat můžete ne blíže než 5 m od vašeho domova

No licence

Novelizace legislativy rovněž stanoví povinné povolování vrtů umístěných na území SNT a ONT. Povolovací dokumentace je potřeba pouze pro veřejné studny, nikoli pro jednotlivé občany, upřesnila advokátka Olga Sulim (předsedkyně advokátní komory Sulim and Partners). Podle ní si můžete koupit licenci na studny za 7,5 tisíc rublů, za absenci takového dokumentu jsou stanoveny pokuty:

 • od 3 tisíc do 5 tisíc rublů. — pro jednotlivce;
 • od 30 tisíc do 50 tisíc rublů – pro úředníky;
 • od 800 tisíc do 1 milionu rublů. – pro právnické osoby.

Dacha amnestie

Dačičí amnestie byla prodloužena do 1. března 2026. „Zákonodárce dal letním obyvatelům a zahrádkářům dalších pět let na přihlášení práv k obytnému nebo zahradnímu domku postavenému na pozemku určeném k zahrádkaření, individuální bytové výstavbě nebo osobnímu hospodaření. K tomu bude žadateli stačit technický plán a vlastnický list pozemku,“ vysvětlil právník Anton Ponomarev.

Občan může také zaslat místní správě oznámení o záměrech na výstavbu nebo rekonstrukci bytového domu, pokud byly zahájeny před 4. srpnem 2018, upřesnil Ponomarev. Poznamenal, že není potřeba získávat stavební povolení ani povolení k uvedení do provozu.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi parním zvlhčovačem a tradičním?

Nová pravidla v SNT

V roce 2021 se několik novinek dotklo zahradnických neziskových partnerství. „Změnila se ustanovení o konání valné hromady. Již není vyžadováno předchozí informování členů partnerství o konání schůze. Toto ustanovení platí za předpokladu, že zakládací listina obsahuje údaje o dnu, čase a místě jednání,“ uvedla právnička, expertka v oboru korporátního, pozemkového a rodinného práva Ekaterina Kanaeva. V případě změn či doplnění agendy je podle ní nutné upozornit všechny účastníky.

Od letošního roku je navíc povinné schvalovat pasport zahrádkářského partnerství umístěného v zóně ohrožené lesními požáry, upřesnila Olga Sulim. Tento pas se podle ní schvaluje každoročně. „SNT je nově povinna zajistit řádnou údržbu komunikací a přístupů k nádržím a požárním hydrantům a také automatické otevírání vrat a závor pro průjezd požární techniky. Kromě toho jsou partnerství osvobozena od nutnosti vynakládat náklady na poštovní zprávy při oznamování jejich členům, což ušetří všeobecné výdaje a nasměruje je k jiným užitečným účelům,“ vysvětlil Ponomarev.

Od roku 2021 má předseda SNT právo obrátit se na státní a obecní úřady s prohlášením o porušení právních předpisů vlastníků pozemků:

 • nepoužívání stránek;
 • použít pro jiné účely.

Za nevhodné využití zahradnických a zahrádkářských pozemků platí následující pokuty:

 • pro občany – ve výši 0,5 % až 1 % z katastrální hodnoty pozemku;
 • pro úředníky – od 1% do 1,5% z katastrální hodnoty pozemku;
 • pro právnické osoby – od 1,5 % do 2 % z katastrální hodnoty pozemku.

Krajním opatřením, které lze za zneužití uplatnit, je nucené zabavení stránky, shrnul právník.

Za nevhodné využití pozemku v SNT lze zabrat pozemek

Daňový odpočet

Další novinka se týká daňových odpočtů. „Ministerstvo financí zveřejnilo nové upřesnění, podle kterého si vlastník pozemku může uplatnit daňový odpočet, pokud byl dům na tomto pozemku zapsán do jeho vlastnictví v roce 2019 nebo později,“ poznamenala Kanaeva.

Toto právo můžete využít jednou za život ve výši 13 % z částky peněz vynaložených na nákup nemovitosti, ale ne více než 260 tisíc rublů, upřesnil Ponomarev.

Katastrální práce

Další nový zákon, který vstoupil v platnost letos, umožní obyvatelům zahrádkářských spolků a chatových obcí vystupovat jako zákazníci při provádění složitých katastrálních prací. Před přijetím dokumentu mohly být takové práce prováděny pouze na náklady místního rozpočtu nebo se spolufinancováním z regionálních a federálních pokladen. Pokud však úřady neměly finanční kapacitu, tak se práce neprováděly.

Nový zákon dává ruským letním obyvatelům možnost vyjasnit si hranice všech pozemků v SNT nebo chatové vesnici, zaregistrovat dříve nevymezené pozemky a opravit chyby v registraci. Kromě toho vám dokument umožní upravit plochu pozemků v rozmezí 10 % od plochy uvedené v dokumentech. „Rozdíl mezi komplexními katastrálními pracemi a jednoduchými katastrálními pracemi je ten, že se provádějí pro všechny nemovitosti, které se nacházejí na stejném území. Snižuje se tak riziko chyb,“ vysvětlila Olga Sulim.