3.1. Odhadovaná cena je množství peněz potřebné k provedení stavby v souladu s projektovými materiály. Předpokládaná cena je základem pro stanovení velikosti kapitálových investic, financování výstavby, tvorbu smluvních cen stavebních výrobků, úhradu provedených zakázkových (stavebních a montážních, opravárenských a stavebních prací atd.), úhradu nákladů na nákup zařízení a dodání to na staveniště a dále úhrada ostatních nákladů z prostředků uvedených v konsolidovaném odhadu.

3.2. Při nové výstavbě vzniká komplex zařízení pro hlavní, pomocné a obslužné účely nově vzniklých podniků, budov a staveb, jakož i poboček a jednotlivých výrobních zařízení, které budou po uvedení do provozu v samostatné rozvaze. Nová výstavba se zpravidla provádí na volných územích za účelem vytvoření nových výrobních kapacit.

3.3. Při rozšiřování stávajících podniků se budují další výrobní zařízení v dříve vytvořeném podniku, staví se nové a na území stávajících podniků nebo míst k nim přiléhajících se budují stávající samostatné dílny a zařízení pro hlavní, pomocné a servisní účely, aby se vytvořil další nebo nové výrobní kapacity, jakož i výstavba poboček a výrobních zařízení v nich zahrnutých, které po uvedení do provozu nebudou v samostatné rozvaze.

3.4. Při rekonstrukci (rekonstrukci) stávajících dílen podniku a zařízení hlavních, pomocných a obslužných účelů zpravidla bez rozšiřování stávajících budov a objektů hlavního účelu, spojených se zkvalitněním výroby a zvýšením její technické a ekonomické úrovni a prováděny v rámci komplexního projektu modernizace podniku za účelem zvýšení výrobní kapacity, zlepšení kvality a změny sortimentu, zejména bez navýšení počtu zaměstnanců při současném zlepšení jejich pracovních podmínek a ochrany životního prostředí, opatření lze provést:

rozšiřování jednotlivých budov a staveb pro hlavní, pomocné a obslužné účely v případech, kdy nelze do stávajících objektů umístit nová výkonná a technicky vyspělejší zařízení;

výstavba nových a rozšíření stávajících dílen a pomocných a servisních zařízení;

výstavba na území stávajícího podniku nové budovy a stavby stejného účelu nahrazující likvidované, jejichž další provoz je vzhledem k technicko-ekonomickým podmínkám považován za nevhodný.

3.5. Technické dovybavení stávajících podniků je považováno za soubor opatření ke zlepšení technické a ekonomické úrovně jednotlivých průmyslových odvětví, dílen a areálů na základě zavádění vyspělých technologií a nových zařízení, mechanizace a automatizace výroby, modernizace a výměny zastaralá a fyzicky opotřebovaná zařízení s novými, produktivnějšími, stejně jako zlepšení obecného zázemí závodu a podpůrných služeb.

3.6. Při technickém dovybavování stávajících podniků, instalaci doplňkových zařízení a strojů na stávajících výrobních plochách, zavádění automatizovaných řídicích a monitorovacích systémů, využívání rozhlasu, televize a dalších moderních prostředků v řízení výroby, modernizaci a technické reorganizaci environmentální zařízení, systémy vytápění a ventilace a fúze podniků mohou být prováděny, dílny a instalace na centralizované zdroje tepla a elektřiny. V tomto případě částečná rekonstrukce (zpevnění nosných konstrukcí, výměna podlah, změna dispozičního řešení stávajících budov a objektů, jakož i další opatření) a rozšíření stávajících průmyslových objektů a objektů, určované rozměry nově umisťovaného zařízení. a je povoleno rozšiřování stávajících nebo výstavba nových pomocných a servisních zařízení (např. skladové prostory, kompresory, kotelny, kyslíkové stanice a další zařízení), pokud to souvisí s probíhajícími technickými opatřeními na dovybavení.

3.7. Udržování kapacity fungujícího podniku zahrnuje opatření související s neustálou obnovou dlouhodobého majetku vyřazeného během výrobní činnosti. Týká se to především těžebního průmyslu a výroby.

3.8. Větší opravy budov a konstrukcí zahrnují práce na obnově nebo výměně jednotlivých částí budov (staveb) nebo celých konstrukcí, částí a inženýrských zařízení z důvodu jejich fyzického opotřebení za odolnější a hospodárnější, které zlepšují jejich výkonnost.

Větší opravy vnějších inženýrských sítí a úpravárenských zařízení zahrnují opravy vodovodů, kanalizací, tepelných, plynových a elektrických sítí, sadové úpravy vnitrobloků, opravy cest, příjezdových cest a chodníků atd.

Preventivní (aktuální) opravy se skládají ze systematicky a včasně prováděných prací za účelem zabránění opotřebení konstrukcí, dokončovacích prací, inženýrských zařízení, jakož i prací na odstranění drobných poškození a poruch.

3.9. Základem pro stanovení odhadovaných nákladů stavby může být:

výchozí údaje zákazníka pro vypracování odhadní dokumentace, předprojektové a projektové dokumentace včetně výkresů, výkazů objemů stavebních a montážních prací, specifikací a výkazů požadavků na zařízení, rozhodnutí o organizaci a pořadí výstavby přijatá v projektu organizace výstavby (COP), vysvětlivky ke konstrukčním materiálům a pro dodatečné práce – listy autorského dozoru a úkony pro dodatečné práce zjištěné v období stavebních a opravárenských prací;

aktuální odhadované standardy, jakož i prodejní ceny a náklady na dopravu materiálů, vybavení, nábytku a zásob;

jednotlivá rozhodnutí orgánů veřejné moci vztahující se k příslušnému staveništi.

3.10. Odhadovaná dokumentace se vypracovává v určitém sledu, od malých k větším stavebním prvkům, představujícím druh práce (náklady) – objekt – spouštěcí komplex – fáze výstavby – výstavba (stavba) jako celek.

3.11. Ve vztahu ke zpracování odhadní dokumentace se za stavební projekt považuje samostatná stavba (průmyslová budova nebo dílna, sklad, nádraží, sklad zeleniny, obytný dům, klub apod.) nebo stavba (most, tunel, nástupiště, přehrada). , atd.) s veškerým souvisejícím zázemím (galerie, nadjezdy atd.), vybavením, nábytkem, inventářem, obslužnými a pomocnými zařízeními a v případě potřeby i přilehlými inženýrskými sítěmi a obecnými stavebními pracemi (vertikální plánování, terénní úpravy, terénní úpravy, atd. .P.).

Staví-li se na staveništi podle projektu pouze jeden objekt hlavního účelu, bez stavby pomocných a pomocných objektů (například: v průmyslu – dílenská budova pro hlavní účel; v dopravě – budova nádraží; v bytové a inženýrské stavitelství – bytový dům, divadlo, školní budova atd.), pak se pojem „objekt“ může shodovat s pojmem „stavba“.

ČTĚTE VÍCE
Potřebuji povolení k výměně kanalizačního potrubí?

3.12. Spouštěcí komplex zahrnuje několik zařízení (nebo jejich částí) pro hlavní výrobní a pomocné účely, energetické, dopravní a skladovací zařízení, komunikace, inženýrské sítě v místě, vybavenost a další zařízení, která jsou součástí staveniště nebo jeho fáze, uvedení do provozu která zajišťuje výrobu výrobků nebo poskytování služeb poskytovaných projektem a běžné pracovní podmínky obslužného personálu dle aktuálních norem.

3.13. Za fázi výstavby se považuje část výstavby tvořená souborem budov, konstrukcí a zařízení, jejichž uvedení do provozu zajišťuje výrobu výrobků nebo poskytování služeb poskytovaných projektem. Konstrukční fáze se může skládat z jednoho nebo více startovacích komplexů.

3.14. Předpokládané náklady na výstavbu (opravu) v souladu s technologickou strukturou investičních investic a postupem pro provádění činností stavebních a montážních organizací mohou zahrnovat:

náklady na stavební (opravné a stavební) práce;

náklady na instalační práce zařízení (instalační práce);

náklady na nákup (výrobu) vybavení, nábytku a zásob;

3.15. Pro stanovení předpokládaných nákladů na výstavbu projektovaných podniků, budov, staveb nebo jejich front se vypracovává odhadová dokumentace, která se skládá z místních odhadů, místních odhadů, odhadů objektů, kalkulací odhadů objektů, kalkulací odhadů pro jednotlivé druhy nákladů, konsolidovaného odhadu. kalkulace nákladů na stavbu (opravu), přehledy nákladů atp.

Vzory zpracování dokumentace odhadu jsou uvedeny v příloze č. 2 této metodiky.

3.16. Místní odhady se vztahují k podkladům primárního odhadu a jsou sestavovány pro určité typy prací a nákladů na budovy a stavby nebo pro obecné stavební práce na základě objemů stanovených při zpracování pracovní dokumentace (DD).

Místní odhadové kalkulace se zpracovávají v případech, kdy rozsah prací a výše nákladů nejsou s konečnou platností stanoveny a podléhají upřesnění na základě RD, nebo v případech, kdy rozsah prací, povaha a způsoby jejich provedení nelze dostatečně přesně určit při návrhu a jsou objasněny v průběhu stavebního procesu.

3.17. Odhady objektů kombinují data z místních odhadů pro objekt jako celek a odkazují na podklady odhadů, na jejichž základě se tvoří smluvní ceny objektů.

Výpočty odhadu objektu kombinují data z výpočtů místního odhadu a místní odhady pro objekt jako celek a podléhají upřesnění zpravidla na základě RD.

3.18. Odhady na jednotlivé druhy nákladů se zpracovávají v případech, kdy je nutné stanovit limit finančních prostředků na celou stavbu nutný k úhradě nákladů, které nejsou zohledněny předpokládanými normami (kompenzace v souvislosti se záborem pozemku za rozvoj, náklady spojené s využíváním dávek a příplatků, stanovené rozhodnutím orgánů státní správy apod.).

Konsolidované odhady nákladů na výstavbu (opravu) podniků, budov a staveb (nebo jejich front) jsou sestavovány na základě objektových odhadů, objektových odhadů a odhadů pro jednotlivé druhy nákladů.

3.19. V případech, kdy je spolu s průmyslovými objekty vypracována projektová a odhadová dokumentace pro objekty bydlení, občanské a jiné účely, doporučuje se vypracovat odhadový dokument (přehled nákladů), který určuje náklady na výstavbu podniků, budov, struktury nebo jejich fronty.

3.20. Současně s odhadní dokumentací v rámci projektu (detailní projekt) a RD lze vypracovat výkaz předpokládaných nákladů na výstavbu zařízení zařazených do odpalovacího komplexu a výkaz předpokládaných nákladů na zařízení a práce na ochranu životního prostředí.

Vyúčtování předpokládaných nákladů na objekty zařazené do odpalovacího komplexu (příloha č. 2 této metodiky) se doporučuje vypracovat v případě, že se plánuje výstavba a uvedení podniku, budovy a stavby do provozu samostatnými startovacími komplexy. Vyúčtování předpokládaných nákladů na výstavbu objektů zahrnutých do odpalovacího komplexu je poskytováno jako součást projektu (detailní návrh) a jako součást RD v případech, kdy jsou předpokládané náklady na objekty a práce objasněny podle pracovních výkresů. Uvedený výkaz zahrnuje odhadované náklady na objekty zahrnuté do spouštěcího komplexu, jakož i obecnou práci na místě a náklady, přičemž je zachováno číslování objektů, práce a nákladů přijatých v konsolidovaném odhadu výpočtu.

V případech, kdy není sestaven výkaz předpokládaných nákladů na objekty zařazené do odpalovacího komplexu, jsou v souhrnném odhadu po součtu za odhady (odhady) objektů, výsledcích za kapitoly a konsolidovaném odhadu uvedeny částky odpovídající náklady na odpalovací komplexy jsou uvedeny v závorkách.

3.21. Při navrhování podniků a staveb, jejichž výstavba se provádí po etapách, samostatné odhady objektů vztahující se k etapě a úplnému rozvoji, souhrnné odhady nákladů na výstavbu každé etapy výstavby a na plný rozvoj (souhrn nákladů za celý rozvoje podniku) jsou sestavovány.

3.22. Výkaz předpokládaných nákladů na objekty a práce k ochraně přírodního prostředí (příloha č. 2 této metodiky) se sestavuje v případě, kdy stavba podniku, budovy a stavby počítá s opatřeními k ochraně přírodního prostředí. Zpravidla přitom zachovává číslování objektů a děl převzatých v souhrnném odhadu. Výkaz obsahuje předpokládanou cenu objektů a prací přímo souvisejících s opatřeními na ochranu životního prostředí.

Pokud se na stavbě podílejí dva nebo více generálních dodavatelů, doporučuje se předpokládané náklady na práci a výdaje, které má provést každý generální dodavatel, sestavit v samostatném výkazu sestaveném ve vztahu ke konsolidovanému odhadu.

ČTĚTE VÍCE
Která pokojová rostlina je známá jako ženské štěstí?

Další činnosti dodavatelů související s organizací stavebních a montážních prací jsou zohledněny v projektu organizace výstavby a zohledněny v konsolidovaném odhadu.

3.23. Pro stanovení odhadovaných nákladů na výstavbu podniků, budov a staveb (nebo jejich front) se doporučuje vypracovat následující dokumentaci:

jako součást projektu (pracovní návrh):

souhrn nákladů (je-li to nutné);

souhrnný odhad nákladů na stavbu (opravu);

objektové a místní odhadové výpočty;

odhady pro určité druhy nákladů;

pracovní dokumentace (DD) zahrnuje místní a místní odhady.

3.24. Dokumentace odhadu je vypracována v aktuální cenové hladině.

V dokumentaci odhadu je povoleno uvést náklady na práci ve dvou cenových úrovních:

na základní úrovni, stanovené na základě aktuálních odhadovaných norem a cen roku 2001;

v aktuální výši, stanovené na základě cen platných v době zpracování odhadní dokumentace.

3.25. Dokumentace odhadu je číslována v následujícím pořadí.

Číslování místních odhadů (odhadů) se provádí při tvorbě objektového odhadu (odhadu) s přihlédnutím k číslu a názvu kapitoly konsolidovaného odhadu nákladů stavby, ve které je zahrnuta.

Číslování místních odhadů (výpočtů místního odhadu) se zpravidla provádí následovně: první dvě číslice odpovídají číslu kapitoly výpočtu konsolidovaného odhadu, druhé dvě číslice odpovídají číslu řádku v kapitole a třetí dvě číslice označují pořadové číslo výpočtu místního odhadu (odhadu) v tomto výpočtu odhadu objektu (odhadu). Například: N 02-04-12. Počty odhadů objektů (odhady objektů) podle takového systému číslování nezahrnují poslední dvě číslice odpovídající číslům místních odhadů (odhadů). Například: N 02-04.

3.26. Doporučuje se prezentovat výsledky výpočtu a konečné údaje v dokumentaci odhadu takto:

v místních odhadech (odhadech) se údaje po řádcích a celkové částky zaokrouhlují na celé rubly;

v objektových odhadech (odhadech) jsou konečná čísla z místních odhadů (odhadů) uvedena v tisících rublech (při aktuální cenové hladině) zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

v souhrnných odhadech nákladů na výstavbu nebo opravy (přehledy nákladů) jsou celkové částky z odhadů objektů (odhady) uvedeny v tisících rublech, zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

Obdobně jsou uvedeny výsledky kalkulací a konečné údaje v kalkulacích stavebních nákladů.

3.27. Při sestavování odhadů (kalkulací) lze pro stanovení nákladů použít následující metody:

na základě rozšířených odhadových standardů, vč. databanku o nákladech na dříve postavená nebo navržená analogová zařízení.

3.28. U zdrojové metody stanovení nákladů jsou zdroje (nákladové prvky) nutné k realizaci konstrukčního řešení kalkulovány v aktuálních (prognózních) cenách a tarifech. Výpočet se provádí na základě potřeby materiálů, výrobků, konstrukcí vyjádřených v naturálních metrech, údajů o vzdálenostech a způsobech jejich dodání na staveniště, spotřebě energie pro technologické účely, době provozu stavebních strojů a jejich složení, pracnosti. náklady na pracovníky. Stanovené zdroje jsou přiděleny z konstrukčních materiálů, různých regulačních a jiných zdrojů.

3.29. Metoda zdroj-index zahrnuje kombinaci metody zdroje se systémem indexů pro zdroje používané při konstrukci.

3.30. Metoda základního indexu pro stanovení nákladů na výstavbu je založena na použití systému aktuálních a prognózovaných indexů ve vztahu k nákladům stanoveným na úrovni základní ceny.

V různých fázích investičního procesu je pro stanovení hodnoty na aktuální (prognózní) cenové hladině využíván systém aktuálních a prognózovaných indexů.

Pro převod základní hodnoty na aktuální (prognózní) ceny lze použít následující indexy:

– na položky přímých nákladů (za komplex nebo podle typu stavebních a instalačních prací);

– k výsledkům přímých nákladů nebo úplných odhadovaných nákladů (podle druhů stavebních a instalačních prací, jakož i podle odvětví národního hospodářství).

Index se skládá z celých čísel a dvou desetinných míst.

Pro navázání jednotkových cen na místní podmínky výstavby je povoleno vypracovat a aplikovat územní koeficienty na federální jednotkové ceny (FER-2001).

Uvedení aktuálních (prognózních) cen na úroveň se provádí vynásobením nákladových prvků nebo součtů základních nákladů odpovídajícím indexem, následovaným sečtením výsledků v odpovídajících sloupcích dokumentu odhadu, přičemž za účelem přepočtu nákladů na obsluhu strojů na příslušnou cenovou hladinu, doporučuje se použít index pro obsluhu strojů a pro odměny strojníků zahrnuté v ceně obsluhy strojů – index odměny práce.

3.31. Při použití metody databanky o nákladech na dříve postavené nebo navržené objekty se používají údaje o nákladech na dříve postavené nebo navržené podobné budovy a stavby.

3.32. Při vystavení a zpracování dokumentace odhadu se doporučuje maximálně využít výpočetní techniku ​​a software. Použití těchto nástrojů vám umožňuje:

automatizovat vydávání a kontrolu dokumentace odhadů a také přípravu primární účetní dokumentace používané ve stavebnictví pro platby za provedenou práci;

používat různé metody pro stanovení nákladů na výstavbu (resource-based, base-index, resource-index atd.);

zajistit kontrolu vynakládání finančních prostředků a odpisy věcných zdrojů apod.;

automatizovat přípravu federálních a územních kolekcí cen.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Metodika výpočtu indexů změn předpokládané ceny stavby (dále jen metodika ) stanoví obecný postup výpočtu indexů změn předpokládané ceny stavby (dále jen indexy změn předpokládané ceny stavby ).

2. Indexy změn předpokládaných nákladů, vypočtené v souladu s Metodikou, jsou vyjádřeny v bezrozměrných veličinách se dvěma platnými číslicemi za desetinnou čárkou a slouží k přepočtu předpokládaných nákladů na stavební (opravné) a instalační práce (dále jen jako stavební a instalační práce nebo stavební a instalační práce), předpokládané náklady na mzdy, předpokládané náklady na provoz strojů a mechanismů, předpokládané náklady na materiál, výrobky a konstrukce, předpokládané náklady na zařízení, jakož i předpokládané náklady na ostatní druhy prací a nákladů (uvedení do provozu, průzkum, projekční práce, jakož i další jiné náklady) předpokládané v rámci konsolidované odhadní kalkulace nákladů stavby (dále jen CSRSS), a to ze základní cenové hladiny do ceny úroveň, která se vyvíjela v době zpracování dokumentace odhadu.

ČTĚTE VÍCE
Jak poznáte, zda je beton suchý nebo ne?

Skladba kapitol SSRSS je stanovena paragrafem 31 Předpisů o skladbě úseků projektové dokumentace a požadavcích na jejich obsah, schválených nařízením vlády Ruské federace ze dne 16. února 2008 N 87 (Sbírka Legislativa Ruské federace, 2008, N 8, čl. 744; 2018, N 39, čl. 5970) (dále jen nařízení č. 87).

3. V závislosti na účelu a rozsahu aplikace se indexy změn odhadovaných nákladů rozlišují podle typu použitého odhadovaného regulačního rámce, území aplikace (cenová pásma: podle zakládajících subjektů Ruské federace, části území zakládajících subjektů Ruské federace, Ruskou federací), jakož i stupněm jejich konsolidace.

4. V závislosti na stupni agregace se indexy změn odhadovaných nákladů dělí na:

a) indexy změn odhadovaných nákladů podle typu investiční výstavby (dále jen indexy podle typu objektu), včetně:

kalkulované pro aplikaci na předpokládané mzdy, na předpokládané náklady na provoz strojů a mechanismů, na předpokládané náklady na materiál, výrobky a konstrukce (dále jen prvky přímých nákladů, indexy k prvkům přímých nákladů) v místních odhadních kalkulacích ( odhady);

kalkulované pro aplikaci na předpokládané náklady stavebních a montážních prací (s přihlédnutím k režijním nákladům a předpokládanému zisku) (dále jen indexy stavebních a montážních prací) jako celek pro projekt stavby a na výsledky odhadu na místě výpočty (odhady);

b) indexy změn odhadovaných nákladů, vypočítané pro použití podle druhu (komplexu) prací a podle druhu stavebních nákladů;

c) indexy změn v odhadovaných nákladech, vypočítané pro aplikaci na odhadované náklady na vybavení;

d) indexy změn odhadovaných nákladů, vypočítané pro aplikaci na odhadované náklady na určité druhy jiných prací a nákladů (práce a náklady na podporu stavebních procesů, které nelze přičíst nákladům na stavební a instalační práce, vybavení, nábytek a zásoby) );

e) indexy změn předpokládaných nákladů, vypočítané pro aplikaci na jednotkové ceny nebo na náklady prvků přímých nákladů jednotkových cen (dále jen cenové indexy);

f) indexy předpokládané ceny jednotlivých materiálů, výrobků, konstrukcí, zařízení, provozu strojů a mechanismů (dále jen indexy jednotlivých stavebních zdrojů).

Informace o indexech změn předpokládaných nákladů, vypracované v souladu s Metodikou, jsou umístěny ve spolkovém státním informačním systému pro tvorbu cen ve stavebnictví, vytvořeném a provozovaném v souladu s předpisy o federálním informačním systému pro tvorbu cen ve stavebnictví, schváleno nařízením vlády Ruské federace ze dne 23. září 2016. N 959 (Sbírka právních předpisů Ruské federace, 2016, N 40, čl. 5741; 2020, N 48, čl. 7765) (dále jen jako FSIS CA), zařazením do federálního rejstříku standardů odhadů, vytvořeného v souladu s postupem pro vytváření a udržování federálního registru standardů odhadů, schváleným nařízením Ministerstva výstavby a bydlení a komunálních služeb Ruské federace ze dne 24. října 2017 N 1470/pr (registrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace dne 14. května 2018, registrace N 51079) (dále jen FRSN, nařízení N 1470/ atd.), jako referenční informace, a jsou také zveřejněny na oficiálních stránkách Ministerstva výstavby a bydlení a komunálních služeb Ruské federace v internetové informační a telekomunikační síti (dále jen ministerstvo).

(odstavec zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

5. Předpokládaná cena stavebních a montážních prací v cenové hladině zjištěné v době vypracování odhadní dokumentace se vypočítá jako součin ukazatele konečné předpokládané ceny zadané práce v základní cenové hladině stanovené k určitému termínu (dále jen základní cenová hladina), tvořeného podle místních odhadních výpočtů (odhadů), seskupených do objektových odhadových výpočtů (odhadů) podle druhu stavby (dále jen místní odhadní kalkulace), do indexu k výstavbě a instalační práce podle typu objektu, o kterém jsou informace vyvěšeny v CA FSIS (dále jen rejstřík stavebních a instalačních prací podle typu objektu).

Výběr indexu pro stavební a instalační práce podle typu objektu se provádí na základě názvu objektu investiční výstavby uvedeného v názvu výpočtů odhadu objektu (odhadů) nebo SSRSS, typu odhadu a použitého regulačního rámce, lhůta pro vyhotovení odhadové dokumentace, území umístění objektu investiční výstavby, pro které se odhadová dokumentace zpracovává.

Pokud v FRSN a FSIS CA nejsou žádné informace o indexech stavebních a montážních prací podle typů objektů odpovídajících období zpracování odhadové dokumentace, použijí se indexy stavebních a montážních prací podle typů objektů, o kterých byla informace zveřejněno jako poslední v FRSN a FSIS CA.

(ustanovení 5 ve znění vyhlášky Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

(viz text v předchozím textu)

5.1. Předpokládaná cena stavebních a instalačních prací obsažená v kapitolách 2 – 6 SSSRSS v cenové hladině převládající v době vypracování odhadní dokumentace se stanoví jako součin ukazatele konečné předpokládané ceny zadané práce. v základní cenové hladině podle místních odhadních výpočtů indexem stavebních a montážních prací podle druhu objektu, který nejvíce odpovídá názvu stavby v odhadu staveniště (odhadu), s výjimkou případů uvedených v odst. 6. metodiky.

ČTĚTE VÍCE
Jak pečovat o fialky, aby doma kvetly?

Při absenci samostatných indexů pro stavební a instalační práce podle typu zařízení nebo pokud celkové náklady na stavební a instalační práce v základní cenové hladině na základě výsledků kapitol 3 – 5 SSSRSS jsou nižší než 20 (dvacet) procent z celkových nákladů na stavební a montážní práce podle kapitoly 2 SSSRSS se předpokládaná cena stavebních a montážních prací v cenové hladině převládající v době zpracování odhadní dokumentace vypočítá jako součin ukazatele konečného odhadu náklady na stanovené dílo v základní cenové hladině, stanovené podle místních odhadních výpočtů, indexem stavebních a instalačních prací podle typu objektu, který nejvíce odpovídá názvu stavebního projektu, předpokládané ceně stavby a instalace práce, z nichž v základní cenové hladině jsou nejvyšší náklady z celkových předpokládaných nákladů stavebních a instalačních prací stanovených podle kapitoly 2 SSSR.

(bod 5.1 byl zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

5.2. Předpokládaná cena stavebních a instalačních prací obsažená v kapitolách 1, 7, 8, 9, 12 SSSRSS v cenové hladině převládající v době zpracování odhadní dokumentace je stanovena jako součin ukazatele konečné předpokládaná cena zadaného díla v základní cenové hladině stanovené místními odhadovými kalkulacemi, u indexu ke stavebním a instalačním pracím podle typu objektů, který nejvíce odpovídá názvu stavebního záměru, předpokládané ceně stavebních a instalačních prací z toho v základní cenové hladině je nejvyšší náklad v předpokládané ceně stavebních a montážních prací kapitoly 2 SSSR v základní cenové hladině, s výjimkou případů uvedených v odst. 6 Metodiky.

(bod 5.2 byl zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

5.3. Předpokládané náklady na přepravu zboží pro stavbu po silnici (včetně nákladů na dodatečnou přepravu nad vzdálenost zohledněnou předpokládanými cenami materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení) v cenové hladině převládající v době vypracování odhadní dokumentace se stanoví jako součin konečného odhadu náklady na tyto náklady v základní cenové hladině pro index změn předpokládaných cen za přepravu zboží pro stavbu po silnici, vypočtené pro odpovídající typ vozidel, kromě případů uvedených v odstavci 5.5 Metodiky.

(bod 5.3 byl zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

5.4. Předpokládané náklady na přepravu zboží pro stavbu po železnici v cenové hladině, která převládala v době zpracování odhadní dokumentace, se stanoví jako součin ukazatele konečných předpokládaných nákladů na tyto náklady v základní cenové hladině indexem tis. změny předpokládaných cen služeb za přepravu zboží pro stavbu po železnici, kalkulovaných pro příslušný druh kolejových vozidel, kromě případů uvedených v odst. 5.5 Metodiky.

Předpokládaná cena nákladů na přepravu zboží pro stavbu po železnici v běžné cenové hladině při absenci odpovídajících indexů pro změny předpokládaných cen služeb za přepravu zboží pro stavbu po železnici se stanoví jako součin celkových odhadovaných nákladů stanovené náklady v základní cenové hladině indexem stavebních a montážních prací podle druhu stavby objektu a v případě jeho absence pomocí indexu změn odhadovaných nákladů na provoz strojů a mechanismů.

(odstavec zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 13.01.2023. února 17 N XNUMX/pr)

(bod 5.4 byl zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

5.5. Pokud by pro výpočet indexů byly použity zdrojově-technologické modely (dále jen RTM), vyvinuté s přihlédnutím k dodatečným nákladům na přepravu zboží pro stavbu po silnici a (nebo) železnici (dále jen přeprava zboží pro stavbu). změny v odhadovaných nákladech na typy objektů, a také pokud v FSIS CA nejsou žádné indexy změn v odhadovaných nákladech na přepravu zboží pro stavbu, pak stanovit odhadované náklady na tyto náklady v cenové hladině, která převládala v době vypracování odhadní dokumentace se k výsledkům jejich odhadovaných nákladů v základní cenové hladině podle místních odhadních kalkulací aplikuje index stavebních a instalačních prací podle typu objektu, který nejvíce odpovídá názvu objektu. stavební projekt, jehož předpokládaná cena stavebních a montážních prací v základní cenové hladině je nejvyšším nákladem v předpokládané ceně stavebních a montážních prací kapitoly 2 SSSR v základní cenové hladině.

Informace o účtování vícenákladů na dopravu zboží pro stavbu se uvádí při stanovení účelu a rozsahu použití těchto indexů v souladu s odstavcem 85 metodiky.

(bod 5.5 byl zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

5.6. Předpokládaná cena práce (náklady) zohledněná v odhadní dokumentaci v základní cenové hladině, stanovená pomocí odhadových norem vyjádřených v procentech, není přepočítávána indexy na stavební a montážní práce podle druhu objektu, ale je stanovena pomocí odhadu normy vyjádřené procentem z ceny příslušného díla (nákladů) v cenové hladině platné v době zpracování odhadní dokumentace.

(bod 5.6 byl zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

5.7. V případě, že po obdržení kladného závěru ze státní zkoušky projektové dokumentace a výsledků inženýrských průzkumů, avšak přede dnem uzavření státní (městské) smlouvy (dohody), dojde rozhodnutím zpracovatele ke změnám (úpravám ) jsou vyhotoveny k odhadní dokumentaci, která nemá vliv na fyzické objemy prací, konstrukční, organizačně-technologická a jiná řešení stanovená projektovou dokumentací, v souvislosti s použitím indexů pro změny předpokládaných nákladů účinných ke dni přepočtu předpokládaných nákladů stavby, pak předpokládaných nákladů na následující:

ČTĚTE VÍCE
Jaké metody se používají pro pokládku podvodního potrubí?

– stavební a montážní práce, ostatní práce a náklady, vybavení, které je v základní cenové hladině stanoveno na základě federálních jednotkových cen včetně jejich jednotlivých složek, ostatní práce a náklady a vybavení v cenové hladině platné v době vypracování odhadní dokumentace, je definován jako součin odpovídajícího indexu změn předpokládaných nákladů k ukazateli celkových předpokládaných nákladů stavebních a instalačních prací, ostatních prací a nákladů, vybavení;

– stavební zdroje zohledněné v odhadní dokumentaci a nezahrnuté v odhadovém a regulačním rámci (přijaté ve skutečných nákladech na základě ceníků, obchodních návrhů a dalších doložených zdůvodnění obsahujících informace o nákladech na stavební zdroje), v cenové hladině převažující v době vypracování odhadní dokumentace , se stanoví tak, že se použije na aktuální cenu příslušných stavebních prostředků uvedených v odhadní dokumentaci ke dni obdržení kladného závěru ze státní zkoušky projektové dokumentace a inženýrských průzkumů, cenové indexy pro produkty (náklady, služby) pro investiční účely podle druhu ekonomické činnosti (stavebnictví) v Ruské federaci, zveřejněné Federální státní statistickou službou za odpovídající období. V odhadní dokumentaci je odhadovaná cena takových stavebních zdrojů na úrovni základní ceny stanovena zpětným započtením vydělením jejich současné hodnoty indexem změn odhadovaných nákladů na stavební a instalační práce pro odpovídající typ stavebního projektu a ( nebo) vybavení (v případě stanovení ceny vybavení), platné k datu přepočtu odhadovaných nákladů;

– práce a náklady zahrnuté do SSRSS na základě uzavřených smluv jsou zohledněny v SSRSS, aniž by se měnila cena těchto prací v aktuální cenové hladině. V tomto případě se cena těchto prací v základní cenové hladině stanoví zpětným přepočtem tak, že se jejich běžná cena vydělí odpovídajícím indexem změn odhadovaných nákladů účinných ke dni jejich přepočtu.

(bod 5.7 byl zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

5.8. Pokud je zařízení nestandardizované nebo je cena zařízení stanovena pomocí cenových informací v měně cizí země, lze jeho náklady v cenové hladině převažující v době zpracování odhadní dokumentace určit na základě výsledky sběru informací o aktuálních cenách těchto zařízení, prováděného v souladu s Metodikou na základě údajů z různých zdrojů ke dni přepočtu předpokládaných nákladů. V tomto případě se předpokládaná cena takového zařízení v základní cenové hladině v odhadní dokumentaci stanoví zpětným započtením tak, že se jeho cena v cenové hladině zjištěné v době vypracování odhadové dokumentace vydělí indexem změn odhadované náklady na zařízení platné k datu přepočtu odhadované ceny.

(bod 5.8 byl zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

6. Předpokládaná cena stavebních a instalačních prací liniového zařízení umístěného na území více cenových pásem v cenové hladině převládající v době zpracování odhadní dokumentace se stanoví jako součin ukazatele konečného odhadu náklady v základní cenové hladině, tvořené podle místních odhadů, kalkulované samostatně pro každé cenové pásmo podle indexu stavebních a instalačních prací podle typu objektů pro odpovídající cenové zóny.

(ustanovení 6 ve znění vyhlášky Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

(viz text v předchozím textu)

6.1. Stanovit předpokládanou cenu stavebních a instalačních prací v cenové hladině převažující v době zpracování odhadní dokumentace, prováděných na liniových, technicky složitých, zvláště nebezpečných a ojedinělých investičních stavbách, jakož i obranných a bezpečnostních zařízení, pro které jsou v souladu s kapitolou VII Metodického komplexu prací zohledněných v kapitolách 1 – 7 SSSRSS kalkulovány samostatné indexy pro typy objektů, k výsledkům předpokládané ceny těchto prací, stanovené v základní ceně. úrovně v místních odhadech (odhadech), seskupených do objektových odhadů (odhadů) podle typu stavby, zařazených v kapitolách 1 – 9, 12 SSRSS, index je aplikován na stavební a instalační práce podle typu objektu, počítáno pro hl. stavební projekt, jehož název je uveden v SSRSS, v případech, kdy je stanoven stanovený způsob použití při výpočtu těchto indexů v souladu s kapitolou VIII Metodiky.

(bod 6.1 byl zaveden nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 20.02.2021. února 79 N XNUMX/pr)

6.2. V případě, že se jedná o liniový, technicky složitý, zvláště nebezpečný, unikátní objekt investiční výstavby nebo objekt obrany a bezpečnosti, pro který jsou počítány indexy podle druhu objektu v souladu s kapitolou VII Metodiky pro soubor prací zohledněných v kap. 1 – 7 SSSRSS, se nachází v územích různých cenových pásem, pak stanovit předpokládanou cenu stavebních a instalačních prací takového objektu v cenové hladině převažující v době vypracování odhadní dokumentace ve výši součtu výsledků odhadovaných nákladů na specifikované práce v místních odhadech (odhadech), seskupených do odhadů objektů (odhadů) podle typové konstrukce zahrnutých v kapitolách 1 – 9, 12 SSSRSS, definovaných pro každou z cenových zón v V základní cenové hladině je na stavební a montážní práce aplikován index podle typu objektů pro každou cenovou zónu, který nejvíce odpovídá názvu objektu uvedenému v SSSRSS.