Akumulátor je zařízení, které se používá v topných systémech k zajištění stability a účinnosti. Hraje důležitou roli při udržování stálého tlaku a průtoku teplé vody do topných okruhů.

Hydraulické akumulátorové zařízení je vodou naplněná nádrž s membránou. Uvnitř nádrže je membrána, která ji rozděluje na dvě části – vzduch a vodu. Při poklesu tlaku v topném systému voda stlačuje vzduchovou část nádrže a zvyšuje její tlak. Poté, když je vyžadován další tlak, voda se vrací do topného systému a rovnoměrně ji distribuuje.

Schéma zapojení hydraulického akumulátoru pro topné systémy závisí na typu vašeho systému. V systému ústředního vytápění lze za čerpadlo a před kotel instalovat hydraulický akumulátor. V systému lokálního vytápění může být za čerpadlem a před radiátory instalován hydraulický akumulátor. V obou případech akumulátor pomáhá udržovat rovnoměrný tlak a zlepšuje výkon systému.

Kde je nejlepší místo pro instalaci hydraulického akumulátoru?

Hydraulický akumulátor pro topné systémy: schéma zapojení, zařízení a funkce

Hydraulický akumulátor je důležitou součástí topného systému, který umožňuje regulovat tlak a zajistit stabilní provoz systému. Jeho zařízení se skládá ze zásobníku naplněného vodou a plynového prostoru odděleného membránou. Je připojen k topnému systému podle konkrétního schématu, což umožňuje efektivně využívat jeho funkce.

Hlavní funkcí hydraulického akumulátoru pro topné systémy je udržení stabilního tlaku v systému. Vyrovnává tlakové rázy, ke kterým dochází při provozu kotle, a také vyhlazuje výkyvy v systému, které mohou nastat v důsledku změn teploty vody nebo rozpínání a smršťování vody při ohřevu. Díky tomu systém vytápění funguje plynuleji a efektivněji.

Schéma zapojení hydraulického akumulátoru pro topný systém zahrnuje jeho instalaci na vratné potrubí přímo před kotlem. To mu umožňuje plnit funkci kompenzace tlaku a udržovat optimální provozní podmínky kotle. Vedle hydraulického akumulátoru by měl být instalován také automatický odvzdušňovací ventil, který umožňuje odvádět přebytečný vzduch z topného systému a udržovat optimální provozní podmínky hydraulického akumulátoru.

Jak připojit hydraulický akumulátor

Hydraulický akumulátor pro topné systémy je nezbytnou součástí, která zajišťuje stabilní provoz systému a zlepšuje jeho účinnost. Díky správnému schématu zapojení a správnému provozu umožňuje udržovat optimální podmínky v systému a předcházet jeho poruchám a poruchám. Při instalaci hydraulického akumulátoru je proto nutné dodržovat doporučení výrobce a vzít v úvahu vlastnosti konkrétního topného systému.

Pochopení role a principu činnosti hydraulického akumulátoru

Hydraulický akumulátor je zařízení pro topné systémy, které hraje důležitou roli při udržování stabilního tlaku a hladiny vody v systému. Jedná se o nádrž se vzduchovými a vodními komorami navzájem propojenými. Princip činnosti hydraulického akumulátoru je založen na použití stlačeného vzduchu.

Když je topný systém v provozu, voda působením čerpadla vstupuje do hydraulického akumulátoru a plní vodní komoru. Vzduchová komora je zároveň naplněna stlačeným vzduchem, který vytváří tlak v systému. Když je čerpadlo vypnuté, akumulátor pokračuje ve vypouštění vody pod vlivem nahromaděného tlaku vzduchu. Akumulátor tak udržuje konstantní tlak v systému, umožňuje rovnoměrné rozložení průtoku teplé vody pro vytápění prostor a zabraňuje přetěžování čerpadla.

Schéma zapojení hydraulického akumulátoru

Konstrukce a funkce hydraulického akumulátoru pro topné systémy

Hydraulický akumulátor pro topné systémy se skládá z následujících hlavních součástí:

 • Vodní komora – zajišťuje přívod vody a rovnoměrnou distribuci v systému
 • Vzduchová komora – obsahuje stlačený vzduch pro vytvoření tlaku v systému
 • Membrána – odděluje vodu a vzduch a zabraňuje jejich smíchání
 • Přepínací ventil – řídí průtok vody z akumulátoru
ČTĚTE VÍCE
Musím natřít stěny před malováním olejovou barvou?

Funkce hydraulického akumulátoru v topném systému:

 • Udržování stabilního, rovnoměrného tlaku v systému
 • Snižte přetížení čerpadla
 • Zvyšte účinnost vašeho topného systému
 • Zabránění vzniku vzduchových bloků a vibrací v systému

Pro zajištění optimálního provozu musí být akumulátor správně připojen k topnému systému. Je nutné vzít v úvahu velikost systému, jeho objem a požadovaný tlak. Pro optimální fungování akumulátoru a topného systému jako celku je důležité dodržovat schéma zapojení a doporučení výrobce.

Výběr a příprava vhodného akumulátoru pro topný systém

Topný systém je složité technické zařízení, které vyžaduje zvláštní pozornost každému detailu. Jednou z důležitých součástí takového systému je hydraulický akumulátor – zařízení, které dokáže zajistit stabilní a efektivní provoz topného systému.

Výběr hydraulického akumulátoru do topného systému vyžaduje zohlednění řady faktorů, jako je provozní tlak, objem systému, požadovaný výkon a mnoho dalších. Důležitý je výběr vhodného hydraulického akumulátoru, aby mohl efektivně plnit své funkce.

Konstrukce a funkce hydraulického akumulátoru pro topné systémy

Hydraulický akumulátor je zařízení skládající se z kovové nádrže, uvnitř které je membrána nebo přepážka. Hlavní funkcí akumulátoru je kompenzovat tlak v topném systému a udržovat jej na stabilní úrovni. Umožňuje snížit skluz rychlosti cirkulace vody v systému a také zabránit výskytu vodních rázů, což zajišťuje rovnoměrnější provoz kotle a dalších zařízení.

Hydraulický akumulátor se připojuje k topnému systému pomocí speciálního schématu zapojení. Správná instalace a připojení hydraulického akumulátoru umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků z celého topného systému.

Schéma a pořadí správného zapojení hydraulického akumulátoru

Hydraulický akumulátor je nedílnou součástí topného systému, určený k udržení stabilního tlaku a eliminaci pulzací v systému. Správné připojení akumulátoru hraje důležitou roli pro efektivní provoz systému a jeho životnost. Zde je schéma a pořadí tohoto zapojení:

 1. Nainstalujte akumulátor na stěnu nebo na speciální stojan, dodržujte doporučení výrobce týkající se jeho umístění a montážních prvků.
 2. Připojte akumulátor k topnému systému pomocí přírubového spoje nebo speciálních armatur.
 3. Umístěte čerpadlo před akumulátor, abyste zajistili interpunkci v systému.
 4. Připojte čerpadlo k akumulátoru tak, aby vstupní potrubí čerpadla bylo připojeno k jednomu z otvorů v horní části akumulátoru a výstupní potrubí čerpadla bylo připojeno k druhému otvoru.
 5. Nainstalujte zpětný ventil mezi čerpadlo a akumulátor. Zabrání zpětnému toku vody z akumulátoru do čerpadla.
 6. Topný systém připojte k hydraulickému akumulátoru v souladu s pokyny výrobce a nainstalujte příslušné armatury.
 7. Nainstalujte pojistný ventil, který spolehlivě ochrání systém před přetížením a přetlakem.
 8. Před uvedením systému do provozu zkontrolujte správné zapojení hydraulického akumulátoru a ostatních prvků topného systému.

Správné připojení hydraulického akumulátoru k topnému systému zajišťuje jeho efektivní provoz a zvyšuje jeho životnost. Při dodržení schématu zapojení a pořadí si můžete být jisti stabilitou a spolehlivostí celého topného systému.

Doporučení pro provoz a údržbu hydraulického akumulátoru pro maximální účinnost

Hydraulický akumulátor je důležitým zařízením v topném systému, které pomáhá udržovat optimální tlak a hladinu vody. Pro zajištění maximální účinnosti akumulátoru je nutné dodržovat několik doporučení pro jeho provoz a údržbu.

 • Pravidelná kontrola tlaku v topném systému: Zkontrolujte tlak v topném systému pomocí manometru. V případě potřeby jej opravte pomocí vzduchového ventilu akumulátoru. Tímto způsobem lze zabránit poklesu tlaku a zlepšit účinnost systému.
 • Čištění topného systému: Vyčistěte topný systém od nahromaděných usazenin a nečistot pomocí speciálních přípravků nebo mechanického propláchnutí. To pomůže udržet akumulátor v provozuschopném stavu a zabránit jeho poruše.
 • Kontrola akumulační nádrže: Pravidelně kontrolujte stav akumulační nádrže, zda není prasklá nebo jinak poškozená. Pokud zjistíte problémy, okamžitě jej vyměňte, aby nedošlo k úniku vody a snížení účinnosti systému.
ČTĚTE VÍCE
Jak zabránit shlukování přikrývky v povlaku na peřinu?

Hydraulický akumulátor: schéma zapojení, struktura a funkce v topném systému

Hydraulický akumulátor je zařízení, které se používá v topných systémech k regulaci tlaku a zajištění stabilního provozu systému. Připojuje se k topnému systému podle konkrétního schématu a plní několik funkcí, které zajišťují efektivní provoz topného systému.

Zařízení hydraulického akumulátoru obsahuje zásobník naplněný vzduchem a membránu, která odděluje vzduchový prostor hydraulického akumulátoru a vodu v topném systému. Když se voda při zahřátí rozpíná, stlačuje vzduch uvnitř akumulátoru, což pomáhá udržovat stabilní tlak v systému.

Funkce hydraulického akumulátoru v topném systému zahrnují:

 • Kompenzace poklesu tlaku: Hydraulický akumulátor umožňuje kompenzovat poklesy tlaku v topném systému, čímž zabraňuje překročení nebo snížení tlaku. To je důležité pro zajištění stabilního a efektivního provozu systému.
 • Vylepšený hydraulický systém: Hydraulický akumulátor pomáhá vyhladit pulzace v topném systému, zlepšuje hydraulickou rovnováhu a zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla po celé místnosti.
 • Ochrana před vibracemi a hlukem: Hydraulický akumulátor funguje také jako tlumič nárazů, tlumí vibrace a hluk způsobený provozem čerpadla a dalších prvků topného systému. To zlepšuje vnitřní komfort a zabraňuje poškození ostatních součástí systému.

Možné problémy a jejich řešení při instalaci a používání hydraulického akumulátoru pro vytápění

Hydraulický akumulátor je důležitým zařízením v topném systému, ale při jeho instalaci a používání mohou nastat určité problémy.

Jedním z možných problémů je nesprávné připojení hydraulického akumulátoru k topnému systému. Je důležité dodržovat schéma zapojení dodané výrobcem. Nesprávné zapojení může vést ke snížení účinnosti akumulátoru a problémům s vytápěním.

Dalším možným problémem je nesprávné nastavení akumulátoru. Je důležité to udělat na základě vlastností topného systému a požadavků místnosti. Nesprávné nastavení může vést k nerovnoměrnému vytápění místnosti, přetlaku v systému nebo neefektivnímu provozu akumulátoru.

Dalším možným problémem je nedostatečná údržba a pravidelná kontrola akumulátoru. Zařízení vyžaduje pravidelnou kontrolu tlaku vzduchu a kontrolu těsnosti. Nedostatečná údržba může vést k poruchám a selhání hydraulického akumulátoru.

Řešení problémů při použití hydraulického akumulátoru k vytápění

 1. Při zapojování akumulátoru se řiďte schématem zapojení dodaným výrobcem. Správné připojení zajišťuje efektivní provoz zařízení a zabraňuje možným problémům s ohřevem.
 2. Seřiďte akumulátor v souladu s vlastnostmi topného systému a požadavky místnosti. Je nutné správně určit tlak na čerpadle a v akumulační nádrži, aby bylo zajištěno rovnoměrné vytápění místnosti.
 3. Akumulátor pravidelně udržujte a kontrolujte. Zkontrolujte tlak vzduchu v nádrži a zkontrolujte těsnost zařízení. Pravidelná údržba pomůže předejít problémům a prodlouží životnost akumulátoru.
ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí dodávka a odvětrání bytu?

Správnou instalací a používáním hydraulického akumulátoru pro vytápění, dodržením schématu zapojení, konfigurací zařízení a pravidelnou údržbou předejdete možným problémům a zajistíte efektivní provoz topného systému.

Hydraulický akumulátor pro topné systémy: zařízení a funkce

Hydraulický akumulátor je zařízení určené k udržení stabilního tlaku a teploty v topném systému. Skládá se z membránové nádrže, ve které je oddělena voda a stlačený vzduch.

Hlavní funkcí hydraulického akumulátoru je kompenzace tlaku v topném systému. Umožňuje vyhladit tlakové pulzace, ke kterým dochází při provozu kotle nebo čerpadla. To vytváří podmínky pro rovnoměrnější vytápění prostor a zabraňuje poškození topného systému.

Hydraulický akumulátor plní také roli regulátoru teploty. Je schopen akumulovat a uvolňovat teplo, což umožňuje rovnoměrnější udržování teploty v topném systému. To je důležité zejména u systémů na pevná paliva nebo solárních systémů, kde mohou teploty výrazně kolísat.

TOP otázky pro instalatérské a topenářské firmy

Jedním z možných problémů může být nesprávná instalace akumulátoru. Nesprávné zapojení nebo nastavení systému může vést k nesprávnému provozu a snížení účinnosti vytápění.

Pokud je tlak v akumulátoru nesprávně nastaven, může to vést k nesprávnému provozu topného systému. Nízký tlak může způsobit problémy s dodávkou horké vody, zatímco vysoký tlak může poškodit systém.

Možná je důvodem nesprávná instalace nebo seřízení akumulátoru. Problémem může být také porucha jiných součástí systému, jako je čerpadlo nebo termostat. Pro diagnostiku a vyřešení problému se doporučuje kontaktovat odborníka.

Úroveň naplnění akumulátoru hraje důležitou roli v jeho provozu. Nedostatečné naplnění může způsobit nesprávnou funkci topného systému a přeplnění může poškodit akumulátor. Doporučuje se sledovat hladinu naplnění a v případě potřeby přidat nebo vypustit vodu.

Existuje několik znaků, které mohou naznačovat nutnost výměny akumulátoru. To může zahrnovat zhoršení účinnosti topného systému, přetrvávající problémy s tlakem nebo úrovní naplnění nebo viditelné poškození nebo opotřebení samotného akumulátoru. Pro posouzení stavu a rozhodnutí o výměně se doporučuje kontaktovat odborníka.

autor

Hydraulický akumulátor v topném systému je o objemu 5–100 litrů vyrobený z nerezové nebo černé (uhlíkové) oceli, rozdělený do dvou elastických oddílů. EPDM membrána. Jedna komora obsahuje chladicí kapalinu (obvykle vodu) a druhá obsahuje vzduch nebo dusík.

Hydraulické akumulátory se také nazývají expanzní nádrže. Používají se jak v topném systému, tak pro zásobování vodou. Liší se podle typu instalované membrány. Abyste při výběru neudělali chybu, řiďte se barvou těla: pro studenou vodu – s modrým tělem, pro teplou vodu – s modrou nebo bílou, pro topný systém – s červenou.

Hydraulické akumulátory pro vytápění jsou otevřeného a uzavřeného typu a jsou určeny pro různé systémy:

 • Otevřený systém vytápění je těžkopádnější, ale nezávisí na elektřině a může fungovat, i když je proud v obci vypnutý. Topný kotel je umístěn v nejnižším bodě potrubí a hydraulický akumulátor je umístěn v nejvyšším bodě, voda v systému přirozeně cirkuluje podle fyzikálních zákonů. Ale účinnost takového systému je velmi nízká. Voda z akumulátoru se periodicky odpařuje a musí být neustále doplňována. A v zimě, pokud dům netopíte alespoň 2 dny, systém zamrzne.
 • V uzavřeném topném systému je vše automatizované. Není potřeba hlídat hladinu vody, kapalina se v potrubí nevypařuje ani nezamrzá. Uzavřený systém je odolnější. Při výběru správných trubek s ochrannou fóliovou bariérou do nich proniká méně než 25 % kyslíku, což odpovídá SNIP. Čím méně kyslíku je v potrubí, tím menší je riziko, že v důsledku koroze praskne. Jedná se o nejekonomičtější a technologicky nejpokročilejší možnost pro soukromý dům.
ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou hlavní způsoby ochrany člověka před úrazem elektrickým proudem?

Jak funguje hydraulický akumulátor?

Při zahřátí chladicí kapaliny voda zvětší svůj objem a tlak v topném systému se téměř zdvojnásobí. V tomto okamžiku se membrána v expanzní nádrži natáhne, odebere přebytečnou vodu z potrubí a vyrovná zátěž.

Jak dosáhnout příjemné teploty v soukromém domě

Připojení vytápění bez expanzní nádoby je prostě nebezpečné: může prasknout potrubí nebo se může rozbít výměník tepla v kotli a dům zůstane bez vytápění. Hydraulický akumulátor vyrovnává zvýšený tlak a chrání topný kotel před přetížením.

Jak vybrat hydraulický akumulátor

Objem expanzní nádoby

První věc, kterou musíte udělat, je rozhodnout o objemu akumulátoru. To je hlavní charakteristika zařízení. Samozřejmě čím větší bude, tím bude produktivnější. Jak ale vypočítat optimální objem hydraulické nádrže? Nabízíme jednoduchý a pohodlný způsob:

 1. Nejprve určete objem vody v topném systému. Na 1 kW výkonu topného kotle připadá cca 15 litrů vody. Vynásobte výkon vašeho kotle (je uveden na tělese) 15 a získáte přibližné množství vody v systému. Například v systému s bojlerem 6 W cirkuluje přibližně 90 litrů vody.
 2. Výsledné číslo vynásobte 0,1 – to je 10% objemu topného systému. Pokud svůj dům nevytápíte radiátory, ale pouze vyhřívanými podlahami, vynásobte objem vody 0,06. V důsledku toho obdržíte optimální objem hydraulického akumulátoru pro váš domov.

Pokud v obchodě není k dispozici nádrž vhodné velikosti, můžete umístit dvě menší, aby se požadovaný objem shromáždil celkem.

Průměr výstupu

Druhou důležitou charakteristikou při výběru hydraulického akumulátoru je průměr vývodu. Vezměte nádrž o průměru, který odpovídá topným trubkám – obvykle 3/4 palce. To bude levnější a jednodušší na instalaci. Pokud chcete sestavit kvalitní systém, použijte trubky s ochrannou bariérou proti kyslíku. Uvnitř mají souvislý povlak hliníkové fólie, která chrání celý topný systém před oxidací.

Metoda instalace

Expanzní nádobu lze zavěsit na stěnu pomocí držáku nebo instalovat na podlahu – podle toho, co je pro vás výhodnější. Nádrže větší než 50 litrů jsou zpravidla pouze podlahové, proto volte způsob instalace v závislosti na objemu.

Georgy Erakhtin

Při výběru expanzní nádoby věnujte pozornost maximálnímu tlaku, při kterém může zařízení bezpečně pracovat. U většiny modelů je to 8-10 barů: čím více, tím lépe.

Jak nainstalovat hydraulický akumulátor

V topném systému je hydraulický akumulátor instalován na zpětná linka před oběhovým čerpadlem a kotlem. Při připojování hydraulického akumulátoru nainstalujte na potrubí uzavírací ventily: uzavírací ventil a kulový kohout, aby bylo možné v případě poruchy odpojit nádrž od systému. S odtokem lze nádrž vyjmout z potrubí bez vypouštění vody.

ČTĚTE VÍCE
Která barva je lepší na kov, alkyd nebo akryl?

Expanzní nádobu je vhodné instalovat na hotovou bezpečnostní skupinu, která již disponuje automatickým odvzdušňovacím ventilem, pojistným ventilem a manometrem, ale všechny tyto prvky lze zakoupit a nainstalovat samostatně.

Dmitrij Parada

Zásobník nainstalujte do kotelny tak, aby měl snadný přístup pro údržbu a opravy. Je lepší jej umístit s malou mezerou od stěny a nainstalovat uzavírací a vypouštěcí ventil. Přes uzavírací ventil bude možné kdykoliv odpojit expanzní nádobu od topného systému a pomocí vypouštěcího ventilu vypustit vodu.

Jak upravit tlak

Provozní tlak v topném systému domu s kotlem je 1,5 bar. Tlak vzduchu v expanzní nádobě by měl být o 0,2–0,3 bar nižší než tlak v kotli. Ale protože to úzce souvisí s tlakem v kotli, zkontrolujte nejprve technický list kotle: některé modely potřebují tlak asi 0,8–1 bar.

Typicky jsou hydraulické akumulátory pro vytápění již dodávány do skladů s tlakem 1,5 baru, ale během skladování a přepravy mohou být vypuštěny, proto je důležité upravit nádrž při připojování.

Před připojením změřte tlak uvnitř nádrže tlakoměrem. Připojte jej k bradavka, který je umístěn pod plastovým krytem na horní straně akumulátoru. Pokud tlak nestačí, napumpujte jej pumpičkou do auta nebo kompresorem, jako je duše jízdního kola. Přebytečný tlak vyfoukněte přes vsuvku jejím posunutím do foukací polohy.

Jak se starat o hydraulický akumulátor

Při prudkém zvýšení tlaku nebo teploty může membrána v expanzní nádrži prasknout. Máte-li jakékoli pochybnosti, že je akumulátor v pořádku, otevřete vsuvku a stiskněte ji. Pokud odtamtud přichází vzduch, zkontrolujte tlak v nádrži pomocí tlakoměru: mohl klesnout. Poté musíte tlak načerpat pomocí čerpadla. Pokud odtamtud vyteče voda, pak je membrána roztržená a je třeba ji vyměnit.

Membrána uvnitř akumulátoru se neustále natahuje a stahuje. Postupem času se na gumě objeví mikrotrhlinky a ta je nahrazena novou membránou – to je spotřební materiál, který lze najít v obchodě. Pro výměnu je nádrž zcela vyprázdněna, stará membrána je odstraněna a je instalována nová a poté je zařízení vráceno na své místo. Do jedné komory se kompresorem čerpá vzduch na požadovaný tlak a do druhé se dostává samotná voda z topného systému.

V průměru gumová membrána vydrží 5–7 let. Pro maximalizaci životnosti membrány je lepší instalovat akumulátor vzduchovou komorou nahoru. Tímto způsobem bude tlak na membránu menší a vydrží déle.

Shrnutí

Abyste měli doma stále teplo, vyberte si hydraulický akumulátor pro uzavřený topný systém správného objemu. Je to snadné spočítat: stačí vzít 10% objemu veškeré vody v topném systému.

Při připojování expanzní nádoby nezapomeňte instalovat uzavírací ventily, abyste ji mohli kdykoli vypnout, a vyberte umístění mezi oběhovým čerpadlem a kotlem. Lehký zásobník lze zavěsit na zeď spolu s bezpečnostní skupinou a velký umístit na podlahu v kotelně.

Před zapnutím akumulátoru nezapomeňte upravit provozní tlak a pravidelně odvzdušňovat přebytečný vzduch, aby zařízení déle vydrželo.