Cíle, základní principy a základní postup pro provádění prací na mezistátní normalizaci jsou stanoveny v GOST 1.0-92 „Mezistátní normalizační systém. Základní ustanovení“ a GOST 1.2-2009 „Mezistátní normalizační systém. Mezistátní normy, pravidla a doporučení pro mezistátní normalizaci. Pravidla pro vývoj, přijetí, aplikaci, aktualizaci a zrušení“

O standardu

1 VYVINUTO uzavřenou akciovou společností „RATTE“ (JSC „RATTE“)

2 PŘEDSTAVENO Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart)

3 PŘIJATO Mezistátní radou pro standardizaci, metrologii a certifikaci (protokol ze dne 5. prosince 2014 N 46)

Hlasoval pro přijetí:

Krátký název země podle MK (ISO 3166) 004-97

Zkrácený název národního normalizačního orgánu

Ministerstvo hospodářství Arménské republiky

Státní norma Republiky Kazachstán

4 Nařízením Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii ze dne 24. června 2015 N 803-st byla dnem 33168. ledna 2014 uvedena v platnost mezistátní norma GOST 1-2016 jako národní norma Ruské federace.

5 Tato norma byla vyvinuta s přihlédnutím k hlavním regulačním ustanovením evropských norem EN 14502-1:2010* Jeřáby – Zařízení pro zvedání osob Část 1: Závěsné koše (Jeřáby. Zařízení pro zvedání osob. Část 1. Závěsné kabiny ( kolébky)) a EN 14502-2:2009 Jeřáby – Zařízení pro zvedání osob – Část 2: Zdvižné ovládací stanice.

* Přístup k mezinárodním a zahraničním dokumentům uvedeným v textu lze získat kontaktováním Služby uživatelské podpory. – Poznámka od výrobce databáze.

Úroveň shody – neekvivalentní (NEQ)

6 POPRVÉ PŘEDSTAVENO

Informace o změnách tohoto standardu jsou zveřejňovány v ročním informačním indexu „Národní standardy“ (k 1. lednu běžného roku) a znění změn a dodatků je zveřejňováno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto standardu bude odpovídající upozornění zveřejněno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. Relevantní informace, oznámení a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu

PŘEDSTAVENO: novela zveřejněna v IUS č. 12, 2017; novela zveřejněná v IUS č. 1, 2023

Změny provedené výrobcem databáze

Tato norma stanoví obecné požadavky na zařízení pro zvedání a přepravu osob pomocí jeřábů. Norma byla vyvinuta s přihlédnutím k hlavním regulačním ustanovením evropských norem EN 14502-1:2010 Jeřáby – Zařízení pro zvedání osob Část 1: Závěsné koše (Jeřáby. Zařízení pro zvedání osob. Část 1. Závěsné kabiny (kolébky) ) a EN 14502-2 :2009 Jeřáby – Zařízení pro zvedání osob – Část 2: Zvedací řídicí stanice (Jeřáby. Zařízení pro zvedání osob. Část 2. Zvedací řídicí stanice). Použití ustanovení této normy na dobrovolné bázi lze použít k potvrzení a posouzení shody tohoto zařízení s požadavky Technického předpisu Celní unie „O bezpečnosti strojů a zařízení“ (TP CU 010/2011) .

ČTĚTE VÍCE
Lze nepřilnavé pánve mýt v myčce na nádobí?

Rozsah 1

Tato norma stanoví obecné požadavky na zařízení pro zvedání a přepravu osob pomocí jeřábů.

Tato norma pojednává o možných rizicích při používání zavěšených kabin (kolébek) a také o způsobech, jak předcházet nehodám, za předpokladu, že kabiny (kolébky) jsou používány k určenému účelu a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem kabin (kolébek) .

Tato norma neplatí pro zavěšené kabiny (kolébky) vyrobené před zavedením této normy.

Tato norma platí pro všechny nové kabiny (kolébky) vyrobené po uplynutí jednoho roku od jejího schválení. Norma není určena k tomu, aby vyžadovala výměnu nebo modernizaci stávajícího zařízení. Při modernizaci zařízení však musí být požadavky na jeho vlastnosti revidovány v souladu s touto normou. Pokud splnění požadavků normy během modernizace způsobí významné konstrukční změny, pak možnost a nutnost uvést zařízení do souladu s požadavky této normy by měl určit výrobce (konstruktér), v jeho nepřítomnosti organizace plnění jeho funkcí a následné změny musí vlastník (uživatel) provést do jednoho roku.

2 Normativní reference

Tato norma používá normativní odkazy na následující normy:

GOST 12.2.058-81 Zvedací jeřáby. Požadavky na barevné označení částí jeřábu, které jsou při provozu nebezpečné

GOST 12.2.071-90 Systém norem bezpečnosti práce. Zvedací jeřáby. Kontejnerové jeřáby. Bezpečnostní požadavky

GOST 15150-69 Stroje, přístroje a jiné technické výrobky. Verze pro různé klimatické oblasti. Kategorie, podmínky provozu, skladování a přepravy z hlediska vlivu klimatických faktorů prostředí

GOST 27555-87 (ISO 4306-5-85) Zvedací jeřáby. Termíny a definice

GOST 33169-2014 Zvedací jeřáby. Kovové konstrukce. Potvrzení o nosnosti

GOST ISO 12100-2013 Bezpečnost stroje. Základní konstrukční principy. Hodnocení rizik a snižování rizik

Poznámka – Při používání této normy je vhodné ověřit si platnost referenčních norem ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu nebo podle ročního informačního indexu “Národní normy” , který byl zveřejněn k 1. lednu běžného roku, a podle vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ za aktuální rok. Pokud je referenční standard nahrazen (upraven), pak byste se při používání tohoto standardu měli řídit nahrazujícím (upraveným) standardem. Je-li norma, na kterou se odkazuje, zrušena bez náhrady, platí ustanovení, ve kterém je uveden odkaz na ni, v rozsahu, v němž není tento odkaz dotčen.

ČTĚTE VÍCE
Co je lepší cementovo-písková nebo sádrová omítka?

3 Termíny a definice

Tato norma používá termíny podle GOST 27555, GOST ISO 12100, [1]-[3], jakož i následující termíny s odpovídajícími definicemi:

3.1 zavěšená kabina (kolébka): Zařízení pro zvedání osob pomocí jeřábu, zavěšené na nosném prvku.

3.2 jmenovitá nosnost: Náklad má maximální hmotnost včetně hmotnosti osob a hmotnosti přídavného zařízení, pro které je kabina (kolébka) určena.

3.3 maximální rychlost: Maximální rychlost zvedání nebo spouštění kabiny (kolébky) se zatížením odpovídajícím jmenovitému.

4 Obecná ustanovení

4.1.1 Zařízení popsaná v normě musí být používána tak, aby byla zaručena bezpečná obsluha jeřábu s ohledem na jeho typ.

4.1.2 Klimatické provedení navržených závěsných kabin (kolébek) (dále jen “kabiny (kolébky)”) musí odpovídat GOST 15150.

4.1.3 Kabiny (kolébky) musí být zavěšeny na jeřábu pomocí pružných lan nebo řetězových závěsů nebo pomocí uchopovače kontejnerů (rozmetadla).

Poznámka – Příklady zavěšených kabin (kolébek) s pružnými popruhy jsou uvedeny na obrázcích 1-3.

Střežení kolébky při provozu zdvihacího zařízení hraje důležitou roli při zajištění bezpečnosti pracovníků a předcházení případným nehodám. Správně navržené a nainstalované zábradlí pomáhají chránit pracovníky před pády z výšek, které mohou způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.

Standardní požadavky na výšku zábradlí kolébky výtahu určuje GOST. Podle norem musí být výška plotu minimálně 1100 mm. Jedná se o dostatečnou výšku, která zabrání vypadnutí pracovníka z kolébky při mírných výkyvech a v případě ztráty rovnováhy.

Při výběru zdvihacího zařízení a montáži zábradlí je nutné vzít v úvahu druh práce, kterou bude pracovník vykonávat, a také místo a provozní podmínky. Nekvalitní oplocení nebo jeho nesprávná instalace může vést k vážným následkům.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat také bezpečnosti při zvedání a spouštění kolébky. Kromě výšky plotu je důležité zajistit spolehlivost a pevnost samotného zvedacího mechanismu, používat vysoce kvalitní materiály a pravidelně kontrolovat zařízení z hlediska souladu a poškození.

Obecně je pro zajištění bezpečnosti pracovníků provádějících úkoly ve výšce zásadní shoda se standardními požadavky na výšku ochranného krytu zvedáku. Na kvalitě a bezpečnosti vybavení byste neměli šetřit, protože na tom závisí zdraví a životy lidí.

Regulační požadavky na výšku plotu

Regulační požadavky na výšku plotu

V souladu s požadavky předpisů musí být výška ochranného krytu dostatečná, aby zabránila pádu pracovníka z kolébky výtahu. Obvykle je požadována výška plotu alespoň 1,1 metru.

ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být tloušťka penoplexu pro izolaci balkonu?

Kromě toho je vyžadováno, aby byl plot dostatečně pevný a spolehlivý. Musí odolat nejen fyzickému nárazu pracovníka, ale i extrémním povětrnostním podmínkám, jako je vítr nebo sněžení. Plot by také neměl umožňovat pronikání cizích předmětů nebo materiálů.

Druhy oplocení

K dispozici jsou různé typy ochranných krytů přepravek, které splňují regulační požadavky na výšku a bezpečnost. Některé ploty mohou být odnímatelné nebo skládací, což usnadňuje jejich instalaci a přepravu.

Pletené ploty se obvykle skládají z kovového rámu pokrytého síťovinou. Poskytují spolehlivou ochranu proti vypadnutí a zároveň umožňují pracovníkům pozorovat pracovní proces.

Pevné oplocení Jsou kovovou konstrukcí, která bezpečně uzavírá kolébku a zabraňuje vypadnutí pracovníka. Jsou zvláště účinné v extrémních povětrnostních podmínkách nebo na nebezpečných stavbách.

Důležitost dodržování

Důležitost dodržování

Pro zajištění bezpečnosti pracovníků ve výškách je kritické dodržování regulačních požadavků na výšku ochranného krytu. Nedostatečná výška ochranného krytu nebo nesprávná instalace může způsobit zranění nebo dokonce smrt pracovníků.

Je důležité si uvědomit, že předpisy o výšce plotu se mohou lišit podle země nebo odvětví. Před použitím kolébky výtahu se proto musíte seznámit s konkrétními požadavky a doporučeními.

Oplocení jako bezpečnostní opatření

Oplocení jako bezpečnostní opatření

Standardní požadavky na výšku plotu jsou určeny regulačními dokumenty, jako jsou technické specifikace a GOST. Poskytují minimální přípustnou úroveň oplocení, která zajišťuje bezpečnost osob pracujících ve výškách.

Ochrana proti pádu

Ochrana proti pádu

Plot musí mít dostatečnou výšku, aby jej člověk nemohl náhodně nebo úmyslně překonat. Podle regulačních dokumentů musí být výška plotu nejméně 1,1 metru. Tato výška totiž ve většině případů pomáhá předcházet pádům.

Plot musí být také stabilní a odolný, aby vydržel případné nárazy nebo zatížení. V závislosti na provedení výtahu může být plot vyroben z různých materiálů, jako je kov, sklo nebo plast. Je důležité, aby nezasahovala do výhledu pracovníka a umožňovala mu bezpečně vykonávat práci ve výškách.

Zabránění nárazu předmětů

Plot chrání nejen před pádem osob, ale také zabraňuje pádu předmětů z výšek. V některých situacích může být také nebezpečný a představovat riziko pro ostatní. Ochranný kryt proto musí být schopen zadržet a zabránit pádu nástrojů, materiálů nebo jiných předmětů, které by mohly ublížit nebo zranit osoby.

ČTĚTE VÍCE
Jaký písek je lepší pro stavbu: říční nebo lomový?
Materiál na oplocení Výhody Omezení
kov Odolný a spolehlivý materiál Může být těžký a bránit výhledu
sklo Poskytuje dobrou viditelnost a estetický vzhled Může být křehký a vyžaduje zvláštní péči
Umělá hmota Lehký a odolný materiál Může být méně odolný vůči stresu nebo šoku

Je důležité dodržovat požadavky na ochranu kolébky výtahu, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků a ostatních. Nedílnou součástí bezpečného používání výtahu ve výškách je také pravidelná kontrola a údržba zábradlí.

Vliv výšky na bezpečnost

Výška krytu kolébky výtahu hraje důležitou roli při zajištění bezpečnosti pracovníků a uživatelů výtahu. V souladu s průmyslovými a bezpečnostními normami musí být výška ochranného krytu dostatečná, aby zabránila vypadnutí osob z kolébky výtahu.

Při určování výšky kolébkového plotu je třeba vzít v úvahu několik faktorů:

1. Výška lidských ramen

Jedním z faktorů, který ovlivňuje výšku plotu, je výška ramen člověka. Ochranný kryt musí být dostatečně vysoký, aby zabránil pádu pracovníka z kolébky výtahu při ohýbání nebo pohybu. Standardní požadavky stanoví, že výška plotu musí být minimálně 1,1 metru.

2. Ochrana proti pádu nástrojů a materiálů

Vysoká ochrana také hraje roli při zabránění pádu nástrojů a materiálů z plošiny. Výška ochranného krytu musí být dostatečná, aby zabránila vypadnutí zařízení nebo materiálů při práci ve výšce. To pomáhá snížit riziko zranění a zvyšuje bezpečnost pracovního prostředí.

Zajištění dostatečné výšky zábradlí kolébky výtahu je důležitým bezpečnostním prvkem. Stanovení výšky plotu vyžaduje dodržování bezpečnostních norem a předpisů, aby se zabránilo možnosti pádu osob z kolébky nebo pádu nářadí z plošiny výtahu.

Doporučení pro stanovení optimální výšky

Při výběru výšky krytu kolébky výtahu je třeba dodržovat určité pokyny a normy, aby byla zajištěna bezpečnost při práci ve výškách.

1. Dodržování předpisů

Nejprve byste se měli seznámit s aktuálními předpisy a bezpečnostními doporučeními pro práci ve výškách. Obsahují požadavky na výšku plotu a další parametry kolébky výtahu.

2. Zohlednění specifik práce

Určení optimální výšky plotu závisí také na konkrétních provozních podmínkách a vlastnostech prováděných úkolů. Pokud je vyžadován přístup k nízkým prvkům, lze výšku plotu snížit, ale je třeba vzít v úvahu možné riziko pádu.

ČTĚTE VÍCE
Jak často zalévat okurky ve skleníku během plodování?

Pokud jsou práce prováděny ve velkých výškách, je nutné zajistit vyšší ochranu, aby se zabránilo možnosti vypadnutí pracovníka.

3. Konzultace s odborníky

Doporučuje se, abyste se poradili s odborníky na bezpečnost a zvedání, abyste určili optimální výšku vašeho plotu. Budou schopni vzít v úvahu všechny faktory a pomohou vám vybrat nejbezpečnější výšku oplocení.

S ohledem na tato doporučení můžete určit optimální výšku krytu kolébky výtahu, která zajistí maximální bezpečnost pracovníků a efektivní provádění úkolů ve výšce.

Otázky a odpovědi:

Jaký je standardní požadavek na výšku zábradlí kolébky výtahu?

Standardní požadavky na výšku zvedáku se liší podle země a jejích předpisů. Například v Rusku musí být výška plotu alespoň 1,1 metru s ochranou proti pádu a v Evropě – alespoň 1,3 metru.

Proč je důležité dodržovat standardní požadavky na výšku ochranného krytu zvedáku?

Splnění standardních požadavků na výšku kolébky zvedáku je důležitým aspektem bezpečnosti pracovníků. Vysoké oplocení zabraňuje pádům z výšek a zvyšuje úroveň bezpečnosti pracovních procesů.

Může se výška krytu kolébky výtahu lišit v závislosti na typu práce?

Ano, výška krytu kolébky výtahu se může lišit v závislosti na typu práce. Například u prací souvisejících s instalací nebo opravou větrných turbín mohou být požadavky na výšku plotu přísnější než u běžných stavebních prací.

Jaké jsou důsledky nesplnění požadavků na výšku kolébky výtahu?

Nedodržení požadavků na výšku kolébky zvedáku může mít za následek vážné následky, včetně zranění nebo dokonce smrti pracovníků. Bezpečnost na pracovišti je prioritou a její nedodržení může mít za následek nejen právní postihy, ale také negativní důsledky pro zdraví a životy pracovníků.

Existují alternativy ke zvednutí výšky krytu kolébky, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků?

Ano, existují alternativy k výškám zábradlí, které lze použít k zajištění bezpečnosti pracovníků. Můžete například použít speciální systém zachycení pádu nebo nainstalovat speciální zařízení, která umožňují bezpečné přidržení pracovníků a zabraňují pádu z výšky.

Jaká by měla být výška plotu kolébky výtahu?

Výška plotu kolébky výtahu musí být alespoň 1 metr v souladu s bezpečnostními požadavky.