Měření se provádí za účelem ověření shody izolačního odporu se stanovenými normami.

2. Bezpečnostní opatření.

2.1 Technické akce.

Před a během měření je nutné provést technická opatření v souladu s „Bezpečnostními pravidly“ (SHR). Při práci s meggerem se musíte řídit odstavci B 3.7.17-B 3.7.22 PTB.

2.2 Organizační činnost.

Měření megaohmetrem je povoleno provádět v instalacích s napětím nad 1000V dvěma osobami, z nichž jedna musí mít skupinu elektrické bezpečnosti minimálně IV. Práce se provádějí na zakázku. V instalacích s napětím do 1000V provádějí měření dvě osoby, z nichž jedna musí mít skupinu minimálně III. Práce jsou prováděny v pořadí aktuálního provozu s následným zápisem do provozního deníku.

3. Standardizované hodnoty.

Četnost zkoušení a minimální přípustná hodnota izolačního odporu musí odpovídat hodnotám uvedeným ve zkušebních normách pro elektrická zařízení a přístroje „Pravidla pro technický provoz spotřebitelských elektrických instalací“. Izolační odpor systémů BSSN a FSSN měřený megohmetrem 250 V musí být zpravidla minimálně 0,25 MOhm, silové obvody do 500 V (kromě systémů BSSN a FSSN) měřené megaohmmetrem 500 V musí být minimálně 0,5 MOhm a sekundární obvody – alespoň 1 MOhm. Izolační odpor silových obvodů nad 500 V měřený 1000 V megaohmmetrem musí být alespoň 1.0 MOhm (GOST R50571.16-99). Izolační odpor elektrického vedení, včetně osvětlovacích sítí, měřený 1000 V megaohmmetrem, musí být alespoň 0.5 MOhm (PTEEP článek 28.1)

4.
Použité spotřebiče.

Pro měření izolačního odporu se používají megaohmmetry těchto typů: MI 3102H (pro napětí 100 V, 250 V, 500 V 1000 V a 2500 V) a E6-24 (pro napětí 500 V 1000 V a 2500 V). Tato zařízení mají vlastní zdroj energie – generátor stejnosměrného proudu a umožňují přímé odečítání odečtů v megaohmech a gigaohmech.

5. Měření izolačního odporu elektrických zařízení.

5.1. Měření izolačního odporu silových kabelů a elektroinstalace

Při měření izolačního odporu je třeba vzít v úvahu následující:

— měření izolačního odporu kabelů (kromě pancéřových kabelů) s průřezem do 16 mm2 se provádí pomocí 1000 V megaohmmetru a nad 16 mm2 a pancéřovaných – s 2500 V megaohmmetrem; Izolační odpor vodičů všech sekcí se měří 1000V megametrem.

V tomto případě je nutné provést následující měření:

– na 2- a 3-vodičovém vedení – tři měření: LN, N-PE, L-PE;

– na 4vodičových linkách – 4 měření: L1-L2L3PEN, L2 – LЗL1PEN, LЗ-L1L2PEN, PEN-L1L2L3 nebo 6 měření: L1-L2, L2-L3,
L1-L3, L1-PEN, L2-PEN, LZ-PEN—na 5vodičových linkách—5 měření: L1—L2L3 NPE, L2-L1L3NPE, LЗ-L1L2PE, N-L1L2L3PE, PE-NL1L2L3 nebo

10 měření: L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-N, L2-N, L3-N, L1-PE, L2-PE, LZ-PE, N-PE.

Je přípustné neměřit izolační odpor v osvětlovacích sítích v provozu, pokud to vyžaduje značné práce na demontáži obvodu; v tomto případě je nutná vizuální kontrola alespoň jednou ročně spolu s kontrolou spolehlivosti funkce nadproudových ochran (proud určení jednofázových poruch v souladu s článkem 1 PUE).

ČTĚTE VÍCE
Je možné položit polypropylenové trubky do země?

Má-li elektrické vedení v provozu izolační odpor menší než 0,5 MOhm, pak je učiněn závěr o jejich vhodnosti po jejich testování střídavým proudem o průmyslovém frekvenčním napětí 1 kV v souladu s doporučeními uvedenými v této publikaci.

5.2. Měření izolačního odporu silových elektrických zařízení

Hodnota izolačního odporu elektrických strojů a zařízení do značné míry závisí na teplotě. Měření by měla být prováděna při teplotě izolace ne nižší než +5°C, kromě případů specifikovaných ve zvláštních pokynech. Při nižších teplotách výsledky měření neodrážejí skutečný izolační výkon kvůli nestabilním podmínkám vlhkosti. Pokud existují významné rozdíly mezi výsledky měření na místě instalace a údaji výrobce v důsledku rozdílu teplot, při kterých byla měření provedena, měly by být tyto výsledky opraveny podle pokynů výrobce.

Stupeň vlhkosti izolace je charakterizován koeficientem absorpce rovným poměru naměřeného izolačního odporu 60 sekund po přiložení napětí megohmmetru (R60) k naměřenému izolačnímu odporu po 15 sekundách (R15),

Mláďata = R60 /R15

Při měření izolačního odporu výkonových transformátorů se používají megaohmmetry s výstupním napětím 2500 V.

Měření se provádějí mezi každým vinutím a krytem a mezi vinutími transformátoru.

V tomto případě musí být R60 upravena podle výsledků továrních zkoušek v závislosti na teplotním rozdílu, při kterém byly zkoušky provedeny.

Hodnota koeficientu absorpce by se neměla lišit (směrem dolů) od továrních údajů o více než 20 % a jeho hodnota by neměla být nižší než 1,3 při teplotě 10-30°C. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, musí se transformátor vysušit.

Minimální přípustný izolační odpor pro instalace v provozu je uveden v příloze 3 PTEEP, tabulka 9 a pro instalace uváděné do provozu – v kap. 1.8. PUE, tabulka 8. Izolační odpor ručních elektrických strojů se měří vzhledem k tělu a vnějším kovovým částem při zapnutém vypínači.

Tělo elektrického nářadí a díly k němu připojené, vyrobené z dielektrického materiálu, musí být po dobu testu zabaleny do kovové fólie připojené k zemnící smyčce.

Pokud je izolační odpor alespoň 10 MΩ, pak lze zkoušení izolace zvýšeným napětím nahradit měřením jejího odporu megohmetrem s výstupním napětím 2500 V po dobu 1 minuty.

U přenosných transformátorů se měří izolační odpor mezi všemi vinutími a také mezi vinutími a pouzdrem. Při měření izolačního odporu primárního vinutí musí být sekundární uzavřen a připojen ke skříni.

Izolační odpor jističů a proudových chráničů se vyrábí:

1. Mezi každou pólovou svorkou a vzájemně propojenými protipólovými svorkami, když je spínač nebo proudový chránič rozpojený.

2. Mezi každým odlišným pólem a zbývajícími póly navzájem spojenými, když je spínač nebo proudový chránič sepnutý.

ČTĚTE VÍCE
Jaká barva se hodí k šeříku v interiéru kuchyně?

3. Mezi všemi propojenými póly a tělem zabalené do kovové fólie.

Zároveň pro jističe pro domácnost a podobné účely (GOST R50345-99) a proudové chrániče při měření podle odstavců. 1, 2 musí být izolační odpor minimálně 2 MΩ, dle bodu 3 – minimálně 5 MΩ.

U ostatních jističů (GOST R50030.2-99) musí být ve všech případech izolační odpor alespoň 0,5 MOhm.

Pomocí megaohmmetru můžete zkontrolovat parametry různých elektrických zařízení. Je nepostradatelný, pokud potřebujete změřit odpor kabelových vedení a stav elektrických rozvodů obecně. K tomu není použití multimetru vhodné. Zařízení může maximálně identifikovat problém, ale ne jeho rozsah. Z tohoto důvodu je nejpřesnější metodou měření izolačního odporu kabelu pomocí megaohmmetru.

Měření megaohmmetrem

Přehled

Co je to megaohmmetr Je to měřicí zařízení, kterým se sledují elektrické parametry strojů a zařízení. Megohmetrem můžete měřit v elektrických instalacích s napětím do 1000 V nebo více. Napětí zařízení se nastavuje samostatně pomocí dobíjecích baterií nebo integrovaného generátoru. Měřič se vyrábí v několika variantách. Existují neinduktorová a indukční, elektronická nebo mechanická zařízení.

Jak funguje megaohmmetr?

Princip činnosti megaohmmetru je založen na známém Ohmově zákonu. Jeho hlavními prvky jsou zdroj kalibrovaného elektrického napětí, ampérmetr a svorky. K té jsou připojeny dráty s krokodýlími sondami.

Hlavní prvky zařízení

Při měření odporu pomocí megaohmmetru generuje generátor vysoké elektrické napětí, které je přiváděno do testovaného objektu. Výsledek měření lze zjistit pomocí jehly a stupnice analogového zařízení nebo se zobrazí na digitálním displeji.

Staré analogové měřiče jsou vybaveny generátorem poháněným speciální rukojetí. Pozdější modely mají externí nebo integrované napájecí zdroje. Princip činnosti megaohmmetru předpokládá, že elektrické napětí na výstupu generátoru se může měnit v poměrně širokém rozsahu nebo být konstantní.

Ukazatelový megaohmmetr je magnetoelektrické zařízení. V podstatě měří elektrický proud procházející měřeným odporem a poté porovnává výsledek s elektrickým proudem přítomným ve vnitřním obvodu zařízení. Měřicí zařízení megaohmmetru je vybaveno pracovním a protilehlým rámem namontovaným na stejné ose jako ukazatel. Všechny tyto prvky dohromady tvoří mobilní systém schopný rotace pod vlivem magnetického pole. Při otáčení rámu se šipka označující naměřenou hodnotu odporu odchyluje. Tento parametr je podle Ohmova zákona nepřímo úměrný elektrickému proudu, takže se známými hodnotami napětí a elektrického proudu je poměrně snadné vypočítat a zobrazit pomocí stupnice a šipky.

Konstrukce a princip činnosti digitálního megaohmmetru jsou poněkud odlišné. Nevyužívá pohyblivé rámy, ale má zdroj konstantního napětí. Vestavěný ampérmetr je zapojen sériově do obvodu, jehož odpor je třeba zkontrolovat. Pomocí tlačítek nebo přepínače se nastavuje napětí na sondách megaohmmetru. Jeho hodnota může být od 100 do 2500 voltů.

ČTĚTE VÍCE
Jaké dokumenty by měly být na staveništi?

Existují normy, podle kterých musí být elektrické obvody kontrolovány, když je na sondách zařízení přítomno příslušné napětí. Na základě těchto údajů můžete pochopit, který megohmetr měří odpor elektrických obvodů reléových ochranných a automatizačních zařízení s provozním napětím 60 V a nižším, jakož i izolaci polovodičových ventilů, kabelů a dalších provozních obvodů.

Standardní parametry elektrického napětí při měření

Návrhové prvky

Hlavní konstrukční prvky megaohmmetru jsou:

 • Měřicí hlavice.
 • Generátor napětí
 • Prvky omezující proud.
 • Přepínač.

Měřicí hlava reaguje na kontakt dvou rámů: protirámu a hlavního rámu. Pomocí přepínače se režim nastavuje v závislosti na očekávaných hodnotách. Elektroměr spíná různé odporové obvody, které mění vstupní napětí a také provozní režim měřicí hlavy.

Integrita všech mechanismů je zajištěna spolehlivým pouzdrem, které je obvykle vybaveno pohodlnou rukojetí pro přepravu. Na pouzdře jsou tři zásuvky určené pro připojení vodičů s krokosvorkami.

 • “E” – obrazovka;
 • “L” – řádek;
 • “Z” – země.

U některých zařízení jsou vstupy „L“ a „Z“ označeny jako „rx“ a „-“.

Připojení sondy

Zásuvky „L“ a „Z“ se vždy používají při kontrole izolace kabelu pomocí megaohmmetru. Vodič je připojen k výstupu „E“, když je potřeba neutralizovat svodové proudy. Tento terminál pracuje v tandemu se stíněnými konci testovaného objektu. Je připojen k obrazovce nebo krytu. Umožňuje nejpřesněji změřit izolační odpor kabelů pomocí megohmetru.

Výstup elektrického napětí při měření mechanickým zařízením se spouští pomocí rukojeti generátoru a v digitálních – odpovídajícím tlačítkem. Existují měřicí zařízení, která dokážou produkovat různé kombinace elektrického napětí kombinací řady klíčů. Který megohmetr se použije k měření izolačního odporu při testování obvodů s napětím do 500 V nebo více závisí přímo na zařízení. Indikátory výstupního výkonu některých zařízení jsou vhodné pro měření izolačního odporu transformátorů a vysokonapěťových průmyslových elektroinstalací, jiné jsou vhodné pro testování domácí elektroinstalace.

Provozní bezpečnost

Metoda měření izolačního odporu pomocí megaohmmetru má určité nuance, které je třeba vzít v úvahu. Vzhledem ke zvýšenému elektrickému napětí, bez kterého není často možné měřit izolační odpor, mohou tyto činnosti provádět pouze proškolení lidé, kteří mají přístupovou úroveň minimálně třetí a dobře vědí, jak používat k měření megaohmmetr a co to je .

Nesmíme zapomenout, že zvýšené elektrické napětí se vztahuje na zkoušený předmět, svorky a připojovací elektrické vodiče. Konce sond mají tzv. vylučovací zónu, která je omezena pojistnými kroužky. Přímá měření se provádějí pomocí svorek na vodičích.

Při používání zařízení musíte dodržovat bezpečnostní požadavky

Účinek indukovaného proudu

Elektřina, která prochází kabely, vytváří magnetické pole, které se mění podle sinusového zákona. Přispívá ke vzniku sekundární elektromotorické síly ve vodičích. Při značné délce drátu dosahuje indukovaný proud obrovských úrovní.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi vibrolitými dlaždicemi a vibrolisovanými dlaždicemi?

To značně ovlivňuje měření napětí. V tomto případě se směr elektrického proudu a jeho hodnota stanou neznámými. Tento proud přispívá ke vzniku indukovaného elektrického napětí. Jeho hodnota se překrývá s údaji megaohmmetru. Výsledkem je součet 2 neznámých napětí. Naměřený odpor proto nebude přesný. V takové situaci nemá smysl izolaci měřit.

Vliv reziduálního proudu

Když elektrické napětí generované generátorem zařízení vstoupí do zkoumaného elektrického obvodu, objeví se potenciální rozdíl mezi drátem a zemní smyčkou, což podporuje tvorbu kapacity s určitým nábojem. Po odpojení měřicího vodiče dojde k přerušení obvodu zařízení. Ale zároveň je elektrické napětí částečně zachováno kvůli přítomnosti kapacitního náboje v drátu. Lidský kontakt s touto oblastí může způsobit úraz elektrickým proudem. Aby se tomu zabránilo, je nutné použít přenosný uzemňovací systém.

Před zapnutím megaohmmetru se musíte ujistit, že v testovaném elektrickém obvodu není žádný zbytkový proud. Pro zajištění bezpečnosti inspektora by měl být zemnící vodič připojen k přenosné zemi. V tomto stavu musí zůstat až do dokončení všech prací. V tomto případě je druhý konec vodiče připojen k izolační tyči sloužící k odstranění zbytkového elektrického náboje.

Neutralizace zbytkového náboje

Jak se provádějí měření?

Výkon jakékoli izolace se může časem zhoršit. Proto je třeba pravidelně kontrolovat odpor izolační vrstvy vodičů, vinutí transformátoru, ventilů a dalších zařízení, pro které potřebujete megaohmmetr. Výhodou zařízení je jeho autonomní provoz bez ohledu na typ napájení.

semifinále

Před měřením je třeba zkontrolovat funkčnost megohmetru zkratováním sond. Pokud zařízení funguje správně, na obrazovce se objeví nula. Poté se sondy otevřou. Měl by se objevit symbol nekonečna.

Je také nutné dbát na to, aby se v blízkosti nenacházely osoby, které by se mohly náhodně dotknout zkoumaného elektrického obvodu při činnostech měření. Napájení by mělo být vypnuto. Každý jeho prvek musí být na krátkou dobu spojen se zemí, aby se zbavil zbytkového napětí na vodičích.

Jeden z uzemněných vodičů by měl být připojen k výstupu „XNUMX“ megaohmmetru. Druhá sonda je připojena k neuzemněné svorce testovaného elektrického obvodu. Poté se odečítají údaje a zařízení se odpojí. Nyní musíte neutralizovat zbytkový náboj na drátu, který nebyl předtím uzemněn. Musíte také vybít kabely megaohmmetru.

Pořadí akcí při použití přenosného uzemnění

Algoritmus pro měření pomocí megaohmmetru

Účelem megaohmmetru je kontrola izolace různých elektrických zařízení během provozu nebo instalace. Provádí se v následujícím pořadí:

 1. Příprava na testování.
 2. Zemní spojení.
 3. Nastaví se napětí požadované hodnoty.
 4. Stupnice odporu se vybírá na základě toho, jaký by měl být odpor studované izolace.
 5. Kontrola obvodu, zda není vybitý.
 6. Pro kontrolu funkčnosti zařízení jsou měřicí sondy uzavřeny.
 7. „Krokodýli“ jsou připojeni k elektrickým kabelům.
 8. Z testovaného zařízení je odstraněno uzemnění.
 9. Je dodáváno zvýšené napětí. V elektronických zařízeních musíte podržet klávesu „Test“. Při použití mechanického zařízení je nutné otáčet rukojetí dynama.
 10. Hodnoty zařízení se zaznamenávají.
 11. Zbytkový proud je odstraněn uzemněním.
 12. Měřící svorky jsou odpojené.
ČTĚTE VÍCE
Kdy můžete používat elektřinu po povodni?

Jak zkontrolovat izolační odpor kabelu

Kontrola kabelu s jedním jádrem je poměrně jednoduchá. Nejprve vyberte zkušební napětí. Jeho hodnota závisí na údajích sítě, ve které kabel pracuje. Pro zapojení 250 nebo 380 V se volí 1000 V (údaje z tabulky výše).

Jedna sonda musí být připojena k jádru kabelu a druhá k pancíři a musí být přivedeno elektrické napětí. Pokud není pancéřování, musí být sonda připojena ke svorce „Z“ a musí být rovněž přivedeno elektrické napětí. Pokud megohmetr ukazuje více než 0.5 MOhm, pak není izolační vrstva poškozena a kabel lze dále používat. Nižší hodnoty znamenají poruchu izolace.

Kontrola izolace jednožilových a dvoužilových kabelů

Při zkoumání vícežilového kabelu se každé jádro testuje samostatně. Ty vodiče, které nejsou v současné době studovány, by měly být zkrouceny do jednoho svazku. Pokud také kontrolujete zemní spojení, musíte k tomuto svazku přidat také zemnící vodič. Pokud má kabel pancéřování, kovový plášť nebo stínění, jsou také připojeny ke svazku.

Pro zjištění stavu zbývajících vodičů s proudem je třeba celý proces opakovat, dokud nebudou prozkoumány všechny prvky. Na základě výsledků testu se určí, zda je povolen další provoz.

Testování třížilových kabelů

Izolace zásuvek se zkoumá stejným způsobem. Před kontrolou musíte odpojit všechna zařízení a vypnout napájení z rozvodné desky. Vodiče megaohmmetru jsou připojeny k zemi a fázi, je zvoleno elektrické napětí 1000 V. Pokud je vše v pořádku s izolací, pak by se na obrazovce měl objevit odpor 0.5 MOhm.

Sekvence pro kontrolu izolace motoru

Motor musí být odpojen od napájení. Co následuje:

 1. Otevřete kryt, abyste získali přístup ke svorkám vinutí.
 2. Nastavte elektrické napětí na 500 V (pro motory pracující s elektrickým napětím do 1000 V).
 3. Připojte jeden vodič ke skříni motoru. Další vodič je postupně připojen ke všem svorkám.
 4. Jsou zkontrolovány spoje vinutí. V tomto případě jsou sondy připojeny ve dvojicích k různým vinutím.

Kontrola elektromotoru

Přítomnost spolehlivé izolace v jakémkoli elektrickém obvodu nebo zařízení je klíčem k bezpečnému provozu. Jeho stav můžete zkoumat pomocí megaohmmetru. Umožňuje identifikovat závadu v pracovním obvodu, určit výkon elektrického vedení a mnoha dalších zařízení. Vzhledem k tomu, že postup zahrnuje práci s proudem, nejdůležitější je přísně dodržovat bezpečnostní opatření.