Základní bezpečnostní pravidla při práci s určitými elektrickými nástroji a přístroji jistě uvádí výrobce v návodu, proto si je vždy pečlivě přečtěte a v praxi se jimi řiďte.

Elektrický proud nezapáchá, nemá barvu, nevydává zvuky a není hmatatelný, nemůže tedy člověka na svou přítomnost upozornit. Jen o něm musíte vědět
nebo buďte extrémně opatrní. V případě úrazu elektrickým proudem se nebezpečí zvyšuje neschopností postiženého si pomoci.

Zdraví a fyzicky silní lidé odolávají elektřině lépe než nemocní a oslabení lidé a stupeň poškození je do značné míry určen stavem člověka. Pot, vzrušivost nebo únava snižují odolnost organismu.

Osudným faktorem je síla proudu, ne napětí a na rozdíl od střídavého si člověk na stejnosměrný rychle zvykne, ale střídavý je extrémně nebezpečný. Je zde prahový vnímatelný proud 0,6 – 1,5 mA. Proud 10 – 15 mA vede k tomu, že postižený již není schopen sundat ruce z drátu nebo elektrického spotřebiče (bez uvolnění proudu). Při 50 mA jsou poškozeny dýchací orgány a kardiovaskulární systém, 100 mA (průmyslový proud, není dodáván do soukromých domů) způsobuje zástavu srdce.

Čím déle tedy účinek proudu na člověka trvá, tím pravděpodobnější je smrt, protože odpor těla klesá.

Pokud najdete osobu zabitou elektrickým proudem, musíte ji co nejrychleji izolovat od zdroje proudu, ale nemůžete to udělat holýma rukama; můžete použít něco, co nevede elektřinu, jako je lano, silná tkanina atd. .

Doporučení pro elektrickou bezpečnost:
– před zahájením oprav spojených s nebezpečím úrazu elektrickým proudem byste měli vypnout skupinový jistič na panelu v bytě nebo na schodišti;
– na elektrický panel na schodišti je nutné umístit výstražnou ceduli, jinak může soused náhodně zapnout elektřinu v tu nejméně vhodnou chvíli;
– před zahájením práce se pomocí indikačního šroubováku musíte ujistit, že v síti skutečně není žádná elektřina;
– v některých domech jsou stále instalovány pojistky (zástrčky), které se v současné době ve stavebnictví nepoužívají, takže nezapomínejte, že se vyměňují, až když vyhoří. Ruční opravy ve formě instalace drátů („štěnice“) mohou vést k požáru;
– hlavní podmínkou bezpečného používání elektřiny v každodenním životě je dobrý stav izolace, elektrického zařízení, bezpečnostních panelů, vypínačů, zásuvek, objímek lamp, lamp a kabelů. Izolaci je třeba pravidelně kontrolovat a v případě potřeby aktualizovat. Aby nedošlo k jeho poškození, nedoporučuje se dráty zavěšovat na hřebíky, železné a dřevěné předměty, kroutit je, dávat za plynové a odpadní potrubí, radiátory, používat je jako věšák, vytahovat zástrčku ze zásuvky za šňůru , zakryjte je barvou a vápnem, položte je, pokud to nejsou funkční lampy. Nepoužívejte lampy s poškozenou zástrčkou, kabelem nebo vypínačem;
– při odchodu z bytu nezapomeňte vypnout světla a elektrické spotřebiče, protože to nejen šetří elektrickou energii, ale také výrazně snižuje riziko požáru;
– V koupelně nepoužívejte přenosné lampy. Při nákupu lampy si musíte pečlivě přečíst pokyny, protože existují lampy pro vlhké místnosti, jejichž design používá speciální prvky, aby byly bezpečné;
– k otázce elektrické bezpečnosti je nutné přistupovat co nejpečlivěji v místnostech, kde se obvykle nacházejí děti;
– výkon žárovky ve svítidle musí odpovídat pro něj přípustnému limitu. V důsledku porušení tepelného režimu může dojít ke zkratu a v důsledku toho k požáru;
– nedoporučuje se umývat rozsvícená svítidla a elektrické lampy – je to nebezpečné;
– protože elektroinstalace v bytě je obvykle skrytá, nemůžete náhodně vrtat díry a zatloukat hřebíky. Pokud si nejste jisti, že v oblasti nevedou žádné dráty, použijte speciální elektrickou vrtačku s dvojitou izolací;
– osvětlovací zařízení by neměla být zavěšena na vodičích pod napětím – pouze na speciálních zařízeních.

ČTĚTE VÍCE
Jakou izolaci by měly mít elektrické vodiče a kabely?

V případě nouze musíte zavolat na jednotné číslo „112“ (všichni mobilní operátoři) ☎

Navigace

Nadace Obránců vlasti ovesMSP MSP SME PC Development Corporation Mikrofinanční společnost Centrum podpory exportu v Permském regionu Mapa dostupnosti regionu Perm

Užitečné odkazy

úspěchy
pomozte zde
Penzijní fond Ruské federace
Portál státních zakázek
Vládní služby
Řekněte ne drogám!
Prezident Ruské federace
RF vláda

Rychlé odkazy

Protikorupční
Boj proti terorismu
PPMI
městské prostředí
Hlavní plán
PZZ
Státní zastupitelství informuje a vysvětluje

Online publikace „Oficiální stránky Správy městské části Uinsky na území Perm“
Zřizovatel: Správa městské části Uinsky na území Perm
Šéfredaktorka: Světlana Aleksandrovna Klycheva
Adresa redakce: 617520, kraj Perm, okres Uinsky, obec. Uinskoe, sv. Oktyabrskaya, 1
Věková hranice: 16+
Registrační úřad: Federální služba pro dohled v oblasti komunikací, informačních technologií a hromadných komunikací (ROSKOMNADZOR)
Číslo záznamu v registru: El No. FS77-74503
Datum registrace: 29.12.2018

Pravidla aplikovaných základů elektrické bezpečnosti

Elektřina je jedním z hlavních zdrojů energie v moderním světě. Práce s elektroinstalací a elektrickým zařízením je však i přes její široké využití spojena s určitými riziky. Nesprávná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo nedodržování elektrických bezpečnostních předpisů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Pravidla elektrické bezpečnosti jsou systémem opatření zaměřených na prevenci úrazů elektrickým proudem a zajištění bezpečných pracovních podmínek s elektroinstalací. Pravidla elektrické bezpečnosti zahrnují požadavky na provádění prací na elektrické instalaci, organizaci práce s elektrickým zařízením a opatření při práci s elektroinstalací.

Mezi základní pravidla elektrické bezpečnosti patří kontrola elektrických zařízení z hlediska souladu s technickými požadavky, používání speciálních zařízení pro práci na elektrických instalacích, dodržování pravidel uzemnění a úspora energie, stejně jako organizace první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Pravidla elektrické bezpečnosti jsou nedílnou součástí odborné přípravy pracovníků v oboru elektrotechnika a energetika. Dodržování těchto pravidel je hlavní podmínkou pro prevenci úrazů elektrickým proudem a zajištění bezpečných pracovních podmínek.

Základní zásady

Pravidla elektrické bezpečnosti je soubor předpisů, které je nutné dodržovat při práci s elektrickými zařízeními a sítěmi, aby se předešlo případným poruchám a haváriím. Základní principy takových pravidel vycházejí ze znalosti základů elektrotechniky a pomáhají zajistit bezpečnost jak specialistům, tak běžným uživatelům elektroinstalací.

První zásada bezpečnosti je, že práce na elektrických zařízeních by měli provádět pouze odborníci s odpovídající kvalifikací a znalostmi. Musí rozumět elektrickým obvodům, metodám kontroly, postupům kontroly a oprav. Důležité je také zajistit řádné školení personálu a neustálé zvyšování jeho kvalifikace, aby se předešlo chybám a snížilo se riziko mimořádných situací.

Druhý princip bezpečnosti spojené s použitím vhodné elektrické ochrany. Při práci s elektrickými zařízeními je nutné používat potřebný ochranný oděv, rukavice a osobní ochranné pracovní prostředky. Rovněž je nutné zajistit bezpečnost elektroinstalací instalací různých přístrojů a zařízení, jako jsou pojistky, jističe a diferenciální jističe.

ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být kapacita kompresoru pro lakování?

Třetí princip bezpečnosti spojené se správným používáním elektrických zařízení. Důležité je dodržovat pokyny výrobce, nepřetěžovat síť, nepoužívat poškozené nebo staré vodiče a také zabránit vnikání vlhkosti a jiných látek do elektroinstalace. Kromě toho je nutné pravidelně kontrolovat stav a provozuschopnost elektrických zařízení, aby se předešlo nehodám.

Zásady bezpečné práce s elektřinou

Zásady bezpečné práce s elektřinou

Správné provádění elektrických prací je nedílnou součástí bezpečnosti v každodenním životě. Dodržování zásad elektrické bezpečnosti pomůže předcházet zraněním a nehodám.

Hlavním principem bezpečnosti při práci s elektřinou je izolace. Všechna elektrická zařízení, vodiče a šňůry musí být řádně izolovány, aby se zabránilo možnosti úrazu elektrickým proudem.

Populární články Stabilizátory napětí na tranzistorech, obvod zenerovy diody: základní principy činnosti a výhody

Důležitou zásadou je také používání správného vybavení a nástrojů. Práce s elektrickými zařízeními by měla být prováděna pouze s kvalitními a provozuschopnými nástroji, které nepředstavují bezpečnostní riziko.

Další zásadou je správné zapojení vodičů a kontaktů. Při práci s elektřinou musíte zajistit, aby všechny vodiče a kontakty byly správně připojeny a chráněny před možným zkratem nebo přehřátím.

K bezpečnosti při práci s elektřinou patří také dodržování pravidel při připojování a odpojování elektrických spotřebičů. Musíte být opatrní a opatrní, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a poškození elektrického zařízení.

Pravidla pro obsluhu elektrických zařízení

Provoz elektrického zařízení vyžaduje dodržování určitých pravidel, která zajišťují bezpečný provoz a předcházejí nehodám.

Před zahájením práce s elektrickým zařízením si musíte přečíst jeho návod k obsluze. Specifikuje hlavní technické charakteristiky, pravidla pro instalaci a připojení, jakož i bezpečnostní opatření během provozu.

Před použitím je důležité zajistit, aby elektrické zařízení splňovalo bezpečnostní požadavky a mělo potřebné certifikáty a štítky. Poškozené nebo vadné zařízení by se nemělo používat.

Při provozu elektrického zařízení je třeba dodržovat pravidla elektrické bezpečnosti. To znamená, že zaměstnanec musí být proškolen o pravidlech bezpečné práce s elektroinstalací, mít odpovídající kvalifikaci a používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky.

Dále je nutné správně instalovat a zapojovat elektrické zařízení, zamezit přetížení a zkratu, sledovat jeho technický stav a provádět pravidelné kontroly a údržbu.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je jedním z hlavních aspektů elektrické bezpečnosti. Řádná opatření k zamezení úrazu elektrickým proudem pomáhají zajistit bezpečné používání elektrického zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou maximální rozměry obrobku, který může soustruh STD 1000 (průměr * délka) zpracovat?

Jedním z hlavních ochranných opatření je uzemnění elektrické instalace. Uzemnění umožňuje vybití přebytečné elektrické energie do země, což zabraňuje vzniku rozdílu potenciálů a v důsledku toho i úrazu elektrickým proudem.

Dalším důležitým aspektem je použití bezpečnostních zařízení. Jedním z takových zařízení je diferenciální jistič (DAB). Reaguje na rozdíl mezi fázovým a nulovým proudem, automaticky vypne napájení, když je detekován únik proudu, čímž zabraňuje úrazu elektrickým proudem.

Při práci s elektrickými přístroji se také doporučuje nosit ochranné rukavice a osobní ochranné prostředky jako jsou brýle nebo přilba. Tyto produkty poskytují dodatečnou ochranu proti možnému úrazu elektrickým proudem a zranění.

Kromě toho je důležité dodržovat bezpečnostní pravidla při práci s elektřinou. To zahrnuje školení personálu v elektrické bezpečnosti, správné zacházení s elektrickým zařízením a provádění pravidelných kontrol a údržby elektrických systémů a zařízení.

Použití izolačních materiálů

Izolační materiály jsou důležité pro zajištění elektrické bezpečnosti v různých oblastech činnosti. Jsou navrženy tak, aby zabránily pronikání elektrického proudu do lidského těla nebo jiných předmětů. Hlavní funkcí izolačních materiálů je izolovat vodivé části elektrických instalací, aby nedocházelo k úrazu elektrickým proudem a jiným nebezpečným situacím.

Jedním ze základních principů použití izolačních materiálů je jejich správný výběr a aplikace v souladu s požadavky na elektrickou bezpečnost. Izolační materiály musí být vysoce kvalitní, spolehlivé a mít potřebné fyzikální a elektrické vlastnosti.

Jedním z nejběžnějších typů izolačních materiálů jsou teplem smrštitelné bužírky. Jsou široce používány pro izolaci elektrických spojů, jako jsou drátové a kabelové spoje. Tepelně smrštitelná hadička vytváří silnou a spolehlivou izolaci, která poskytuje ochranu proti poškození a zkratu.

Kromě teplem smrštitelných hadiček existují i ​​další typy izolačních materiálů, jako jsou izolační pásky a fólie. Lze je použít k izolaci vodičů a kabelů, jakož i k upevnění a zajištění izolačních prvků. Tyto materiály jsou flexibilní a snadno se používají, takže se s nimi snadno pracuje.

Při použití izolačních materiálů je však třeba dodržovat určitá pravidla a doporučení. Za prvé, materiály musí být správně nainstalovány a zajištěny, aby byla zajištěna správná izolace. Za druhé je nutné před použitím zkontrolovat kvalitu a neporušenost izolačních materiálů. A nakonec byste měli používat specializované materiály určené pro konkrétní typy práce a provozní podmínky.

ČTĚTE VÍCE
Co můžete uplést z příze Alize Puffy pro začátečníky?

Pravidla pro uzemnění a snížení pravděpodobnosti zkratových proudů

Správné uzemnění je jedním z důležitých opatření k zajištění elektrické bezpečnosti. Uzemnění umožňuje odstranit přebytečnou elektrickou energii a zabránit vzniku zkratových proudů. Pro zajištění účinného uzemnění je třeba dodržovat následující pravidla.

  • Zemnící vodiče musí být připojeny přímo k zemi. Doporučuje se používat speciální uzemňovací zařízení, která zaručují dobrý kontakt se zemským povrchem.
  • Zemnící vodič musí být dostatečně silný, aby poskytoval nízký zemnící odpor. To umožňuje efektivně odstranit přebytečnou elektrickou energii a snižuje pravděpodobnost zkratových proudů.
  • Pro zlepšení spolehlivosti uzemnění je třeba zvážit použití více zemnících vodičů. To snižuje pravděpodobnost problémů s uzemněním.
  • Je důležité zajistit dobrou ochranu zemnících vodičů před mechanickým poškozením, korozí kovů a jinými vnějšími vlivy. K tomu se doporučuje instalovat je do speciálních krytů nebo ocelových objímek.

Dodržování těchto pravidel pomůže zajistit spolehlivé a účinné uzemnění, což zase sníží pravděpodobnost zkratových proudů a zajistí bezpečnost elektrického zařízení a lidí, kteří s ním pracují.

Požární bezpečnost

Požární bezpečnost – jeden z hlavních aspektů elektrické bezpečnosti, který je zaměřen na předcházení vzniku požárů, jakož i na minimalizaci následků požárů spojených s používáním elektrických zařízení a systémů.

Pro zajištění požární bezpečnosti je důležité dodržovat řadu předpisů a doporučení. Za prvé, elektrická zařízení by měla být pravidelně kontrolována z hlediska poškození a opotřebení. Pokud jsou zjištěny závady, musí být okamžitě opraveny nebo vyměněny vadné součásti.

Kromě toho se doporučuje instalovat speciální automatické hasicí systémy, které dokážou detekovat a uhasit požár v rané fázi. Tyto systémy lze propojit s celkovým požárním bezpečnostním systémem objektu.

Stejně důležité je dodržovat bezpečnostní pravidla při používání elektrických spotřebičů. Nepřetěžujte zásuvky a napájecí zdroje, nenechávejte elektrické spotřebiče bez dozoru a nepoužívejte staré nebo nekvalitní prodlužovací šňůry a konektory.

  • Důležité je také znát umístění hasičských stanic a hasicích zařízení v objektu. V případě požáru musíte okamžitě volat záchranáře a do jejich příjezdu používat hasicí zařízení.
  • Nezapomeňte sledovat životnost hasicích přístrojů a pravidelně provádějte preventivní testy.
  • Na pracovišti je nutné udržovat pořádek a urychleně odstraňovat hořlavé materiály a odpady.

Zajištění požární bezpečnosti je povinností každého člověka. Správné používání elektrických zařízení a dodržování bezpečnostních předpisů pomůže předcházet požárům a zachránit životy a majetek.

ČTĚTE VÍCE
Proč bych měl platit za kontrolu svého plynového zařízení?

Preventivní opatření k zabránění požáru

Požární prevence je jedním z nejdůležitějších aspektů elektrické bezpečnosti. Dodržování určitých preventivních opatření může snížit riziko požáru a souvisejících škod.

Za prvé, elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolována z hlediska poškození, izolace a případných problémových oblastí. Pokud jsou zjištěny jakékoli poruchy, je třeba okamžitě přijmout opatření k jejich odstranění.

Za druhé je důležité dodržovat pravidla týkající se provozu elektrických spotřebičů a zařízení. Je nutné používat pouze kvalitní a certifikované výrobky, nepřetěžovat elektrické sítě a nepoužívat poškozená nebo podezřelá zařízení.

Rovněž stojí za to věnovat zvláštní pozornost elektrickému vedení. Elektroinstalace musí být provedena kvalifikovanými odborníky a musí splňovat bezpečnostní požadavky. Dráty a kabely by neměly být blokovány nábytkem, koberci nebo jinými předměty, které by mohly způsobit přehřátí a požár.

Aby nedošlo k požáru, je také důležité sledovat stav elektrických zásuvek a vypínačů. Nedoporučuje se používat konektory s poškozeným pouzdrem nebo vadnými kontakty. Zásuvky musí být chráněny před vlhkostí a prachem.

Nakonec je nutné proškolit lidi o pravidlech elektrické bezpečnosti. Musíte vědět, jak správně zacházet s elektrickými spotřebiči, v případě potřeby je po použití odpojit od sítě a vyhnout se náhodným zkratům.