Složení a postup vedení dokumentace skutečného stavu pro elektroinstalační práce při výstavbě, rekonstrukci a velkých opravách investiční výstavby určuje Federální služba pro environmentální, technologický a jaderný dozor (RD-11-02-2006).

Dokumentaci skutečného provedení vede ten, kdo stavbu provádí.

Při vydání povolení k uvedení zařízení do provozu je předepsaným způsobem vyhotovená prováděcí dokumentace (ID) vlastním dokladem osoby provádějící stavbu potvrzující soulad vybudovaného, ​​rekonstruovaného, ​​opraveného zařízení investiční výstavby. s požadavky technických předpisů (norem a pravidel) a projektové dokumentace.

ID podléhá uložení developera nebo objednatele do provedení výstupní kontroly orgánem státního stavebního dozoru. Při výstupní kontrole je dokumentace skutečného provedení předána zpracovatelem nebo objednatelem orgánu státního stavebního dozoru. Poté, co orgán státního stavebního dozoru vydá závěr o souladu realizované, rekonstruované, opravené investiční výstavby s požadavky technických předpisů (norem a pravidel), dalších regulačních právních aktů a projektové dokumentace, je dokumentace skutečného stavu převedena na vývojáře nebo zákazníka k trvalému uložení.

Po vydání povolení k uvedení zařízení do provozu je dokumentace skutečného provedení předána developerem (objednatelem) vlastníkovi zařízení nebo správcovské společnosti jménem vlastníka k užívání při provozu zařízení.

Zpracování dokumentace skutečného provedení lze provést v listinné i elektronické podobě, avšak přejímka orgány státního stavebního dozoru se provádí pouze v listinné podobě.

Dokumentace skutečného provedení pro elektroinstalační práce obsahuje:

 • Časopisy
 • Výkonná schémata
 • Certifikáty o kontrole skrytých prací
 • Testovací zprávy a prohlášení
 • Certifikáty a pasy kvality na použité materiály a zařízení, hygienické a epidemiologické zprávy, atesty požární bezpečnosti
 • Soubor pracovních výkresů pro stavbu předmětu předloženého k přejímce, vypracovaný projekčními organizacemi, s nápisy o souladu věcné práce s těmito výkresy nebo změnami na nich provedenými osobami odpovědnými za stavbu a instalaci práce, dohodnuté s autory projektu.

Seznam dokumentace skutečného provedení pro elektroinstalační práce

Pokyny pro vyplnění akceptační dokumentace ke stažení

 • Obal na soubor technické dokumentace pro dodávku a převzetí elektroinstalačních prací ke stažení
 • Stáhněte si Osvědčení o technické připravenosti pro elektromontážní práce
 • Seznam změn a odchylek od projektu (Příloha 1 zprávy o technické připravenosti) ke stažení
 • Vyúčtování technické dokumentace k dodávce elektroinstalačních prací (Příloha 2 protokolu o technické připravenosti) ke stažení
 • Seznam nedostatků elektroinstalace, které nenarušují komplexní testování (Příloha 3 protokolu o technické připravenosti) ke stažení
 • Výkaz instalovaného elektrického zařízení formulář 5 (Příloha 4 protokolu o technické připravenosti) ke stažení
 • Potvrzení o odstranění nedostatků formulář 6a ke stažení
 • Stáhněte si osvědčení o připravenosti stavební části areálu pro elektroinstalační práce
 • Stáhněte si osvědčení o předání zařízení pro uvedení do provozu
 • Stáhněte si certifikát o přijetí převodu zařízení pro instalaci
 • Vyúčtování technické dokumentace k dodávce elektroinstalačních prací (Příloha 2 protokolu o technické připravenosti) ke stažení
 • Hlášení o zjištěných závadách zařízení formulář OS-16 ke stažení
 • Stáhněte si zprávu o kontrole kanalizačního potrubí
 • Stáhněte si protokol pro kontrolu správného zapalování sítě osvětlení
 • Stáhněte si akt kontroly provozu osvětlovací sítě
 • Stáhněte si akt o převzetí a instalaci výkonového transformátoru
 • Stáhněte si protokol o revizi a ověření instalovaných elektrických zařízení
 • Formulář fázovacího protokolu 14 ke stažení
 • Skrytá pracovní zpráva pro elektroinstalační práce ke stažení
 • Stáhněte si certifikát o převzetí výkopu pro instalaci kabelu
 • Před instalací si stáhněte protokol o kontrole kabelu
 • Protokol pro topné kabely na bubnu ke stažení
 • ​​Revizní zpráva pro kabelové kanály ve výkopech ke stažení
 • Formulář protokolu pokládky kabelů 18 ke stažení
 • Formulář protokolu o instalaci kabelové krabice 18 ke stažení
 • Formulář pasu uzemňovacího zařízení 24 ke stažení
 • Obecný pracovní protokol RD 11-05-2007 ke stažení
 • Deník pro příchozí kontrolu materiálů – ke stažení
ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být výška volného pádu betonové směsi do podlahového bednění?

Výkonné schéma
elektrikářské práce

Výkonná schémata jsou jedním z důležitých dokumentů ve výkonné dokumentaci. Obvykle jsou to přílohy k úkonům za skrytou práci atp. Schémata skutečného stavu ukazují skutečné umístění stavěných objektů, konstrukcí a jejich prvků, uložené podzemní a nadzemní inženýrské sítě a dále odchylky od návrhových souřadnic, rozměrů a výškových úrovní.