Základní parametry a charakteristiky elektromagnetických relé

Elektrické zařízení, které implementuje zákon o ovládání relé, se nazývá relé. U relé, když se řídicí (vstupní) parametr plynule změní na určitou nastavenou hodnotu, změní se řízený (výstupní) parametr náhle. V tomto případě musí být alespoň jeden z těchto parametrů elektrický.

Činnost funkčních orgánů elektromagnetického relé lze sledovat podle schématu na Obr. 1. Vnímací orgán A převádí vstupní hodnotu (napětí) Uin přiváděnou do vinutí 2 magnetického obvodu 1 na mezihodnotu, tzn. do mechanické síly kotvy 3. Mechanická síla kotvy Fya působí na kontaktní systém výkonného orgánu B. Mezihodnota – síla kotvy Fya – je úměrná vstupní hodnotě Uin, porovnává se s danou hodnotou. síly Fpr vyvinuté pružinou 9 vloženého tělesa B. U Uin

Schéma činnosti elektromagnetického relé

Elektromagnetická relé rozlišují za provozu čtyři fáze na časové škále: spouštěcí perioda (čas) tsr, pracovní doba trab, vypínací perioda (čas) toff, klidová doba (čas) tp (obr. 2).

Závislost výstupních (a) a výstupních (b) veličin na čase

Rýže. 2. Závislost výstupních (a) a výstupních (b) veličin na čase

Doba provozu elektromagnetického relé

elektromagnetické relé

Doba odezvy zahrnuje časový interval od okamžiku, kdy vstupní signál začne ovlivňovat přijímací orgán, dokud se signál neobjeví v řízeném obvodu. Tato perioda na obr. 2, b odpovídá segmentu osy úsečky tср = t2 –t0. V okamžiku t0 vzroste proud ve vinutí relé na hodnotu, při které elektromagnetické síle Fe působící na kotvu začne působit síla pružiny Fm (mechanická síla) mezičlánku. Vstupní hodnota se nazývá spouštěcí hodnota.

Počáteční období odpovídá segmentu ttr = t1–t0. V čase t1 se kotva reléového elektromagnetu začne pohybovat. Během tdv = t2–t1 se pohybuje kotva, která překonává odpor mezitěla B (viz obr. 1) a aktivuje výkonné tělo B.

Na konci zdvihu kotvy se kontakty akčního členu sepnou, zatěžovací proud v (obr. 2, a) se začne zvyšovat z nuly na ustálenou hodnotu. Vstupní hodnota, při které začíná řízení výstupního obvodu, se nazývá hodnota odezvy (Iav). Výkon Рср odpovídající Iср se nazývá akční výkon.

Provozní doba tav = ttr + tdv.

Doba odezvy elektromagnetických relé se pohybuje od 1-2 do 20 ms. Elektromagnetická časová relé poskytují zpoždění až 10 s.

ČTĚTE VÍCE
Lze použít běžnou sádrokartonovou desku pod obklady v koupelně?

Pro odhad doby odezvy relé je přípustné použít výraz

kde t1 je doba odezvy při daném bezpečnostním faktoru kз a koeficientu m = 1; a, b – koeficienty, které se určují v závislosti na typu relé a hodnotách kз a m.

Pro vysokorychlostní relé při kз = 1,5¸2 se hodnota koeficientu a blíží jednotce. Pro běžná relé s kz = 1,5¸3 je hodnota a = 0,25¸0,95, hodnota koeficientu b je obvykle v rozmezí 1,4-1,6.

Pracovní doba elektromagnetického relé

elektromagnetické relé

Pracovní období zahrnuje časové období twork = t3 – t2, tzn. čas od okamžiku ovládání výstupního obvodu t2 do okamžiku ukončení vlivu na přijímací orgán vstupního signálu t3. Proud začíná narůstat na ustálenou hodnotu Iwork (obr. 2, b) – to je provozní hodnota vstupní veličiny, která zajišťuje spolehlivou činnost relé.

Poměr Iwork / Icр = kз se nazývá bezpečnostní faktor odezvy.

Pro charakterizaci přetížitelnosti citlivého prvku relé se používá vstupní hodnota, nazývaná mezní hodnota provozní hodnoty Iwork.max.

Limitní hodnotou pracovní hodnoty je její hodnota, kterou citlivý orgán vydrží po krátkou standardizovanou dobu. Hodnota této hodnoty je však nepřijatelná, když relé pracuje v normálním režimu kvůli elektrické nebo mechanické pevnosti nebo zahřívání.

Pro charakterizaci zatížitelnosti výkonného orgánu relé se používá pojem řídicího výkonu Ru. Řídicí výkon je výkon v řízeném obvodu, který může akční člen předávat po dlouhou dobu.

Doba vypínání elektromagnetického relé

elektromagnetické relé

Období odstávky obsahuje časový úsek toff = t6 – t3, tzn. čas od okamžiku, kdy přestane vliv na vnímající orgán t3, dokud proud in v řízeném okruhu neklesne na nulu (obr. 16, a).

Vypínací perioda zahrnuje dobu spouštění totp = t4 – t3, během které se relé vypne. Proud iy ve vinutí relé klesne na nulu (obr. 2, b). V tomto období převyšuje protipůsobící síla pružiny (mechanická síla) sílu elektromagnetickou, tzn. Fm > Fe a kotva se uvolní.

Po volbě poruchy kontaktu (interval tk = t5 – t4) se kontakty relé rozepnou a mezi nimi se rozsvítí oblouk, který po čase td = t6 – t5 zhasne. Během doby td se proud v řízeném obvodu sníží z In na nulu (obr. 2, a).

ČTĚTE VÍCE
Jak odstranit zápach kočičí moči z koberce doma?

Čas vypnutí relé toff = totp + tk + td.

Doba vypnutí je charakterizována návratovým koeficientem, který představuje poměr spouštěcího proudu Iotp k provoznímu proudu Iav: kv = Iotp / Iav.

Typicky pro ochranná relé napájecího systému a řídicí relé, která řídí vstupní parametr v úzkých mezích, by kV mělo být blíže k jednotě.

Tichá perioda elektromagnetického relé

Doba odpočinku je doba tп = t7 – t6.

Doba klidu je charakterizována parametrem zvaným neprovozní hodnota, která představuje největší hodnotu vstupní veličiny, zajišťující absenci jak chodu relé, tak udržení v provozním stavu. Doba nečinnosti je kratší než doba spuštění při aktivaci a doba uvolnění.

Poměr řídicího výkonu k akčnímu výkonu se nazývá zesílení, kу = Py / Pср.

Počet spuštění za jednotku času je určen hodnotou nepřímo úměrnou době cyklu:

f = 1/t c = 1/(t práce + t slave + t off + t p)

Telegramový kanál pro ty, kteří se chtějí každý den učit nové a zajímavé věci: Škola pro elektrikáře

Pokud se vám tento článek líbil, sdílejte odkaz na něj na sociálních sítích. Velmi to pomůže rozvoji našeho webu!