Požadavky na ochrannou vrstvu betonu pro ochranu výztuže jsou uvedeny v části 10.3 platného a závazného SP 63.13330.2018 „Betonové a železobetonové konstrukce. Základní ustanovení. Aktualizované vydání SNiP 52-01-2003.”

Ochranná vrstva betonu – tento tloušťka betonové vrstvy od okraje prvku na nejbližší povrch výztužná tyč (Doložka 3.5 SP 63.13330.2018).

Proč je potřeba ochranná vrstva betonu:

 • zajištění společného provozu výztuže s betonem;
 • zajištění možnosti napojení výztužných prvků a kotvení výztuže do betonu;
 • bezpečnost armatur před vlivy prostředí, včetně agresivních vlivů;
 • zajištění požární odolnosti konstrukcí.

Podle článku 10.3.2 a tabulky 10.1 SP 63.13330.2018 tloušťka minimální ochranné vrstvy betonu mělo by:

 • Uvnitřpři normálním a snížena vlhkostine méně než 20 mm.
 • V uzavřených prostorách s vysokou vlhkostí (při absenci dalších ochranných opatření) ne méně než 25 mm.
 • Venku (při absenci dalších ochranných opatření) ne méně než 30 mm.
 • v zemi (při absenci dalších ochranných opatření), v monolitických základech s přípravou betonu ne méně než 40 mm.
 • V monolitickém základypři absenci betonové přípravy (pouze pro spodní pracovní armatury) nejméně 70 mm

Důležité poznámky!

1. Měla by se vzít tloušťka ochranné vrstvy betonu ne menší než průměr tyče kování a ne méně než 10 mm.

2. Pro konstrukční vyztužení (nepracovní) tloušťka ochranné vrstvy betonu je přípustné snížit o 5 mm (ve srovnání s těmi, které jsou vyžadovány pro pracovní armatury).

3. Pro prefabrikované prvky (prefabrikované podlahové a střešní desky, trámy atd.) tloušťka ochranné vrstvy betonářské pracovní výztuže snížena o 5 mm.

4. V jednovrstvých konstrukcích pórobeton ve všech případech se bere tloušťka ochranné vrstvy ne méně než 25 mm.

5. V jednovrstvých konstrukcích z lehkého a pórobetonu třídy B7,5 a nižší by měla být tloušťka ochranné vrstvy ne méně než 20 mm, ale pro vnější stěnové panely (bez vrstvy textury) – ne méně než 25 mm.

6. Tloušťka ochranné vrstvy betonu na koncích předpjatých prvků po celé délce zóny přenosu napětí musí být nejméně 3d a nejméně 40 mm – pro výztuž tyčí a minimálně 20 mm – pro výztužná lana.

ČTĚTE VÍCE
Který hydraulický akumulátor je lepší, vertikální nebo horizontální?

7. Ochrannou vrstvu betonového profilu u podpěry pro předpínací výztuž s kotvami a bez kotev je dovoleno převzít stejně jako u průřezu v rozpětí pro předpjaté prvky se soustředěným přenosem podpěrných sil za přítomnosti ocelového nosného dílu a nepřímá výztuž (svařovaná příčná síť nebo obklopující podélné výztužné svorky).

8. V prvcích s předpjatou podélnou výztuží, natažené přes beton a umístěné v kanálech, měla by být vzata vzdálenost od povrchu prvku k povrchu kanálu ne menší než 40 mm a ne menší než šířka (průměr) kanálua k bočním okrajům – alespoň polovina výšky (průměru) kanálu.

9. Při předpínání je výztuž umístěna v drážkách nebo mimo průřez prvku měla by se vzít v úvahu tloušťka ochranné vrstvy betonu vytvořené následným stříkaným betonem nebo jinými prostředky ne méně než 20 mm.

Pevnost a trvanlivost postavené konstrukce do značné míry závisí na jejím založení. Základna přebírá zátěž ze všech nad sebou ležících prvků a rovnoměrně ji rozkládá na zem. Aby si zachovala pevnost a měla dostatečnou stabilitu, je důležité věnovat při jeho stavbě zvýšenou pozornost, veškeré práce musí být prováděny s nejpřísnějším dodržováním stavebních předpisů a předpisů.

Kryt výztuže

Ochranná vrstva betonu

Nejuniverzálnější a nejoblíbenější typ základů je považován za pásku, na kterou se soukromí vývojáři nejčastěji obracejí. Pro složitější případy se používá drahý, ale také nejodolnější deskový základ. Liší se strukturou, ale z hlediska materiálů jsou totožné. Jejich spolehlivost je zajištěna racionální kombinací výztužného rámu a monolitického betonu.

Jak víme, hlavním úkolem výztuže je kompenzovat nedostatek plasticity v betonu, tzn. zvýšit schopnost natažení a zlomeniny. Pro mnohé je ale překvapením, že výztužné tyče, které zajišťují tuhost konstrukce, potřebují ochranu.

Možná jste si všimli, že u správně namontovaných rámů se výztuž nikdy nedostane do kontaktu se stěnami bednění. Mezi okrajem konstrukce a přímo kovovými prvky je vrstva, která se ve stavební literatuře nazývá – “ochranná vrstva betonu“.

K čemu slouží ochranná vrstva betonu?

Účel ochranné vrstvy betonu

Ocel ve výztuži je i přes shodu s normami GOST stále vystavena vnějším chemickým sloučeninám, tzn. existuje vysoké riziko koroze.

Korozní centra vedou k tvorbě vnitřních dutin, což znamená, že začíná proces narušování integrity a jednotnosti struktury. To zase snižuje výkon základny, začínají deformace, objevují se trhliny a nakonec dochází k destrukci.

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít samonivelační podlahu pro venkovní použití?

Aby se zabránilo erozi oceli, je podrobena antikorozní úpravě (galvanizace). Podstatou procesu je, že vnější vrstva produktu je pokryta tenkým filmem o velikosti pouhých několika mikronů, který zabraňuje oxidaci kovu. Tato metoda však také neposkytuje 100% záruku, že si ocel zachová své původní vlastnosti, protože jakákoli neopatrná přeprava může poškodit ochrannou vrstvu, a tedy vést ke korozi. Stojí za zmínku, že samotný postup stojí poměrně hodně peněz a vede k výraznému zvýšení nákladů na materiál.

Hlavním úkolem při konstrukci základu je proto izolovat výztužnou klec od možného kontaktu s vlhkostí. Ochranná vrstva betonu působí jako bariéra, která uzavírá konstrukci před možnými chemickými dráždidly.

Hlavní funkcí

Mezi hlavní úkoly, které ochranná vrstva betonu pro výztuž plní, patří:

 • Zajištění potřebného umístění výztužné konstrukce.
 • Ochrana kovu před chemickými sloučeninami, vlhkostí a jinými vnějšími vlivy.
 • Rovnoměrné rozložení zatížení na hmotu betonu a armovací klece.
 • Poskytování pevného základu pro instalaci hydro / tepelné ochrany a / nebo obložení soklu.
 • Zvýšení požární odolnosti konstrukce.

Právě ochranná vrstva betonu je překážkou pro jakékoli vnější faktory, které mohou konstrukci poškodit.

Tloušťka betonového krytu

Existuje několik hlavních faktorů, které určují velikost ochranné vrstvy základového betonu:

 • Povaha a velikost zatížení základu. Přímý vztah mezi velikostí zatížení a tloušťkou ochranné vrstvy.
 • Vlastnosti výztužné tyče. Podobně tloušťka přímo závisí na velikosti tyče v řezu, čím větší tyč, tím větší musí být vrstva.
 • Provozní podmínky armovací tyče. Vlastnosti prostředí, kde se stavba základu odehrává (teplota, vlhkost, půda).

Tloušťka ochranné vrstvy betonu pro výztuž základů by se neměla určovat „od oka“. Existují přísné normy, zejména SP 63.13330.2012 (SNiP 52-01-2003) “Betonové a železobetonové konstrukce”, SP 50-101-2004 “Projektování a montáž základů a základů budov a konstrukcí”, SP 52 -101-2003 „Betonové a železobetonové konstrukce bez předpínací výztuže“, definujte dostatečně podrobně minimální a maximální ochranné tloušťky výztuže, možné odchylky a další parametry.

Ochranná vrstva výztuže v betonu je určena SNiP a SP, proto je nutné přísně dodržovat stanovené požadavky.

Indikátory minima a maxima ochranné vrstvy

Při výpočtu tloušťky betonové ochranné vrstvy pro vyztužení je třeba se řídit výše uvedenými soubory pravidel (SNiP) a dalšími regulačními dokumenty vyvinutými na jejich základě.

ČTĚTE VÍCE
Musím povrch před tapetováním napenetrovat?

Takže podle SP 63.13330.2012 “Betonové a železobetonové konstrukce”, minimální ochranná vrstva betonu pro vyztužení je 10 mm, ne však menší než průměr tyče.

SP 50-101-2004 poskytuje konkrétnější informace.

Podélné vyztužení:

 • 30 mm – tloušťka ochranné vrstvy pro pásové základy a prefabrikovaný typ;
 • 35 mm – pro monolitické základy s dodatečnou přípravou betonu;
 • 70 mm – ochranná vrstva betonu pro vyztužení v základu bez přípravy.

Příčná výztuž:

 • 10 mm – stěny a desky o tloušťce menší než 100 mm.
 • 15 mm – betonové konstrukce s průřezem menším než 250 mm a stěnou větší než 100 mm.
 • 20 mm – betonové konstrukce s průřezem menším než 250 mm.

Typy výztuže

Další nařízení JV 52-101-2003 poukazuje na ještě konkrétnější situace:

 • 20 mm – železobetonové konstrukce umístěné v uzavřených prostorách (normální / nízká vlhkost);
 • 25 mm – konstrukce umístěné v uzavřených prostorách (vysoká vlhkost);
 • 30 mm – konstrukce umístěné v otevřeném prostoru;
 • 40 mm – konstrukce umístěné v zemi.

Další zajímavý dokument, který však není normativní, referenční manuál editoval A.B. Golyshev “Projektování železobetonových konstrukcí”. Mnoho profesionálních stavitelů tvrdí, že zde jsou uvedeny nejcennější praktické výpočty. Kniha uvádí následující prohlášení:

 • 30 mm – tloušťka ochranné vrstvy pro prefabrikované a trámové základy;
 • 35 mm – monolitické základy na betonovém přípravku nebo na kamenité půdě;
 • 70 mm – monolitické základy bez předběžné přípravy.

Tento návod také upravuje ochrannou vrstvu výztuže na koncových stranách příčných a podélných tyčí, které probíhají po celé délce / šířce konstrukce:

 • 10 mm – prefabrikáty až do délky 9 m;
 • 15 mm – monolitické prvky do délky 6 m s průměrem výztuže do 40 mm;
 • 20 mm – monolitické prvky o délce 6 m pro libovolný průměr výztuže.

Je třeba poznamenat, že maximální ochranná vrstva betonu pro vyztužení není v žádném dokumentu upravena.

Pro vaše pohodlí jsme níže shromáždili všechna čísla do jediné tabulky.

Ochranná vrstva betonu pro výztuž – Tabulka dle SNiP

Použití zesíleného rámu

Minimální tloušťka, mm

Podélná pracovní výztuž pásových a prefabrikovaných základů

Podélná pracovní výztuž základových desek postavených s přípravou betonu

ČTĚTE VÍCE
Co je to řetězový kladkostroj a jak se určuje jeho násobnost?

Podélná pracovní výztuž základových desek postavených bez přípravy betonu

Konstrukce provozované v uzavřených suchých místnostech

Konstrukce provozované v uzavřených vlhkých místnostech

Budovy provozované venku

Konstrukce působící v zemi

Příčná výztuž pro stěny a desky o tloušťce menší než 100 mm

Příčná výztuž betonových konstrukcí s průřezem menším než 250 mm a stěnami větším než 100 mm

Příčná výztuž betonových konstrukcí s průřezem větším než 250 mm

Přípustné odchylky betonového krytu

Tolerance pro ochrannou vrstvu betonu je určena SNiP 3.03.01-87 “Nosné a uzavírací konstrukce”. Zde jsou uvedeny všechny možné odchylky od zadaných parametrů. Před výpočtem ochranné vrstvy betonu pro vyztužení se doporučuje pečlivě prostudovat tento soubor pravidel. Budeme se věnovat pouze nejdůležitější tabulce.

Návrhové prvky

Přípustná odchylka

Tloušťka ochranné vrstvy betonu je menší než 15 mm a lineární velikost průřezu konstrukce:

Tloušťka ochranné vrstvy betonu je menší než 16-20 mm a lineární velikost průřezu konstrukce: