Systémy zásobování vodou lze klasifikovat podle řady základních charakteristik. Podle účelu se rozlišují:

vodovodní systémy (vodovody) obydlených oblastí (města, obce);

průmyslové vodovodní systémy (průmyslové vodovodní systémy), které se zase vyznačují průmyslovými odvětvími (vodovodné systémy tepelných elektráren, vodovodní systémy hutních závodů);

zemědělské systémy zásobování vodou.

Při obsluze více objektů jedním vodovodem jsou uspořádány skupinové nebo regionální vodovody, jak bylo řečeno.

V rámci téhož objektu jsou v souladu s kombinací různých funkcí instalovány vodovodní systémy pitné vody, užitkové a požární bezpečnosti, užitkové a průmyslové vodovody.

Podle povahy použitých přírodních zdrojů se rozlišují:

vodovodní potrubí přijímající vodu z povrchových zdrojů (řeka, jezero);

vodovodní potrubí na bázi podzemní vody (artézské, pramenité atd.);

Systémy zásobování smíšenou vodou využívající různé typy zdrojů.

Podle způsobu zásobování vodou se rozlišují vodovodní potrubí:

vodovodní potrubí s mechanickým přívodem vody (pomocí čerpadel);

zónové vodovody, kde je voda přiváděna do jednotlivých oblastí samostatnými čerpacími stanicemi.

Kromě toho lze v souladu s výše uvedeným rozlišovat průmyslové vodovodní systémy podle způsobu (mnohosti) použití vody:

systémy zásobování vodou s přímým průtokem (s jednorázovým použitím vody);

recyklační systémy zásobování vodou;

systémy opětovného využití vody.

Míry spotřeby vody

Stanovení množství vody požadované spotřebitelem je velmi důležitým úkolem při navrhování systémů zásobování vodou.

Podívejme se nejprve na metody pro stanovení množství vody potřebné pro domácnost a pitnou potřebu obyvatelstva.

Je zřejmé, že celkové výdaje na potřeby obyvatel v jakémkoli obydleném místě budou úměrné počtu obyvatel v něm. Pro stanovení celkové spotřeby je nutné především znát spotřebu vody pro domácnost a pitnou potřebu na obyvatele, tedy měrnou spotřebu. Skládá se z výdajů na různé potřeby a závisí na charakteru sanitárního vybavení budov, zlepšení města, klimatických podmínek atd. Čím vyšší je stupeň zlepšení obytných oblastí, tím větší je spotřeba vody; v horkém klimatu bude spotřeba vody větší než v mírném nebo chladném klimatu atd.

Zkušenosti s provozováním vodovodů v obydlených oblastech umožňují určit skutečnou spotřebu vody jednoho obyvatele s různým stupněm zlepšení v obytných oblastech a v různých klimatických pásmech. Rozbor a zpracování těchto faktografických materiálů umožňuje vypracovat normy spotřeby vody, tzn. spotřeba vody na obyvatele, která by měla být brána jako základ pro stanovení požadovaného odhadovaného množství vody při projektování nových vodovodních potrubí (nebo rekonstrukcích stávajících).

ČTĚTE VÍCE
Musím před zahájením práce zkontrolovat rukavice, zda nejsou poškozené atd?

Pro stanovení celkové spotřeby vody pro domácnost a pitnou potřebu je nutné dodatečně zohlednit spotřebu vody pro domácnost a pitnou potřebu pracovníků v době jejich práce, dále spotřebu vody na zalévání zeleně, mytí a zavlažování ulic a náměstí.

Spotřeba vody pro potřeby domácnosti a pití u pracovníků s významným vývinem tepla se předpokládá 45 litrů a v ostatních dílnách – 25 litrů na každého pracovníka za směnu. Navíc v odvětvích spojených se znečištěním těla nebo vyžadujících zvláštní hygienický režim je třeba počítat se spotřebou vody ve sprchách v množství 500 l/h na sprchovou síťku.

Počet zálivek za den by měl být stanoven v závislosti na místních klimatických podmínkách.

Při absenci údajů o oblastech, které mají být zavlažovány, umožňuje SNiP provést předběžné výpočty pro celkovou spotřebu vody na zavlažování na základě normy 30 až 90 l/den na obyvatele (v závislosti na klimatických podmínkách).

Spotřeba vody pro potřeby výroby průmyslových podniků se odebírá na základě technologických výpočtů. Spotřeba vody na jednotku výroby velmi kolísá a je často rozdílná i v podobných podnicích, protože závisí na typu použitého zařízení a aparátu, provedení technologického postupu a místních podmínkách.

Při vypracování projektu zásobování vodou se odhadovaná spotřeba vody pro potřeby výroby bere podle pokynů průmyslových technologů. Pro předběžné přibližné výpočty spotřeby vody pro potřeby výroby lze použít agregované specifické míry spotřeby vody na jednotku výroby. Různé SNiP umožňují zohlednit spotřebu vody pro potřeby místního průmyslu (odebírání vody z městského vodovodu) a pro nezúčtované potřeby ve výši 5-10% celkové spotřeby vody pro domácnost a pitnou potřebu obyvatelstva.

Princip rozdělování spotřeby vody na hašení se výrazně liší od principu rozdělování spotřeby vody diskutovaný výše. Moderní hasicí prostředky zajišťují přívod vody ve formě proudů, získávané pro vnější hašení požárními hydranty (hydranty) instalovanými na vnější vodovodní síti a pro vnitřní hašení požárními hydranty instalovanými na vnitřní vodovodní síti. . Pro některé typy budov se používají speciální protipožární zařízení v podobě sprinklerových a záplavových systémů, vodních clon, požárních monitorů atd.

V závislosti na velikosti obydlených oblastí, odhadovaném počtu obyvatel, požární odolnosti budov, hustotě a charakteru budovy je stanovena předpokládaná intenzita dodávky vody k uhašení jednoho požáru a také odhadovaný počet možných požárů. na území města nebo průmyslového podniku.

ČTĚTE VÍCE
Jaké základní prvky vizuálního designu znáte?

Spotřeba vody na hašení v průmyslových podnicích se stanovuje v závislosti na charakteru výroby a stupni požární odolnosti průmyslových objektů.

Návrh nových norem navíc počítá s náklady na hašení průmyslových objektů do šířky 60 m bez svítilen.

Pokyny pro stanovení předpokládaného počtu souběžných požárů pro kombinované vodovody průmyslových podniků a obydlených oblastí jsou uvedeny v návrhu nových norem.

Při stanovení dodávky vody potřebné k uhašení požáru, jak v obydlených oblastech, tak v průmyslových podnicích, se předpokládá doba hašení 3 hodiny.