Foto: Ulrich Niehoff/Globallookpress

Zaplavení bytu je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se obyvatelé bytových domů potýkají. Otevřený kohoutek, prasklé potrubí, poškozená pračka nebo opotřebovaná komunikace mohou způsobit vážné škody v domácnosti a výrazně zasáhnout rodinný rozpočet. Zároveň není vždy možné získat peníze na poškozené věci a „plavené“ opravy.

Jedním z důvodů je nesprávné jednání dotčených obyvatel. Ve stresové situaci je mnohem obtížnější shromáždit své myšlenky a orientovat se v tom, co se děje. Majitelé zatopeného bytu proto často dělají chyby, které vedou k opačnému výsledku. Povídáme si o tom, jak jednat a kam zavolat, pokud váš byt zasáhne proud vody.

Krok 1 Vypněte napájení

Nejprve odstraňte z nebezpečné zóny to nejcennější a vytáhněte všechny elektrické spotřebiče ze zásuvek. Ještě lepší – vypněte byt přes elektrický panel. Doporučuje se to udělat i v případě, že voda odtéká z elektroinstalace. Faktem je, že vlhký vzduch a vlhké materiály jsou dobrými vodiči statické elektřiny. Tak ochráníte sebe i své blízké před úrazem elektrickým proudem, zabráníte případnému zkratu a vznícení elektroinstalace. Teprve poté můžete začít hledat zdroj úniku.

Krok 2. Řekněte o nehodě svým sousedům

Jděte k sousedům a informujte je o tom, co se stalo. Pokud je příčinou povodně prasklý kohoutek nebo prasklé potrubí, budou schopni únik opravit sami. K tomu stačí vypnout vodu v bytě shora. Pokud nejsou doma žádní sousedé, zavolejte na pohotovostní dispečink. Instalatéři zastaví přívod vody ve stoupačce nebo v celém vstupu. Telefonní číslo servisní organizace je nejlepší mít vždy na dobře viditelném místě. Najdete ho na stvrzence o nájmu, na webu Reforma bydlení a veřejných služeb nebo v informačním stánku v přízemí.

Krok 3: Pořizujte videa a fotografie

Důsledky zaplavení nezapomeňte zaznamenat pomocí fotografií a videí. Tyto záběry poslouží jako další důkaz, že výše odškodnění je oprávněná. Před nahráváním je třeba pozvat dva nebo tři sousedy, kteří budou souhlasit s tím, že se stanou svědky, a případně potvrdí vaši výpověď u soudu. Začněte natáčet video od vchodu do vchodu domu a doprovázejte jej krátkými komentáři. Na zadní stranu fotografií nezapomeňte uvést přesný čas, datum a místo focení a také podpisy všech svědků.

ČTĚTE VÍCE
Je nutné odstranit tapetu ze stropu pod zavěšeným stropem?

Krok 4. Vypracujte povodňovou zprávu

Akt povodně je zárukou, že vám budou kompenzovány materiální ztráty. Obvykle tento dokument sestavují zástupci Spojeného království, HOA, oddělení bydlení nebo jiné podobné organizace. Praxe však ukazuje, že ne vždy na vyšetření přijdou. Existuje cesta ven: vypracujte podobný akt za přítomnosti svědků sami. Uvádí adresu bytu, možnou příčinu nehody, údajného viníka a podrobný seznam poškozených věcí. Dokument navíc musí podepsat všichni členové komise: oběť, pachatel, svědci. Pokud soused zúčastněný na incidentu odmítne přijít, napište o tom v aktu.

Krok 5. Pokuste se situaci vyřešit mírovou cestou

Pokud je byt pojištěn, při zjištění povodně je potřeba zavolat na pojišťovnu a zavolat specialistu, aby škodu posoudil. Poté sepište prohlášení o ztrátě, připravte akt povodně a počkejte na rozhodnutí o jmenování náhrady. Pokud pojištění není, zkuste se sousedem domluvit na výši odškodného. Můžete si tak ušetřit spoustu nervů a vyhnout se soudním výlohám. S viníkem, který je připraven zaplatit peníze, musíte sestavit odhad nadcházející práce a podepsat dohodu o náhradě škody. Nejlepší je, když to potvrdíte u notáře.

Za incident přitom nemůže jen soused shora. V případě, že je byt pronajímán, veškeré závazky dle
škody padají na bedra jeho skutečného vlastníka. Kromě toho může být správcovská společnost shledána vinnou. Například pokud její specialisté špatně opravili potrubí nebo přehlédli poruchy v komunikacích. Vedení této organizace je povinno odpovědět do měsíce. Může vám být nabídnuto provedení oprav ze strany veřejných služeb nebo zaplacení peněžní náhrady.

Krok 6. Objednejte se na nezávislé vyšetření

Pokud soused odmítne uznat vinu a zaplatit škodu, obraťte se na nezávislé odhadce. Pomohou identifikovat konkrétního viníka, určit výši škody a sepsat škodní protokol. Je důležité, aby specialisté měli licenci k provádění takové práce. Kromě toho se snažte předem najít šeky nebo jakékoli jiné dokumenty potvrzující hodnotu poškozených věcí. V opačném případě bude vypočítána na základě průměrných tržních cen ve vašem regionu. Ujistěte se, že odborníkovi neuniknou žádné důležité detaily.

Aby sousedé nebo správcovská společnost v budoucnu nezpochybňovali výsledek nezávislého vyšetření, informujte je o návštěvě odborníka čtyři až pět pracovních dnů předem. To lze provést telegramem nebo doporučeným dopisem. A co je nejdůležitější, uschovejte si potvrzení o odeslání. Neméně důležité je uzavření smlouvy o poskytování znaleckých a znaleckých služeb a podepsání aktu o převzetí a předání provedeného díla. Náklady na odborné služby lze započítat do výše pohledávky. Pokud bude rozhodnutí ve váš prospěch, viník uhradí veškeré náklady.

ČTĚTE VÍCE
Jaké metody betonářské práce se používají v zimě?

Krok 7: Podejte nárok

Po provedení odhadu škody je lepší se znovu sejít se sousedy, kteří byt zatopili. Možná změnili názor a jsou připraveni na dialog. K podání žaloby k soudu budete potřebovat vyjádření k žalobě, posudek odhadců, povodňovou zprávu, doklady o vlastnictví, odhad opravy a fotografie dotčeného území. Před podáním žaloby musíte pachateli zaslat doporučený dopis s předběžnou žalobou. Připojte kopii zprávy nezávislých odborníků a kopii servisní smlouvy.

Nedostali jste odpověď do dvou týdnů? Kontaktujte soud. Pokud spor vyhrajete, ale sousedé s vrácením peněz nespěchají, podejte návrh na výkon rozsudku. K tomu budete potřebovat exekuční titul (k dispozici u soudu). Spolu s ním kontaktujte soudní vykonavatele a napište prohlášení o bankovních údajích pro převod peněz. Soudní exekutoři do měsíce zahájí exekuční řízení a donutí souseda dluh zaplatit.

Foto: Ekaterina Kuzmina/TASS

Nejvyšší soud rozhodl, že když dojde k zatopení bytu v bytovém domě, musí být viník určen soudním znalectvím. Odpovědnost za škodu může v tomto případě nést nejen nájemce, ale i správcovská společnost, která problémy včas neodstranila, soudí Nejvyšší soud. O rozhodnutí nejvyššího úřadu informuje RAPSI (Ruská agentura pro právní a soudní informace).

Soud rozhodl ve věci obyvatele Ufy, bydlícího v bytovém domě na základě sociální nájemní smlouvy. Vyhřívaný věšák na ručníky v bytě začal prosakovat, žena proto dvakrát kontaktovala správcovskou společnost. Technici, kteří přišli na zavolání, nebyli schopni problém vyřešit a kvůli vadnému vyhřívanému věšáku na ručníky byl sousedův byt pod vodou zaplaven.

Oběť podala žalobu na správcovskou společnost u jednoho ze soudů v Ufě a požadovala náhradu za opravy, znalecké služby a právní výlohy. Soud nařídil obyvateli bytu s vadným vyhřívaným věšákem na ručníky, aby zaplatil opravy, a došel k závěru, že za únik nenesli vinu pracovníci veřejných služeb. Žena se pokusila rozhodnutí napadnout, ale vyšší orgány to podpořily. Odvolací soud poukázal na to, že ani nezjištění přesné příčiny úniku vody nesvědčí o neexistenci zavinění nájemce a nevztahuje se na okolnosti zprošťující odpovědnosti za způsobenou škodu. Žena se poté odvolala k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v závěru připomněl, že nájemce bydlení na základě sociální nájemní smlouvy je v souladu s odst. 10 Pravidel užívání bytových prostor povinen udržovat řádný stav prostor a provádět běžné opravy. Současně v souladu s částí 1 čl. Podle § 161 zákona o bydlení musí správa bytového domu obecně prospěšnými společnostmi zajišťovat příznivé a bezpečné podmínky pro život občanů a řádnou údržbu společného majetku v bytovém domě.

ČTĚTE VÍCE
Lze houbičku na nádobí prát v pračce?

Společný majetek v bytovém domě zahrnuje:

  • mezibytové podesty, schodiště, výtahy, výtahové šachty, chodby, technická podlaží, podkroví, sklepy, ve kterých jsou inženýrské sítě;
  • prostory určené k pořádání akcí pro volný čas, kulturní rozvoj, dětskou tvořivost, tělovýchovu a sport a podobné akce;
  • střechy uzavírající nosné a nenosné konstrukce domu, mechanické, elektrické, sanitární a jiné zařízení umístěné v daném domě mimo areál nebo uvnitř areálu a obsluhující více místností;
  • pozemek, na kterém se dům nachází.

V ustanovení 10 pravidel je uvedeno, že společný majetek musí být udržován ve stavu, který zajišťuje dodržení spolehlivosti a bezpečnostních charakteristik bytového domu, bezpečnost majetku a bezpečnost života a zdraví občanů.

Je třeba zjistit, kdo je vlastníkem havarijního zařízení a zda patří do společného majetku (pokud k úniku došlo kvůli potrubí spravované správcovskou společností), zdůrazňuje ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud. Měl by být také proveden komplexní audit toho, jak správcovská společnost udržovala a udržovala obecnou komunikaci bytového domu a jaká opatření přijala k odstranění problému. Rozhodnutí rovněž uvádí, že nižší orgány nevyhodnotily nečinnost pracovníků veřejných služeb a odmítly umožnit žalovanému provést forenzní zkoumání za účelem zjištění příčin povodně.

„Odvolací soud tím, že odmítl vyhovět žádosti o forenzní expertizu za účelem zjištění příčin úniku vyhřívaného věšáku na ručníky, nejenže odňal obžalovanému možnost předložit důkazy o absenci jeho viny, prokázat existenci vztahu příčiny a následku mezi jednáním (nečinností) žalovaného a způsobenou škodou . Soudní kolegium pro civilní věci Nejvyššího soudu shledává, že při projednávání tohoto sporu se soudy dopustily značného porušení právních norem, což ovlivnilo výsledek projednávání věci,“ uzavírá Nejvyšší soud. Případ byl poslán k novému projednání Nejvyššímu soudu v Bashkirii.

Nejvyšší soud nedávno povolil společnostem veřejných služeb pokutovat ve prospěch obyvatel. Správcovská společnost musí zaplatit pokutu a kompenzovat morální újmu obyvatelům za již zaplacené nekvalitní nebo neposkytnuté služby.