Prostudujte si všechny otázky číslo 18 ze všech jízdenek dopravních předpisů 2016 a komentáře k nim. Až budete připraveni, můžete si to vyzkoušet – klikněte na tlačítko „Trénink“. Nebo vyberte jiná čísla otázek.

foto k otázce 652 lístek číslo 1

 1. Víčka palivové nádrže nefungují
 2. Mechanismus nastavení sedadla řidiče nefunguje
 3. Topná a odmlžovací zařízení nefungují
 4. Stahovač oken nefunguje

Poruchy uvedené v odpovědích 1, 2, 3 jsou uvedeny v „Seznamu poruch“. Rozbitý ovladač okna není zahrnut v tomto seznamu. Nemůže to tedy být důvodem pro zákaz provozu vozidla. (“Seznam závad” bod 7.4).

foto k otázce 653 lístek číslo 2

Je zakázáno provozovat motorová vozidla (kategorie L), pokud zbývající hloubka dezénu pneumatiky (při absenci indikátorů opotřebení) není větší než:

U motorových vozidel kategorie L nesmí být zbývající hloubka dezénu pneumatik (pokud nejsou indikátory opotřebení) větší než 0,8 mm. (“Seznam závad” bod 5.1)

foto k otázce 654 lístek číslo 3

 1. Pouze motocykly bez bočního přívěsu
 2. Jakékoliv motorky
 3. Všechny motorky a auta

Výčet závad nezakazuje provozovat žádné motocykly bez hasicího přístroje. („Seznam závad.“ Článek 7.7).

foto k otázce 655 lístek číslo 4

 1. Vnější svítidla jsou znečištěná
 2. Nastavení světlometů nesplňuje stanovené požadavky
 3. Svítidla používají čočky a lampy, které neodpovídají typu příslušného svítidla.
 4. Přední část vozidla je vybavena oranžovými světly.

Třetí oddíl „Zařízení vnějšího osvětlení“ „Seznamu závad“ zakazuje provoz vozidel v případech uvedených v odpovědích 1, 2, 3 (odstavce 3.2, 3.3, 3.4). Tento seznam umožňuje provoz vozidla, které má vpředu nainstalovaná osvětlovací zařízení s oranžovými světly. (Seznam závad, odstavec 3.6)

foto k otázce 656 lístek číslo 5

Při jaké maximální hodnotě celkové vůle v řízení je povoleno používat osobní automobil?

 1. Stupňů 10
 2. Stupňů 20
 3. Stupňů 25

Celková vůle v řízení osobního automobilu by neměla přesáhnout 10 stupňů. („Seznam závad“, odstavec 2.1.)

foto k otázce 657 lístek číslo 6

Nákladní vozidlo s maximální povolenou hmotností nepřesahující 3,5 tuny lze provozovat bez:

 1. balíček první pomoci
 2. Hasicí přístroj
 3. Výstražný trojúhelník
 4. Klíny kol

Seznam závad zakazuje provoz jakéhokoli vozidla bez lékárničky, hasicího přístroje a výstražného trojúhelníku. Absence zakládacích klínů je u nákladního vozidla povolena, pokud jeho r.m.m. nepřesahuje 3,5 tuny (bod 7.7 pravidel silničního provozu)

foto k otázce 658 lístek číslo 7

 1. Obsah škodlivých látek ve výfukových plynech nebo jejich opacita překračuje stanovené normy
 2. Těsnost systému napájení (palivového systému) je porušena
 3. Nefunguje teploměr chladicí kapaliny
 4. Úroveň vnějšího hluku překračuje stanovené normy
ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi centralizovaným a necentralizovaným zásobováním vodou?

V případě poruch uvedených v prvních dvou odpovědích a ve čtvrté je v souladu s body 6.1, 6.2, 6.5 provoz vozidel zakázán. Dávejte pozor zejména na únik paliva, který může být způsoben zápachem. Při takové poruše hrozí vzplanutí auta, které nelze vždy uhasit. Provoz není zakázán, pokud teploměr chladicí kapaliny nefunguje. (“Seznam závad”).

foto k otázce 756 lístek číslo 8

Pokud dojde k poruše, je zakázán další pohyb vozidla, a to i na místo opravy nebo parkování?

 1. Systém provozní brzdy je vadný
 2. Výfukový systém je vadný
 3. Ostřikovač čelního skla nefunguje

Jízda s vadným systémem provozních brzd představuje jasné nebezpečí, a proto je jízda zakázána. (článek 2.3.1 dopravních předpisů).

foto k otázce 758 lístek číslo 9

Další pohyb vozidla (i na místo odstavení nebo opravy) s vypnutými (ne) světlomety a koncovými světly je zakázán:

 1. Pouze za snížené viditelnosti
 2. Pouze ve tmě
 3. V obou výše uvedených případech

Je zakázáno řídit při poruše – nerozsvícené (chybějící) světlomety a zadní obrysová světla ve tmě nebo za podmínek nedostatečné viditelnosti. Správná odpověď je v obou výše uvedených případech. (Článek 2.3.1 pravidel silničního provozu.)

foto k otázce 659 lístek číslo 10

 1. Auta
 2. Autobusy
 3. Všechny motocykly
 4. Pouze motocykly bez bočního přívěsu

Bez lékárničky nebo výstražného trojúhelníku je povoleno provozovat motocykly pouze bez bočního přívěsu. (“Seznam závad” bod 7.7).

foto k otázce 873 lístek číslo 11

V jakých případech jsou řidiči trestně odpovědní za porušení pravidel, která vedou k vážným následkům?

 1. Pouze tehdy, když člověku způsobí smrt
 2. Při způsobení smrti člověka nebo těžké újmě na zdraví člověka
 3. Pokud dojde k oběti (bez ohledu na závažnost zranění, které utrpěl), nebo byla způsobena velká materiální škoda

Podle Čl. 264 Trestního zákoníku Ruské federace jsou řidiči trestně odpovědní za porušení pravidel silničního provozu a provozních předpisů. při způsobení smrti nebo těžké újmy na zdraví člověka. Správná odpověď je ta druhá. “Trestní zákoník Ruské federace”.

foto k otázce 660 lístek číslo 12

 1. Varovná kontrolka parkovací brzdy se nerozsvítí
 2. Systém parkovací brzdy nezajistí, že vozidlo zůstane stát při plném zatížení na svahu do 16 % včetně
 3. Snížená vůle brzdového pedálu

Je zakázáno provozovat vozidlo, pokud systém parkovací brzdy nezajistí stojící vozidla s plným zatížením ve svahu do 16 procent včetně. (“Seznam závad” bod 1.5.)

ČTĚTE VÍCE
Kolik elektřiny spotřebuje infračervené podlahové vytápění?

foto k otázce 661 lístek číslo 13

Pokud dojde k poruše, je zakázán další pohyb vozidla, a to i na místo opravy nebo parkování?

 1. Stahovač oken nefunguje
 2. Vadné řízení
 3. Vadný tlumič

Pokud je řízení vadné, je jízda zjevně nebezpečná, a proto je zakázána. (článek 2.3.1 dopravních předpisů).

foto k otázce 662 lístek číslo 14

 1. Pneumatiky mají oddělení běhounu nebo bočnice
 2. Pneumatiky mají zářezy odhalující kordy
 3. Pneumatiky s protektorovaným vzorkem jsou instalovány na zadní nápravě vozu.

Není zakázáno provozovat vozidlo s „svařenými“ pneumatikami, tedy s obnoveným dezénem. Provoz s defekty pneumatik uvedenými v odpovědích 1 a 2 je zakázán. (“Seznam závad” bod 5.2).

foto k otázce 663 lístek číslo 15

 1. Pouze pokud na sedle, které poskytuje konstrukce, nejsou stupačky nebo příčná madla pro cestující
 2. Pouze při absenci bezpečnostních oblouků, které poskytuje konstrukce
 3. Při absenci všech uvedených zařízení

Odstavce 7.16, 7.17 „Seznamu závad“ zakazují provoz motocyklu bez veškerého uvedeného vybavení. Správná odpověď je třetí. (“Seznam závad”).

foto k otázce 664 lístek číslo 16

Je zakázáno provozovat osobní automobil, pokud systém parkovací brzdy nezajišťuje, že vozidlo zůstane stát v provozním stavu na svahu:

 1. Až 16 % včetně
 2. Až 23 % včetně
 3. Až 31 % včetně

„Seznam závad“ zakazuje provoz osobních automobilů, pokud systém parkovací brzdy nezajistí jejich zastavení na svahu do 23 procent včetně. (“Seznam závad” odstavec 1.5).

foto k otázce 874 lístek číslo 17

Pokud je spáchán správní delikt, který má za následek zadržení vozidla, je toto zadrženo do:

 1. Sepsání protokolu o správním deliktu
 2. Odstranění důvodu zadržení
 3. Projednávání případu správního deliktu

Podle Čl. 27.13 Část 1 zákona o správních deliktech, je-li spáchán správní delikt, který má za následek zadržení vozidla, je toto zadrženo až do odstranění důvodu zadržení. „Kodex Ruské federace o správních deliktech“ .

foto k otázce 875 lístek číslo 18

Jaké správní delikty na úseku dopravy se trestají nucenou prací?

 1. Za řízení vozidla řidičem, který nemá oprávnění k řízení vozidla (kromě výcviku řízení)
 2. Za řízení vozidla řidičem zbaveným práva řídit vozidla
 3. Za přenesení kontroly nad vozidlem na osobu, která zjevně nemá právo řídit (kromě výcvikového řízení) nebo je tohoto práva zbavena
 4. Za všechny uvedené přestupky

Článek 12.7 Část 2 zákona o správních deliktech stanoví správní trestání za řízení vozidla řidičem zbaveným práva řídit vozidla.

foto k otázce 876 lístek číslo 19

 1. Při identifikaci a potlačování přestupku
 2. Neprodleně po vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění řídit vozidla
 3. Poté, co nabude právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řídit vozidla
ČTĚTE VÍCE
Jak regulovat rychlost otáčení synchronního motoru?

Řidiči, který se dopustil správního deliktu, bude po nabytí účinnosti vyhlášky o odnětí oprávnění k řízení vozidel odebrán řidičský průkaz. (Správní řád čl. 31.1 odst. 1, čl. 31.2 část 2, čl. 32.6 část 1)

foto k otázce 877 lístek číslo 20

Jaká správní opatření jsou stanovena pro řízení vozidla se sklem (včetně skel potažených průhlednými barevnými fóliemi), jejichž propustnost světla nesplňuje požadavky technických předpisů o bezpečnosti kolových vozidel?

 1. Pokuta 500 rublů
 2. Zadržení vozidla a pokuta 1000 rublů
 3. Pokuta ve výši 1500 1 rublů nebo zbavení práva řídit vozidla na dobu 3 až XNUMX měsíců

Podle Čl. 12.5 část 31 zákoníku o správních deliktech Ruské federace za řízení vozidla, na kterém jsou instalována skla (včetně těch, která jsou pokryta průhlednými barevnými fóliemi), jejichž propustnost světla nesplňuje požadavky technických předpisů o bezpečnosti kolových vozidel je řidič potrestán pouze pokutou 500 rublů.

foto k otázce 878 lístek číslo 21

Jaké správní sankce jsou stanoveny za řízení vozidla, pokud majitel tohoto vozidla zjevně nemá povinné pojištění občanské odpovědnosti?

 1. Varování nebo pokuta 500 rublů
 2. Pokuta 800 rublů
 3. Pokuta ve výši 1000 1 rublů nebo zbavení práva řídit vozidla na dobu 3 až XNUMX měsíců

V případě, že průkaz o pojištění OSAGO zjevně chybí, je zapojen řidič v souladu s čl. 12.37 část 2 zákoníku o správních deliktech, správní odpovědnost – pouze pokuta 800 rublů.

foto k otázce 665 lístek číslo 22

 1. Povoleno
 2. Povoleno pouze se zpětnými zrcátky na obou stranách
 3. Není povoleno

Na zadních oknech osobních automobilů je povoleno používat rolety a závěsy, pokud jsou na obou stranách vnější zpětná zrcátka. (“Seznam závad” bod 7.3., pozn.)

foto k otázce 879 lístek číslo 23

Co je třeba k vrácení řidičského průkazu po uplynutí doby odnětí oprávnění k řízení, uložené řidiči, který odjíždí z místa dopravní nehody, jejíž byl účastníkem v rozporu s pravidly silničního provozu?

 1. Pouze kontrola řidičových znalostí Pravidel silničního provozu
 2. Prověřování znalostí dopravního řádu řidiče a placení pokut uložených za správní delikty na úseku silničního provozu
 3. Kontrola znalostí řidiče o pravidlech silničního provozu a lékařské vyšetření na přítomnost zdravotních kontraindikací k řízení vozidla

Pro vrácení řidičského průkazu po uplynutí doby odnětí oprávnění k řízení, přidělené řidiči, který odjíždí z místa dopravní nehody v rozporu s pravidly silničního provozu, které byl účastníkem, je nutné: složit zkoušku ze znalosti dopravního řádu řidiče a zaplatit mu uložené pokuty za správní delikty na dopravních plochách. Správná odpověď je ta druhá. (článek 32.6 část 41; čl. 12.27 část 2; hlava 12 správního řádu)