Důležitou otázkou při výstavbě na staveništi soukromé bytové výstavby je vzdálenost mezi budovami. V roce 2021 platí určité normy stanovené SNiP a požární předpisy. Pro zajištění bezpečnosti a splnění zákonných požadavků je třeba vzít v úvahu vzdálenost mezi domy a ostatními budovami na pozemku.

Vzdálenosti mezi budovami na místě individuální bytové výstavby

Pozemky individuální bytové výstavby převádí stát do vlastnictví občanů pro výstavbu bytových domů k trvalému bydlení. Kromě toho lze na těchto pozemcích umístit další hospodářské budovy: garáže, lázně, skleníky, chlévy pro chov drobného dobytka a drůbeže.

Při plánování umístění domu na místě individuální bytové výstavby v roce 2023 je důležité vzít v úvahu požadavky SNiP a požárních norem. Jedním z klíčových aspektů je vzdálenost od domu k plotu 1 metr, což zajišťuje bezpečnost a pohodlí. Tento požadavek přispívá k efektivní organizaci prostoru staveniště, dodržování norem a vytváření příznivých životních podmínek.

Při stavebních pracích musí majitel pozemku zohlednit aktuální normy vzdáleností mezi budovami a sousedními domy.

Právní akty obsahující pravidla o vzdálenosti mezi budovami

Při výstavbě individuálního domu na pozemku určeném pro individuální bytovou výstavbu je nutné vzít v úvahu stavební a požárně bezpečnostní normy, které stanoví přípustné vzdálenosti mezi budovami.

Tyto požadavky jsou povinné.

V opačném případě může majitel pozemku pro bytovou výstavbu narazit na problémy při registraci práv k vybudovanému zařízení nebo může být budova uznána jako neoprávněná stavba (podle pravidel článku 222 občanského zákoníku Ruské federace) a může být na základě rozhodnutí soudu zbourána a majiteli může být uložena i pokuta.

Při projektování jednotlivého domu a přístavků na místě pro individuální bytovou výstavbu musí vlastník vzít v úvahu:

Soubor pravidel SP 53.13330.2011 Plánování a rozvoj území zahrádkářských (dacha) sdružení občanů, budov a staveb“
Aktualizovaná verze SNiP 30-02-97*
SP 42.13330.2011 Plánování a rozvoj městských a venkovských sídel SNiP 2.07.01-89* Aktualizovaná verze SP

Je také nutné vycházet z předpisů takových kodifikovaných legislativních aktů, jako jsou:

  • Kodex územního plánování Ruské federace
  • Zemský zákoník Ruské federace

Stavební oznámení

Vlastník pozemku individuální bytové výstavby podává oznámení o plánované výstavbě nemovitosti písemně osobním kontaktováním správy příslušné lokality.

Výkonný orgán do 1 týdne ode dne podání tohoto oznámení povolí (nebo odmítne zkolaudovat) stavbu individuální bytové výstavby nebo zahradního domku a přizná vlastníkovi pozemku právo provést stavbu. v souladu s parametry obsaženými v oznámení navrhované stavby v rámci 10 let ode dne jeho odeslání.

Vzdálenosti k plotu (plot)

Před zahájením stavebních prací na pozemku je nutné určit jeho hranice, tzn. postavit plot (plot). Při stavbě plotu je třeba vzít v úvahu určité požadavky na vzdálenost k hranicím se sousedními oblastmi. Tato pravidla jsou uplatňována za účelem respektování práv vlastníků sousedních pozemků a zajištění bezpečnostních standardů.

Pravidla pro umístění plotu:

Vzdálenost mezi obytným domem a plotem sousedního pozemku musí být alespoň 3 metry. Vzdálenost se měří od základny budovy nebo od stěny domu (pokud základna není). Pokud má budova prvky vyčnívající více než 50 cm (například baldachýn, veranda atd.), pak se vzdálenost měří od těchto částí.
Vzdálenost od hospodářských budov k hranici musí být větší než 1 m. Sklon domu musí být umístěn tak, aby stékající dešťová voda nespadala na sousední pozemek
Vzdálenost od garáže k plotu Nesmí být menší než 1 m.
Z chlévů pro hospodářská zvířata nebo drůbež Minimálně 4 metry
Vzdálenost od keřů a stromů k hranici se sousedním pozemkem od keře po hranici se sousedem – 1 m, od středních stromů 2 metry, od vysokých stromů 4 metry.
Od koupelny až po plot více než 12 metrů.
Z lazebny, sprcha na hranici Vzdálenost je nastavena na minimálně 8 metrů.
Vzdálenost od červené čáry ulic musí být více než 5 metrů od plotu k červené linii průchodů – od 3m
ČTĚTE VÍCE
Proč nemůžete přejet přes zpomalovač jedním kolem?

Červená čára odděluje vlastní pozemek od veřejného prostoru – ulice. Držitel autorských práv může na pozemek umístit své vlastní stavby, na ulici se nesmí nic stavět.

Autor článku, praktikující právník, odborník na bytové právo a hypotéky.

Pokud má pozemek přirozené hranice podél svých hranic (sousedí s lesem, řekou, roklí atd.), nemusíte na této straně stavět plot.

Po obvodu pozemků se doporučuje vytvořit plot z pletiva. Ale po dohodě se sousedy můžete nainstalovat prázdný plot nebo plot z jiných materiálů.

Jak převést pozemek z SNT na individuální bytovou výstavbu v roce 2023, čtěte zde.

Vzdálenost mezi obytnými budovami

Požární vzdálenosti mezi stavbami na území jednoho pozemku nejsou stanoveny.

Vzdálenosti zabraňující nebezpečí požáru mezi soukromými domy nacházejícími se na sousedních pozemcích jsou stanoveny na základě stavebního materiálu nemovitosti.

V závislosti na materiálech domů jsou stanoveny následující minimální vzdálenosti

Pokud jsou oba domy vyrobeny z nehořlavých materiálů (kámen, železobeton atd.) vzdálenost musí být minimálně 6 metrů
Mezi domem z betonu a domem s dřevěnými podlahami Vzdálenost musí být větší než 8 m
Mezi kamenným domem a dřevěným domem Minimálně 10 m
Jsou-li obě obytné budovy dřevěné Je nutné zajistit vzdálenost mezi nimi větší než 15 m

Standardní vzdálenosti mezi budovami podle hygienických pravidel:

Vzdálenost od soukromého domu k lázním, sprše, sauně nebo toaletě Minimálně 8 metrů
Vzdálenost od studny k latríně a kompostovací jámě Také 8 metrů

Mezi budovami umístěnými na sousedních pozemcích je nutné dodržet uvedené požadavky na vzdálenost.

Garáže mohou být umístěny samostatně, vestavěné nebo připojené k individuálnímu domu a pomocným zařízením.

Abychom to shrnuli, je třeba poznamenat, že při výstavbě obytné budovy na pozemku pro individuální bytovou výstavbu je třeba vzít v úvahu SNiP. Dodržování stavebních zákonů a předpisů vám umožní vyhnout se jakýmkoli potížím při registraci nemovitosti jako vašeho vlastnictví.

Poskytnutí pozemků pro individuální bytovou výstavbu osobám se zdravotním postižením v roce 2023 v článku: poskytnutí pozemků pro individuální bytovou výstavbu osobám se zdravotním postižením.

Video: Vzdálenosti mezi budovami na pozemku individuální bytové výstavby:

Jak daleko byste měli postavit dům?

Vzdálenost mezi domy závisí na místních zákonech a stavebních předpisech a také na vlastnostech pozemku a podmínkách prostředí. Mezi domy je obvykle minimální vzdálenost, která je vyžadována zákonem, aby byla zajištěna bezpečnost a pohodlí obyvatel.

Kromě toho je třeba při výběru vzdálenosti mezi domy vzít v úvahu následující faktory:

Plocha pozemku: Pokud je pozemek velký, pak můžete zvolit větší vzdálenost mezi domy. Pokud je pozemek malý, pak je nutné zvolit menší vzdálenost mezi domy, aby se plocha pozemku využila co nejefektivněji.

ČTĚTE VÍCE
Jaký mechanismus pohovky je vhodný pro každodenní použití?

Komunikace: Vzdálenost mezi domy také závisí na tom, kde se na pozemku nacházejí komunikace, jako je vodovod, kanalizace, plyn, elektřina atd. Pokud komunikace prochází blízko hranice pozemku, musí být dům postaven s ohledem na tento faktor.

Klimatické podmínky: Vzdálenost mezi domy závisí také na klimatických podmínkách oblasti. Pokud například žijete v zóně zemětřesení, musíte zvážit požadavky na minimální vzdálenost mezi domy, abyste zajistili bezpečnost obyvatel v případě zemětřesení.

Obecně se doporučuje dodržet minimální vzdálenost mezi domy, jak to vyžadují místní zákony a stavební předpisy, a zohlednit vlastnosti pozemku a podmínky prostředí. Pokud si nejste jisti rozestupy mezi domy, doporučuje se obrátit se s žádostí o radu na profesionálního architekta nebo inženýra.

Sousedé zprivatizovali svou část pozemku bez souhlasu obyvatel vícepodlažního domu, který stojí na stejném pozemku, a postavili plot, vzdálenost sousedovy zdi a plotu je 1 metr, co mám? dělat, kam mám jít?

Na jednom pozemku (vlastněný pozemek) u starého domu byl postaven nový. Demolice starého domu se neplánuje. Mohou nastat problémy s registrací nového domova? Pokud je vzdálenost mezi domy 3,5 metru?

Existují předpisy, které upravují vzdálenost mezi domem a hospodářskými budovami na stejném místě? Zejména mezi domem a hospodářskými budovami. Správa chatové obce odmítá koordinovat umístění technického bloku na místě, protože Vzdálenost k prázdné zdi mého vlastního domu je 2 metry. Vzdálenost od užitkového bloku k plotu je 1 metr. Odkazují na skutečnost, že podle SNiP by vzdálenost od domu k užitkovému bloku měla být 4 metry, ale takový SNiP jsem nenašel.

Mám následující situaci. V pronájmu na 49 let jsou 2 pozemky pro individuální bytovou výstavbu.

Na jednom místě probíhá výstavba bytového domu. Existuje stavební povolení.

1. Při výstavbě jsme byli nuceni porušit vzdálenost 3 m k hranici mého druhého pozemku. Mohou nastat problémy při registraci dokumentů k domu?

2. Na druhém pozemku plánuji postavit lázeňský dům-obytný dům. V tomto případě budou nuceny být porušeny požárně bezpečnostní vzdálenosti mezi mými domy. Ve skutečnosti to bude 6 metrů. Oba domy jsou dřevěné, první je na vysokém betonovém soklu. Jaké problémy mohou nastat?

2 (staré) domy na jednom pozemku (různí vlastníci, pozemky nevlastní) jaké by měly být vzdálenosti mezi budovami? Nezávislé zkoumání PB odpovědělo, že podle bodu 9. poznámka k tabulce 1 přílohy 1 SNiP 2.07.01-89 není vzdálenost mezi nimi standardizována. ?

Jaká by měla být vzdálenost mezi obytným domem a garáží? Pokud je dům paralelní s garáží. Předpisy týkající se vzdálenosti od hranic pozemku byly dodrženy. Garáž je samostatně stojící. Obytný dům a garáž se nachází na stejném pozemku. Pošlete prosím odkaz na regulační dokumenty. Díky předem za Vaši odpověď.

S příbuznými si postavili dva domy na stejném pozemku. Vzdálenost mezi domy je necelý 1 metr, příbuzní dům zaregistrovali před 10 lety, žádné překážky nevznikly (jelikož náš dům ještě nebyl postaven a byly zde pouze základy). Nyní jsme začali formalizovat dům (veškerá komunikace byla dokončena, všechny dokumenty ze ZISZ byly dokončeny, byl také vydán pozemek). Nabízí se jediná otázka. Jaký dokument bychom měli získat od architektů? Bylo nám řečeno, že nám tento dokument nedají, protože. Vzdálenost mezi domy není dodržena. Jaká by měla být vzdálenost? A je možné tento doklad získat, pokud k tomu dají souhlas např. příbuzní? Děkuji předem!

ČTĚTE VÍCE
Kolik sekcí baterie je potřeba na metr čtvereční?

Sousedé začali stavět dům na místě, ustoupili 3 m od plotu, okna jejich domu mají výhled na náš pozemek, s jedním zastavěným podlažím, výška domu je již asi 4 metry, náš dům se nachází uprostřed místě a tedy i vzdálenost mezi domy je cca 8-9 metrů, nyní je na našem webu slunce jen do 18 hodin a ve městě je to kvůli jejich domu ještě méně, dá se to opravit a co udělejte to (místa se převádějí z SNT na IZS)

Na jednom pozemku stály dva domy, vzdálenost mezi nimi byla necelé tři metry, parcely rozdělili v patové situaci a já koupil jeden pozemek s domem.Chci postavit přístavbu.Soused říká, že potřebuji ustoupit tři metry, ačkoli mezi domy žádné tři metry nejsou.

Na mých stránkách je budova registrovaná jako nemovitost v Rosreestr. Účel: nebytový. Jméno domu. Technický pas existuje, ale není uveden na katastrální mapě, ani na GPZU.

Plánuji s ohlášením správy postavit nový bytový dům ve vzdálenosti 1 m od něj, v souladu se staveništěm uvedeným v GPZU, se zohledněním všech odsazení. V souladu s tím bude vzdálenost mezi budovami 1 m v povoleném místě stavby na mém místě.

Dodržím v souvislosti s výstavbou nového bytového domu všechny aktuální urbanistické a požární předpisy? Existuje předpis pro vzájemné umístění (odsazení) nebytového domu a bytového domu na stejném pozemku)?

Mám dům s pozemkem na stejném pozemku a chci si postavit druhý dům. Jaká je minimální vzdálenost mezi domy? Dřevěné domy.

Moje matka má dům a já si chci na stejném pozemku postavit vlastní dům. V jaké vzdálenosti by měly být od sebe? A potřebujete stavební povolení? Dá se postavit a následně ozdobit. Děkuji.

Nedali nám povolení postavit soukromý dřevěný obytný dům. Proč nám nedali 4akrový pozemek? Prý mezi domy není 15 metrů. Zamítli nám povolení ze zákona? Tzn., že tam byl pozemek 8 akrů, byl rozdělen na 2 pozemky 4 akry, na jednom pozemku je obytná budova a na druhém letní kuchyně, jak navrhnout letní kuchyni jako obytnou budovu v architektura vyžaduje 15 metrů, aby byl mezi domy prostor, ačkoli všechny domy v naší ulici jsou blízko sebe.

Potřebujete dobrou radu. Se sousedem máme na jednom místě problém s hraniční čárou na našem pozemku, protože jsem prý strhnul plot a nyní nemohu doložit přesnou polohu hranice. Objednal jsem geodetické práce, v městské architektuře se snaží o totéž. Našel jsem svědka, který postavil tento nešťastný plot. Nutno dodat, že se bavíme o hranici dvou domů a soused si postavil svůj dům vedle mého ve vzdálenosti 1,7 m. Má smysl rozporovat území nebo mám souhlasit se sousedovými podmínkami pro uzavření s. vypořádání (souhlasí s rozdělením vzdálenosti mezi nás na polovinu) . Předem děkuji za radu.

Bydlím v činžovním domě, vedle soukromého pozemku s postaveným domem. Nyní jejich příbuzný staví další dům, přirozeně se rozrůstá a hrozí, že postaví svůj plot téměř na konci našeho domu. Otázka: jaká by měla být vzdálenost mezi naším domem a jejich soukromým pozemkem a je možné, aby různí vlastníci postavili dva domy na stejném pozemku?

ČTĚTE VÍCE
Jaká barva se nejlépe hodí k červeným cihlám?

Existuje v rámci jednoho pozemku v zahrádkářském partnerství minimální vzdálenost od jednoho obytného domu k druhému (oba mé domy), neoddělené od sebe plotem?

Taková je situace – v Tverském kraji je dacha (je zprivatizovaná a je tam katastrální plán), chatku oplotujeme – předseda požaduje, aby cesta naproti domu byla alespoň 6 metrů, ale tato vzdálenost se v zahrádkářském společenství nikde nenachází, předseda také požaduje, abychom vzdálenost uvedenou v katastrálním plánu vypočítali právě z této bájné 6metrové cesty; ale to nejde, umíráme v příkopu, který odděluje naše zahradní partnerství a sousední, chybí asi 3 metry. Jaký referenční bod bychom tedy měli zvolit – cesta nebo hranice mezi partnerstvími? Sousedé nemají nic proti tomu, že je cesta malá, protože za námi jsou jen 2 pozemky. Katastrální plán jako by byl vypočítán z příkopu. A další dotaz: jsme povinni postavit plot na stejné úrovni jako soused přes 2 pozemky, když je náš pozemek o 3 akry větší?

Stanislav, Stavropol. Dobrý večer. Dotaz Soused postavil svůj zděný dům na patro 1 metr od mého plotu, letní kuchyni má zapsanou jako pomocnou stavbu, nevzal si se mnou žádné povolení, na ničem se nedomluvil, pozemek na kterém dům stojí je určen pro individuální bytovou výstavbu a je na něm jeden dům . Můj železobetonový dům je vzdálen 3,5 metru (zahradní domek je z 90% připraven a je tam pozemek na zahradničení) a vzdálenost mezi domy je 4,5. V tuto chvíli za účelem prodeje této „letní kuchyně“ žádá mé svolení: že z mé strany není nárok, že jeho dům stojí metr od plotu (k dalšímu převodu na individuální bytovou výstavbu a prodej). Má smysl dát takové povolení? Bude možné v budoucnu napadnout kontroverzní otázky, když mu toto povolení vystavím? Budu v budoucnu potřebovat nějaké souhlasy od souseda?

Dostal jsem poštou dopis o štěstí od dopravní policie za překročení rychlosti ve výši 500 rublů. Když jsem se rozhodl zaplatit online, zkontroloval jsem to a ukázalo se, že jsem měl ve skutečnosti 3 takové pokuty.

1 – foto vozu zepředu, rychlost 86 km/h, čas 14:16 (foto v obci Pyra, 35, Nižnij Novgorod)

2 – foto auta zezadu, rychlost 94 km/h, čas 15:24 (stejná obec Pyra, č. 9) Navíc vzdálenost mezi těmito domy je pouhých 450 metrů, soudě podle jejich fotek tam auto jelo na hodinu a dokonce ji překročil.

3 – foto vozu zezadu, rychlost 114 km/h, čas 14:30!

Provoz byl v jednom směru, protože jsem odjížděl z domova po 20:00

Všechny 3 pokuty jsou 500 rublů.

Souhlasím s překročením povolené rychlosti, ale je opravdu možné zaplatit za stejné porušení 3x? A kromě toho neexistují žádné známky, které by naznačovaly, že v této oblasti probíhá natáčení videa.

Prosím, řekněte mi, jak se správně odvolat proti pokutám.

Sousedé ve vesnici se sešli, aby postavili plot mezi našimi pozemky. Chystají se postavit pevný plot s betonovými sloupky. Nyní je zde shnilý dřevěný plot, který rychle postavili, když jsme pozemek koupili od předchozích majitelů. Plot není rovný, v jednom místě od našeho domu ve vzdálenosti 2 metry, v jiném 2,5 metru. Sousedé nenavazují kontakt. K mému návrhu „Postavme to 50/50 společně. “Společně určíme hranici, kde bude plot,” odpovídají, “umístíme ho, kam budeme chtít.” Přitom plot bude 10 metrů od jejich domu, od nás 2 metry.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je maximální povolený počet schodů na jednom schodišti?

Měření pozemků nebylo provedeno ani z naší, ani z jejich strany. Tito. Plány staveniště neuvádějí konkrétní vzdálenost od domu k plotu.

Co je v takové situaci nejlepší udělat?

PS Umístění: Tverská oblast. Jsme Moskvané, kteří si tam před 3 lety koupili dům. Možná proto ten postoj.

Koupili jsme chatu a 1/2 podíl na pozemku. 5 metrů od nás je prodejna stejného majitele, který tuto chatu postavil. Vzdálenost mezi obchodem a domem je 5 metrů. Prosím, řekněte mi, jaké by měly být hranice naší domácnosti, protože. tento majitel říkal, že to bylo jen 80 cm od naší zdi. Dokument nám neukázal. I když tyto: chata a prodejna se nacházejí na stejném pozemku. Kam se mohu obrátit, abych přesně zjistil hranice našeho pozemku?

Na jednom pozemku jsou dva domy, mezi domy není žádná vzdálenost, není rozdělení pozemku na polovinu. Moje kuchyňské okno o rozměrech 50 x 40 cm vyhlíží do sousedova dvora ve výšce 160 cm. Domy byly postaveny v 60. letech. Toto okno je v registrovaném plánu Soused mi bez povolení zablokoval okna. Je jeho jednání legální?

Při stavbě garáže v roce 2014 jsem odřízl slepou oblast u sousedního domu; tento výrůstek se nacházel na pozemku mého a mého strýce. Z garáže byl kousek k domu (v jednom rohu se prakticky dotýkají, vzdálenost mezi budovami je 40 centimetrů. Ale to je jen v jednom rohu a všude kolem garáže je vzdálenost asi dva metry od budov .) Před měsícem mu strýc dal svůj podíl na našem pozemku. Může mému novému sousedovi nařídit soud, aby mi zboural garáž? (pokud to ještě není dokončeno, stojí jen zdi) a také tam, kde jsem v silném dešti odštípl slepou plochu, je zatopená podlaha sklepa, říká, že jsem mu poškodil základy. Myslím, že pokud je nějaká oslava sklepa, tak by kolem základu měla být hydroizolační izolace, ale žádná tam nebyla. Slepá oblast není základ, že? Jaké kroky lze z jeho strany podniknout? Pomozte mi, prosím. Děkuji předem!

Ahoj! Bydlím na venkově v jednopatrovém dvougeneračním domě. Mezi naším pozemkem a pozemkem našich sousedů je společný plot. Sousedé přidali ke společnému plotu velký výběh pro psy a několik kůln. V jedné stodole žijí husy, druhá stodola je postavena blízko našeho bytu, aby nám na zeď cákal déšť. Musel jsem obložit zeď železem. Vzdálenost od naší verandy k výběhu je necelých 5 metrů. Výběh se pravidelně nečistí, hlavně v létě vždy páchne jako pes. Chceme dýchat čerstvý vzduch. Máme právo nutit sousedy, aby odstranili stavby ze společného plotu?