K cílené změně vlastností betonové směsi a betonu se zavádějí chemické přísady. Mohou být organické a anorganické.

Na akční efekt aditiva se řadí do:

– regulace procesu hydratace cementu (urychlovače a zpomalovače tuhnutí);

– zlepšení plastických vlastností cementových směsí (plastifikátory a superplastifikátory);

– strhávání vzduchu při míchání betonových směsí a udělování vodoodpudivých vlastností cementového kamene (provzdušňovací a hydrofobní);

– vytvoření buněčné struktury v betonu (tvorba pěny a plynu); zvýšení hustoty cementového kamene (zhutnění);

– zabránění destrukci výztuže v betonu (inhibitory koroze oceli);

– ochrana betonu před zničením mikroorganismy (biocid);

– zajištění tvrdnutí cementu při teplotách pod nulou bez ohřevu – proti mrazu (tab. 1).

К urychlovače tuhnutí zahrnují přísady, které zvyšují rozpustnost cementu, jako jsou:

– chlorid a dusičnan vápenatý,

– síran sodný v množství do 2 % hmotnosti cementu,

– krystalické přísady do semen (sádra), vytvářející podmínky pro rychlejší krystalizaci a tvrdnutí cementové pasty.

Tyto přísady se používají jak při betonáži na staveništi v podmínkách nízkých kladných teplot, tak při výrobě prefabrikovaných železobetonových konstrukcí v továrně, čímž se šetří náklady na energii na jejich výrobu.

Výroba betonové směsi v továrně a doprava na místo pokládky, zejména v létě, je často doprovázena ztrátou plasticity v důsledku zrychlení interakce cementu s vodou.

Za těchto podmínek přidejte do betonové směsi zpomalovače tuhnutí, což jsou buď organické povrchově aktivní látky tvořící na povrchu cementových zrn adsorpční vrstvu, zpomalující na určitou dobu interakci cementu s vodou (CWB), nebo látky, jejichž účinek je spojen s krystalizací špatně rozpustných sloučenin, které povrch stíní. cementu (cukr, soli některých organických kyselin).

Následným promícháním se ochranná vrstva poruší, betonová směs získá vlastnosti tvrdnutí a získávání pevnosti jako obvykle.

Tabulka 3 Klasifikace chemických přísad

Typ aditiva

urychlovače tuhnutí (NaCl, Na, SO4)

Urychlení nárůstu pevnosti při přirozeném kalení a tepelném kalení

zpomalovače tuhnutí (SDB)

Zpomalení tvrdnutí při dlouhodobé přepravě betonové směsi a vzduchu

hydrofilní – změkčovadla a superplastifikátory (SP) – SDB, S-3

Hydrofobní (asidol, mylonaft)

Zvýšení voděodolnosti a voděodolnosti betonu dodáním vodoodpudivých vlastností

Provzdušňovací (START)

Zvýšení mrazuvzdornosti betonu díky > objemu uzavřených pórů

Pěnidla a plynotvorná činidla (mýdlový kořen, prášek A1)

Snížení průměrné hustoty betonu vytvořením buněčné, porézní struktury

Inhibitory koroze pro ocelovou výztuž (NaN02K2Cr27)

Zvýšení trvanlivosti výztuže při provozu železobetonových konstrukcí v kyselém prostředí a prostředí obsahujícím chlór

Zvýšení hustoty a voděodolnosti betonu vyplněním pórů nerozpustnými reakčními produkty cement + přísada

Nemrznoucí směs (CaCl, NaCl, K2C03, NaN02, NNK, NNHK)

ČTĚTE VÍCE
Je nutné tmelit sádrokartonové stěny pod obklady?

Zajištění tvrdnutí betonu během t °C vzduchu v důsledku snížení г zamrzání záměsové vody a > rozpustnost minerálního pojiva

Přísady změkčovadla (SSB, SDB) se přidávají do betonové směsi v množství 0,1 – 0,3 % hmotnosti cementu. Hlavní účinek těchto povrchově aktivních látek je spojen se zlepšením smáčení povrchu cementových zrn vodou a usnadněním jejich vzájemného skluzu.

Doplňky jsou v posledním desetiletí stále častější. superplastifikátory, což jsou vysoce účinné organické povrchově aktivní látky.

Jejich zavedení v množství 0,3 – 1 % hmotnosti cementu v sušině (protože se často jedná o vodné roztoky) umožňuje získat vysoce mobilní lité betonové směsi bez zvýšení spotřeby vody, což umožňuje částečně nebo zcela eliminovat vibrace při lisování výrobků a zajistit jejich dopravu potrubím pneumaticky nebo pomocí betonových čerpadel.

Při zachování dané plasticity díky výraznému snížení spotřeby vody až o 20% je možné zkrátit dobu tepelné a vlhkostní úpravy, zvýšit hustotu, pevnost, voděodolnost a mrazuvzdornost betonu.

Jak ukázala dlouholetá praxe jejich používání, přísady této třídy poněkud snižují rychlost růstu pevnosti betonu v počátečních fázích přirozeného tvrdnutí, proto se často používají v kombinaci s urychlovači tuhnutí.

Zavedení organického hydrofobní přísady v množství 0,01 – 0,03 % hm. cementu snižuje nejen smáčivost stěn pórů a kapilár cementového kamene vodou, ale i povrchu betonových výrobků.

Při míchání betonové směsi způsobují přísady zvýšené strhávání vzduchu, což zajišťuje převahu uzavřených vzduchem vyplněných pórů v betonu, nepřístupných pronikání vody, které výrazně zvyšují mrazuvzdornost betonu.

Aby beton získal buněčnou strukturu, vyznačující se rovnoměrně rozmístěnými uzavřenými póry v celém objemu přibližně stejné velikosti, vyplněnými plynem nebo vzduchem, plyn – и pěnící přísady. Nejčastěji se používá hliníkový prášek, jehož reakce s hydratačním produktem trikalciumsilikátu – hydroxidem vápenatým nebo samotným pojivem – vápnem, vede ke vzniku plynného vodíku.

Při výrobě pěnobetonů se používají organické sloučeniny, které mají schopnost tvořit stabilní pěnu (mýdla, hydrolyzovaná zvířecí krev).

Provozní podmínky takových konstrukcí, jako jsou železobetonové trubky a nádrže pro skladování kapalných produktů, vyžadují, aby beton měl vysokou hustotu.

Pro zvýšení hustoty, speciální těsnicí přísady v množství 1 – 3 % hmotnosti cementu: chlorid železitý, síran hlinitý.

Produkty interakce přísady s hydratují nové útvary cementového kamene, které mají nízkou rozpustnost, vyplňují (kolmatují) póry betonu a zvyšují jeho hustotu.

Při zavádění přísad obsahujících chlór (urychlovače, tmely, nemrznoucí kapaliny) hrozí v důsledku vysoké aktivity v nich obsažených iontů chlóru ve vztahu k ocelové výztuži nebezpečí její koroze. Podobné obavy vznikají při provozu železobetonových konstrukcí pod vlivem kapalných a plynných sloučenin chlóru. Aby se zabránilo destrukci výztuže, která následně vede ke ztrátě únosnosti celé konstrukce, zavádějí se do betonové směsi samostatně nebo v kombinaci s použitými přísadami obsahujícími chlór. inhibitory koroze, jako jsou dusitany, chromany a boritany.

ČTĚTE VÍCE
Proč potřebujete zavírat okna, když je klimatizace v provozu?

Biologickému poškození ve stavebnictví je v posledních letech věnována stále větší pozornost. Zejména dlouhodobé studie provozu budov a staveb ukázaly, že mikroorganismy ničí nejen dřevo a polymery, ale také anorganické materiály, jako jsou kovy a beton. Tento typ koroze je typický pro zemědělské budovy, potravinářský a dřevozpracující průmysl, lázně a prádelny atd. Aby se zabránilo rozvoji mikroorganismů na povrchu betonové konstrukce a jejich zničení odpadními látkami, přidávejte do betonové směsi biocidní přísady, což jsou sloučeniny mědi.

Určitou širokou třídu tvoří nemrznoucí přísady. Mechanismus jejich působení spočívá ve schopnosti některých solí snižovat bod tuhnutí vody, a to ve větší míře, čím vyšší je koncentrace roztoku. Tuto vlastnost mají organické a anorganické sloučeniny. Vzhledem k tomu, že v případě přechodu vody do ledu ustanou všechny chemické interakce, zavedení takových přísad do betonu, zajišťujících uchování vody (roztoku) v kapalném stavu, vytváří normální podmínky pro průchod hydratačních reakcí cementu při negativním teploty.

Používá se jako nemrznoucí přísada как jednosložkový:

Úlohou přísad urychlujících tuhnutí cementu a tuhnutí betonu je především aktivace procesu hydratace cementu, která vede k urychlené tvorbě submikrokrystalických hydratačních produktů s vysokou pevností. Mnohé z přísad – urychlovačů tuhnutí v důsledku výměnných reakcí s hydroxidem vápenatým nebo cementovými minerály aktivně ovlivňují hydrolýzu trikalciumsilikátu, zvyšují obsah vápníku a hydroxylových iontů v kapalné fázi cementu, což vede k přesycení.

ionizace systému těmito ionty a urychluje koagulaci a následně tvorbu krystalizační struktury hydrátových novotvarů.

Podle povahy dopadu na cementovou pastu se aditiva rozlišují:

• nereaguje se složkami cementu, ale zvyšuje jejich rozpustnost a snižuje bod tuhnutí vody;

• aktivace procesů hydratace cementu prostřednictvím

disperze jeho zrn, destrukce silikátových složek a zvýšení jejich rozpustnosti ve vodě;

• urychlení procesů hydratace cementu způsobené výměnnými reakcemi, které vedou k tvorbě hydroxidových gelů

vápník a snížit bod tuhnutí vody;

• přispívání k uvolňování tepla při hydrataci cementu a

snížení bodu tuhnutí vody.

Přísadami urychlovačů tuhnutí a tuhnutí betonu jsou zpravidla elektrolyty (soli, kyseliny, zásady), proto při rozpuštění těchto přísad ve vodě vznikají solváty – více či méně silné sloučeniny molekul přísady s vodou. V důsledku toho se mění chemické a fyzikální vlastnosti vody. Například při rozpuštění chloridu vápenatého ve vodě klesá bod tuhnutí vody tím výrazněji, čím vyšší je koncentrace rozpuštěné soli.

ČTĚTE VÍCE
Jsou porcelánové dlaždice vhodné pro venkovní použití?

Urychlovače tvrdnutí, pokud jsou do betonové směsi přidávány v množství 0,5–3,0 % hmotnosti cementu, zintenzivňují hydratační procesy a příznivě ovlivňují tvorbu struktury cementového kamene.

Urychlením tvrdnutí betonu lze snížit spotřebu cementu, páry, zvýšit obrátkovost forem. Přísady jako chlorid vápenatý, chlorid-dusitan-dusičnan vápenatý, chlorid hlinitý, síran sodný během přirozeného tvrdnutí betonu při kladné teplotě zvyšují rychlost nárůstu pevnosti 3–4krát, což umožňuje získat beton po 24 hodinách od konec formování.

tón s 50-60% pevností při popouštění. Při použití těchto a některých dalších urychlovačů tvrdnutí pro beton vystavený napařování je možné zkrátit dobu trvání izotermického ohřevu 2krát nebo snížit spotřebu tepelné energie o 20% nebo snížit spotřebu cementu o 10– 15 %.

Hlavní typy urychlovačů tuhnutí betonu, které našly největší uplatnění při výrobě železobetonových konstrukcí. Optimální dávkování těchto přísad se pohybuje v rozmezí 1-3 % hmotnosti cementu a závisí na typu cementu, účelu konstrukcí, přítomnosti výztuže a řadě dalších podmínek. Jak je patrné z údajů v tabulce. 3.1, zavedení přísad urychlujících tvrdnutí zvyšuje pevnost betonu o 50-60 %, čehož lze využít ke snížení měrné spotřeby cementu nebo tepelné energie při napařování.

Nejběžnějším urychlovačem tuhnutí je chlorid vápenatý. Jeho schopnost zintenzivnit proces tvrdnutí betonu, kromě adsorpční interakce se zrny cementu, je vysvětlena schopností tvořit některé komplexní soli, zejména: oxychlorid a hydrochloraluminát a v přítomnosti sádry i hydrosulfoalumináty vápenaté. V tomto případě se hydroxid vápenatý váže na nerozpustné sloučeniny a urychluje se hydratace cementu.

Pozitivní vlastností chloridu vápenatého je schopnost mít urychlující účinek po celou dobu tvrdnutí a na všechny druhy cementů a také zvyšovat konečnou pevnost betonu. Negativní vlastností této přísady je uvolňování chloridových iontů, které způsobují korozi ocelové výztuže. Tuto nevýhodu lze částečně odstranit současným zaváděním inhibitorů koroze oceli jako je dusitan sodný nebo dusitan vápenatý do betonu. Ostatní přísady v této skupině mají následující vlastnosti. Chlorid sodný je méně účinný jako urychlovač, ale stejně nebezpečný jako posilovač koroze. Síran sodný urychluje tuhnutí pouze v počátečních fázích. Dusičnan vápenatý, dusitan-dusičnan a dusitan-dusičnan-chlorid vápenatý dávají v průběhu času zvýšení pevnosti a výrazně zvyšují odolnost betonu vůči vodě, sodné a draselné ionty mohou způsobit korozi betonu Vliv chloridu vápenatého na pevnost připraveného betonu na různých cementech a podrobených tepelnému zpracování je uveden v [8]. Chlorid vápenatý jako katalyzátor urychluje hydrataci C3S a C2S. Jeho vliv jak při běžném kalení, tak i během

ČTĚTE VÍCE
Lze vinylové laminátové podlahy instalovat na dřevěné podlahy?

napařování je stejné Technologie napařování s přídavkem chloridu vápenatého se liší. Při optimálním obsahu aditiva lze zkrátit dobu působení přípravků na polovinu. Optimální teplota pro napařování betonu na portlandských cementech klesá o 10–15°C. Maximálního účinku při použití chloridu vápenatého je dosaženo u betonů získaných z tuhých směsí a také u betonů s krátkým režimem napařování. S nárůstem měrného povrchu cementu (nad 400 m2/kg) se účinek chloridu vápenatého snižuje. Optimální obsah chloridu vápenatého v betonu na portlandském cementu je v rozmezí od 0,6 do 1,0 %. Práce [11] poskytuje údaje o studiu urychlovacího aditiva NNKhK při vynucování režimů tepelného zpracování železobetonových výrobků a konstrukcí pomocí technologie kazet a válcování za podmínek krátké předběžné expozice, vysoké rychlosti nárůstu teploty a krátkodobé izotermické expozice. . Aby takový proces proběhl bez zhoršení struktury betonu a jeho fyzikálních a mechanických vlastností, musí přísada zajistit progresivní zrychlení růstu pevnosti betonu. Přídavek NNKhK za výše uvedených podmínek ukázal vysokou účinnost. S nuceným tepelným zpracováním se zlepšila struktura betonu a zvýšila se pevnost výrobků. Toto je dos-

tigaetsya v důsledku urychlení rozpouštění slínkových minerálů a tvorby novotvarů v krystalickém srůstu.

Při použití urychlovačů tuhnutí a tvrdnutí přísad je třeba vzít v úvahu, že snížením elektrického náboje částic cementu a zkrácením doby jejich tuhnutí urychlují procesy hydratace a zhutňují strukturu cementového kamene v raných fázích jeho vzniku. . Účinnost přísad přitom závisí na obsahu trikalciumhlinitanu v cementu. Čím vyšší je obsah trikalciumhlinitanu, tím silnější je těsnící účinek přísad. Při použití vysokohlinitých cementů těsnící účinek

Účinek přísad se neprojevuje v důsledku rychlého tuhnutí cementu v jejich přítomnosti.

URYCHLOVAČ TVRDENÍ BETONU „PLASTIL-U“ – přísada, která podle GOST 24211-2003 patří do skupiny přísad urychlujících tvrdnutí betonu a zlepšuje následující vlastnosti: • zvýšení pevnosti betonu v tlaku o 1 den z 80 %; • zvýšení voděodolnosti o 3 stupně;

• dosažení mrazuvzdornosti betonu nad 300 cyklů;

• snížení záměsové vody z 20 %;

• výrazné zlepšení tvarovacích vlastností (zpracovatelnost, pohyblivost, neoddělitelnost, životaschopnost);

• nezpůsobuje korozi výztuže železobetonových výrobků.

Přísada “Plastil-U” je prášková a přidává se do betonu nebo malty

směsi v množství 2,0 % hm. cementu přímo do směsi před přívodem vody, nebo společně se záměsovou vodou. Balí se do papírových pytlů po 30 kg, možné je balení do “big bagů” po 500 kg. Aditivum je certifikováno Gosstroy of Russia (certifikát POCC RU. SL 10. S0000 7), má hygienický závěr Ministerstva zdravotnictví Ruské federace (č. 77.01.03.587.T.25341).

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi normálně uzavřeným ventilem a normálně otevřeným ventilem?

RELAXOL – TEMP 3.Určeno pro výrobu železobetonových výrobků za účelem zlepšení technologických vlastností betonových směsí, urychlení tvrdnutí betonu bez HME. Přísada je možné použít pro výrobu silničního betonu, transportbetonu pro různé účely.

Přísada zesiluje hydrataci cementů, podporuje růst rané pevnosti betonu a urychluje tvrdnutí v raných fázích. Nezpůsobuje korozi kování. Dávkování: od 0,8 do 2,0 % hmotnostních cementu na bázi sušiny. Dodává se v nádržích jako tmavě hnědá kapalina nebo jako pasta v 80 kg polyetylenových sudech. Hustota při 20 °C: 1,22 ± 0 g/cm03

, obsah chloridů – méně než 0,1 %, pH 8–9, dobře rozpustný ve vodě. Aditivum je skladováno ve vybavených skladech v uzavřených nádržích.

Záruční doba na skladování je 1 rok. Vyrobeno podle TU U V-2.7-19266746.001-96 (ve znění změny č. 1, 2) a TU 5870-029-00369171-02. Bez souhlasu výrobce se nedoporučuje míchat tuto přísadu s jinými přísadami. Účinnost přísady závisí na minerálním složení cementu a vlastnostech kameniva.

Optimální dávkování přísad se určuje experimentálně na použitých materiálech. Relaxol – TEMP 3 se injektuje záměsovou vodou při přípravě betonové směsi. Doba míchání závisí na typu míchačky betonu a dosažení požadovaného stupně homogenity směsi. Před aplikací přísady je třeba upravit složení betonu. Během krystalizace přísady je nutné roztok míchat za současného probublávání. Přísada splňuje hygienické a hygienické požadavky na stavební materiály a je chemicky stabilní látkou (sanitární závěry Ukrajiny č. 22/157, Ruska č. 77.01.03.587.P.20163.07.2). Složky obsažené v aditivu jsou klasifikovány jako nízkorizikové látky (třída nebezpečnosti 4).

EKOSAL L– přísada, která poskytuje rychlé a okamžité

tuhnutí a tuhnutí betonových směsí. Vhodné pro stříkaný beton.

Pro klasickou betonáž se nepoužívá.

BETODUR NA– přísada, která zajišťuje rychlé tuhnutí a

tvrdnutí betonových směsí s nemrznoucím účinkem. Neobsahuje chloridy. Vhodné pro normální beton, železobeton a předpjaté konstrukce. Zvyšuje počáteční a konečné hodnoty pevnosti betonu. Používá se při výrobě prefabrikátů, ale i při výrobě transportbetonu.

KAKODURje vysoce účinný urychlovač obsahující chloridy. Zároveň zvyšuje mrazuvzdornost betonu. Používá se pouze pro nevyztužené betony a prefabrikované betonové konstrukce (desky, bočnice atd.), výrazně urychluje proces výroby a je zvláště účinný při výrobě betonu v zimním období.