Organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti práce v elektrických instalacích jsou:

– evidence prací s pracovním příkazem, objednávkou nebo seznamem provedených prací v pořadí aktuální operace;

– vydání povolení k přípravě pracoviště a povolení k práci s ohledem na požadavky odstavce 1.2.12 Pravidel;

– povolení k práci;

– dohled při práci;

– evidence přestávky v práci, přesun na jiné místo, konec prac.

1.2.1 Pracovníci odpovědní za bezpečnou práci v elektrických instalacích jsou:

– vydávání příkazů, vydávání příkazů, schvalování seznamu provedených prací v pořadí aktuálního provozu;

– vydání povolení k přípravě pracoviště a ke vstupu s ohledem na požadavky odstavce 1.2.12 Pravidel;

– odpovědný vedoucí práce;

1.2.2 Zaměstnanec, který vydává příkaz, dává příkaz, určuje potřebu a možnost bezpečného provedení práce. Odpovídá za dostatečnost a správnost bezpečnostních opatření uvedených v objednávce (objednávce); za kvalitativní a kvantitativní složení týmu a jmenování osob odpovědných za bezpečný výkon práce; za soulad elektrických bezpečnostních skupin pracovníků uvedených v pracovním řádu s vykonávanou prací; za provádění cílené instruktáže odpovědnému vedoucímu práce (vedoucímu práce, vedoucímu).

1.2.3 Právo vydávat příkazy a pokyny mají zaměstnanci z řad administrativního a technického personálu (vedoucí a specialisté), kteří mají skupinu V (pro obsluhu elektrických instalací s napětím nad 1000 V), skupinu IV (pro obsluhu elektrických instalací s napětím do 1000 V).

V případě nepřítomnosti zaměstnanců, kteří mají právo vydávat příkazy a příkazy, je při práci na předcházení nehodám nebo odstraňování jejich následků povoleno vydávat příkazy a příkazy zaměstnanci z řad provozního personálu skupiny IV, který se nachází přímo na území elektroenergetického zařízení nebo energetického zařízení spotřebitele elektřiny. Udělení oprávnění provoznímu personálu vydávat rozkazy a rozkazy musí být formalizováno provozním správním oddělením organizace nebo samostatnou jednotkou.

1.2.4 Zaměstnanec vydávající povolení k přípravě pracovišť a k přijetí odpovídá:

– za vydávání příkazů k odpojení a uzemnění elektrických vedení a zařízení pod jeho technologickou kontrolou a přijímání potvrzení o jejich provedení, jakož i za samostatné úkony k odpojení a uzemnění elektrických vedení a zařízení pod jeho technologickou kontrolou;

– na dodržování a dostatečnost opatření stanovených v pracovním příkazu (příkazu) k odpojení a uzemnění zařízení s přihlédnutím ke skutečnému uspořádání elektrických instalací;

– za koordinaci času a místa práce přijímaných týmů, včetně vyúčtování týmů, jakož i za získání informací od všech týmů přijatých k práci na elektroinstalaci (umožnění jim) o úplném dokončení díla a možnosti uvedení elektroinstalace do provozu.

V případě, že pracovník vydávající povolení k přípravě pracovišť a k přijetí není osobou, v jejímž technologickém vedení se elektrická vedení a zařízení nachází, odpovídá za získání potvrzení o provedených technických opatřeních k odpojení a uzemnění vedení určený pracovník. a zařízení z dispečerského personálu ( zaměstnanec subjektu operativního dispečerského řízení v elektroenergetice (dispečer), pověřený při provádění operativního dispečerského řízení v elektroenergetice, jménem subjektu provozního dispečerského řízení v elektroenergetice průmyslu, vydávat závazné expediční příkazy a povolení nebo měnit technologický provozní režim a provozní stav expedičních objektů, přímo je ovlivňovat pomocí prostředků dálkového ovládání při řízení elektrického výkonu elektrizační soustavy) nebo provozní personál, v jehož dispečerském nebo technologickém ovládání, respektive umístění elektrického vedení a zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Co byste měli udělat jako první při stavbě domu?

1.2.4 Oprávnění vydávat povolení k přípravě pracovišť a k přijímání mají provozní pracovníci skupiny ne nižší než IV, v souladu s pracovní náplní.

Je povoleno udělovat oprávnění vydávat povolení k přípravě pracovišť a udělovat přístup zaměstnancům z řad administrativního a technického personálu (vedoucí zaměstnanci a specialisté), kteří mají skupinu ne nižší než IV, oprávněnou k tomu provozní činností organizace nebo samostatná jednotka.

1.2.5 Odpovědný vedoucí práce odpovídá za provedení všech opatření uvedených v pracovním řádu pro přípravu pracoviště a jejich dostatečnost, za jím přijatá další bezpečnostní opatření, nezbytná v podmínkách díla, za úplnost a kvalitu cílené instruktáže týmu, včetně práce povolující a výrobce, jakož i pro organizaci bezpečné práce.

Odpovědnými vedoucími prací v elektrických instalacích s napětím nad 1000 V jsou jmenováni zaměstnanci z řad administrativního a technického personálu (vedoucí a specialisté) se skupinou V a skupinou IV – v elektrických instalacích s napětím do 1000 V. V případech, kdy jednotlivé práce ( etapy práce) je nutné provádět pod dohledem a kontrolou odpovědného vedoucího práce, musí o tom zaměstnanec vydávající pracovní příkaz provést záznam do řádku „Samostatné pokyny“ pracovního příkazu.

Vystavující příkaz má právo nejmenovat odpovědného vedoucího práce při provádění prací v rozváděčích s napětím nad 1000 V s jedním děleným nebo nesekčním sběrnicovým systémem, který nemá obtokový sběrnicový systém, jakož i na nadzemních vedeních, vys. -napěťová vedení a kabelová vedení, veškeré elektroinstalace s napětím do 1000 V (dále jen elektroinstalace s jednoduchým a přehledným schématem).

Při provádění prací na jedné elektrické instalaci (otevřený rozváděč, vnitřní rozváděč) musí být jmenován odpovědný vedoucí práce:

– používání mechanismů a zdvihacích strojů;

– s odpojením elektrického zařízení, s výjimkou prací v elektrických instalacích, kde je odpojeno napětí ze všech živých částí;

– na kabelových vedeních a kabelových komunikačních vedeních (CLS) v oblastech, kde se nacházejí komunikace a hustý provoz;

– montáž a demontáž podpěr všech typů, výměna prvků podpěr trolejového vedení;

– na křižovatkách venkovních vedení s jinými venkovními vedeními a dopravními komunikacemi, v rozpětích křížení vodičů ve venkovních rozvaděčích;

– na připojení nově budovaného venkovního vedení;

– o změně schémat zapojení vodičů a kabelů venkovních vedení;

– na odpojeném obvodu víceokruhového venkovního vedení, když jeden nebo všechny ostatní obvody zůstávají pod napětím;

– když dva nebo více týmů pracuje současně v elektrické instalaci;

– postupné opravy venkovních vedení;

– pod indukovaným napětím;

– bez odlehčení na živých částech s izolací osoby od země;

ČTĚTE VÍCE
Co byste měli udělat před použitím nové konvice?

– bez odstranění napětí s dočasnou izolací živých částí po dobu práce bez izolace osoby od země a používání speciálních nástrojů a zařízení pro práci pod napětím, s výjimkou práce v sekundárních spínacích obvodech;

– o vybavení a instalacích komunikačních prostředků, dispečerských a procesních řídicích zařízení (SDTU), o instalaci stožárových přejezdů, testování CLS, při práci se zařízením bezobslužných zesilovacích bodů (UNP) nebo bezobslužných regeneračních bodů (URP), na připojovací filtry bez zapnutí zemnícího lopatkového spojovacího kondenzátoru.

Nutnost jmenování odpovědného vedoucího práce určuje zaměstnanec vydávající pracovní příkaz, kterému je umožněno jmenovat odpovědného vedoucího práce, a pro ostatní práce na elektroinstalacích kromě výše uvedených.

1.2.6 Zaměstnanec z řad elektrotechnického personálu, který připravuje pracoviště a (nebo) posuzuje přiměřenost opatření přijatých pro jejich přípravu, instruuje členy týmu a uděluje povolení k práci (dále jen povolovač), odpovídá za správnost a dostatečnost jím přijatých bezpečnostních opatření pro přípravná pracoviště a jejich dodržování opatření uvedených v pracovním řádu nebo příkazu, povaha a místo výkonu práce, pro správné přijímání do práce, jakož i pro úplnost a kvalitu mu byly poskytnuty cílené pokyny.

Přijímači musí být jmenováni z řad provozního personálu, s výjimkou přijímání do venkovního vedení za podmínek uvedených v odstavci 1.2.11 Pravidel. V elektrických instalacích s napětím nad 1000 V musí mít povolovací zařízení skupinu IV a v elektrických instalacích do 1000 V – skupina III.

1.2.7 Dodavatel díla odpovídá:

– za soulad připraveného pracoviště s opatřeními nezbytnými pro přípravu pracovišť a jednotlivými pokyny pracovního řádu;

– pro jasnost a úplnost cílených pokynů pro členy týmu;

– pro dostupnost, provozuschopnost a správné používání nezbytných ochranných prostředků, nástrojů, zařízení a zařízení;

– pro bezpečnost na pracovišti plotů, plakáty (bezpečnostní značky) určené k varování osoby před možným nebezpečím, zákazem nebo předpisem určitých úkonů, jakož i k informacím o umístění předmětů, jejichž použití je spojeno s odstranění nebo snížení následků vystavení nebezpečným a (nebo) škodlivým výrobním faktorům (dále jen plakáty, bezpečnostní značky), uzemnění, uzamykací zařízení;

– za bezpečný výkon práce a dodržování Pravidel jím i členy týmu;

– pro neustálé sledování členů týmu.

Výrobce prací vykonávaných souběžně v elektrických instalacích s napětím nad 1000 V musí mít skupinu IV a v elektrických instalacích s napětím do 1000 V – skupinu III. Při provádění prací v podzemních stavbách, kde se mohou vyskytovat škodlivé plyny, práce pod napětím, práce na přetahování a výměně vodičů na venkovních vedeních s napětím do 1000 V, zavěšených na podpěrách venkovního vedení s napětím nad 1000 V je zhotovitel práce povinen mají skupinu IV.

Výrobce prací prováděných na zakázku musí mít při práci ve všech elektroinstalacích skupinu III.

1.2.8 Zaměstnanec z řad elektrotechnického personálu dohlížející na týmy, které nemají právo samostatně vykonávat práce v elektrických instalacích (pozorovatel), odpovídá:

ČTĚTE VÍCE
Jaké zatížení snese balkónová deska ve zděném domě?

– za soulad připraveného pracoviště s opatřeními nezbytnými pro přípravu pracovišť a jednotlivými pokyny pracovního řádu;

– pro jasnost a úplnost cílených pokynů pro členy týmu;

– pro přítomnost a bezpečnost uzemňovacích systémů, plotů, plakátů a bezpečnostních značek instalovaných na pracovišti a zařízení pro blokování pohonu;

– pro bezpečnost členů týmu ve vztahu k úrazu elektrickým proudem z elektrické instalace.

Jako pozorovatel je jmenován pracovník se skupinou III.

Za bezpečnost související s technologií práce je odpovědný pracovník vedoucí týmu, který je jeho součástí a musí být neustále na pracovišti. Jeho příjmení je uvedeno v řádku „Samostatné pokyny“ objednávky.

1.2.9 Člen týmu odpovídá za dodržování požadavků těchto Pravidel, pokynů na ochranu práce příslušných organizací a pokynů obdržených při přijetí do práce a během práce.

1.2.10, jakož i právo na výhradní kontrolu.

1.2.11 Pracovníci odpovědní za bezpečný výkon práce mohou provádět jednu z dodatečných prací.

Je zákonné, aby zaměstnanec plnil povinnosti povolování a vydávání povolení k přípravě pracoviště a přístupu, má-li povolující osoba oprávnění provozně ovládat zařízení, která musí být odpojena a uzemněna v souladu s bezpečnostními opatřeními pro výkon práce. a práva vést operativní jednání s pracovníky provádějícími nezbytná odpojení a uzemnění zařízení na zařízeních, která nejsou pod provozní kontrolou povolujícího orgánu.

Osoba přijatá z řad provozního personálu má právo vykonávat povinnosti člena týmu.

Na venkovních vedeních všech napěťových úrovní je zákonné, aby odpovědný vedoucí nebo pracovník z řad opravářů vykonával povinnosti povolovatele v případech, kdy je pro přípravu pracoviště potřeba pouze zkontrolovat nepřítomnost napětí a nainstalujte přenosná uzemňovací spojení na pracovišti bez ovládání spínacích zařízení.

1.2.12 Požadavky na určení osoby odpovědné za vydání povolení k přípravě pracovišť a k přijetí a na vydání takového povolení se nevztahují na výkon prací v elektroinstalacích odběratelů elektrické energie, s výjimkou prací na režii vedení, kabelová vedení a vedení vysokého napětí, která vyžadují koordinaci personálu jiné organizace, když se změní jejich provozní stav.

1.2.13 Velikost týmu a jeho složení, s přihlédnutím ke kvalifikaci členů týmu v oblasti elektrické bezpečnosti, by měly být určeny na základě podmínek práce a také možnosti zajištění dohledu nad členy týmu ze strany vedoucí práce (vedoucí).

Člen družstva vedeného mistrem práce musí mít při výkonu práce skupinu III, s výjimkou provádění prací na venkovním vedení, které musí provádět člen týmu se skupinou IV.

Za každého zaměstnance skupiny III může tým obsahovat jednoho pracovníka skupiny II, ale celkový počet členů týmu skupiny II by neměl překročit tři.

1.2.14 Služebný provozní personál se svolením zaměstnance z řad vyššího provozního personálu může být zapojen do práce na brigádě se záznamem v provozním deníku a evidencí v pracovním řádu.

ČTĚTE VÍCE
Jaké dokumenty by měl mít majitel soukromého domu?

7.1. Práce v elektroinstalaci lze provádět podle objednávky, která je písemným zadáním k výkonu práce, s vymezením jejího obsahu, místa, času, bezpečnostních opatření (pokud jsou požadována) a pracovníků pověřených jejím prováděním s uvedením jejich elektrické bezpečnosti. skupiny (dále jen objednávka). Příkaz je jednorázového charakteru, doba jeho platnosti je dána délkou pracovního dne nebo směny exekutorů.

Při přenosu telefonem nebo rádiem se příkaz zaznamená do dvou deníků pro záznam práce na pracovních povoleních a příkazech – do deníku zaměstnance, který dal příkaz, a do deníku zaměstnanců, kteří příkaz obdrželi, s potvrzovacími podpisy v oba časopisy.

Pokud je nutné pokračovat v práci, změní-li se pracovní podmínky nebo složení týmu, musí být příkaz vydán znovu.

V případě přestávek v práci během jednoho dne provádí opětovné přijetí výrobce práce.

7.2. Objednávka je zadána zhotoviteli a povolovateli. U elektroinstalací, které nemají místní obsluhující personál, v případech, kdy není vyžadováno povolení k práci na pracovišti, dostává příkaz přímo zaměstnanec provádějící práci.

7.3. Práce, jejichž výkon je stanoven příkazem, lze podle uvážení zaměstnance, který příkaz vydává, vykonávat podle pracovního povolení.

7.4. Objednávku lze vystavit střídavě na práce na několika elektroinstalacích (přípojkách).

7.5. Povolení k práci podle zakázky musí být doloženo v pracovním deníku podle pracovních povolení a příkazů.

7.6. Opraváři v elektrických instalacích s napětím do 1000 V a nad 1 V mohou na příkaz provozních a provozních opravářů nebo pod jejich dohledem provádět práce, které jsou prováděny okamžitě, aby se zabránilo vystavení osoby nebezpečnému výrobnímu faktoru, který vést ke zranění nebo jinému náhlému prudkému zhoršení zdravotního stavu a také pracovat na odstranění poruch a poškození, které hrozí narušit normální provoz zařízení, konstrukcí, zařízení tepelné automatizace, tepelných měření (dále jen TAI), SDTU, dodávky elektřiny a tepla do spotřebitele (dále – urgentní práce) v trvání nejvýše XNUMX hodiny, kromě času na přípravu pracoviště.

(Odstavec v platném znění, nabyl účinnosti dne 1. září 2022 nařízením Ministerstva práce Ruska ze dne 29. dubna 2022 N 279n. – Viz předchozí vydání)

Havarijní práce, které vyžadují více než 1 hodinu nebo účast více než tří pracovníků, včetně zaměstnance provozního a provozně-opravárenského personálu, který dohlíží na provádění těchto prací opravářem, musí být prováděny podle povolení k práci v v souladu s požadavky Pravidel.

7.7. Při provádění neodkladných prací musí mít pracovník nebo pozorovatel z řad obsluhy, resp. provádějící práce nebo dohlížející na osoby pracující v elektrických instalacích s napětím nad 1000 V skupinu IV pro elektrickou bezpečnost a v elektrických instalacích s napětím nad do 1000 V – skupina III pro elektrickou bezpečnost. Členové týmu pracující v elektrických instalacích s napětím do a nad 1000 V musí mít skupinu elektrické bezpečnosti III.

ČTĚTE VÍCE
Jaká tloušťka těsnění je povolena na vodovodních sítích?

(Odstavec v platném znění, nabyl účinnosti dne 1. září 2022 nařízením Ministerstva práce Ruska ze dne 29. dubna 2022 N 279n. – Viz předchozí vydání)

Přijetí k práci na elektroinstalacích musí být provedeno po dokončení technických opatření k přípravě pracoviště, stanovených zaměstnancem vydávajícím příkaz.

7.8. V elektrických instalacích s napětím nad 1000 V je dovoleno provádět práce na elektromotoru, od kterého je kabel odpojen a jeho konce jsou zkratovány a uzemněny; na generátoru, od jehož svorek jsou odpojeny sběrnice a kabely; v rozvaděčích na vyfouknutých rozváděčových vozících, ve kterých jsou uzamčeny závěsy oddílu, dále práce na bezproudových částech, které nevyžadují odlehčení napětí, a instalaci dočasných bariér.

7.9. Je povoleno provádět práce na ovládání v elektrických instalacích s napětím do 1000 V, kromě prací na přípojnicích a přípojkách rozvaděče, pro které je možné napájet přípojnice a venkovní vedení napětím do 1000 V pomocí zvedacích konstrukcí. a mechanismy. Práce na údržbě vnější osvětlovací sítě se provádějí na objednávku pomocí mechanismů, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 38.78 Pravidel.

7.10. V elektrických instalacích s napětím do 1000 V umístěných v prostorách, s výjimkou zvlášť nebezpečných a zvlášť nepříznivých podmínek úrazu elektrickým proudem pro osoby, má právo na práci zaměstnanec, který má v elektrické bezpečnosti III. sama.

7.11. Při instalaci, nastavování, opravách a údržbě sekundárních systémů a komunikačních zařízení, bez ohledu na to, zda jsou pod napětím či nikoli, smí pracovník při provádění prací podle pokynů výše uvedená zařízení vypínat a zapínat, stejně jako zkušební ochranu a elektrické automatizační zařízení vypínat a zapínat spínače se svolením obsluhujícího personálu.

(Ustanovení v platném znění, vstoupilo v platnost 1. září 2022 nařízením Ministerstva práce Ruska ze dne 29. dubna 2022 N 279n. – Viz předchozí vydání)

7.12. V elektrických instalacích s napětím nad 1000 V smí jeden zaměstnanec skupiny III na objednávku provádět:

úprava a čištění venkovního prostoru rozvaděče, sekání trávy, úklid komunikací a průchodů od sněhu, ošetření prostoru herbicidy, deratizace, dezinsekce;

(Odstavec v platném znění, nabyl účinnosti dne 1. září 2022 nařízením Ministerstva práce Ruska ze dne 29. dubna 2022 N 279n. – Viz předchozí vydání)

opravy a údržba drátových rádiových a telefonních komunikačních zařízení, zařízení a součástí automatizovaného informačního měřicího systému pro evidenci energetických zdrojů, osvětlovací elektroinstalace a armatury umístěné mimo komory rozváděčů ve výšce nejvýše 2,5 m;

aplikace (obnovení) dispečerských (provozních) jmen a jiných nápisů mimo kamery velínu;

sledování vysychání transformátorů, generátorů a dalších zařízení vyřazených z provozu;

údržba čištění oleje a dalších pomocných zařízení pro čištění a sušení oleje;

práce na elektromotorech a mechanických částech ventilátorů a olejových čerpadel transformátorů, kompresorů;