Běžné opravy topného systému zahrnují: odstranění netěsností potrubí, přístrojů, armatur; výměna jednotlivých sekcí topných zařízení, kohoutků; izolace potrubí a zařízení umístěných na otevřených nebo chlazených místech, expanzní nádrže; odstranění zpětných sklonů na potrubí; instalace dalších spojovacích prvků; zesílení stávajících věšáků a háčků; instalace odvzdušňovacích ventilů v místech, kde nelze eliminovat opačné sklony nebo vzduchové kapsy (vaky); odstraňování závad v řídící jednotce a kotelně; kontrola a výměna vadných přístrojů; mytí, čištění a nátěry expanzních nádrží, lapačů bahna, elevátorů, uzavíracích a regulačních ventilů, sběračů vzduchu, proplachování systému (každoročně na konci topné sezóny) a jeho seřízení. Při větších opravách dochází k přestavbě potrubí, výměně nebo opravě topných zařízení, ohřívačů vody, čerpadel, řídicích jednotek, kotlů. Převzetí opraveného systému do provozu začíná kontrolou a ověřením souladu s jeho technickou dokumentací k opravám. Po propláchnutí systému se provede hydraulická zkouška. Systém je testován v teplé sezóně. Před zahájením testu otevřete všechny uzavírací ventily a také ventily na sběračích vzduchu. K systému je připojen hydraulický lis, který se plní zpětným potrubím vodou. Plnění se provádí pomalu, aby byl ze systému zcela odstraněn vzduch. Poté, co se ve ventilech sběrače vzduchu objeví voda, ventily se uzavřou a pomocí hydraulického lisu se v systému vytvoří tlak, který je 1,25násobkem pracovního tlaku. Po 5 min. Pokles tlaku by neměl být větší než 0,02 MPa. Po vyzkoušení a předání systému přejímací komisi je systém zakonzervován do začátku topné sezóny. K tomu je systém naplněn vyčištěnou vodou z topné sítě. Topný systém se na začátku topné sezóny seřizuje následovně. Ventily na vstupu do topného systému budovy jsou otevřeny a chladivo je přiváděno z topné sítě do potrubí a topných zařízení. Poté procházejí podél hlavních potrubí a kontrolují zahřívání spodních bodů všech stoupaček. Na přehřívaných stoupačkách zavřete kohoutky a postupně dosáhněte stejné teploty vratné vody ve všech stoupačkách. Pak dosahují rovnoměrného ohřevu topných zařízení na podlahách uzavřením kohoutků přehřívacích zařízení. V tomto případě se teplota zjišťuje uprostřed části topného zařízení nejdále od stoupačky. Tepelná zkouška se považuje za ukončenou, pokud se teplota v prostorách neodchyluje od vypočtené o více než 1 C.

ČTĚTE VÍCE
Jak se počítá čtvereční plocha sádrokartonových příček?

2.Provoz zařízení na zkapalněný uhlovodíkový plyn. Uvedení instalací do provozu.

Organizace provozující nebezpečná výrobní zařízení systémů distribuce a spotřeby plynu LPG je povinna dodržovat ustanovení spolkového zákona „O průmyslové bezpečnosti nebezpečných výrobních zařízení“ ze dne 21.07.97. července 116 č. 12-FZ, další spolkové zákony, jiné regulační právní akty a regulační technické dokumenty: provádět soubor opatření zajišťujících údržbu nebezpečných výrobních zařízení pro rozvod plynu a spotřebu plynu LPG v bezpečném stavu, dodržovat požadavky těchto Pravidel, mít (v případě potřeby) dohody s organizacemi provádění údržby a oprav plynovodů a technických zařízení, zajišťování jejich bezpečného provozu, zajišťování technické diagnostiky plynovodů, staveb a plynových zařízení (technických zařízení) ve lhůtách stanovených tímto řádem (PB 609-03-XNUMX).

Pro osoby zabývající se provozem plynárenských zařízení musí být vypracováno a schváleno vedoucím organizace: pracovní náplně vymezující povinnosti, práva a odpovědnosti manažerů a specialistů; výrobní pokyny, jejichž splnění požadavků zajišťuje bezpečnost provádění prací s přihlédnutím k profilu výrobního zařízení, specifickým požadavkům na provoz plynových zařízení (technických zařízení), technologické posloupnosti prací, způsobům a objemům kontroly kvality jejich provádění Výrobní pokyny pro údržbu a opravy k zařízení musí být přiložena technologická schémata plynovodů a plynových zařízení Technologická schémata jsou revidována a znovu schvalována po rekonstrukci, technickém dovybavení nebezpečného výrobního zařízení.

Postup při organizování a provádění údržbářských a opravárenských prací na zařízeních LPG je stanoven těmito pravidly, jakož i regulačními technickými dokumenty, které zohledňují podmínky a požadavky provozu výrobního zařízení, dohodnuté Státním báňským a technickým Kontrolní úřad Ruska a pokyny výrobců.

Harmonogramy (plány) údržby a oprav LPG zařízení schvaluje vedoucí organizace a koordinuje je s organizací zajišťující údržbu plynovodů a plynových zařízení.

Pro každý vnější plynovod, elektrické ochranné zařízení a nádrž musí být vypracován provozní pas obsahující hlavní technické charakteristiky a údaje o provedených větších opravách.

Technologická zařízení, plynovody, armatury, elektrická zařízení, ventilační systémy, měřící přístroje, havarijní zabezpečení, blokovací a poplašné systémy na čerpacích stanicích, čerpacích stanicích, čerpacích stanicích plynu je nutné každou směnu kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit .

Vadné agregáty, nádrže, plynovody musí být odpojeny, zjištěné úniky plynu musí být odstraněny.

Demontáž armatur, závitových a přírubových spojů na plynovodech je povolena po jejich vypnutí a propláchnutí inertním plynem nebo párou Není dovoleno dotahovat upevňovací prvky přírubových spojů, odstraňovat (vyměňovat) šrouby na plynovodech a zařízení pod tlakem .

ČTĚTE VÍCE
Která státní norma upravuje základní požadavky na projektovou a pracovní dokumentaci?

Údržba a běžné opravy armatur musí být prováděny minimálně jednou za 1 měsíců Nádrže a plynovody musí být vybaveny pojistnými pojistnými ventily Pojistné pojistné ventily je nutné kontrolovat:

krátkodobé nucené otevření (výbuch) minimálně 1x za měsíc; podle pokynů výrobce, pokud není zajištěn výbuch ventilu Kontrola nastavení a seřízení ventilu musí být prováděna na pracovním stole nebo na místě pomocí speciálního zařízení v intervalech : pojistné pojistné ventily ventily nádrží – minimálně 1x za 6 měsíců, ostatní – při běžných opravách, minimálně však 1x za 12 měsíců.

3.Technické vlastnosti zkapalněných hořlavých plynů. Plynné palivo je směs hořlavých a nehořlavých plynů obsahující určité množství nečistot. Mezi hořlavé plyny patří uhlovodíky, vodík a oxidy uhlohydrátů. Nehořlavými složkami jsou dusík, oxid uhličitý a kyslík. Tvoří balast plynného paliva. Mezi nečistoty patří vodní pára, sirovodík a prach. Plynné palivo se čistí od škodlivých nečistot. V souladu s požadavky GOST není povoleno více než 100 g sirovodíku nebo amoniaku na 3 m2 plynu; 5 g kyanidových sloučenin; 10 g naftalenu, dehtu, prachu a jiných látek ne více než 0,1 %. Odchylka spalného tepla od jmenovité hodnoty by neměla být větší než ± 5 %. Pro zásobování plynem se používají mokré a suché plyny. Obsah vlhkosti by neměl překročit množství nasycené plynem při t = − 20 °C (zima) a 35 °C (léto). Obsah vlhkosti nasyceného plynu v závislosti na jeho teplotě je uveden v tabulce. 1. Tabulka 1. Závislost vlhkosti nasyceného plynu na teplotě.

Opravy topení, kromě nouzových případů, jsou považovány za plánovanou, sezónní událost, kterou by měli pravidelně provádět všichni uživatelé otopných soustav. Specialisté naší společnosti provedou celý rozsah prací potřebných k opravě topného systému, a to jak ve vícebytových, tak v individuálních bytových prostorách.

Oprava topného systému

 • Systém pracuje v kontaktu s ohřátou vodou, která je univerzálním rozpouštědlem.
 • Nedostatek kvalitní úpravy vody v systémech centralizovaného a individuálního zásobování teplem, což vede k aktivní tvorbě solných usazenin (vodního kamene) na vnitřních površích potrubí, řídicích jednotek a/nebo topných těles.
 • Nadměrný tlak v topném systému v kombinaci s vysokou teplotou vytvořil zvláštní požadavky na systém.
ČTĚTE VÍCE
Jaké válečky se používají pro malování texturovaného povrchu?

Seznam oprav zahrnuje:

 • Revize řídicích jednotek s výměnou jejich prvků. Závitové ventily mohou být nahrazeny kulovými kohouty (Doporučení k vytvoření rozsahu práce navíc k zákonu č. 185-FZ).
 • Kontrola a výměna stoupaček a rozvodných zařízení na základě výsledků periodických hydraulických zkoušek.
 • Montáž a výměna radiátorové baterie (radiátoru). Doporučuje se používat hliníkové radiátory doplněné plastovým potrubím.
 • Výměna ocelového potrubí. „Doporučení“ poskytují pravidla pro výměnu ocelových potrubí za plastové (PVC, PP nebo kov-plast v souladu s požadavky SNiP 2.04.01-85).
 • Opravy a výměny tepelné izolace v jednotkách příjmu a rozvodu tepelné energie.
 • Revize a opravy čerpací techniky.

Specialisté naší společnosti pomohou určit složení a rozsah prací na opravě topného systému. Na přání zákazníka dáme doporučení k výběru uzavíracích ventilů, konfiguraci radiátorových systémů a výměně ocelových trubek za plastové. Kvalifikovaní pracovníci se budou snažit při práci nezpůsobovat obyvatelům nepříjemnosti. Předání díla zákazníkovi probíhá stanoveným postupem s evidencí záručních povinností. Je možný pozáruční servis, který zvýší spolehlivost topného systému.

Generální oprava topného systému

Větší opravy se provádějí na základě výsledků revizních zpráv zařízení a/nebo při dosažení stanovené životnosti. Rozsah prací zahrnuje všechny druhy prací uvedené v rámci opravárenských prací. Kromě toho se provádějí přejímací hydraulické zkoušky s vystavením příslušných certifikátů.

Společnost má všechna povolení k oprávnění provádět veškeré potřebné práce včetně hydraulických zkoušek objektů a jejich prvků. Registrační dokumenty společnosti obsahují označení oprávnění k provádění prací tohoto druhu (kód OKDP 9314120 a kód OKDP 4510212).

Sestavení seznamu opravárenských prací

Sestavení seznamu opravárenských prací

Chemické proplachování topení

V průběhu opravit potrubí systémy Topení, zaměstnanci naší společnosti DESIGN PRESTIGE, vypněte pouze obvod systému Topení který vyžaduje opravit, plné systémy Topení nevypíná a dům nechladí.

Oprava topného potrubí

Opravy topných trubek Opravy topných trubek Opravy topných trubek Opravy topných trubek Opravy topných trubek Opravy topných trubek Opravy topných trubek Opravy topných trubek Opravy topných trubek Oprava topného potrubí

Oprava topného potrubí soukromé dům, se koná nejen na jaře a v létě, ale i na podzim a v zimě. Mnoho našich zákazníků se obává provedení oprava potrubí systémy Topení v zimě, ale obavy jsou zbytečné.

Proč musíte pravidelně opravovat potrubí? Topení.

ČTĚTE VÍCE
Je nutné schvalovat přestavbu v novostavbě bez zdí?

Trubky Topení vyžadují pravidelnou technickou kontrolu, jako každé drahé auto.

Kvalitní opravy vytápění domů.

Oprava potrubí:

 • kovoplastové trubky; ;
 • kov pro svařování;
 • kovový závit;
 • měděné trubky;
 • vyrobeno z nerezové oceli; ;
 • všechny typy zesíťovaného polyethylenu.

Výměna topného kotle:

 • plyn
 • diesel
 • elektrický
 • pálení dřeva
 • tuhé palivo
 • pelety

Oprava topného systému

Oprava topného systému

Při opravách potrubí topného systému pracovníci naší společnosti DESIGN PRESTIGE vypínají pouze okruh topného systému, který vyžaduje opravu, topný systém není zcela vypnut a dům není chlazen. Oprava topných trubek Oprava topných trubek v soukromém domě se provádí nejen na jaře a v létě, ale také na podzim a v zimě. Mnoho našich zákazníků se obává oprav systémových potrubí.

Vlastní opravy topení

Vlastní opravy topení

Oprava soukromého vytápění, stejně jako dalších technických zařízení a komunikací, musí být dříve nebo později provedena. Pokud se to provede správně, majitelé nebudou muset utrácet velké množství peněz, času nebo kazit interiér domova. K tomu však potřebujete znát několik základních pravidel a vzít v úvahu mnoho nuancí. Druhy prací při opravě soukromého topení Oprava soukromého topení může zahrnovat…

Výměna topného systému v soukromém domě

Výměna topného systému v soukromém domě zpravidla začíná výběrem a výpočtem výkonu topného zařízení, včetně výpočtů požadovaného počtu topných radiátorů. Přitom zohledňujeme jak prioritní druhy paliva pro konkrétní region, tak vytápěný prostor. Právě realizací této etapy zahajují specialisté stavební a montážní firmy „DESIGN PRESTIGE“ instalaci vytápění domů. Díky vysoké kvalifikaci a…

Oprava topného systému soukromého domu v Moskevské oblasti

Oprava topného systému soukromého domu v Moskevské oblasti

Topný systém je jednou z nejdůležitějších součástí každé budovy. Musí ji provádět zkušení specialisté a fungovat bez poruch. Postupem času však jakýkoli inženýrský systém začne selhávat. Důvodem je opotřebení dílů, které vede k selhání jednotlivých komponent topného systému a následně celého systému jako celku. Aby nedošlo k vážnému.

Oprava topného systému

Oprava topného systému

DESIGN PRESTIGE LLC (Moskva) je profesionální inženýrská společnost. Opravíme topný systém, stejně jako zrealizujeme inženýrské systémy objektu či areálu u Vás na klíč. Volejte: 8 (495) 744-67-74 XNUMX hodin denně Oprava topného systému Topení je nejdražší výdajová položka při bydlení v soukromém domě. Instalace, údržba a provoz systémů jsou velmi nákladné. Období…

ČTĚTE VÍCE
Který dům bude teplejší, dřevěný nebo zděný?

Oprava kotelny v soukromém domě

Oprava kotelny v soukromém domě se slovem „kotelna“ rozumí soubor zařízení a všech technických zařízení, která zajišťují vytápění a dodávku teplé vody do obytného prostoru; i samostatnou místnost v domě, či budově, kde je všechna tato topná zařízení umístěna. Samostatná kotelna se obvykle instaluje, pokud není možnost připojení k centrálnímu městskému vytápění. Nejčastěji tedy instalace kotlů.

Baterie se v soukromém domě nezahřívá

Baterie se v soukromém domě nezahřívá

Baterie se v soukromém domě neohřívá: důvodem, proč se baterie v soukromém domě nezahřívají, může být řada faktorů. Otázku můžeme posoudit pouze obecně. Důvody jsou různé a ne vždy jsou zřejmé. Kamenem úrazu se někdy může stát i taková maličkost, jako je vadná vodovodní baterie nebo ucpaný komín. Navzdory tomu neexistují žádné beznadějné situace, hlavní je určit.

Diagnostika topného systému

Diagnostika topného systému

Pokud včas zkontrolujete topný systém, můžete v tomto případě nejen ušetřit hlavní zdroj tepla ve vaší místnosti, ale také výrazně ušetřit, protože včas zjištěná porucha umožňuje mnohem snazší a levnější opravu. Diagnostika je počáteční fází oprav, protože výsledky kontroly ukazují, která část systému potřebuje opravu nebo.

Oprava topného systému v Moskvě

Oprava topného systému v Moskvě

Vytápění je systém speciálních komunikací a zařízení, které mají funkci umělého zvyšování teploty a udržování teploty na určité úrovni v bytě, kanceláři, soukromém domě, chatě nebo venkovském domě. Kontaktováním nás si můžete objednat následující typy prací. Na našem webu v sekci vodárenské služby naleznete podobné služby. Montáže a opravy topení…

Výměna topného systému v soukromém domě

Výměna topného systému v soukromém domě

Při provádění rekonstrukcí v soukromém domě budete s největší pravděpodobností muset čelit tak důležité fázi, jako je výměna starého topení, zejména pokud je dům starý a vícepodlažní. V takových situacích je lepší neopouštět staré litinové radiátory, protože časem se vnitřní průchozí otvory ucpou, po mnoha letech používání dochází k výrazné korozi a vzhledu výrobků.