Spínané napájecí zdroje (SMPS) jsou dnes nejpoužívanější a úspěšně se používají ve všech moderních radioelektronických zařízeních.

Obrázek 3 ukazuje blokové schéma spínaného zdroje vyrobeného podle tradičního obvodu Sekundární usměrňovače jsou vyrobeny podle půlvlnného obvodu. Názvy těchto uzlů prozrazují jejich účel a nepotřebují vysvětlení. Hlavními součástmi primárního okruhu jsou: vstupní filtr, usměrňovač síťového napětí a vf usměrněný měnič napájecího napětí s transformátorem.

Potřeba použití vstupního filtru je způsobena skutečností, že tento filtr musí za prvé eliminovat náhlé krátkodobé rázy napájecího napětí a impulsní šum způsobený provozem blízkých pulzních zařízení nebo vznikající při připojování nebo odpojování sousedních zátěží. síť. Za druhé, filtr musí účinně eliminovat rušení vstupující do sítě přímo z použitého napájecího zdroje VF transformátory používané v SMPS jsou převodníky pulzních kmitů s frekvencí až několika kilohertzů. Přenos energie transformátorem je obousměrný. Ve směru zatížení sítě se přenášejí oscilace RF převodníku. V opačném směru, tedy zátěž – měnič – síť, se může přenášet rušení, ke kterému dochází při provozu zátěžových obvodů. Je-li např. v počítačovém systému instalován SMPS, pak toto rušení může obsahovat prvky informačních složek zpracovávaných dat. Transformátor navíc zpravidla funguje jako snižovací transformátor atd. proto v opačném směru působí jako posilovač. Pokud není nainstalován vstupní filtr, pak se rušení vyskytující se přímo v zařízení efektivně přenese do sítě s částí informační složky. Vstupní filtr tedy slouží nejen k eliminaci parazitního efektu zpětné transformace, ale také k ochraně před únikem informací.

Filtr síťového usměrňovače

Obrázek 3 – Blokové schéma pulzního zdroje

Základním principem činnosti SMPS je přeměna střídavého síťového napětí 220 voltů a frekvence 50 Hz na střídavé vysokofrekvenční obdélníkové napětí, které je transformováno na požadované hodnoty, usměrňováno a filtrováno.

Převod se provádí pomocí výkonného tranzistoru pracujícího ve spínaném režimu a pulzního transformátoru, společně tvoří obvod RF převodníku. Pokud jde o návrh obvodu, jsou možné dvě možnosti převodníku: první je vyroben podle obvodu pulzního samooscilátoru (tento byl například použit v UPS televizorů) a druhý s externím ovládáním (používaný ve většině moderní radioelektronická zařízení).

Vzhledem k tomu, že frekvence měniče se obvykle volí od 18 do 50 kHz, jsou rozměry pulzního transformátoru a následně i celého napájecího zdroje poměrně kompaktní, což je důležitý parametr pro moderní zařízení. Zjednodušené schéma pulzu převodník s externím ovládáním je znázorněn na obrázku 4.

Obrázek 4 – Schéma pulzního zdroje s napájecím zdrojem.

Převodník je vyroben na tranzistoru VT1 a transformátoru T1. Síťové napětí je přiváděno přes síťový filtr (SF) do síťového usměrňovače (SV), kde je usměrněno, filtrováno filtračním kondenzátorem (SF) a přes vinutí W1 transformátoru T1 je přivedeno do kolektoru tranzistoru. VT1. Když je na základní obvod tranzistoru aplikován obdélníkový impuls, tranzistor se otevře a protéká jím rostoucí proud Ij. Stejný proud bude protékat vinutím W1 transformátoru T1, což povede ke zvýšení magnetického toku v jádru transformátoru, zatímco v sekundárním vinutí W2 transformátoru se indukuje samoindukční emf. Nakonec se na výstupu diody VD objeví kladné napětí. Navíc, pokud prodloužíme dobu trvání impulsu aplikovaného na bázi tranzistoru VT1, zvýší se napětí v sekundárním obvodu, protože uvolní se více energie a pokud se zkrátí doba trvání, sníží se odpovídajícím způsobem napětí. Změnou doby trvání pulsu v základním obvodu tranzistoru tedy můžeme změnit výstupní napětí sekundárního vinutí T1, a tím stabilizovat výstupní napětí napájecího zdroje. Jediné, co je k tomu potřeba, je obvod, který bude generovat spouštěcí impulsy a řídit jejich trvání (zeměpisnou šířku). Jako takový obvod se používá regulátor PWM. PWM – pulzně šířková modulace.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti od plynoměru lze instalovat zásuvku?

Aby se stabilizovala výstupní napětí UPS, obvod regulátoru PWM „musí znát“ velikost výstupních napětí. Pro tyto účely se používá sledovací obvod (nebo zpětnovazební obvod), vyrobený na optočlenu U1 a rezistoru R2. Zvýšení napětí v sekundárním obvodu transformátoru T1 povede ke zvýšení intenzity vyzařování LED, a tím ke snížení přechodového odporu fototranzistoru (součást optočlenu U1). Což zase povede ke zvýšení úbytku napětí na rezistoru R2, který je zapojen sériově s fototranzistorem a ke snížení napětí na pinu 1 PWM regulátoru. Snížení napětí způsobí, že logický obvod zahrnutý v PWM regulátoru prodlouží dobu trvání impulsu, dokud napětí na 1. kolíku neodpovídá zadaným parametrům. Když se napětí sníží, proces se obrátí.

UPS používá dva principy pro implementaci sledovacích obvodů – „přímý“ a „nepřímý“. Výše popsaná metoda se nazývá „přímá“, protože zpětnovazební napětí je odstraněno přímo ze sekundárního usměrňovače. Při „nepřímém“ sledování je zpětnovazební napětí odstraněno z přídavného vinutí pulzního transformátoru (obrázek 5).

Obrázek 5 – Schéma pulzního zdroje s napájecím zdrojem.

Snížení nebo zvýšení napětí na vinutí W2 povede ke změně napětí na vinutí W3, které je rovněž přivedeno přes rezistor R2 na pin 1 PWM regulátoru.

SMPS ochrana proti zkratu.

Zkrat (SC) v zátěži UPS. V tomto případě dojde ke ztrátě veškeré energie dodávané do sekundárního okruhu UPS a výstupní napětí bude téměř nulové. V souladu s tím se obvod regulátoru PWM pokusí prodloužit dobu trvání impulsu, aby zvýšil úroveň tohoto napětí na vhodnou hodnotu. V důsledku toho zůstane tranzistor VT1 stále déle otevřený a proud, který jím protéká, se zvýší. V konečném důsledku to povede k selhání tohoto tranzistoru. UPS poskytuje ochranu tranzistoru měniče proti proudovému přetížení v takových nouzových situacích. Jeho základem je odpor Rochrana, zapojený sériově do obvodu, kterým protéká kolektorový proud Ik. Zvýšení proudu Ik protékajícího tranzistorem VT1 povede ke zvýšení úbytku napětí na tomto rezistoru a následně se také sníží napětí dodávané na pin 2 PWM regulátoru. Když toto napětí klesne na určitou úroveň, která odpovídá maximálnímu přípustnému proudu tranzistoru, logický obvod PWM regulátoru přestane generovat impulsy na pinu 3 a zdroj přejde do ochranného režimu nebo jinými slovy přepne vypnuto.

Na závěr je třeba se podrobně pozastavit nad výhodami UPS. Jak již bylo zmíněno, frekvence pulzního měniče je poměrně vysoká, a proto jsou celkové rozměry pulzního transformátoru zmenšeny, což znamená, jakkoli to může znít paradoxně, náklady na UPS jsou nižší než u tradičního napájecího zdroje, protože menší spotřeba kovu u magnetického jádra a mědi u vinutí, i když se zvyšuje počet dílů v UPS. Další výhodou UPS je malá kapacita filtračního kondenzátoru sekundárního usměrňovače oproti klasickému zdroji. Snížení kapacity bylo umožněno zvýšením frekvence. A konečně účinnost spínaného zdroje dosahuje 80 %. Je to dáno tím, že UPS odebírá energii z elektrické sítě pouze při otevřeném tranzistoru měniče, při sepnutém se energie přenáší do zátěže v důsledku vybití filtračního kondenzátoru sekundárního okruhu.

Nevýhody zahrnují zvýšenou složitost obvodu UPS a zvýšení pulzního šumu vydávaného UPS. Nárůst rušení je způsoben tím, že tranzistor měniče pracuje ve spínacím režimu. V tomto režimu je tranzistor zdrojem pulzního šumu, který vzniká při přechodových procesech tranzistoru. To je nevýhoda jakéhokoli tranzistoru pracujícího ve spínacím režimu. Pokud ale tranzistor pracuje s nízkým napětím (například tranzistorová logika s napětím 5V), není to problém, v našem případě je napětí přivedené na kolektor tranzistoru přibližně 315 V. Pro boj s tímto rušením UPS používá složitější filtry síťových obvodů než v běžném napájecím zdroji.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti od silnice lze umístit dětské hřiště?

Dříve k napájení zařízení používali obvod se snižovacím (nebo se zvyšujícím, nebo vícevinutým) transformátorem, diodovým můstkem a filtrem k vyhlazení vlnění. Pro stabilizaci byly použity lineární obvody využívající parametrické nebo integrované stabilizátory. Hlavní nevýhodou byla malá účinnost a velká hmotnost a rozměry výkonných zdrojů.

Všechny moderní domácí elektrospotřebiče používají spínané zdroje (UPS, IPS – totéž). Většina těchto zdrojů využívá jako hlavní ovládací prvek PWM regulátor. V tomto článku se podíváme na jeho strukturu a účel.

Obsah článku

Užitečná elektronika pro kutily, elektronické domácí výrobky na Telegramu: Praktická elektronika pro každý den

PWM regulátor: co to je a k čemu slouží?

Definice a hlavní výhody

PWM regulátor je zařízení, které obsahuje řadu obvodových řešení pro ovládání výkonových spínačů. V tomto případě dochází k řízení na základě informací přijatých přes zpětnovazební obvody pro proud nebo napětí – to je nutné pro stabilizaci výstupních parametrů.

Někdy se pulzní generátory PWM nazývají PWM regulátory, ale nemají možnost připojit zpětnovazební obvody a jsou vhodnější pro regulátory napětí než pro poskytování stabilního napájení zařízení. V literatuře a na internetových portálech se však často můžete setkat s názvy jako „PWM controller, on NE555“ nebo „. on Arduino“ – to z výše uvedených důvodů není úplně pravda, lze je použít pouze pro regulaci výstupních parametrů, ale ne k jejich stabilizaci.

Pulzní šířková modulace

Zkratka “PWM” znamená Pulsně šířková modulace je jednou z metod modulace signálu nikoli díky výstupnímu napětí, ale právě změnou šířky pulzu. V důsledku toho je simulovaný signál tvořen integrací impulsů pomocí C- nebo LC-obvodů, jinými slovy vyhlazováním.

Závěr: PWM regulátor je zařízení, které řídí PWM signál.

Klíčové vlastnosti

U signálu PWM lze rozlišit dvě hlavní charakteristiky:

1. Pulzní frekvence – na tom závisí pracovní frekvence měniče. Typické frekvence jsou nad 20 kHz, ve skutečnosti 40-100 kHz.

2. Pracovní faktor a pracovní cyklus. Jsou to dvě sousední veličiny charakterizující totéž. Pracovní cyklus lze označit písmenem S a pracovní cyklus D.

kde T je perioda signálu,

Faktor plnění – část času z doby, kdy je na výstupu regulátoru generován řídicí signál, je vždy menší než 1. Pracovní cyklus je vždy větší než 1. Při frekvenci 100 kHz je perioda signálu 10 μs a spínač je otevřen po dobu 2.5 μs, pak je pracovní cyklus 0.25 v procentech – 25% a pracovní cyklus je 4.

Faktor plnění

Je také důležité zvážit vnitřní design a účel počtu spravovaných klíčů.

Rozdíly od lineárních ztrátových schémat

Jak již bylo zmíněno, výhodou spínaných zdrojů oproti lineárním obvodům je jejich vysoká účinnost (více než 80, v současnosti 90 %). Důvodem je následující:

Řekněme, že vyhlazené napětí za diodovým můstkem je 15V, zatěžovací proud je 1A. Musíte si pořídit stabilizovaný zdroj 12V. Ve skutečnosti je lineární stabilizátor odpor, který mění svou hodnotu v závislosti na hodnotě vstupního napětí pro získání jmenovitého výstupu – s malými odchylkami (zlomky voltů) při změně vstupu (jednotky a desítky voltů).

Jak je známo, rezistory uvolňují tepelnou energii, když jimi prochází elektrický proud. Stejný proces probíhá na lineárních stabilizátorech. Přidělený výkon se bude rovnat:

Protože v uvažovaném příkladu je zatěžovací proud 1A, vstupní napětí je 15V a výstupní napětí je 12V, vypočítáme ztráty a účinnost lineárního stabilizátoru (KRENK nebo typ L7812):

ČTĚTE VÍCE
Lze ložní prádlo používat ihned po zakoupení?

Ploss=(15V-12V)*1A = 3V*1A = 3W

Pak je účinnost:

Pokud se vstupní napětí zvýší například na 20 V, účinnost se sníží:

Hlavním rysem PWM je, že výkonový prvek, ať je to MOSFET, je buď zcela otevřený, nebo zcela uzavřený a neprotéká jím žádný proud. Ztráty účinnosti jsou tedy způsobeny pouze ztrátami vodivosti

A spínací ztráty. Toto je téma na samostatný článek, proto se touto problematikou nebudeme zdržovat. Ke ztrátám napájení dochází také v usměrňovacích diodách (vstup a výstup, pokud je zdroj napájen ze sítě), dále na vodičích, pasivních filtračních prvcích atd.

Obecná struktura

Podívejme se na obecnou strukturu abstraktního PWM regulátoru. Použil jsem slovo „abstraktní“, protože obecně jsou všechny podobné, ale jejich funkčnost se může v určitých mezích lišit a podle toho se bude lišit struktura a závěry.

Uvnitř PWM regulátoru je jako každý jiný IC polovodičový krystal, na kterém je umístěn složitý obvod. Regulátor obsahuje následující funkční jednotky:

1. Generátor impulzů.

2. Zdroj referenčního napětí. (A ON)

3. Obvody pro zpracování signálu zpětné vazby (OS): chybový zesilovač, komparátor.

4. Ovládání generátoru impulzů vestavěné tranzistory, které jsou určeny k ovládání vypínače nebo kláves.

Počet výkonových spínačů, které může PWM regulátor ovládat, závisí na jeho účelu. Nejjednodušší flyback měniče ve svém obvodu obsahují 1 výkonový spínač, polomůstkové obvody (push-pull) – 2 spínače, můstkové obvody – 4.

PWM regulátor

Výběr PWM regulátoru závisí také na typu klíče. Pro řízení bipolárního tranzistoru je hlavním požadavkem, aby výstupní řídicí proud PWM regulátoru nebyl nižší než proud tranzistoru dělený H21e, aby jej bylo možné zapínat a vypínat jednoduše vysíláním impulsů do báze. V tomto případě bude stačit většina ovladačů.

V případě ovládání spínačů s izolovaným hradlem (MOSFET, IGBT) existují určité nuance. Chcete-li rychle vypnout, musíte vybít kapacitu brány. K tomu je výstupní obvod brány vyroben ze dvou klíčů – jeden z nich je připojen k napájení pomocí kolíku IC a ovládá bránu (zapíná tranzistor) a druhý je instalován mezi výstupem a zemí, když musíte vypnout výkonový tranzistor – první klíč se zavře, druhý se otevře, zavře závěrku do země a vybije ji.

US3842B

Některé PWM regulátory pro zdroje s nízkým výkonem (do 50 W) nepoužívají vestavěné nebo externí napájecí spínače. Příklad – 5l0830R

Obecně řečeno, PWM regulátor může být reprezentován jako komparátor, jehož jeden vstup je napájen signálem ze zpětnovazebního obvodu (FC) a na druhý vstup je přiváděn signál změny pilového zubu. Když pilový signál dosáhne a svou velikostí překročí signál OS, objeví se na výstupu komparátoru impuls.

Když se signály na vstupech změní, změní se šířka pulzu. Řekněme, že jste k napájení připojili výkonný spotřebič a napětí na jeho výstupu klesne, pak také klesne napětí OS. Potom po většinu periody pilový signál překročí signál zpětné vazby a šířka pulzu se zvětší. Vše výše uvedené se do určité míry odráží v grafech.

Nájezdový signál

Pracovní frekvence generátoru se nastavuje pomocí frekvenčního RC obvodu.

Pracovní frekvence generátoru se nastavuje pomocí frekvenčního RC obvodu

Funkční schéma PWM regulátoru na příkladu TL494, podrobněji se na něj podíváme později. Účel čepů a jednotlivých uzlů je popsán v následujícím podnadpisu.

PWM regulátor TL494

Přiřazení pinu

Regulátory PWM jsou k dispozici v různých baleních. Mohou mít od tří do 16 nebo více závěrů. Flexibilita použití ovladače tedy závisí na počtu pinů, respektive jejich účelu. Například v populárním mikroobvodu UC3843 – nejčastěji existuje 8 závěrů a v ještě ikoničtějším – TL494 – 16 nebo 24.

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když se jazyk vnitřních dveří zasekl?

Podívejme se proto na typická jména pinů a jejich účel:

GND – společná svorka je připojena k zápornému pólu obvodu nebo k zemi.

Uc(Vc) – napájení mikroobvodu.

Ucc (Vss, Vcc) – Výstup pro řízení výkonu. Pokud napájení poklesne, existuje možnost, že se vypínače úplně neotevře, a proto se začnou zahřívat a vyhořet. Výstup je nutný k deaktivaci regulátoru v takové situaci.

OUT – jak název napovídá – jedná se o výstup regulátoru. Zde je vyveden řídicí PWM signál pro výkonové spínače. Výše jsme zmínili, že převodníky různých topologií mají různý počet klíčů. V závislosti na tom se může název pinu lišit. Například v ovladačích polovičního můstku může být nazýván HO a LO pro horní a dolní spínače. V tomto případě může být výstup jednostranný nebo push-pull (s jedním spínačem a dvěma) – pro ovládání tranzistorů s efektem pole (viz vysvětlení výše). Ale samotný regulátor může být pro jednocyklové a push-pull obvody – s jedním, respektive dvěma výstupními piny. To je důležité.

Vref – referenční napětí, obvykle připojené k zemi přes malý kondenzátor (jednotky mikrofaradů).

ILIM – signál ze snímače proudu. Potřebné k omezení výstupního proudu. Připojuje se k obvodům zpětné vazby.

ILIMREF – je na něm nastaveno spouštěcí napětí nohy ILIM

SS – je generován signál pro měkký start regulátoru. Navrženo pro hladký přechod do jmenovitého režimu. Mezi ním a společným vodičem je instalován kondenzátor, který zajišťuje hladký start.

RtCt – svorky pro připojení časovacího RC obvodu, který určuje frekvenci PWM signálu.

HODINY – hodinové impulsy pro synchronizaci několika PWM regulátorů mezi sebou, pak je RC obvod připojen pouze k hlavnímu regulátoru a RT slave s Vref, CT slave jsou připojeny ke společnému.

RAMPA je srovnávací vstup. Je na něj přivedeno pilovité napětí např. z pinu Ct.Při překročení hodnoty napětí na výstupu zesílení chyby se na OUT objeví vypínací impuls – základ pro PWM regulaci.

INV a NONINV – jedná se o invertující a neinvertující vstupy komparátoru, na kterých je postaven chybový zesilovač. Jednoduše řečeno: čím vyšší napětí na INV, tím delší výstupní impulsy a naopak. Je k němu připojen signál z děliče napětí ve zpětnovazebním obvodu z výstupu. Poté se neinvertující vstup NONINV připojí na společný vodič – GND.

EAOUT nebo Error Amplifier Output rus. Chyba výstupu zesilovače. Navzdory tomu, že existují chybové vstupy zesilovače a s jejich pomocí lze v zásadě upravit výstupní parametry, ale regulátor na to reaguje poměrně pomalu. V důsledku pomalé odezvy se obvod může vybudit a selhat. Proto jsou signály přiváděny z tohoto pinu přes frekvenčně závislé obvody do MEN. Toto se také nazývá korekce frekvence chybového zesilovače.

Příklad použití PWM regulátoru

Příklady reálných zařízení

Pro konsolidaci informací se podívejme na několik příkladů typických PWM regulátorů a jejich spojovacích obvodů. Uděláme to na příkladu dvou mikroobvodů:

TL494 (jeho analogy: KA7500B, KR1114EU4, Sharp IR3M02, UA494, Fujitsu MB3759);

Aktivně se používají v napájecích zdrojích pro počítače. Mimochodem, tyto zdroje mají značný výkon (100 W a více na 12V sběrnici). Často se používá jako dárce pro přeměnu na laboratorní zdroj nebo univerzální výkonnou nabíječku například pro autobaterie.

TL494 – recenze

Začněme 494. čipem. Jeho technické vlastnosti:

Specifikace TL494

Specifikace TL494

V tomto konkrétním příkladu můžete vidět většinu výše popsaných zjištění:

1. Neinvertující vstup prvního komparátoru chyb

2. Invertování vstupu prvního komparátoru chyb

3. Vstup zpětné vazby

4. Vstup pro nastavení mrtvého času

5. Svorka pro připojení externího časovacího kondenzátoru

ČTĚTE VÍCE
K čemu se používá pěnový cement?

6. Výstup pro připojení časovacího odporu

7. Společný kolík mikroobvodu, mínus napájení

8. Svorka kolektoru prvního výstupního tranzistoru

9. Svorka emitoru prvního výstupního tranzistoru

10. Svorka emitoru druhého výstupního tranzistoru

11. Svorka kolektoru druhého výstupního tranzistoru

12. Vstup napájecího napětí

13. Vstup pro volbu jednocyklového nebo push-pull režimu činnosti mikroobvodu

14. Vestavěný referenční výstup 5 V

15. Invertující vstup druhého komparátoru chyb

16. Neinvertující vstup druhého komparátoru chyb

Níže uvedený obrázek ukazuje příklad zdroje napájení počítače založeného na tomto čipu.

Příklad počítačového napájecího zdroje založeného na TL494

Recenze UC3843

Dalším oblíbeným PWM je čip 3843 – na něm jsou postaveny i počítačové a další napájecí zdroje. Jeho pinout je umístěn níže, jak vidíte, má pouze 8 pinů, ale plní stejné funkce jako předchozí IC.

Existují UC3843 v pouzdře se 14 nohami, ale jsou mnohem méně běžné. Věnujte pozornost značení – další kolíky jsou buď duplicitní, nebo nepoužité (NC).

UC3843

Pojďme dešifrovat účel závěrů:

1. Vstup komparátoru (zesilovače chyb).

2. Vstup zpětné vazby. Toto napětí se porovnává s referenčním napětím uvnitř IC.

3. Snímač proudu. Je připojen k rezistoru umístěnému mezi výkonovým tranzistorem a společným vodičem. Potřebné pro ochranu proti přetížení.

4. Časovací RC obvod. S jeho pomocí se nastavuje pracovní frekvence IC.

6. Konec. Řídicí napětí. Zde je připojen k hradlu tranzistoru výstupní stupeň push-pull pro ovládání jednopólového měniče (jeden tranzistor), který je vidět na obrázku níže.

7. Napájecí napětí mikroobvodu.

8. Referenční napěťový výstup (5V, 50mA).

Jeho vnitřní struktura.

Vnitřní struktura UC3843

Můžete vidět, že je v mnoha ohledech podobný ostatním PWM regulátorům.

Jednoduchý síťový napájecí obvod pro UC3842

Zjevně užitečné:

PWM s vestavěným vypínačem

PWM regulátory s vestavěným vypínačem se používají jak v transformátorových spínaných zdrojích, tak v beztransformátorových DC-DC měničích typu buck, boost a buck-boost.

Snad jedním z nejúspěšnějších příkladů bude rozšířený mikroobvod LM2596, na jehož základě najdete na trhu spoustu měničů, jak je uvedeno níže.

PWM s vestavěným vypínačem

Takový mikroobvod obsahuje všechna výše popsaná technická řešení a také místo koncového stupně na nízkopříkonových spínačích má vestavěný výkonový spínač schopný odolat proudu až 3A. Vnitřní struktura takového převodníku je znázorněna níže.

Můžete si být jisti, že v podstatě neexistují žádné zvláštní rozdíly od těch, které jsou v něm popsány.

Zde je však příklad napájecího zdroje transformátoru pro LED pásek na podobném ovladači, jak vidíte, není zde žádný vypínač, ale pouze mikroobvod 5L0380R se čtyřmi kolíky. Z toho vyplývá, že v určitých úlohách nejsou složité obvody a flexibilita TL494 prostě potřeba. To platí pro nízkopříkonové zdroje, kde nejsou žádné speciální požadavky na šum a rušení a výstupní zvlnění lze potlačit LC filtrem. Jedná se o zdroj pro LED pásky, notebooky, DVD přehrávače atd.

Schéma napájení transformátoru pro LED pásek

Závěr

Na začátku článku bylo řečeno, že PWM regulátor je zařízení, které simuluje průměrnou hodnotu napětí změnou šířky impulsu na základě signálu ze zpětnovazebního obvodu. Všiml jsem si, že jména a klasifikace každého autora se často liší; někdy se PWM regulátor nazývá jednoduchý PWM regulátor napětí a rodina elektronických mikroobvodů popsaná v tomto článku se nazývá „Integrovaný subsystém pro pulzně stabilizované převodníky“. Název nemění podstatu, ale vznikají spory a nedorozumění.

Doufám, že vám tento článek pomohl. Podívejte se také na další články z kategorie Elektrická energie v každodenním životě i v práci » Praktická elektronika

Přihlaste se k odběru kanálu Telegram o elektronice pro profesionály i amatéry: Praktická elektronika pro každý den