Ochranné vybavení před elektrickým napětím izolovat osobu od živých nebo uzemněných částí a také od země. Dělí se na základní a doplňkové.

Základní elektrické ochranné prostředky Mají izolaci, která dlouhodobě vydrží provozní napětí elektrické instalace, a proto se mohou dotýkat živých částí, které jsou pod napětím. Tyto zahrnují:

v elektrických instalacích do 1000 V – dielektrické rukavice, izolační tyče, izolační a elektrické svorky, instalatérské nářadí s izolačními rukojeťmi, jakož i indikátory napětí;

v elektrických instalacích nad 1000 V – izolační tyče, izolační a elektrické svorky, indikátory napětí, jakož i prostředky pro opravy při napětí nad 1000 V.

Doplňková elektrická ochranná zařízení mají izolaci schopnou odolat provoznímu napětí elektrické instalace, a proto nemohou samostatně chránit osobu před úrazem elektrickým proudem při tomto napětí. Jejich účelem je posílit ochranný (izolační) účinek hlavních izolantů, se kterými by měly být použity, a při použití hlavních ochranných prostředků postačí použití jednoho ochranného prostředku navíc.

Mezi další elektrická ochranná zařízení patří:

v elektroinstalacích do 1000 V – dielektrické návleky a koberce, jakož i izolační stojany;

v elektroinstalacích nad 1000 V – dielektrické rukavice, holínky a koberce a také izolační stojany.

Ochranné prostředky pro oplocení jsou určeny k dočasnému oplocení živých částí, kterých se lze náhodně dotknout nebo se k nim přiblížit na nebezpečnou vzdálenost, a také k zamezení chybných operací se spínacími zařízeními. Patří sem: dočasné přenosné oplocení – štíty a oplocení klecí, izolační podložky, dočasné přenosné uzemnění a výstražné plakáty.

Bezpečnostní ochranné prostředky jsou určeny pro individuální ochranu pracovníků před světelnými, tepelnými a mechanickými vlivy, před zplodinami hoření, před působením elektrického pole a také před pádem z výšky. Patří sem: bezpečnostní brýle; speciální palčáky vyrobené z nehořlavé tkaniny; bezpečnostní přilby; plynové masky; bezpečnostní pásy; bezpečnostní lana; instalační drápy, stejně jako jednotlivé sady stínění a přenosná stínící zařízení, která chrání personál před účinky elektrických polí v elektrických instalacích průmyslové frekvence ultravysokého napětí.

1.3 Skladování a sledování stavu elektrických ochranných prostředků

Pro stálý dohled nad stavem elektrických ochranných prostředků a jejich správným uložením v podniku je určena odpovědná osoba z řad inženýrsko-technických pracovníků, která musí mít bezpečnostní kvalifikační skupinu minimálně IV (vedoucí elektrotechnického oddělení, rozvodny provozní služba). Musí organizovat řádné skladování a pravidelně sledovat provozuschopnost elektrických ochranných prostředků a provádět jejich zkoušky v předepsaném časovém rámci.

ČTĚTE VÍCE
Je možné získat zahraniční pas bez vojenského průkazu 2023?

Elektrický ochranný prostředek vydávaný personálu k individuálnímu použití se eviduje ve zvláštním deníku, ve kterém je zaznamenáno datum vydání, jeho inventární číslo a musí obsahovat i účtenku od osoby, která tento prostředek převzala. Inventární číslo se aplikuje na samotné elektrické ochranné prostředky.

Izolační elektrická ochranná zařízení z bakelitu, plastu nebo dřeva se skladují uvnitř ve speciálních skříních, zásuvkách nebo regálech odděleně od ostatního použitého nářadí. Neměly by být vystaveny slunečnímu záření nebo topným zařízením. Nepřípustná je kontaminace ochranných pomůcek různými oleji a rozpouštědly, zejména pryžových výrobků, které jsou ropnými produkty ničeny. Elektrické ochranné prostředky vyrobené z pryže skladujte v suché, vytápěné a tmavé místnosti při teplotě 0 °C. Při vyšších teplotách se pryž rychle rozpadá a ztrácí pružnost.

Izolační tyče se ukládají zavěšené nebo instalované ve stoupačkách bez kontaktu se stěnou místnosti. Je povoleno skladovat tyče ve vodorovné poloze, ale za předpokladu, že nedochází k ohýbání.

Izolační svorky jsou uloženy na policích nebo ve skříni a indikátory napětí a elektrické svorky jsou uloženy v pouzdrech.

V prostorách elektrické rozvodny nebo v elektrické strojovně je v blízkosti vchodu vyhrazeno místo pro uložení elektrických ochranných prostředků, které je vybaveno regály, policemi, skříněmi a zařízeními pro uložení tyčí, přenosným uzemněním, výstražnými plakáty, přenosnými provizorními ploty atd.

Izolační ochranná zařízení jsou během provozu periodicky kontrolována a zkoušena zvýšeným napětím ve lhůtách předepsaných Pravidly.

Elektrická ochranná zařízení jsou určena k zajištění elektrické bezpečnosti a dělí se na klíč и další [7]. Izolace hlavního elektrického ochranného zařízení dlouhodobě odolává provoznímu napětí elektrické instalace a umožňuje pracovat na živých částech, které jsou pod napětím. Doplňkové elektrické ochranné zařízení samo o sobě nemůže zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem při daném napětí, ale doplňuje hlavní ochranné zařízení a slouží také k ochraně před dotykovým napětím a krokovým napětím.

К hlavní Mezi elektrická ochranná zařízení v elektrických instalacích s napětím do 1000 V patří:

— izolační a elektrické svorky;

К další Mezi elektrické ochranné prostředky pro práci v elektrických instalacích s napětím do 1000 V patří:

— izolační podpěry a kryty;

V elektroinstalacích se kromě uvedených ochranných prostředků používají osobní ochranné prostředky (OOPP) těchto tříd:

ČTĚTE VÍCE
Jak rychle a efektivně vyčistit stříbro doma?

— ochrana hlavy (ochranné přilby);

— ochrana očí a obličeje (brýle a ochranné štíty);

—prostředky na ochranu dýchacích cest (plynové masky a respirátory;

— ochrana rukou (palčáky);

— prostředky ochrany proti pádu z výšky (bezpečnostní pásy a bezpečnostní lana).

Ochranné prostředky musí být umístěny jako inventář v prostorách elektroinstalací (rozvaděče, dílny elektráren, na trafostanicích, v rozvodnách el. sítí apod.) nebo být součástí inventáře provozních polních týmů, údržbářských týmů, mobilních vys. -napěťové laboratoře atd. atd. a také vydávané pro individuální použití.

Odpovědnost za včasné zajištění personálu a zajištění elektroinstalace vyzkoušenými ochrannými pomůckami v souladu s normami pořízení, organizaci správného skladování a vytvoření potřebných rezerv, včasné provádění periodických revizí a zkoušek, odstraňování nevhodná zařízení a organizaci jejich účtování nese vedoucí dílenského, servisního, rozvodenského nebo síťového úseku, vedoucí stavby na starosti elektroinstalace nebo pracoviště a za podnik jako celek hlavní inženýr nebo osobou odpovědnou za elektrické zařízení.

Izolační kleště jsou určeny pro výměnu pojistek v elektrických instalacích do a nad 1000 V. Při práci s kleštěmi na výměnu pojistek byste kromě dielektrických rukavic měli používat ochranné brýle.

Pro kontrolu přítomnosti nebo nepřítomnosti napětí v elektrických instalacích do 1000 V se používají dva typy indikátorů: dvoupólové, pracující s protékajícím aktivním proudem, a jednopólové, pracující s kapacitním proudem.

Dvoupólové indikátory jsou určeny pro elektroinstalace střídavého a stejnosměrného proudu a jednopólové indikátory jsou určeny pro elektroinstalace střídavého proudu.

Součástí izolovaného nářadí je instalatérské montážní nářadí s izolačními rukojeťmi (nastavitelné klíče, ráčny, kleště, kleště, boční a koncové řezáky, šroubováky, nezavírací mechanické nože atd.), sloužící pro práci pod napětím v elektroinstalacích do 1000 V jako hlavní elektrický ochranný prostředek.

Izolace musí pokrývat celou rukojeť a být dlouhá minimálně 100 mm do středu dorazu. Zarážka musí mít výšku minimálně 10 mm, tloušťku minimálně 3 mm a nesmí mít ostré hrany ani hrany. Výška dorazu rukojeti šroubováku je minimálně 5 mm.

Tloušťka vícevrstvé izolace by neměla přesáhnout 2 mm, jednovrstvá – 1 mm. Izolace šroubovacích tyčí by neměla mít zarážky. Izolace dříků šroubováku by měla končit ve vzdálenosti ne více než 10 mm od konce čepele šroubováku.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti od podlahy by měly být závěsy?

Izolační elektrická ochranná zařízení by měla být používána k určenému účelu v elektrických instalacích s napětím ne vyšším, než pro které jsou navrženy (nejvyšší dovolené napětí).

Základní a doplňková elektrická ochranná zařízení jsou určena pro použití v uzavřených elektrických instalacích a v otevřených elektrických instalacích a na nadzemních elektrických vedeních – pouze za suchého počasí. Nesmí se používat za mrholení nebo srážek. Venku ve vlhkém počasí by se měly používat pouze ochranné prostředky speciální konstrukce určené pro práci v takových podmínkách.

Před každým použitím ochranných prostředků je personál povinen zkontrolovat jejich provozuschopnost, nepřítomnost vnějšího poškození, znečištění a zkontrolovat datum spotřeby na razítku. Není dovoleno používat ochranné prostředky, jejichž platnost vypršela.