Typy a základní požadavky na zařízení nouzového osvětlení jsou popsány v následujících regulačních dokumentech:

 • SP 52.13330.2011 „Přirozené a umělé osvětlení (SNiP 23-05-95)“;
 • Pravidla pro výstavbu elektrických instalací (7. vydání), schválená vyhláškou Ministerstva energetiky ze dne 08.08.2002 č. 204.

Podle SP 52.13330.2011:

Druhy nouzového osvětlení jsou uvedeny v článku 7.104 SP 52.13330.2011 „Přirozené a umělé osvětlení (SNiP 23-05-95)“:

Nouzové světlo rozdělena na evakuační a záložní.

nouzové osvětlení se dělí na: osvětlení únikových cest, evakuační osvětlení rizikových prostor a evakuační osvětlení velkých prostor (antipanikové osvětlení).

Nouzové světlo je zajištěna pro případ výpadku napájení hlavního (pracovního) osvětlení a je připojena ke zdroji energie nezávislému na zdroji napájení pracovního osvětlení.

Osvětlení únikových cest (Ustanovení 7.105 SP 52.13330.2011) v prostorách nebo na místech, kde se pracuje mimo budovy, by měly být zajištěny následující evakuační cesty:

 • v chodbách a průchodech podél evakuační cesty;
 • v místech, kde dochází ke změně (rozdílu) v úrovni podlahy nebo krytiny;
 • v oblasti každé změny směru trasy;
 • při přecházení průchodů a chodeb;
 • na schodištích by měl být každý schod osvětlen přímým světlem;
 • před každým nouzovým východem;
 • před každou stanicí lékařské pomoci;
 • v místech, kde se nachází zařízení nouzové komunikace a další prostředky určené k vyhlášení mimořádné události;
 • v místech, kde se nachází primární hasicí zařízení;
 • v místech evakuačního plánu.

nouzové osvětlení (Ustanovení 7.107 SP 52.13330.2011) by měly být zajištěny vysoce rizikové zóny pro bezpečné dokončení potenciálně nebezpečného procesu nebo situace.

Evakuační osvětlení pro velké plochy (antipanikové osvětlení) (bod 7.108 SP 52.13330.2011) je poskytováno ve velkých místnostech o ploše větší než 60 m2 a je zaměřeno na předcházení panice a zajištění podmínek pro bezpečný přístup k evakuačním cestám.

Záložní osvětlení (článek 7.109 SP 52.13330.2011) by měl být poskytnut, pokud je podle podmínek technologického postupu nebo situace vyžadováno normální pokračování v práci v případě výpadku napájení pracovního osvětlení a také pokud je s tím spojené narušení údržby zařízení a mechanismů může způsobit:

 • smrt, zranění nebo otrava lidí;
 • výbuch, požár, dlouhodobé narušení technologického procesu;
 • únik toxických a radioaktivních látek do životního prostředí;
 • narušení provozu takových zařízení, jako jsou elektrárny, rozhlasová a televizní vysílací a komunikační střediska, řídící střediska, čerpací zařízení pro zásobování vodou, kanalizaci a vytápění, ventilační a klimatizační zařízení pro průmyslové prostory, ve kterých je zastavení prací nepřijatelné atd. .

Záložní osvětlení, obvykle, by se nemělo používat pro účely nouzového osvětlení. Pokud je nouzové osvětlení navrženo k použití pro účely nouzového osvětlení, musí splňovat příslušné požadavky uvedené výše pro nouzové osvětlení.

Podle článku 7.110 SP 52.13330.2011 musí osvětlení ze záložního osvětlení činit alespoň 30 % normalizovaného osvětlení pro všeobecné pracovní osvětlení. Potřebu vytvoření vyšších úrovní osvětlenosti pro záložní osvětlení určují technologové v závislosti na provozních podmínkách daného zařízení.

Záložní osvětlení by mělo poskytovat 50 % jmenovitého osvětlení nejdéle 15 s po výpadku napájení pracovního osvětlení a 100 % jmenovitého osvětlení – ne více než 60 s, pokud zvláštní normy nebo příslušné zdůvodnění nestanoví jinak.

Světelné značky (bezpečnostní značky) jsou instalovány (ustanovení 7.111 SP 52.13330.2011):

 • nad každým nouzovým východem;
 • na evakuačních trasách s jasným vyznačením evakuačních směrů;
 • určit stanici lékařské pomoci;
 • určit umístění primárního hasicího zařízení;
 • k určení umístění nouzového komunikačního zařízení a jiných prostředků určených k vyrozumění o nouzové situaci.
ČTĚTE VÍCE
Je při žádosti o starobní důchod vyžadován rodný list?

V normálním režimu musí být napájení světelných indikátorů napájeno ze zdroje nezávislého na zdroji napájení pracovního osvětlení; v nouzovém režimu přepněte na napájení z třetího nezávislého zdroje, například z baterie zabudované ve svítilně. Doba provozu světelných indikátorů musí být alespoň 1 hodina.

Pro nouzové osvětlení by mělo být použito (doložka 7.112 SP 52.13330.2011):

a) světelné zdroje LED;

b) zářivky – v místnostech s minimální teplotou vzduchu alespoň 5 °C a za předpokladu, že jsou svítidla napájena ve všech režimech napětím alespoň 90 % jmenovitého napětí;

c) vysokotlaké výbojky, pokud jsou okamžitě nebo rychle znovu zapáleny jak v horkém stavu po krátkodobé odstávce, tak ve studeném stavu;

d) žárovky – není-li možné použít jiné zdroje světla.

bod 7.113 Nouzová svítidla mohou být vybavena nepřetržitým provozem, zapínaným současně s pracovními svítidly, a přerušovaným provozem, automaticky zapínaným při přerušení napájení pracovního osvětlení v daném prostoru. Pokud jsou pro pracovní a nouzové osvětlení použita svítidla stejného typu pouzdra, musí být svítidla nouzového osvětlení označena speciálně vytištěným písmenem „A“ v červené barvě.

Podle PUE

Požadavky na nouzové osvětlení jsou uvedeny v článku 6.1.21-6.1.29 PUE.

6.1.21. Nouzové osvětlení se dělí na bezpečnostní a evakuační.

Bezpečnostní osvětlení je navrženo tak, aby pokračovalo v provozu v případě nouzového vypnutí pracovního osvětlení.

Pracovní svítidla a bezpečnostní svítidla v průmyslových a veřejných budovách a na prostranstvích musí být napájena z nezávislých zdrojů.

6.1.22. Lampy a světelné indikátory pro evakuační osvětlení v průmyslových budovách s přirozeným světlem a ve veřejných a obytných budovách musí být připojeny k síti, která není připojena k síti pracovního osvětlení, počínaje panelem rozvodny (bod distribuce osvětlení), nebo pokud je pouze jeden vstup, počínaje vstupním distribučním zařízením.

6.1.23. Napájení svítilen a indikátorů evakuačního osvětlení v průmyslových budovách bez přirozeného osvětlení by mělo být provedeno stejným způsobem jako napájení svítilen bezpečnostního osvětlení (bod 6.1.21).

V průmyslových budovách bez přirozeného světla v místnostech, kde může být současně přítomno 20 osob nebo více, bez ohledu na přítomnost bezpečnostního osvětlení, musí být zajištěno evakuační osvětlení podél hlavních průchodů a světelné nápisy „výstup“, které se automaticky spínají při jejich napájení je přerušena na třetí nezávislý externí nebo místní zdroj (baterie, dieselagregát apod.), který se v běžném režimu nepoužívá k napájení pracovního osvětlení, bezpečnostního osvětlení a evakuačního osvětlení, nebo nouzových světelných svítilen a výjezdových značek musí mít nezávislý zdroj energie.

6.1.24. Při zařazování všech nebo částí svítidel bezpečnostního osvětlení a evakuačních svítidel do zvláštní skupiny první kategorie pro spolehlivost napájení je nutné zajistit dodatečné napájení těchto svítidel z třetího nezávislého zdroje.

6.1.25. Evakuační svítidla, světelné indikátory pro evakuaci a (nebo) nouzové východy v budovách jakéhokoli účelu, vybavené autonomními zdroji energie, v normálním režimu mohou být napájeny ze sítí jakéhokoli typu osvětlení, které nejsou během provozu budov vypnuty.

6.1.26. U místností, ve kterých se trvale zdržují osoby nebo které jsou určeny k trvalému průchodu osob nebo nepovolaných osob a ve kterých je požadováno bezpečnostní osvětlení nebo evakuační osvětlení, musí být možné zapnout uvedené druhy osvětlení po celou dobu, kdy pracovní osvětlení nebo bezpečnostní osvětlení je zapnuto evakuační osvětlení by se mělo automaticky zapnout, když pracovní osvětlení v případě nouze zhasne.

6.1.27. Použití obecných skupinových panelů pro pracovní osvětlení, bezpečnostní osvětlení a (nebo) evakuační osvětlení, jakož i instalaci ovládacích zařízení pro pracovní osvětlení, bezpečnostní osvětlení a (nebo) evakuační osvětlení, s výjimkou zařízení pro pomocné obvody (např. například signální lampy, ovládací klíče), obecně skříně nejsou povoleny.

ČTĚTE VÍCE
Kde jsou nastavení sluchátek?

Napájení bezpečnostního a evakuačního osvětlení ze společných panelů je povoleno.

6.1.28. Používání sítí napájejících elektrické přijímače pro napájení bezpečnostního osvětlení a evakuačního osvětlení v průmyslových objektech bez přirozeného světla není povoleno.

6.1.29. Je povoleno používat ruční osvětlovací zařízení s bateriemi nebo suchými prvky pro bezpečnostní osvětlení a evakuační osvětlení namísto stacionárních svítidel (budovy a prostory bez trvalého obydlení, budovy se zastavěnou plochou do 250 m2).

V každé místnosti, budově nebo objektu je kromě hlavního osvětlení nezbytného pro efektivní provoz instalován pomocný typ, jehož fungování je regulováno pomocí technických, legislativních a hygienických norem. Nouzové osvětlení je instalováno i v prostorách s minimálním počtem zaměstnanců, kteří v nich pracují.

V případě havárie, požáru nebo jiné vyšší moci často nastává situace, kdy selže hlavní systém. To vede k panice, chaosu, neorganizované evakuaci, zraněním a dokonce smrti. Systém nouzového osvětlení umožňuje zaměstnancům opustit budovu spořádaně, čímž se minimalizují fyzické škody a možné ztráty.

Regulační dokumenty a pravidla

Hlavním dokumentem, kterým se řídí všichni návrháři, je SP (soubor pravidel) 52.13330 z roku 2016. Nouzové osvětlení podle obsahu zahrnuje evakuační a záložní typy.

Hlavním úkolem I. kategorie je zajištění podmínek pro nouzovou evakuaci osob chodbami, východy a schodišti.

To se zase dělí na osvětlení:

 • evakuační cesty běžných budov: zábavní a nákupní centra, školy, hypermarkety, kanceláře, kina;
 • speciální nebezpečné zóny v průmyslových dílnách a velkých podnicích;
 • anti-panic typu, jehož hlavním úkolem je potlačit paniku a rozdrtit na přeplněných místech.

Zajímavý! Záložní osvětlení je instalováno v místnostech, kde je zastavení výrobního procesu nebezpečné pro život a zdraví lidí (chirurgické operační sály, dispečinky letového provozu).

Návrh jakéhokoli typu osvětlení je jasně regulován federálními zákony, předpisy o požární bezpečnosti, standardy kvality a hygienickými normami. Návrháři se řídí následujícím seznamem dokumentů:

 • federální zákon č. 123;
 • SP 31-110 z roku 2003;
 • SP 3.13130 ​​z roku 2009;
 • SP 52.13330 ​​z roku 2011;
 • 13330 z roku 2016;
 • PUE (pravidla elektroinstalace) – 7 ze dne 06.10.1999;
 • GOST R IEC 605981-1 z roku 2003;
 • GOST R50571.29 z roku 2009.

Samostatně pro mrakodrapy vypracovalo ruské ministerstvo pro mimořádné situace seznam doporučení pro zajištění požární bezpečnosti.

Požadavky požární bezpečnosti na nouzové osvětlení

Chcete-li objasnit všechny otázky týkající se norem požární bezpečnosti, měli byste se obrátit na federální zákon č. 123 z 22.07.2008. července 84, který předepisuje jejich technické předpisy. Článek XNUMX tohoto zákona vysvětluje základní požadavky na nouzové osvětlení a podmínky jeho provozu v případě požáru nebo nehody.

Obsahuje odkazy na kodexy správné praxe (SP), které upravují nouzové evakuační cesty pro osoby, a také technické údaje pro prvky systému nouzového osvětlení.

Typy nouzových svítidel

Zařízení používaná v případě nehod se dělí na 2 typy:

Prvním typem jsou standardní svítilny vybavené BAP, které mohou v případě vyšší moci nadále fungovat. Přibližná doba provozu v takových podmínkách je 1 hodina.

SP popisuje doporučené uspořádání lamp. Vzdálenost mezi nimi by měla být taková, aby v nejslabším osvětlení byl indikátor jasu alespoň 1 Lux a v nejvíce osvětlené zóně více než 40 Lux.

Doba hoření se podle technických požadavků může pohybovat od 5 do 10 sekund.

ČTĚTE VÍCE
Kdy můžete na jaře začít s řezem ovocných stromů?

Rozlišují se také nouzové lampy:

 • trvalé působení;
 • netrvalé (práce při rušení v systému napájení);
 • kombinované (zařízení zajišťuje přítomnost dvou lamp, z nichž jedna funguje z pracovního osvětlení a druhá z nouzového osvětlení);
 • autonomní;
 • zařízení centralizovaného napájení (připojená k centrálnímu systému).

Všechny požadavky na tyto typy zařízení jsou popsány v SP.

Místa instalace

Zařízení evakuačního osvětlení jsou instalována:

Předpisy pro nouzové osvětlení vyžadují, aby byly ve všech místnostech, jejichž plocha přesahuje 60 m², umístěny antipanikové systémy. Tento druh lze často vidět například v kinech, obchodních centrech, potravinářských zónách a hypermarketech. Současně se vzájemně kombinují antipanikové a evakuační typy systémů, aby bylo zajištěno co nejbezpečnější odstranění osob z budovy nebo stavby.

Důležité! Při instalaci nouzového osvětlení na místech lékařské pomoci, komunikačních nebo hasicích zařízeních musí být tato vybavena červenými nebo zelenými piktogramy.

Osvětlení rizikových prostor

Tento typ systému se používá v průmyslových a průmyslových prostorách, kde při výpadku pracovního osvětlení hrozí vysoké riziko smrti nebo zranění pracovníků. Minimální standard osvětlení v těchto zónách je 15 Lux a poměr nerovností je 1 ku 10.

Regulační dokumenty vyžadují povinnou instalaci nouzového osvětlení:

 • na evakuačních trasách;
 • ve velkých sálech;
 • ve vysoce rizikových prostorách s traumatickým vybavením;
 • ve výtazích;
 • v kotelnách a serverovnách;
 • v technických místnostech;
 • v místech, kde jsou instalována tlačítka alarmu.

Tyto požadavky jsou povinné, protože přímo souvisí s bezpečností života a zdraví lidí.

Ohnivzdorné kabely

Elektrické vedení je nezbytné pro fungování systému nouzového osvětlení. Správný výběr prvků, včetně kabelů, zaručuje stabilní provoz i za podmínek vyšší moci. SP a Gosstandart, které upravují konstrukci nouzových svítidel, určují typy kabelů a také podmínky pro jejich instalaci, aby se vytvořily stabilní elektrické obvody.

Jedním z hlavních požadavků je požární odolnost. Kabelová vedení jsou vyrobena z ohnivzdorných materiálů odolných vysokým teplotám.

Tento typ kabelu je často označován jako FRLS. Provozní režim těchto linek v nouzových podmínkách se může pohybovat od 1 do 3 hodin.

Baterie: doba testování, výměna

Návrh svítilen nouzového osvětlení pro evakuační cesty zahrnuje nejen svítilnu ve formě žárovky, tlumivky a startéru, ale také baterii. Nejčastěji se dodávají ve dvou typech: lithium-kadmium a lithium-ion.

Tyto konstrukční prvky se liší především kapacitou. Nesmíme zapomínat, že baterie mají omezenou životnost, proto musí být tento technický ukazatel kontrolován odpovědnými osobami každých 6 měsíců.

Průměrná životnost baterií je 3-4 roky, poté jsou recyklovány nebo vyhozeny. Takže i při absenci nouzových situací musí být baterie žárovek nouzového osvětlení vyměněny každé 4 roky.

Barva, velikosti, množství a typy značek

Evakuační piktogramy, jejichž úkolem je udávat směr, musí být na zeleném pozadí. Minimální hodnota jasu odpovídá 2 cd/m². Tento požadavek platí pro prostory vybavené systémy pro odvod kouře (kryty).

Při jejich nepřítomnosti se hodnota jasu zvýší na 10 kandel na m². V řadě případů výrobci porušují požadavky tím, že pozadí je tmavé a postava uprostřed ikony není dostatečně kontrastní.

Je také nutné pamatovat na to, že výška instalace ukazatele přímo souvisí se vzdáleností jeho identifikace. Tato hodnota se vypočítá pomocí vzorce:

V souladu s tím se rozlišovací vzdálenost zjistí ze součinu výšky znaku (v metrech) faktorem 200 nebo 100.

Počet instalovaných značek závisí na délce chodby. Průměrná vzdálenost mezi piktogramy není větší než 25 metrů a musí být navíc namontovány v přechodech a na zatáčkách.

ČTĚTE VÍCE
Co je lepší: elektrický turek nebo gejzírový kávovar?

Imunita proti hluku

GOST 60598-2-22-2012 upravuje základní požadavky na zařízení nouzového osvětlení v oblasti elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Testy ukázaly, že použité zařízení musí zajistit vyrovnání sinusoidy napětí a zároveň neprodukovat nízko nebo vysokofrekvenční emise.

Tyto požadavky jsou relevantní zejména v rámci fungování zdravotnických zařízení, vojenských zařízení a průmyslových dílen těžkého strojírenství.

Levné zařízení například od čínských výrobců často nemají ve svých zařízeních filtry pro vyrovnávání napětí, proto nevyhovují GOST a nelze je použít při instalaci systému nouzového osvětlení.

Každý typ takového zařízení musí být doprovázen příslušným certifikátem.

Připojení přes přepínač

Při připojování nouzové svítilny přes samostatné spínací zařízení často vyvstává otázka, jak zařízení přejde do speciálního režimu, pokud je spínač vypnutý.

Veškeré pracovní nouzové osvětlení, i když jsou instalovány vypínače, je připojeno k panelu samostatným kabelovým vedením. Speciální relé hlídá napětí nikoli ve spínacím zařízení, ale v rozvaděči. Výsledkem je, že pokud dojde k výpadku napětí v panelu, je do osvětlovacího zařízení vyslán signál k přepnutí na bateriový provoz.

I když je spínač v poloze „OFF“, bude lampa v nouzové situaci stále fungovat.

Soubor pravidel doporučuje zajistit dodatečné napájení tohoto typu osvětlení z alternativního zdroje, jinými slovy ne z jednoho panelu, ale ze dvou. Poté v případě nehody dojde k prvnímu přepnutí na náhradní panel a v případě poruchy na baterie.

Testování a validace

Požadavky na nouzová světla stanoví mechanismus pro ověření jejich funkčnosti. To znamená, že konstrukce zařízení musí obsahovat samostatné testovací tlačítko nebo speciální konektor pro připojení provozního testovacího zařízení.

Testování provádí hlavní energetik jednou za 1 dní. Poté je výsledek zkoušky zapsán do deníku zařízení nouzového osvětlení.

V případě prací ve velkých objektech (obchodní centra, průmyslové areály), kde není možné vyzkoušet každou lampu, se testování provádí skupinovou formou.

K tomu slouží zařízení, které se připojuje na speciální kabelové vedení a promítá 12V signál.

K tomuto zařízení nelze najednou připojit více než 35 světelných bodů. Stisknutím hlavního tlačítka (nahoře) přejdou všechny instalace do nouzového režimu. Jeden z inspektorů drží samospouštěcí tlačítko a druhý provádí testování, identifikuje provozuschopnost zařízení a zapisuje všechna data do protokolu.

Samovolné tlačítko je požadavek stanovený standardy a sadou pravidel. Tento design eliminuje lidský faktor.

Zkouška hořlavosti

Odolnost vůči vysokým teplotám je jedním z hlavních požadavků GOST 60598. Pouzdro osvětlovacího zařízení musí odolat teplotám 850 °C. Musí být také odolné vůči ohni, to znamená, že v případě požáru nebude pouzdro podporovat hoření a nebude přispívat k šíření ohně.

Důležité! Podobné kontroly provádí výrobce během procesu montáže zařízení. Hlavní pozornost je věnována tomu, aby i při roztavení tělesa jeho roztavené složení nepřispívalo ke spalování hořlavých materiálů.

Požární certifikát

Nouzové žárovky plní několik funkcí. Kromě přímého osvětlení se automaticky spouštějí při vzniku požáru a fungují jako varování. To se děje díky schopnosti přijímat signál z hasicího systému. Abychom pochopili, zda zakoupené zařízení může fungovat tímto způsobem, stačí se ujistit, že má požární certifikát.

Některé modely takové signály nemohou přijímat. Nejsou certifikovány a nejsou schváleny pro použití v aplikacích požární signalizace.

Stojí za to vědět, že vysoce kvalitní nouzové žárovky nemohou způsobit úraz elektrickým proudem, protože jedním z povinných požadavků je bezpečnost používání nízkonapěťových zařízení (TR TS 004 z roku 2011). Splnění této podmínky je potvrzeno i příslušným certifikátem shody.

ČTĚTE VÍCE
Kolik vydělává zahradní architekt v Americe?

Jak vytvořit možnosti nouzového osvětlení

O instalaci nouzového vybavení je nutné přemýšlet již ve fázi návrhu. Na obrázcích je tento typ zařízení označen písmenem „A“.

Volitelně můžete zpočátku vybrat typ svítidel vybavených BAP. V případě nehody se tedy zapne pouze jeden modul, který neposkytne 100, ale 10-15% osvětlení. V tomto případě je velmi důležité umístění lamp a jejich ekvidistance od sebe.

Jako modul lze použít LED i vysokotlaké výbojky.

Samotné BAP jsou k dispozici ve formě vestavěného a externího zařízení. První typ je namontován mezi driver a připojen k jedinému modulu. Druhý se používá při modernizaci již nainstalovaného pracovního osvětlení. Připojuje se přímo ke zdroji energie a promítá napětí 220 V, čímž poskytuje 100% světelný výkon.

Technici nejčastěji volí druhou metodu, protože má řadu výhod:

 • nízké časové náklady na modernizaci (nevyžaduje demontáž zařízení);
 • menší počet světelných bodů díky vyššímu výkonu jejich činnosti (všechny indikátory odpovídají normám);
 • úspora finančních nákladů na zařízení a instalaci (rozdíl může být 35-40%);
 • připojení několika zařízení k jedné UPS najednou.

V druhém případě můžete při použití výkonné baterie připojit nouzová světla umístěná ve vzdálenosti až 200 metrů, například ta, která se používají na vnějších stěnách budovy.

Centralizované nouzové osvětlení

Centralizovaný systém je jedním z technologicky nejpokročilejších a nejmodernějších řešení. Často se používá ve velkých prostorách: nákupní centra, letištní haly, kancelářské budovy.

Pro provoz takového systému je nevhodné používat vestavěné zdroje, proto se zdroje nejčastěji montují samostatně a připojují se k více světelným bodům najednou. Testování se provádí pomocí speciálního řídicího zařízení za přímé účasti dvou osob.

Toto řešení má své výhody:

 1. Automatizovaný testovací režim se záznamem výsledku do paměti regulátoru.
 2. Vysoká spolehlivost.
 3. Cenově efektivní ve srovnání s vybavením každé lampy samostatnou baterií.
 4. Delší životnost centralizovaného BAP (až 12 let).
 5. Možnost napojení na nouzové osvětlení požární automatiky.
 6. Ovládání z jednoho dálkového ovladače.
 7. Možnost upgradu již nainstalovaného systému.

Centralizované zařízení nouzového osvětlení lze rozdělit na jednoduché a adresné systémy. V prvním případě jsou svítidla seskupena podle podlaží nebo zón. Ve druhém je každá lampa vybavena svou vlastní samostatnou „adresou“. Všechny jsou viditelné pro systém, který je spravuje.

Volba možnosti osvětlení závisí na ploše, počtu svítidel a světelných nápisů.

Klíčová zjištění

Bezpečnostní osvětlení únikových cest je povinným požadavkem pro kancelářské a veřejné budovy, nákupní a zábavní centra, školní a zdravotnické ústavy a průmyslové dílny. Instalace nouzového zařízení a její požadavky jsou upraveny legislativou, předpisy a vládními normami.

 1. Existují evakuační a záložní typy osvětlení. Každý má své vlastní místo instalace.
 2. Technické požadavky na nouzové svítilny jsou uvedeny v PUE-7.
 3. Všechna zařízení procházejí předběžným testováním hořlavosti a odolnosti proti hluku.
 4. Testování zařízení by mělo být prováděno každé 2 týdny.
 5. Nouzové osvětlení úzce souvisí s pojmem požární bezpečnost. Pro co nejefektivnější provoz je osvětlovací systém připojen k systému požární signalizace.
 6. Centralizovaný systém je spolehlivější, pohodlnější a levnější než autonomní.

Správně organizované nouzové osvětlení je zárukou zachování zdraví a záchrany životů v případě požáru nebo jiného smrtelného nebezpečí.