Izolační odpor je důležitou charakteristikou izolačního stavu elektrického zařízení. Proto se při všech kontrolách izolace provádí měření odporu. Izolační odpor se měří megaohmmetrem.

Široké uplatnění našly elektronické megaohmmetry typu F4101, F4102 pro napětí 100, 500 a 1000 V. Při uvádění do provozu se stále používají megaohmmetry typů M4100/1 – M4100/5 a MS-05 pro napětí 100, 250, 500, 1000 a provozní praxe.a 2500 V. Chyba přístroje F4101 nepřesahuje ±2,5% a u přístrojů typu M4100 až 1% délky pracovní části stupnice. Zařízení F4101 je napájeno ze sítě AC 127-220 V nebo ze zdroje stejnosměrného napětí 12 V. Zařízení typu M4100 jsou napájena z vestavěných generátorů.

Volba typu megaohmmetru se provádí v závislosti na jmenovitém odporu objektu (silové kabely 1 – 1000, spínací zařízení 1000 – 5000, výkonové transformátory 10 – 20 000, elektrické stroje 0,1 – 1000, porcelánové izolátory 100 – 10 000 MOhm), jeho parametry a jmenovité napětí.

K měření izolačního odporu zařízení se jmenovitým napětím do 1000 V (sekundární spínací obvody, motory atd.) se zpravidla používají megaohmmetry se jmenovitým napětím 100, 250, 500 a 1000 V a v elektrotechnice instalace se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V se používají megaohmmetry pro 1000 a 2500 V.

Při měření pomocí megaohmmetrů se doporučuje následující postup:

1. Změřte izolační odpor propojovacích vodičů, jehož hodnota nesmí být menší než horní mez měření megaohmmetru.

2. Nastavte limit měření; pokud je hodnota izolačního odporu neznámá, je nutné začít od nejvyšší meze měření, aby se ručička měřiče neschýlila „mimo stupnici“; při výběru meze měření byste se měli řídit tím, že přesnost bude největší při odečítání hodnot v pracovní části váhy.

3. Ujistěte se, že na testovaném předmětu není žádné napětí.

4. Odpojte nebo zkratujte všechny části se sníženou izolací nebo sníženým zkušebním napětím, kondenzátory a polovodičová zařízení.

5. Při připojování zařízení uzemněte testovaný obvod.

6. Stisknutím tlačítka „vysoké napětí“ v zařízeních napájených ze sítě, nebo otáčením rukojeti generátoru indukčního megaohmmetru rychlostí cca 120 ot./min., 60 s po zahájení měření zaznamenejte hodnotu odporu na zařízení. měřítko.

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít laminát na zakrytí studeného balkonu?

7. Při měření izolačního odporu objektů s velkou kapacitou je třeba provést měření až po úplném zklidnění ručičky.

8. Po dokončení měření, zejména u zařízení s velkou kapacitou (například dlouhé kabely), je před odpojením konců zařízení nutné odstranit nahromaděný náboj přiložením uzemnění.

Pokud může být výsledek měření izolačního odporu zkreslen povrchovými svodovými proudy, například vlhkostí na povrchu izolačních částí instalace, přiloží se na izolaci objektu elektroda s proudem, připojená ke svorce el. megaohmmetr E.

Zapojení proudovodné elektrody E je určeno z podmínky vytvoření největšího potenciálového rozdílu mezi zemí a místem připojení stínění.

V případě měření izolace kabelu izolovaného od země se svorka E připevní na pancíř kabelu; při měření izolačního odporu mezi vinutími elektrických strojů je svorka E připevněna ke skříni; při měření odporu vinutí transformátoru se svorka E připojí pod plášť výstupního izolátoru.

Měření izolačního odporu silových a světelných rozvodů se provádí při zapnutých spínačích, vyjmutých pojistkových vložkách, vypnutých elektrických přijímačích, přístrojích, zařízeních a lampách.

Je přísně zakázáno měřit izolaci na vedení, které probíhá i na malém prostoru v blízkosti jiného vedení pod napětím a během bouřky na nadzemních vedeních.

Telegramový kanál pro ty, kteří se chtějí každý den učit nové a zajímavé věci: Škola pro elektrikáře

Pokud se vám tento článek líbil, sdílejte odkaz na něj na sociálních sítích. Velmi to pomůže rozvoji našeho webu!

V tomto článku budeme hovořit o tom, jaké zkušební napětí meggeru by se mělo použít k měření izolačního odporu.

prémie: tabulka četností, „standardy“ a také šablony dokumentů ke stažení na samém konci článku.

Pro bezpečný provoz elektroinstalace je nutné periodicky měřit izolační odpor. Tento typ elektrických měřicích prací se provádí pomocí meggeru: měřicího zařízení, které měří vysoké odpory, měřené v milionech ohmů. Megaohmmetr obsahuje generátor, který generuje stejnosměrné testovací napětí. Většina megaohmetrů poskytuje zkušební napětí 250, 500 a 1000 V. Některá zařízení jsou schopna produkovat napětí 2500 V. Volba konkrétní hodnoty testovacího napětí závisí na průřezu žil testovaného kabelu.

Rozdělení na elektroinstalace a silové kabelové vedení podle průřezu jádra

Napětí meggeru při měření izolačního odporu se volí na základě průřezu žil zkoušeného kabelu. Kabely se přitom v závislosti na průřezu žil rozdělují na elektrické rozvody (osvětlovací a zásuvkové skupiny, jakož i vedení napájející stacionární elektrické přijímače) a silové kabelové vedení.

ČTĚTE VÍCE
Co je lepší, krabice na nářadí nebo taška na nářadí?

V článku PUE 2.1.1 jsou elektrické rozvody definovány jako silové, osvětlovací a sekundární obvody s napětím do 1 kV AC a DC, prováděné pomocí izolovaných instalačních vodičů všech sekcí, jakož i nepancéřovaných silových kabelů s pryžovou nebo plastovou izolací v kovový, pryžový nebo plastový plášť s průřezem fázových vodičů do 16 mm2. Kabely s průřezem žil větším než 16 mm2 v souladu s klauzulemi PUE. 2.1.1 a 2.3.1 se týkají vedení silových kabelů, tzn. od 25 mm2 a více. V souladu s článkem PUE 1.1.18 je třeba hodnoty uvedené s předložkami „od“ a „do“ chápat jako „včetně“, což znamená, že kabely o průřezu 16 mm2 se vztahují k elektrickému vedení.

Abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz vašeho elektrického zařízení, je důležité provádět pravidelné testy údržby!

Abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz vašeho elektrického zařízení, je důležité provádět pravidelné testy údržby!

Jaké napětí se používá k měření izolačního odporu?

Zkoušeným prvkem jsou elektrické rozvody včetně osvětlovacích sítí. Napětí měřiče je 1000 V.
PUE, bod 1.8.37, odstavce. 1, tabulka. 1.8.34

Měření izolačního odporu vedení silových kabelů s napětím do 1000V se provádí megaohmmetrem pro napětí 2500V.
PUE, bod 1.8.40, odstavce. 2

Pro měření izolačního odporu elektrického vedení se tedy používá zkušební napětí 1 kV, které zahrnuje izolované instalační vodiče všech sekcí a nepancéřované kabely s pryžovou nebo plastovou izolací v kovovém, pryžovém nebo plastovém plášti s průřezem fáze. vodičů do 16 mm2 včetně.
Zkušebním napětím 2,5 kV se testuje izolační odpor silových kabelových vedení do 1 kV, což zahrnuje kabely s průřezem fázových vodičů 25 mm2 včetně.

Níže jsou uvedeny požadavky z tabulky 37 v dodatku 3.1 k PTEEP; lze je upravit nebo dotáhnout pro jednotlivé prvky elektroinstalace průmyslovými předpisy:

 • Elektrické výrobky a přístroje pro jmenovité napětí do 50 – megger napětí 100V;
 • Elektrické výrobky a zařízení se jmenovitým napětím nad 50 až 100 – megger napětí 250V;
 • Elektrické výrobky a zařízení pro jmenovitá napětí nad 100 až 380 – megger napětí 500-1000V;
 • Elektrické výrobky a zařízení se jmenovitým napětím nad 380 – megger napětí 1000-2500V;
 • Spínací přístroje, rozvaděče a vodiče – megger napětí 1000-2500V;
 • Elektroinstalace včetně osvětlovacích sítí – megger napětí 1000V;
 • Sekundární obvody rozváděčů, napájecí obvody pro pohony spínačů a odpojovačů, řídicí obvody, ochranné obvody, automatizace, telemechanika atd. — megger napětí 1000-2500V;
 • Jeřáby a výtahy – megger napětí 1000V;
 • Stacionární elektrická kamna – megger napětí 1000V;
 • DC sběrnice a napěťové sběrnice na ústřednách – megger napětí 500-1000V;
 • Řízení, ochrany, automatizace, telemechanika, budicí obvody pro stejnosměrné stroje s napětím 500-1000V, připojené k hlavním obvodům – megger napětí 500-1000V;
 • Obvody obsahující zařízení s mikroelektronickými prvky, určené pro provozní napětí do 60V – megger napětí 100V;
 • Obvody obsahující zařízení s mikroelektronickými prvky určené pro provozní napětí nad 60V – megger napětí 500V.
ČTĚTE VÍCE
Je možné použít armatury pro zemní smyčku?

Měření izolačního odporu není kouzelnou pilulkou, která eliminuje havarijní situace, ale pravidelné sledování stavu kabelů pomůže identifikovat závady v rané fázi, ještě než dojde k nehodě.

Měření izolačního odporu není kouzelnou pilulkou, která eliminuje havarijní situace, ale pravidelné sledování stavu kabelů pomůže identifikovat závady v rané fázi, ještě než dojde k nehodě.