1 PŘIPRAVENO společností s ručením omezeným „All-Russian Research, Design and Design Lighting Engineering Institute pojmenovaný po S.I. Vavilov“ (VNISI LLC) na základě vlastního autentického překladu mezinárodního standardu uvedeného v odstavci 4 do ruštiny

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 332 „Osvětlovací produkty“

3 SCHVÁLENO A NABYLO V ÚČINNOST nařízením Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii ze dne 22. listopadu 2013 N 1781-st

4 Tato norma je upravena z mezinárodní normy ISO 30061:2007* „Nouzové osvětlení“ zavedením změn vysvětlených v úvodu této normy.

* Přístup k mezinárodním a zahraničním dokumentům uvedeným v textu lze získat kontaktováním Služby uživatelské podpory. – Poznámka od výrobce databáze.

Název této normy byl změněn vzhledem k názvu specifikované mezinárodní normy, aby byl v souladu s GOST R 1.5-2012 (článek 3.5)

5 POPRVÉ PŘEDSTAVENO

Pravidla pro aplikaci této normy jsou stanovena v GOST R 1.0-2012* (oddíl 8). Informace o změnách tohoto standardu jsou zveřejňovány v ročním (k 1. lednu běžného roku) informačním indexu „Národní standardy“ a oficiální znění změn a dodatků je zveřejňováno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto standardu bude odpovídající upozornění zveřejněno v příštím vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“. Relevantní informace, upozornění a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu (gost.ru)

* V původním příspěvku je název a označení normy uvedeno kurzívou. – Poznámka od výrobce databáze.

Tato norma obsahuje další požadavky ve vztahu k mezinárodní normě ISO 30061:2007, odrážející potřeby národního hospodářství Ruské federace, zvýrazněné v textu normy kurzívou*.

* V původním příspěvku jsou označení a čísla norem a regulačních dokumentů v textu uvedena běžným písmem; k odkazovaným dokumentům uvedeným v původním příspěvku kurzívou jsou na místě vloženy poznámky. – Poznámka od výrobce databáze.

Normu doplňují normy pro záložní osvětlení. Normy evakuačního osvětlení jsou shrnuty v tabulce.

Pro podmínky umístění bezpečnostních značek byly stanoveny další požadavky s přihlédnutím k počtu osob současně přítomných v různých místnostech budov.

Struktura normy byla změněna tak, aby odpovídala pravidlům stanoveným v GOST 1.5 (pododdíly 4.2 a 4.3). Srovnání struktury této normy se strukturou stanovené mezinárodní normy je uvedeno v příloze DA.

ČTĚTE VÍCE
Jak připravit řešení pro pokládku keramzitových betonových bloků?

Rozsah 1

Tato norma stanovuje normy pro nouzové osvětlení prostor nově budovaných nebo rekonstruovaných budov a staveb pro různé účely a pracoviště mimo budovy.

Tato norma se používá pro návrh, rekonstrukci a provoz stacionárních instalací nouzového osvětlení.

2 Normativní reference

Norma používá normativní odkaz na následující normu:

GOST R 12.4.026-2001 Systém norem bezpečnosti práce. Signální barvy, bezpečnostní značky a signální značení. Účel a pravidla použití. Obecné technické požadavky a vlastnosti. Testovací metody (ISO 3864:1984 „Grafické symboly. Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky“, NEQ)

Poznámka – Při používání této normy je vhodné ověřit si platnost referenčních norem ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu nebo podle každoročně vydávaného informačního indexu „Národní Standardy“, který byl zveřejněn k 1. lednu běžného roku a podle vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ pro aktuální rok. Pokud je nahrazena datovaná referenční norma, doporučuje se použít verzi této normy s rokem schválení (přijetí) uvedeným výše. Pokud je po schválení této normy provedena změna v odkazované normě, na kterou je uveden datovaný odkaz, která ovlivní ustanovení, na které se odkazuje, doporučuje se, aby bylo toto ustanovení aplikováno bez ohledu na tuto změnu. Pokud je referenční norma zrušena bez náhrady, pak se ustanovení, ve kterém je na ni uveden odkaz, doporučuje použít v části, která nemá vliv na tento odkaz.

3 Termíny a definice

V této normě jsou použity následující termíny s jejich příslušnými definicemi:

3.1 nouzové světlo (nouzové osvětlení): Osvětlení určené k použití při výpadku proudu k pracovnímu osvětlení.

3.2 únikové cesty (úniková cesta): Cesty pro evakuaci osob v případě nouze.

3.3 evakuační osvětlení (únikové osvětlení): Typ nouzového osvětlení pro evakuaci osob nebo dokončení potenciálně nebezpečného procesu.

3.4 záložní osvětlení (pohotovostní osvětlení): Typ nouzového osvětlení pro pokračování provozu v případě výpadku proudu.

3.5 osvětlení únikových cest (osvětlení únikových cest): Typ evakuačního osvětlení pro spolehlivou identifikaci a bezpečné použití únikových cest.

3.6 antipanikové osvětlení (antipanické osvětlení): Typ evakuačního osvětlení, které zabraňuje panice a bezpečně se přibližuje k únikovým cestám.

ČTĚTE VÍCE
Jak se kapalina odstraňuje z oběžného kola diagonálního čerpadla?

3.7 osvětlení rizikových oblastí (osvětlení oblasti s vysokým rizikem): Typ nouzového osvětlení pro bezpečné dokončení potenciálně nebezpečného pracovního procesu.

3.8 nouzový východ (nouzový východ): východ určený pro použití v případě nouze.

3.9 bezpečnostní značka (bezpečnostní značka): Značka, která poskytuje informace o bezpečnostních opatřeních (zakazujících, vynucujících nebo povolujících určité činnosti) pomocí kombinace barvy, tvaru a grafických symbolů nebo textu.

3.10 bezpečnostní značka s vnějším osvětlením (externě osvětlená bezpečnostní značka): Bezpečnostní značka osvětlená zvenčí.

3.11 bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením (vnitřně osvětlená bezpečnostní značka): Bezpečnostní značka osvětlená zevnitř.

Úplné znění tohoto dokumentu je k dispozici na portálu od 20 do 24 hodin moskevského času, 7 dní v týdnu.

Tento dokument nebo informace o něm jsou také vždy dostupné v odborných referenčních systémech „Tekhexpert“ a „Code“.

Potřebujete úplné znění a stav dokumentů GOST, SNIP, SP?
Zkuste “Techexpert: Laboratoř. Inspekce. Certifikace” zdarma

STAVBY A STAVBY

Pravidla návrhu nouzového osvětlení

Budovy a stavby. Návrh nouzového osvětlení

Datum představení 2019-05-27

předmluva

O souboru pravidel

1 DODAVATELÉ – Federální státní rozpočtová instituce „Výzkumný ústav stavební fyziky Ruské akademie architektury a stavebních věd“ (NIISF RAASN), společnost s ručením omezeným „CERERA-EXPERT“ (LLC „CERERA-EXPERT“)

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 465 „Stavebnictví“

3 PŘIPRAVENO ke schválení Odborem rozvoje měst a architektury Ministerstva výstavby, bydlení a komunálních služeb Ruské federace (ministerstvo Ruska)

5 REGISTROVÁNO Spolkovou agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart)

6 POPRVÉ PŘEDSTAVENO

V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto souboru pravidel bude odpovídající oznámení zveřejněno předepsaným způsobem. Příslušné informace, oznámení a texty jsou také umístěny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách developera (Ministerstvo výstavby Ruska) na internetu

Tento soubor pravidel byl vyvinut v souladu s federálním zákonem ze dne 30. prosince 2009 N 384-FZ „Technické předpisy o bezpečnosti budov a konstrukcí“ a ve vývoji SP 52.13330.2016 „SNiP 23-05-95* Přírodní a umělé osvětlení“.

Tento soubor pravidel vyvinul tým autorů: federální státní rozpočtová instituce „Výzkumný ústav stavební fyziky Ruské akademie architektury a stavebních věd“ (Ph.D. I.A.Shmarov, L.V.Bražnikovová); LLC „CERERA-EXPERT“ (E.A.Litvinská) za účasti Státní technické univerzity Nižnij Novgorod pojmenované po R.E. Alekseevovi (kandidát technických věd) E.B.Solntsev, Ph.D. tech. vědy O.YuMalafeev), společnost s ručením omezeným „White Light 2000“ (S.Yu.Gorjušin, V.P.Ipatov), společnost s ručením omezeným „USP Compulink“ (VVČernov).

ČTĚTE VÍCE
Jak vypočítat osvětlení ve výrobní oblasti?

Rozsah 1

1.1 Tento soubor pravidel platí pro navrhování systémů nouzového osvětlení průmyslových, veřejných a obytných budov a staveb, jakož i pracovních prostorů mimo budovy.

1.2 Požadavky souboru pravidel se nevztahují na nouzové osvětlení podzemních dolů, námořních a říčních přístavů, letišť, železničních stanic a metra.

2 Normativní reference

Tato sada pravidel používá regulační odkazy na následující dokumenty:

GOST 12.4.026-2015 Systém norem bezpečnosti práce. Signální barvy, bezpečnostní značky a signální značení. Účel a pravidla použití. Obecné technické požadavky a vlastnosti. Testovací metody

GOST 14254-2015 (IEC 60529:2013) Stupně ochrany poskytované kryty (IP kód)

GOST 31565-2012 Kabelové výrobky. Požadavky na požární bezpečnost

GOST IEC 60331-21-2011 Zkoušení elektrických a optických kabelů v podmínkách plamene. Udržení výkonu. Část 21. Zkoušení a požadavky na ně. Kabely pro jmenovité napětí do 0,6/1,0 kV včetně

GOST IEC 60332-1-2-2011 Zkoušení elektrických a optických kabelů v podmínkách plamene. Část 1-2. Test retardace hoření jednoho svisle umístěného izolovaného drátu nebo kabelu. Testování při vystavení plameni 1 kW plynového hořáku s předběžným promícháním plynů

GOST IEC 60598-2-22-2012 Žárovky. Část 2-22. Soukromé požadavky. Nouzová svítidla

GOST IEC 60924-2012 Elektronické předřadníky, napájené ze zdrojů stejnosměrného proudu, pro trubicové zářivky. Obecné a bezpečnostní požadavky

GOST ISO 3864-1-2013 Grafické symboly. Signální barvy a bezpečnostní značky. Část 1. Zásady navrhování značek a návěstních značek

GOST R 12.2.143-2009 Systém norem bezpečnosti práce. Fotoluminiscenční evakuační systémy. Požadavky a metody kontroly

GOST R 50571.5.51-2013/IEC 60364-5-51:2005 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-51. Výběr a montáž elektrických zařízení. Obecné požadavky

GOST R 50571.5.52-2011/IEC 60364-5-52:2009 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-52. Výběr a montáž elektrických zařízení. Elektrické vedení

GOST R 50571.5.56-2013/IEC 60364-5-56:2009 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-56. Výběr a montáž elektrických zařízení. Bezpečnostní systémy

GOST R 53780-2010 (EN 81-1:1998, EN 81-2:1998) Výtahy. Všeobecné bezpečnostní požadavky na zařízení a instalaci

GOST R 55842-2013 (ISO 30061:2007) Nouzové osvětlení. Klasifikace a normy

GOST R IEC 60331-11-2012 Zkoušení elektrických a optických kabelů v podmínkách plamene. Udržení výkonu. Část 11. Zkušební zařízení. Vystavení plameni o teplotě minimálně 750°C

GOST R IEC 60598-1-2011 Žárovky. Část 1. Všeobecné požadavky a zkušební metody

SP 6.13130.2013 Systémy požární ochrany. Elektrické zařízení. Požadavky na požární bezpečnost

ČTĚTE VÍCE
Co je to řetězový kladkostroj a jak se určuje jeho násobnost?

SP 52.13330.2016 „SNiP 23-05-95* Přirozené a umělé osvětlení“

SP 54.13330.2016 „SNiP 31-01-2003 Obytné vícebytové domy“

SP 56.13330.2011 „SNiP 31-03-2001 Průmyslové stavby“ (ve znění změny č. 1)

SP 113.13330.2016 „SNiP 21-02-99* Parkoviště“

SP 118.13330.2012 „SNiP 31-06-2009 Veřejné budovy a stavby“ (ve znění N 1, N 2)

SP 158.13330.2014 Budovy a areály zdravotnických organizací. Pravidla návrhu (se změnou č. 1)

SP 251.1325800.2016 Budovy obecně vzdělávacích organizací. Pravidla návrhu (se změnou č. 1)

SP 252.1325800.2016 Budovy předškolních vzdělávacích organizací. Pravidla designu

SP 253.1325800.2016 Inženýrské systémy pro výškové budovy

SP 256.1325800.2016 Elektroinstalace bytových a veřejných budov. Projekční a montážní řád (ve znění dodatku č. 1)

SP 257.1325800.2016 Budovy hotelu. Pravidla designu

SP 267.1325800.2016 Výškové budovy a komplexy. Pravidla designu

SP 310.1325800.2017 Bazény. Pravidla designu

SanPiN 2.1.2.1188-03 Bazény. Hygienické požadavky na konstrukci, provoz a kvalitu vody. Kontrola kvality

Poznámka – Při použití tohoto souboru pravidel je vhodné zkontrolovat platnost referenčních dokumentů ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách federálního výkonného orgánu v oblasti normalizace na internetu nebo podle ročního informačního indexu „Národní standardy“, který byl zveřejněn k 1. lednu běžného roku a na vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ za aktuální rok. Pokud se nahradí odkazovaný dokument, na který je uveden nedatovaný odkaz, doporučuje se použít aktuální verzi tohoto dokumentu s přihlédnutím ke všem změnám provedeným v této verzi. Pokud je nahrazen referenční dokument, na který je uveden datovaný odkaz, doporučuje se použít verzi tohoto dokumentu s rokem schválení (akceptace) uvedeným výše. Pokud po schválení tohoto souboru pravidel dojde v odkazovaném dokumentu, na který je uveden datovaný odkaz, ke změně, která ovlivní ustanovení, na které je odkaz uveden, pak se doporučuje, aby se toto ustanovení použilo bez zohlednění tato změna. Pokud je referenční dokument zrušen bez náhrady, pak se ustanovení, ve kterém je na něj uveden odkaz, doporučuje použít v části, která nemá vliv na tento odkaz. Je vhodné zkontrolovat informace o fungování souborů pravidel ve Federálním informačním fondu standardů.

3 Termíny a definice

V této sadě pravidel jsou použity následující termíny s odpovídajícími definicemi:

ČTĚTE VÍCE
Který ventil musí být otevřený před spuštěním odstředivého čerpadla?

nouzové osvětlení: Osvětlení zajištěno pro případ výpadku dodávky pracovního osvětlení.

antipanika osvětlení: Typ evakuačního osvětlení, které zabrání panice a bezpečně se přiblíží k únikovým cestám.

3.3 bezpečná zóna: Určené místo, kde se mohou evakuující osoby shromažďovat a kde nejsou vystaveny nebezpečí způsobenému mimořádnou událostí.

3.4 bezpečnostní značka: Značka, která je zdrojem sdělení o nutnosti dodržovat bezpečnostní opatření, tvořená kombinací barev a geometrických tvarů a sdělující jednotlivá sdělení o nutnosti dodržovat bezpečnostní opatření prostřednictvím doplňkových grafických symbolů.

bezpečnostní značka s vnějším osvětlením: Bezpečnostní značka osvětlená zvenčí.

bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením: Bezpečnostní značka osvětlená zevnitř.

Poznámka – Vnitřní osvětlená bezpečnostní značka je světelný indikátor.

Index vykreslení barev : Míra shody vizuálních vjemů barevného předmětu osvětleného testovacím a standardními světelnými zdroji za stejných pozorovacích podmínek.

skupiny obyvatelstva s nízkou mobilitou; MGN: Lidé, kteří mají potíže se samostatným pohybem, získáváním služeb, potřebných informací nebo orientací v prostoru. Pro účely tohoto souboru pravidel se mezi málo pohyblivé skupiny obyvatel řadí: osoby se zdravotním postižením, osoby s omezenými (dočasně nebo trvale) zdravotními schopnostmi, osoby s dětskými kočárky atd.

osvětlení rizikových oblastí: Typ nouzového osvětlení pro bezpečné dokončení potenciálně nebezpečného pracovního procesu.

osvětlení únikových cest: Typ evakuačního osvětlení pro spolehlivou identifikaci a bezpečné použití únikových cest.

3.11 doba nouzového osvětlení: Doba, po kterou je zajištěno normalizované osvětlení z nouzového osvětlení.

Úplné znění tohoto dokumentu je k dispozici na portálu od 20 do 24 hodin moskevského času, 7 dní v týdnu.

Tento dokument nebo informace o něm jsou také vždy dostupné v odborných referenčních systémech „Tekhexpert“ a „Code“.

Potřebujete úplné znění a stav dokumentů GOST, SNIP, SP?
Zkuste “Techexpert: Laboratoř. Inspekce. Certifikace” zdarma