4 Tato norma bere v úvahu hlavní předpisy normy ASTM C 403 M-08* „Standardní zkušební metoda pro dobu tuhnutí betonových směsí penetračním odporem“ (ASTM C 403 M-08 „Standardní zkušební metoda pro dobu tuhnutí betonu“). Betonové směsi podle penetračního odporu” ,NEQ)

* Přístup k mezinárodním a zahraničním dokumentům uvedeným v textu lze získat kontaktováním Služby uživatelské podpory. – Poznámka od výrobce databáze.

5 POPRVÉ PŘEDSTAVENO

Pravidla pro aplikaci této normy jsou stanovena v GOST R 1.0-2012 (oddíl 8). Informace o změnách tohoto standardu jsou zveřejňovány v ročním (k 1. lednu běžného roku) informačním indexu „Národní standardy“ a oficiální znění změn a dodatků je zveřejňováno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto standardu bude odpovídající upozornění zveřejněno v příštím vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“. Relevantní informace, upozornění a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu (www.gost.ru)

Změnu č. 1 provedl výrobce databáze dle textu IUS č. 2, 2023

Rozsah 1

Tato norma platí pro těžký, jemnozrnný a lehký beton vyrobený z mobilních (P) a roznášecích (R) betonových směsí v souladu s GOST 7473, jakož i pro malty v souladu s GOST 28013 (dále jen směsi) a stanoví metody pro určení doby jejich tuhnutí.

Metody uvedené v této normě jsou aplikovány jak na maltovou část směsi v laboratorních podmínkách, tak i na směs uloženou v konstrukci.

Tyto metody by měly být použity pro stanovení vlivu různých technologických faktorů (obsah vody, druh a množství pojiva a/nebo přísady atd.) na dobu tuhnutí směsi, pro posouzení souladu skutečné doby tuhnutí směsi s těmi, které jsou uvedeny v normách a technických podmínkách, a také pro diagnostiku začátku tuhnutí směsi položené v konstrukci.

Norma se nevztahuje na betonové směsi z pórobetonu, pórobetonu a vláknobetonu v souladu s GOST 25192.

2 Normativní reference

Tato norma používá normativní odkazy na následující normy:

GOST 5802-86 Stavební malty. Testovací metody

GOST 7473-2010 Betonové směsi. Specifikace

GOST 10180-2012 Beton. Metody stanovení pevnosti pomocí kontrolních vzorků

GOST 10181-2014 Betonové směsi. Testovací metody

GOST 25192-2012 Beton. Klasifikace a obecné technické požadavky

GOST 28013-98 Stavební malty. Obecné Specifikace

Poznámka – Při používání této normy je vhodné zkontrolovat platnost referenčních norem ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu nebo pomocí ročního informačního indexu „Národní normy“ , která byla zveřejněna k 1. lednu běžného roku, a o vydáních měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ pro aktuální rok. Pokud je nahrazena nedatovaná referenční norma, doporučuje se použít aktuální verzi této normy s přihlédnutím ke všem změnám provedeným v této verzi. Pokud je nahrazena datovaná referenční norma, doporučuje se použít verzi této normy s rokem schválení (přijetí) uvedeným výše. Pokud je po schválení této normy provedena změna v odkazované normě, na kterou je uveden datovaný odkaz, která ovlivní ustanovení, na které se odkazuje, doporučuje se, aby bylo toto ustanovení aplikováno bez ohledu na tuto změnu. Pokud je referenční norma zrušena bez náhrady, pak se ustanovení, ve kterém je na ni uveden odkaz, doporučuje použít v části, která nemá vliv na tento odkaz.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi akrylátovou vanou a akrylátovou vložkou?

3 Termíny a definice

Tato norma používá termíny v souladu s GOST 7473 a také následující termíny s odpovídajícími definicemi:

3.1 měření: Jednorázové stanovení měřené charakteristiky jedním stisknutím paličky nebo vložením indentoru do směsi.

3.2 testovací série: V jednom časovém intervalu bylo provedeno několik měření, jejichž cílem bylo stanovení jedné průměrné hodnoty nepřímé charakteristiky doby tuhnutí směsi.

3.3 testovací cyklus: Několik sérií testů provedených v různých časových intervalech.

3.4 testování směsi v návrhu: Diagnostika počátku tuhnutí betonové směsi položené v konstrukci.

3.5 indentor: Kovová tyč kónického nebo zaobleného tvaru, zaváděná do směsi za cyklického dynamického působení.

3.6 laboratorní testovací metoda: Stanovení doby tuhnutí připraveného vzorku betonové směsi za daných teplotních podmínek.

3.7 penetrometr: Zařízení, které umožňuje změřit nepřímou charakteristiku (sílu, počet stejných dynamických dopadů nebo jiný indikátor) při stlačení paličky nebo zavedení indentoru do směsi.

Oddíl 3 (změněné vydání, změna č. 1).

4 Podstata metody

Podstatou laboratorní zkušební metody je, že do maltové části betonové směsi, betonové směsi z jemnozrnného betonu nebo malty se vtlačí paličky různých průřezů a doba od začátku míchání směsi potřebná k jejich zalisování do hloubky (25 ± 2) mm se zaznamenává při dvou hodnotách odporu vtlačení (4,0 a 24,0 MPa), odpovídajících době začátku a konce tuhnutí.

Podstatou zkušební metody pro směs umístěnou v konstrukci je, že na základě předem stanoveného kalibračního vztahu založeného na výsledcích měření hloubky vniknutí indentoru do směsi, při určité dynamické nebo statické síle nebo při vytvoření nějaké dynamické nebo statické síly k proniknutí indentorem do dané hloubky, je diagnostikován začátek začátku procesu tuhnutí směsi.

5 Testovací nástroje pro stanovení doby tuhnutí směsi v laboratorních podmínkách*

5.1 Penetrometr se zatěžovacím zařízením, které umožňuje vytvořit sílu minimálně 600 N s přesností měření síly minimálně 10 N.

Sada paličky o průměru 4,5; 6,5; 9,0; 14,5; 20,0 a 25 mm.

Každá palička musí mít kruhovou značku ve vzdálenosti (25±0,1) mm od nosné plochy.

5.2 Nádoby válcového tvaru o průměru a výšce 150 mm nebo kvádrového tvaru o hraně 150 mm.

5.3 Těsnící ocelová tyč o průměru 16 mm, délce 600 mm, se zaoblenými konci.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí za metr čtvereční pokrytí střechy břidlicí?

5.4 Pipeta pro odstranění roztoku výkvětu z povrchu vzorku.

5.5 Teploměr s přesností měření teploty do 1°C.

5.6 Síto s kulatými otvory o průměru 5 mm.

5.8 Kužel pro stanovení pohyblivosti betonových směsí podle GOST 10181 nebo referenční kužel pro stanovení pohyblivosti maltových směsí podle GOST 5802.

6 Odběr vzorků a jejich příprava k testování

6.1 Odběr maltové části z betonové směsi těžkého a lehkého betonu se provádí proséváním betonové směsi přes síto s kulatými otvory o průměru 5 mm.

6.2 Vzorky směsí jemnozrnného betonu a malty se odebírají přímo z připravené směsi.

6.3 Objem odebraného vzorku směsi by měl být dostatečný k provedení tří paralelních měření v každé sérii zkoušek.

6.4 U vzorků směsí určených ke zkoušce se zaznamenává doba míchání směsi, zpracovatelnost (rozsypání kužele nebo roztečení kužele) se stanoví podle GOST 10181 nebo hloubka ponoru kužele podle GOST 5802.

Úplné znění tohoto dokumentu je k dispozici na portálu od 20 do 24 hodin moskevského času, 7 dní v týdnu.

Tento dokument nebo informace o něm jsou také vždy dostupné v odborných referenčních systémech „Tekhexpert“ a „Code“.

Potřebujete úplné znění a stav dokumentů GOST, SNIP, SP?
Zkuste “Techexpert: Laboratoř. Inspekce. Certifikace” zdarma

Datum představení 2015-07-01

předmluva

Cíle, základní principy a základní postup pro provádění prací na mezistátní normalizaci jsou stanoveny v GOST 1.0-2015 „Mezistátní normalizační systém. Základní ustanovení“ a GOST 1.2-2015 „Mezistátní normalizační systém. Mezistátní normy, pravidla a doporučení pro mezistátní normalizaci. Pravidla pro vývoj, přijetí, aktualizaci a zrušení”

O standardu

1 VYVINUTO strukturální divizí OJSC „Národní výzkumné centrum „Stavebnictví“, Výzkumný, projektový a technologický institut betonu a železobetonu pojmenované po A.A. Gvozdevovi (NIIZhB)

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 465 „Stavebnictví“

3 PŘIJATO Mezistátní radou pro standardizaci, metrologii a certifikaci (protokol ze dne 14. listopadu 2014 N 72-P)

Hlasoval pro přijetí:

Krátký název země podle MK (ISO 3166) 004-97

Zkrácený název národního normalizačního orgánu

Ministerstvo hospodářství Arménské republiky

Státní norma Republiky Kazachstán

4 Nařízením Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii ze dne 11. prosince 2014 N 1972-st byla od 10181. července 2014 uvedena v platnost mezistátní norma GOST 1-2015 jako národní norma Ruské federace.

ČTĚTE VÍCE
Jak se volí vypočítaná hodnota výměny vzduchu?

5 Tato norma vyhovuje následujícím evropským regionálním normám:

– EN 12350-1:2009* „Zkoušení čerstvě připravené betonové směsi. Část 1. Odběr vzorků z hlediska odběru vzorků“ („Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků“, NEQ);

* Přístup k mezinárodním a zahraničním dokumentům uvedeným v textu lze získat kontaktováním Služby uživatelské podpory. – Poznámka od výrobce databáze.

– EN 12350-2:2009 „Zkoušení čerstvě připravené betonové směsi. Část 2. Stanovení sednutí kužele z hlediska obecných požadavků na metodu stanovení spadnutí kužele“ („Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sesednutí“, NEQ);

– EN 12350-3:2009 „Zkoušení čerstvě připravené betonové směsi. Část 3. Webeho metoda týkající se obecných požadavků na stanovení zpracovatelnosti pomocí Webeovy metody“ („Zkoušení čerstvého betonu – Část 3: Vebe test“, NEQ);

– EN 12350-4:2009 „Zkoušení čerstvě připravené betonové směsi. Část 4. Stupeň zhutnitelnosti jako součást metody pro stanovení stupně zhutnitelnosti“ („Zkoušení čerstvého betonu – Část 4: Stupeň zhutnitelnosti“, NEQ);

– EN 12350-5:2009 „Zkoušení čerstvě připravené betonové směsi. Část 5. Stanovení roztékání v části metody stanovení roztékání“ („Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška roztékavosti“, NEQ);

– EN 12350-6:2009 „Zkoušení čerstvě připravené betonové směsi. Část 6. Hustota z hlediska obecných požadavků na metodu stanovení průměrné hustoty“ („Zkoušení čerstvého betonu – Část 6: Hustota“, NEQ);

– EN 12350-7:2009 „Zkoušení čerstvě připravené betonové směsi. Část 7. Obsah vzduchu. Metody stanovení pod tlakem s ohledem na obecné požadavky na metodu stanovení obsahu vzduchu“ („Zkoušení čerstvého betonu – Část 7: Obsah vzduchu – Metody měření“, NEQ)

7 REPUBLIKACE. února 2019

Informace o změnách tohoto standardu jsou zveřejňovány v ročním informačním indexu “Národní standardy” a text změn a dodatků – v měsíčním informačním indexu “Národní standardy”. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto standardu bude odpovídající upozornění zveřejněno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. Příslušné informace, oznámení a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu (www.gost.ru)

Byla provedena změna zveřejněná v IUS č. 12, 2021

Změna provedená výrobcem databáze

ČTĚTE VÍCE
Jaké zdravotní problémy způsobují intenzivní infračervené paprsky ze slunce?

Rozsah 1

Tato norma platí pro betonové směsi těžkého, jemnozrnného a lehkého betonu vyrobené v souladu s GOST 7473 a stanoví pravidla a metody odběru vzorků pro stanovení zpracovatelnosti, průměrné hustoty, pórovitosti, delaminace, teplotních a retenčních vlastností betonové směsi.

Tato norma neplatí pro betonové směsi z pórobetonu a pórobetonu, polystyrenbeton a samozhutnitelné betonové směsi.

2 Normativní reference

Tato norma používá normativní odkazy na následující mezistátní normy:

GOST 8.001-80* Státní systém pro zajištění jednotnosti měření. Organizace a postup provádění státních zkoušek měřidel

* V Ruské federaci je v platnosti PR 50.2.009-94 „Státní systém pro zajištění jednotnosti měření“. Postup zkoušení a schvalování typu měřidel.“

GOST 8.326-89* Státní systém pro zajištění jednotnosti měření. Metrologická certifikace měřidel

* V Ruské federaci je v platnosti PR 50.2.009-94 „Státní systém pro zajištění jednotnosti měření“. Postup zkoušení a schvalování typu měřidel.“

GOST 8.383-80* Státní systém pro zajištění jednotnosti měření. Státní zkoušky měřicích přístrojů. Klíčové body

* V Ruské federaci je v platnosti PR 50.2.009-94 „Státní systém pro zajištění jednotnosti měření“. Postup zkoušení a schvalování typu měřidel.“

GOST 310.2-76 Cementy. Metody stanovení jemnosti mletí

GOST 427-75 Kovová měřicí pravítka. Specifikace

GOST 1770-74 (ISO 1042-83, ISO 4788-80) Laboratorní sklo. Válce, kádinky, baňky, zkumavky. Všeobecné technické podmínky

GOST 2789-73 Drsnost povrchu. Parametry a charakteristiky

GOST 7473-2010 Betonové směsi. Specifikace

GOST 8269.0-97 Drcený kámen a štěrk z hustých hornin a průmyslového odpadu pro stavební práce. Metody fyzikálních a mechanických zkoušek

GOST 8735-88 Písek pro stavební práce. Testovací metody

GOST 9533-81 Hladítka, lopatky a odřezky. Specifikace

GOST 9758-2012 Porézní anorganické kamenivo pro stavební práce. Testovací metody

GOST 10180-2012 Beton. Metody stanovení pevnosti pomocí kontrolních vzorků

GOST 13646-68 Skleněné rtuťové teploměry pro přesná měření. Specifikace

GOST 22685-89 Formy pro výrobu kontrolních vzorků betonu. Specifikace

GOST 24104-2001* Laboratorní váhy. Všeobecné technické požadavky

* V Ruské federaci platí GOST R 53228-2008 „Neautomatické váhy“. Část 1. Metrologické a technické požadavky. Testy.”

GOST 27006-86 Beton. Pravidla výběru družstva

Poznámka – Při používání této normy je vhodné ověřit si platnost referenčních norem ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu nebo podle ročního informačního indexu “Národní normy” , který byl zveřejněn k 1. lednu běžného roku, a podle vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ za aktuální rok. Pokud je referenční standard nahrazen (upraven), pak byste se při používání tohoto standardu měli řídit nahrazujícím (upraveným) standardem. Je-li norma, na kterou se odkazuje, zrušena bez náhrady, platí ustanovení, ve kterém je uveden odkaz na ni, v rozsahu, v němž není tento odkaz dotčen.

ČTĚTE VÍCE
Jaká je vzdálenost mezi opláštěním pro kovové dlaždice?

3 Pravidla pro odběr vzorků a testování

3.1 Vzorky betonové směsi pro testování během kontroly výroby by měly být odebrány:

– při výdeji transportbetonu – na místě jeho přípravy 15 minut po jeho vyložení z domíchávače do vozidla;

– při výrobě prefabrikátů a monolitických konstrukcí – v místě pokládky betonové směsi;

– při vstupní kontrole kvality betonové směsi při výrobě monolitických konstrukcí – z autodomíchávače 15 minut po jejím dodání a domíchání.

3.2 Před zahájením betonáže se odebere vzorek betonové směsi pro zkoušku v místě pokládky. Odběr vzorků z autodomíchávače se provádí za kontinuálního míchání betonové směsi v jednom kroku nebo ve dvou až třech krocích s odstupem minimálně 1 min. Při nepřetržitém zásobování betonovou směsí (pásovými dopravníky, betonovými čerpadly) se vzorky odebírají ve třech krocích v náhodných časech po dobu maximálně 10 minut.

3.3 Objem odebraného vzorku musí poskytovat minimálně dvě definice všech normovaných a kontrolovaných ukazatelů kvality betonové směsi.

3.4 Vybraný vzorek je nutné před testováním dodatečně promíchat.

Betonové směsi obsahující provzdušňovací, plynotvorné a pěnotvorné přísady, stejně jako předehřáté směsi, se před zkoušením nemíchají.

3.5 Zkoušení betonové směsi a výroba kontrolních vzorků betonu by měla být zahájena nejpozději do 10 minut a ukončena nejpozději do 30 minut po odběru vzorků.

3.6 Teplota betonové směsi od okamžiku odběru vzorku do konce zkoušky by se neměla změnit o více než 5°C.

3.7 Skladovací podmínky pro vzorek betonové směsi po jeho odebrání až do okamžiku zkoušení by měly vyloučit ztrátu vlhkosti nebo vlhkosti.

3.8 Vážení vzorků vyrobených ze vzorků betonové směsi by mělo být provedeno s chybou ne větší než 5 g.

3.9 Ověřování měřicích přístrojů a certifikace zkušebních zařízení by měly být prováděny v souladu s GOST 8.001, GOST 8.326, GOST 8.383.

3.10 Výsledky stanovení normalizovaných a kontrolovaných ukazatelů kvality betonové směsi by měly být zaznamenány do protokolu, který udává: