Přirozené osvětlení prostor je osvětlení oblohovým světlem pronikajícím světelnými otvory ve vnějších obvodových konstrukcích bytových a veřejných budov.

Přirozené osvětlení vzniká především díky přímému, rozptýlenému, ale i odraženému slunečnímu záření od okolních předmětů, proto by všechny místnosti určené k dlouhodobému pobytu osob měly být osvětleny přímým i rozptýleným slunečním zářením.

Hlavními hygienickými požadavky na osvětlení je zajistit dostatek světla pro vytvoření běžných podmínek pro zrakovou práci. Osvětlení musí odpovídat účelu místnosti, být nastavitelné a bezpečné, nesmí mít oslňující efekt, stejně jako škodlivé účinky na člověka a vnitřní prostředí místnosti.

Nedostatečné nebo iracionální osvětlení vede k únavě očí a centrálního nervového systému, snižuje psychickou a fyzickou výkonnost, vytváří pocit nepohody, vede k rozvoji řady onemocnění, zejména krátkozrakosti u dětí, a přispívá také k možnosti vzniku zranění, takže místnosti, ve kterých jsou neustále přítomni občané, musí mít přirozené světlo.

Úrovně vnitřního osvětlení přirozeným světlem se posuzují pomocí relativního ukazatele KEO (koeficient přirozeného osvětlení), který odráží poměr osvětlení vytvořeného nebeským světlem (přímým nebo odraženým) v určitém bodě v dané rovině uvnitř místnosti k současně měřené vnější horizontální osvětlení vytvářené světlem zcela otevřeného nebe.

Potřeba standardizovat tento relativní ukazatel KEO je způsobena skutečností, že úroveň přirozeného světla v prostorách závisí na světelném klimatu, orientaci budovy vzhledem ke stranám horizontu, šířce ulic, konstrukčních prvcích oken a také na takové objektivní faktory, jako jsou blízké budovy nebo stromy. Pro prostory se stejným účelem a umístěné na různých místech bude standardní hodnota KEO odlišná. Pro oblasti s menším světelným potenciálem bude velká a naopak. Osvětlení se měří v luxech.

Hygienické požadavky na přirozené osvětlení v obytných a veřejných budovách v závislosti na účelu prostor a typu přirozeného osvětlení (boční, horní a kombinované) jsou stanoveny v SanPiN 2.2.1/2.1.1.1278-03 „Hygienické požadavky na přírodní , umělé a kombinované osvětlení obytných a veřejných budov“ a SanPiN 2.1.2.2645-10 „Hygienické a epidemiologické požadavky na životní podmínky v obytných budovách a prostorách“.

Požadavky na přirozené osvětlení v obytných budovách závisí na účelu místnosti.

U jednosměrného bočního osvětlení v obytných budovách musí být zajištěna hodnota KEO v návrhovém bodě, který se nachází v průsečíku svislé roviny místnosti a roviny podlahy ve vzdálenosti 1 m od stěny (v jednom pokoj pro 1-, 2- a 3-pokojové byty a ve dvou pokojích pro 4- a vícepokojové byty). Ve zbývajících místnostech vícepokojových bytů a v kuchyni by měla být zajištěna normalizovaná hodnota KEO pro boční osvětlení v konstrukčním bodě umístěném ve středu místnosti na rovině podlahy.

ČTĚTE VÍCE
Jaké požadavky je třeba dodržovat při použití oddělovacího transformátoru?

Při jednostranném bočním osvětlení obytných místností na kolejích, obytných místnostech a hotelových pokojích musí být zajištěna normalizovaná hodnota KEO v návrhovém bodě umístěném v průsečíku svislé roviny charakteristického řezu pokoje a roviny podlahy v geometrický střed místnosti. Požadavky na přirozené osvětlení veřejných budov.

Při jednostranném bočním osvětlení v prostorách dětských předškolních zařízení musí být zajištěna normalizovaná hodnota KEO: a) ve skupinových a herních místnostech – v návrhovém bodě umístěném v průsečíku svislé roviny charakteristické části místnosti a rovinou podlahy ve vzdálenosti 1 m od stěny nejvzdálenější od světelných otvorů; b) v ostatních místnostech – v konstrukčním bodě umístěném v geometrickém středu místnosti na pracovní ploše. Při jednostranném bočním osvětlení areálů škol, internátů, učilišť a středních speciálních vzdělávacích zařízení musí být normalizovaná hodnota KEO zajištěna: a) ve vzdělávacích a výchovně-průmyslových prostorách – v projekčním místě umístěném na průsečík svislé roviny charakteristické části místnosti a podmíněné pracovní plochy ve vzdálenosti 1,2 m od stěny nejvzdálenější od světelných otvorů; b) v ostatních místnostech – v konstrukčním bodě umístěném v geometrickém středu místnosti na pracovní ploše. Při jednostranném bočním osvětlení prostor zdravotnických zařízení musí být zajištěna normalizovaná hodnota KEO: a) na odděleních nemocnic, na odděleních a ložnicích zařízení sociální péče (internáty, domovy pro seniory se zdravotním postižením apod.). ), sanatoria a domovy důchodců – v konstrukčním bodě , který se nachází na průsečíku svislé roviny charakteristické části místnosti a roviny podlahy ve vzdálenosti 1 m od stěny nejdále od světelných otvorů; b) v ordinacích lékařů přijímajících pacienty, ve vyšetřovnách, v přijímacích a vyšetřovacích boxech, šatnách – v konstrukčním bodě umístěném na průsečíku svislé roviny charakteristické části místnosti a podmíněné pracovní plochy na dálku 1 m od stěny nejdále od světelných otvorů; c) v ostatních místnostech – v konstrukčním bodě umístěném ve středu místnosti na pracovní ploše.

Problémem racionálního osvětlení tedy není pouze vytvoření potřebného umělého osvětlení, ale také, což je nesmírně důležité, přirozeného osvětlení. S přirozeným osvětlením je spojena možnost vytvoření vysoké rovnoměrnosti osvětlení v místnosti, rozmanité biologické účinky přirozeného světla, vznikající v procesu fylo- a ontogeneze, a konečně důležitý psychologický význam přímého vizuálního spojení s vnějším světem. životní prostředí.

ČTĚTE VÍCE
Jak se zbavit myší na venkově pomocí lidových prostředků?

Vytváření příznivých pracovních podmínek, které zabraňují rychlé zrakové únavě, vzniku nehod a přispívají ke zvýšení produktivity, je možné pouze s osvětlovací instalací, která splňuje následující požadavky.

1. Osvětlení na pracovišti musí odpovídat zrakovým pracovním podmínkám v souladu s hygienickými normami. Zvýšení osvětlení pracovní plochy zlepšuje viditelnost předmětů zvýšením jejich jasu, zvyšuje rychlost rozlišování dílů, což ovlivňuje růst produktivity práce. Při provádění přesných zrakových prací tak zvýšení osvětlení z 50 na 1000 luxů umožňuje zvýšení produktivity práce až o 25 % a i při provádění hrubých prací, které nevyžadují zrakovou námahu, zvýšení osvětlení pracoviště z 50 na 300 luxů zvyšuje produktivitu práce o 5—8 %. Existuje však hranice, při které se další zvýšení osvětlení téměř neprojeví, proto je nutné zlepšit kvalitativní charakteristiky osvětlení.

Je nutné zajistit poměrně rovnoměrné rozložení jasu na pracovní ploše i v okolním prostoru. Pokud jsou v zorném poli plochy, které se od sebe výrazně liší jasem, tak při pohledu ze světlé

osvětlené na slabě osvětlenou plochu je oko nuceno se znovu adaptovat, což vede k únavě zraku.

Pro zvýšení rovnoměrnosti přirozeného osvětlení ve velkých dílnách (slévárny, mechanické montáže) se používá kombinované osvětlení. Světlé zbarvení stropu, stěn a výrobního zařízení pomáhá vytvořit rovnoměrné rozložení jasu v zorném poli.

3. Na pracovní ploše by neměly být žádné ostré stíny. Přítomnost ostrých stínů vytváří nerovnoměrné rozložení jasu v zorném poli, deformuje velikosti a tvary diskriminačních objektů, v důsledku čehož se zvyšuje únava a klesá produktivita práce. Zvláště škodlivé jsou pohyblivé stíny, které přispívají k nárůstu zranění. Stíny je třeba odstranit nebo změkčit.

Při přirozeném osvětlení by měla být instalována zařízení na ochranu proti slunci (žaluzie, clony, skleněné tvárnice rozptylující světlo a sklolaminát), aby se zabránilo pronikání přímého slunečního světla do místnosti, které vytváří ostré stíny.

4. V zorném poli by neměly být žádné přímé nebo odražené oslnění. Oslnění je zvýšený jas svítících ploch, způsobující zhoršení zraku (oslnění). Přímé oslnění je vytvářeno povrchy světelných zdrojů, odražené – povrchy s vysokou odrazivostí nebo odrazem směrem k oku. Slepota vede k rychlé únavě člověka a poklesu jeho výkonnosti.

ČTĚTE VÍCE
Jakou velikost by měla mít spára mezi dlažebními deskami?

Omezení přímého oslnění je dosaženo snížením jasu světelných zdrojů, volbou správného ochranného úhlu lampy a zvýšením výšky zavěšení lampy.

Snížení odraženého oslnění lze dosáhnout správnou volbou směru světelného toku na pracovní plochu a také změnou úhlu sklonu pracovní plochy. Kde je to možné, měli byste

vyměňte lesklé povrchy za matné.

5. Množství osvětlení musí být v průběhu času konstantní. Kolísání osvětlení, zvláště pokud je časté a má velkou amplitudu, pokaždé způsobí opětovné přizpůsobení oka a vede k výrazné únavě.

Konstantní osvětlení v průběhu času je dosaženo stabilizací napájecího napětí a pevným upevněním lamp; pomocí speciálních obvodů pro zapínání výbojek. Například snížení koeficientu pulzace zářivek z 55 na 5 % vede ke snížení únavy a zvýšení produktivity práce až o 30 % při vysoce přesné práci.

6. Měli byste zvolit optimální směr světelného toku, který vám v některých případech umožní prozkoumat vnitřní povrchy dílů a v jiných rozlišit reliéf prvků pracovní plochy.

K osvětlení vyvrtávacích strojů se například používá speciální lampa s optickým systémem. Taková lampa směruje koncentrovaný světelný tok lampy do ošetřované dutiny. Výsledný světelný bod má osvětlení až 3000 luxů a umožňuje kontrolovat kvalitu zpracování bez zastavení stroje.

Tvorba mikrostínů z reliéfních prvků usnadňuje diskriminaci díky zvýšení viditelného kontrastu těchto prvků s pozadím. Tento způsob zvýšení kontrastu se používá při vyřazování řeziva, při zjišťování kvality povrchové úpravy dílů na hoblovacích a frézovacích strojích. Ukázalo se, že největší viditelnosti je dosaženo, když světlo dopadá na pracovní plochu pod úhlem 60 ° k normálu a nejhorší – na 0 °.

7. Mělo by být zvoleno požadované spektrální složení světla. Tento požadavek je zvláště důležitý pro zajištění správného podání barev a v některých případech pro zvýšení kontrastu barev.

Správné barevné podání zajišťuje přirozené osvětlení a umělé zdroje světla se spektrální charakteristikou blízkou sluneční. K vytvoření barevných kontrastů se používá monochromatické světlo, které některé barvy zvýrazňuje a jiné zeslabuje.

8. Instalace osvětlení by neměla být zdrojem dalších nebezpečí nebo nebezpečí. Vznik tepla, vyzařovaný hluk, elektrická nebezpečí a nebezpečí požáru musí být omezeny na minimum.