Tato norma zohledňuje hlavní předpisy následujících evropských regionálních norem*:

* Přístup k mezinárodním a zahraničním dokumentům uvedeným v textu lze získat kontaktováním Služby uživatelské podpory. – Poznámka od výrobce databáze.

EN 15620:2010 „Ocelové statické skladovací systémy – Nastavitelné paletové regály – Tolerance, deformace a vůle“;

EH 15629:2010 „Ocelové statické skladovací systémy – Specifikace skladovacích zařízení“;

EH 15635:2009 „Ocelové statické skladovací systémy – Aplikace a údržba skladovacích zařízení“.

Pravidla pro aplikaci této normy jsou stanovena v GOST R 1.0-2012 (oddíl 8). Informace o změnách tohoto standardu jsou zveřejněny v každoročním (k 1. lednu běžného roku) informačním indexu „Národní standardy“ a oficiálním znění změn a dodatkůв měsíční informační index „Národní standardy“. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto standardu bude odpovídající upozornění zveřejněno v příštím vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“. Relevantní informace, upozornění a texty jsou rovněž vyvěšovány ve veřejném informačním systémuna oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu (gost.ru)

Rozsah 1

Tato norma platí pro ocelové skládací regály do výšky 16 m, určené pro skladování kontejnerového a kusového zboží o hmotnosti do 1500 kg (dále jen regály), obsluhované podlahovým stohovacím zařízením a provozované v uzavřených prostorách.

Tato norma neplatí pro speciální regály, regály nesoucí břemena z budov a stohovací zařízení (zakladačové jeřáby) nebo regály používané pro práci v seismicky nebezpečných oblastech.

2 Normativní reference

Tato norma používá normativní odkazy na následující normy:

GOST 2.601-2006 Jednotný systém projektové dokumentace. Provozní dokumenty

GOST 12.3.009-76 Systém norem bezpečnosti práce. Nakládací a vykládací práce. Obecné požadavky na bezpečnost

GOST 9078-84 Ploché palety. Všeobecné technické podmínky

GOST 11533-75 Automatické a poloautomatické svařování pod tavidlem. Svařované spoje pod ostrými a tupými úhly

GOST 14771-76 Obloukové svařování v ochranném plynu. Svařované spoje. Hlavní typy, konstrukční prvky a rozměry

GOST 15.309-98 Zkoušení a přejímka vyrobených výrobků

GOST 25347-82 Základní standardy zaměnitelnosti. Jednotný systém přijímání a přistání. Toleranční pole a doporučené tvary

GOST 26433.2-94 Systém pro zajištění přesnosti geometrických parametrů ve stavebnictví. Pravidla pro provádění měření parametrů budov a konstrukcí

Poznámka – Při používání této normy je vhodné ověřit si platnost referenčních norem ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii pro normalizaci na internetu nebo podle každoročně zveřejňovaného informačního rejstříku „Národní standardy“, který je zveřejněn k 1. lednu běžného roku, a podle vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ za aktuální rok. Pokud je nahrazena nedatovaná referenční norma, doporučuje se použít aktuální verzi této normy s přihlédnutím ke všem změnám provedeným v této verzi. Pokud je nahrazena datovaná referenční norma, doporučuje se použít verzi této normy s rokem schválení (přijetí) uvedeným výše. Pokud je po schválení této normy provedena změna v odkazované normě, na kterou je uveden datovaný odkaz, která ovlivní ustanovení, na které se odkazuje, doporučuje se, aby bylo toto ustanovení aplikováno bez ohledu na tuto změnu. Pokud je referenční norma zrušena bez náhrady, pak se ustanovení, ve kterém je na ni uveden odkaz, doporučuje použít v části, která nemá vliv na tento odkaz.

ČTĚTE VÍCE
Kdo je zodpovědný za kvalitu elektrické energie?

3 Termíny a definice

V této normě jsou použity následující termíny s jejich příslušnými definicemi:

3.1 nosič: Stacionární, skládací, vícevrstvá konstrukce pro skladování kontejnerového a kusového zboží.

3.2 paleta: Přepravní kontejnery určené pro formování a skladování balíků při mechanizovaných operacích nakládky a vykládky, přepravy a skladování.

Poznámka – Použití palet v souladu s GOST 9078, stejně jako specializovaných palet, je povoleno.

3.3 přední stojan (skříň s přímým přístupem): Regál určený pro skladování nákladu na paletách, kontejnerového a kusového zboží, jehož nosná plocha je provedena ve formě dvou a více nosníků s možností instalace polic na ně.

3.4 plněný (hluboký) stojan: Regál určený pro skladování kontejnerového nákladu a nákladu na paletách, jehož prostorová konstrukce se skládá z regálových rámů, vodorovných nosníků instalovaných na rámech a regálech a nosných vedení; tvoří několik kanálů, do kterých jsou postupně stohovány palety.

3.5 konzolový regál: Regál určený pro uložení především dlouhého nákladu, jehož nosná plocha je tvořena řadou konzol uchycených na svislých sloupcích spojených navzájem diagonálním systémem.

3.6 policový (malý kus) regál: Regál, jehož nosná plocha je provedena ve formě polic (polic), které mohou spočívat buď na nosnících, nebo být připevněny přímo k regálům.

3.7 stohovací zařízení; ST: Podlahová přepravní vozidla, která provádějí operace pro nakládání a vykládání regálů.

3.8 stojan na stojan: Vertikální nosná část regálu s perforací pro instalaci nosníků.

3.9 rám stojanu: Vertikální část hřebenu, skládající se ze dvou hřebenů a výztužného systému.

3.10 zpevňující systém: Konstrukce sloužící ke spojení stojanových sloupků do rámu, skládající se z vodorovných diagonálních výztuh a prvků pro jejich upevnění.

3.11 paprsek: Vodorovný nosný prvek regálu, připevněný k rámům regálu.

3.12 řídicí panel: Vodorovný nosník s pouze jednou pevně upevněnou podpěrou (s jedním pevně upevněným koncem).

3.13 držák: Bezpečnostní prvek určený k fixaci nosníku (konzole) a zabránění jeho vypadnutí ze stojanu v případě nesprávného zásahu řidiče stohovacího zařízení.

3.14 nastavovací deska: Kovová deska určená k nastavení sloupků stojanu ve svislé rovině, když podlahová krytina není dostatečně rovná.

3.15 paletový prostor: Konvenční umístění pro umístění jedné palety na pár regálových nosníků, které umožňuje odhadnout objemy prodeje pro výrobce i objemy skladů pro provozní organizace.

3.16 axiální ložisko: Vzpěrný prvek, který přenáší svislé zatížení na povrch podlahy (určuje přítlak).

3.17 police: Vodorovná rovina používaná ve spojení s trámy nebo místo nich, představující kov nebo jinou podlahu, na kterou je umístěno zatížení.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí dvouúrovňový napínací strop s obvodovým osvětlením?

3.18 mezirámcové připojení: Prvek spojující dvě sousední samostatné řady polic (neumístěné nad pracovní chodbou).

3.19 tuhost křížové výztuhy: Část rozvaděče, která se instaluje ve svislé nebo vodorovné rovině a používá se k tomu, aby rozvaděči dodala dodatečnou podélnou nebo příčnou stabilitu.

3.20 jedna řada regálů: Řada regálů o hloubce jednoho rámu s možností nakládání palet nebo nákladu z jedné nebo obou stran.

3.21 dvojitá řada polic: Dvě samostatné řady regálů, jejichž rámy jsou k sobě připevněny mezirámovými spoji.

3.22 úložná část: Prostor pro skladování jednotkových nákladů nebo palet na jedné skladovací úrovni, ohraničený dvěma sousedními regálovými rámy.

3.23 úroveň úložiště: Místo pro uložení nákladu ve stejné úrovni od nosné plochy, například dvojice nosníků, police, řada konzol atd.

3.24 úložná buňka: Místo, kde je náklad umístěn na jedné skladovací úrovni, ohraničené dvěma sousedními rámy, přepážkami, přepážkami nebo konvenčně označeny.

3.25 zatížení úložného prostoru: Hmotnost všech nákladových jednotek ve skladové části, s výjimkou nákladových jednotek umístěných na betonové (podpěrné) ploše (podlaze).

3.26 nosnost police (úroveň uložení): Hmotnost nákladu, který lze umístit na jednu polici nebo úložnou úroveň.

3.27 maximální povolené zatížení rámu: Přípustná celková hmotnost všech jednotek nákladu, jejichž působení se přenáší na rám prostřednictvím jiných prvků regálu.

3.28 šířka pracovní chodby; Ast: Minimální vzdálenost mezi kovovými konstrukcemi regálu nebo vyčnívajícími částmi nákladu potřebná pro průchod a manipulaci s regály stohovacím zařízením.

3.29 omezovač tlaku: Konstrukce, která omezuje maximální pohyb palety na regálu.

3.30 ochranné vybavení: Konstrukce (součást regálu) určené k ochraně regálů před stohovacím zařízením a jinými vnějšími vlivy.

3.31 kolejnicová vedení pro stohovací zařízení: Vodicí prvky sloužící k bezpečnému a správnému provozu stohovacího zařízení v pracovní chodbě regálového systému.

3.32 nosná vedení (nosný profil): Prvky zabaleného regálu, které absorbují vertikální zatížení z uloženého nákladu.

3.33 kanál: Prostor pro skladování palet, ohraničený dvěma řadami rámů spojených nosnými vodítky.

Klasifikace 4

Stojany jsou rozděleny do následujících typů:

Typy stojanů jsou znázorněny na obrázcích 1, 2, 3.

H – výška rámu regálu, L – šířka sekce, L(n) – délka regálové řady, B – šířka rámu regálu

Obrázek 1 – Celkový pohled na přední stojan

Balený (hluboký) stojan

H – výška rámu rozvaděče, L – šířka kanálu, L(n) – šířka bloku, B – šířka rámu rozvaděče

Obrázek 2 – Celkový pohled na zabalený (hluboký) regál Konzolový regál

H – výška rámu rozvaděče, L – šířka sekce, L(n) – šířka bloku rozvaděče, B – délka konzoly

Obrázek 3 – Celkový pohled na konzolový regál

5 Technické požadavky

5.1 Obecná ustanovení

Regály by měly být vyrobeny v souladu s požadavky této normy podle pracovních výkresů schválených předepsaným způsobem.

ČTĚTE VÍCE
Jaká izolace se používá v systému mokré fasády?

GOST R 57381-2017

NÁRODNÍ NORMA RUSKÉ FEDERACE

Skladovací systémy. Ručně zatížené ocelové statické regály. Obecné Specifikace

Datum zavedení 2017-09-01*
________________
*Viz štítek „Poznámky“.

předmluva

1 VYVINUTO Asociací výrobců regálových a skladových zařízení

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 253 „Skladové zařízení“

4 Tato norma zohledňuje hlavní regulační ustanovení následujících evropských norem:

EN 15620:2010* „Ocelové pevné skladovací systémy. Skládací stojany. Tolerance, odchylky a deformace“ (EN 15620:2010 „Ocelové statické skladovací systémy – Nastavitelné paletové regály – Tolerance, deformace a vůle“, NEQ);

* Přístup k mezinárodním a zahraničním dokumentům uvedeným v textu lze získat kontaktováním Služby uživatelské podpory. – Poznámka od výrobce databáze.

EH 15629:2010 „Ocelové pevné skladovací systémy. Technické podmínky pro skladovací zařízení“ (EN 15629:2010 „Ocelové statické skladovací systémy – Specifikace skladovacích zařízení“, NEQ);

EH 15635:2009 „Ocelové pevné skladovací systémy. Provoz a údržba skladovacích zařízení“ (EN 15635:2009 „Ocelové statické skladovací systémy – Aplikace a údržba skladovacích zařízení“, NEQ)

5 POPRVÉ PŘEDSTAVENO

Pravidla pro aplikaci této normy jsou stanovena v Článek 26 federálního zákona ze dne 29. června 2015 162-FZ „O standardizaci v Ruské federaci“. Informace o změnách tohoto standardu jsou zveřejňovány v ročním (k 1. lednu běžného roku) informačním indexu „Národní standardy“ a oficiální znění změn a dodatků je zveřejňováno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto standardu bude odpovídající upozornění zveřejněno v příštím vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“. Relevantní informace, upozornění a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu (www.gost.ru)

Byla provedena změna zveřejněná v IUS č. 2, 2018

Změna provedená výrobcem databáze

Rozsah 1

Tato norma platí pro ocelové skládací regály (dále jen regály) do výšky 16 m, určené pro skladování kontejnerového a kusového zboží, provozované v uzavřených prostorách; Náklad se na regály umísťuje ručně.

Požadavky této normy musí být aplikovány při vývoji nových a modernizaci stávajících konstrukcí prefabrikovaných policových regálů, jakož i při zpracování pracovní dokumentace pro výrobu prefabrikovaných policových regálů.

Tato norma neplatí pro speciální regály, regály, které přenášejí břemena z budov a stohovací zařízení (zakladačové jeřáby), regály používané pro práci v seismicky nebezpečných oblastech.

2 Normativní reference

Tato norma používá normativní odkazy na následující normy:

GOST 2.102 Jednotný systém projektové dokumentace. Druhy a úplnost projektové dokumentace

GOST 2.601 Jednotný systém pro projektovou dokumentaci. Provozní doklady

GOST 2.610 Jednotný systém pro projektovou dokumentaci. Pravidla pro provádění provozních dokumentů

GOST 9.032 Jednotný systém ochrany proti korozi a stárnutí. Nátěrové barvy a laky. Skupiny, technické požadavky a označení

GOST 9.103-78 Jednotný systém ochrany proti korozi a stárnutí. Dočasná antikorozní ochrana kovů a výrobků. Termíny a definice

ČTĚTE VÍCE
Jak zkontrolovat, zda větrání v bytě funguje správně?

GOST 9.104-79 Jednotný systém ochrany proti korozi a stárnutí. Nátěrové barvy a laky. Skupiny provozních podmínek

GOST 9.306 Jednotný systém ochrany proti korozi a stárnutí. Kovové a nekovové anorganické povlaky. Označení

GOST 9.410-88 Jednotný systém ochrany proti korozi a stárnutí. Polymerní práškové nátěry. Typické technologické procesy

GOST 15.309 Systém pro vývoj a zavádění výrobků do výroby. Testování a přejímka vyrobených výrobků. Základní ustanovení

GOST 3242 Svařované spoje. Metody kontroly kvality

GOST 5264 Ruční obloukové svařování. Svařované spoje. Hlavní typy, konstrukční prvky a rozměry

GOST 11533 Automatické a poloautomatické svařování pod tavidlem. Svařované spoje pod ostrými a tupými úhly. Hlavní typy, konstrukční prvky a rozměry

GOST 11534 Ruční obloukové svařování. Svařované spoje pod ostrými a tupými úhly. Hlavní typy, konstrukční prvky a rozměry

GOST 14771 Obloukové svařování v ochranném plynu. Svařované spoje. Hlavní typy, konstrukční prvky a rozměry

GOST 15878 Kontaktní svařování. Svařované spoje. Konstrukční prvky a rozměry

GOST 23118-2012 Ocelové stavební konstrukce. Všeobecné technické podmínky

GOST 23518 Obloukové svařování v ochranných plynech. Svařované spoje pod ostrými a tupými úhly. Hlavní typy, konstrukční prvky a rozměry

GOST 26433.2 Systém pro zajištění přesnosti geometrických parametrů ve výstavbě. Pravidla pro provádění měření parametrů budov a konstrukcí

GOST R 15.201 Systém pro vývoj a zavádění výrobků do výroby. Výrobky pro průmyslové a technické účely. Postup pro vývoj a uvedení výrobků do výroby

GOST R 53734.5.1 Elektrostatika. Ochrana elektronických zařízení před elektrostatickými jevy. Obecné požadavky

Poznámka – Při používání této normy je vhodné zkontrolovat platnost referenčních norem ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu nebo pomocí ročního informačního indexu „Národní normy“ , která byla zveřejněna k 1. lednu běžného roku, a o vydáních měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ pro aktuální rok. Pokud je nahrazena nedatovaná referenční norma, doporučuje se použít aktuální verzi této normy s přihlédnutím ke všem změnám provedeným v této verzi. Pokud je nahrazena datovaná referenční norma, doporučuje se použít verzi této normy s rokem schválení (přijetí) uvedeným výše. Pokud je po schválení této normy provedena změna v odkazované normě, na kterou je uveden datovaný odkaz, která ovlivní ustanovení, na které se odkazuje, doporučuje se, aby bylo toto ustanovení aplikováno bez ohledu na tuto změnu. Pokud je referenční norma zrušena bez náhrady, pak se ustanovení, ve kterém je na ni uveden odkaz, doporučuje použít v části, která nemá vliv na tento odkaz.

3 Termíny a definice

V této normě jsou použity následující termíny s jejich příslušnými definicemi:

3.1 kontejnerový náklad: Náklad o hmotnosti do 50 kg, zabalený v jakémkoli typu kontejneru a zpracovaný pouze ruční prací.

3.2 kusový náklad: Náklad o hmotnosti do 50 kg představující jakoukoli jinou jednotku a zpracovávaný pouze ruční prací.

ČTĚTE VÍCE
Jakou chemickou kotvu doporučujete do dutých cihel?

3.3 police: Část regálu, kterou je vodorovná plocha, na kterou je umístěno kusové zboží, vyrobená buď ve formě plné nebo perforované mříže, včetně jedné tvořené více plošnými prvky, nebo ve formě dvou a více vodorovných nosníků.

3.4 policový regál: Skládací konstrukce, jejíž nosná plocha je vyrobena ve formě polic (polic), které mohou spočívat buď na nosnících, nebo být připevněny přímo k regálům.

3.5 stojan na stojan: Vertikální nosný prvek regálu.

3.6 nosník stojanu: Vodorovný nosný prvek regálu, připevněný k rámům regálu.

3.7 rám stojanu: Svislý nosný prvek regálu skládající se z regálů a prvků zajišťujících tuhost regálu v příčném směru.

3.8 výztuha: Policový prvek instalovaný ve svislé nebo vodorovné rovině a používaný k zajištění dodatečné stability polic.

Poznámka – Možnosti regálových rámů s výztužnými prvky jsou zobrazeny na obrázku 1.

3.9 boční stěna: Panel instalovaný mezi sloupky stojanu v příčném směru.

3.10 zadní stěna: Panel instalovaný mezi sloupky regálu v podélném směru.

Obrázek 1 – Možnosti regálových rámů s výztužnými prvky

3.11 úložná část: Místo pro skladování kusového zboží, ohraničené dvěma sousedními rámy (páry regálů) regálu.

3.12 úroveň úložiště: Místo pro skladování zboží ve stejné úrovni od nosné plochy po celé délce řady regálů.

3.13 úložná buňka: Místo pro skladování zboží na jedné skladovací úrovni regálu, ohraničené sousedními rámy (páry regálů).

3.14 maximální povolené zatížení rámu: Maximální přípustná hmotnost všech jednotek nákladu a dalších prvků, která se během provozu přenáší na rám regálu.

3.15 maximální povolené zatížení skladovací buňky: Maximální přípustná rovnoměrně rozložená celková hmotnost všech jednotek nákladu umístěných ve skladové buňce regálu během jeho provozu.

3.16 maximální povolené zatížení úložné části: Maximální přípustná celková hmotnost všech jednotek nákladu umístěných v jedné skladovací sekci regálu při jeho provozu.

3.17 náhodná zatížení (nárazy): Dodatečné proměnlivé zatížení a zatížení při umístění nákladu, které není zajištěno konstrukcí regálů.

Klasifikace 4

Policové regály jsou rozděleny do následujících tříd:

1 – regály s výškou horního úložného patra Н ne více než 3 m, jehož konstrukce nezajišťuje přítomnost průchodů, palub, plošin v jakékoli výšce od úrovně podlahy (viz obrázek 2);

2 – regály s výškou horního úložného patra Н více než 3 m, zpracované jak z podlahy, tak pomocí zařízení pro zvedání osob, jejichž konstrukce nezajišťuje přítomnost průchodů, palub, plošin v jakékoli výšce od úrovně podlahy (viz obrázek 3);

3 – regály, jejichž konstrukce zajišťuje přítomnost průchodů, palubek, plošin v jakékoli výšce od úrovně podlahy (viz obrázek 4)

Obrázek 2 – Police s výškou horního úložného patra НZ m

Obrázek 3 – Police s výškou horního úložného patra Н>3 m

Obrázek 4 – Regály, jejichž konstrukce zajišťuje přítomnost průchodů, podlah, plošin