4.4.1 Šířka únikové cesty podél schodiště určeného k evakuaci osob, včetně těch, které se nacházejí na schodišti, nesmí být menší než šířka jakéhokoli nouzového východu k němu, ale ne menší než:

a) 1,35 m – pro schodiště určená k evakuaci návštěvníků do objektů třídy F1.1, F2.1, F2.2, F3.4, F4.1, jakož i do objektů s počtem osob umístěných na libovolném patro, kromě prvního, více než 200 osob;

b) 1,6 m – pro budovy s více než 600 osobami na jakémkoli podlaží kromě prvního;

c) 1,2 m – pro ostatní budovy, s výjimkou budov třídy F1.3, F1.4, F5;

d) 1,05 m – pro budovy třídy F1.3;

e) 0,7 m – pro schodiště vedoucí na jednotlivá pracoviště nebo určená k evakuaci nejvýše 5 osob;

f) 0,9 m – pro všechny ostatní případy.

Výška únikové cesty musí být minimálně 2,2 m.

4.4.2 Šířka přistání nesmí být menší než šířka letu a před vstupy do výtahů s otočnými dveřmi – ne menší než součet šířky podesty a poloviny šířky dveří výtahu, ale ne méně než 1,6 m.

Meziplošiny v přímém schodišti musí mít délku nejméně 1 m.

Dveře vedoucí na schodiště v maximálně otevřené poloze by neměly snižovat požadovanou šířku podest a schodišť.

4.4.3 Sklon schodů na únikových cestách by neměl být zpravidla větší než 1:1 a šířka nášlapu by měla být zpravidla nejméně 25 cm, s výjimkou vnějších schodů; výška kroku – ne více než 22 cm a ne méně než 5 cm.

Sklon otevřených schodů pro přechod na jednotlivá pracoviště lze zvýšit až na 2:1.

Je povoleno snížit šířku nášlapu křivočarých předních a obslužných schodů v úzké části na 22 cm; šířka nášlapu schodišť vedoucích do technických podlaží, na půdu, na střechu (s výjimkou užívané), jakož i pouze do servisních prostor (kromě prostor třídy F5 kategorie A a B) s celkový počet pracovních míst ne více než 5 osob – do 12 cm.

4.4.4 Počet stoupání v jednom rameni mezi plošinami (kromě zakřivených schodišť) nesmí být menší než 3 a více než 16. Na jednoramenných schodech, jakož i na jednom rameni dvou a tříramenných schodišť v prvním patře není povoleno více než 18 stoupání. Požadavky tohoto odstavce se nevztahují na průchody se schůdky mezi řadami sedadel v hledištích, sportovních zařízeních a hledištích.

4.4.5 Přechází-li několik ramen evakuačního schodiště na společné schodišťové rameno, jeho šířka nesmí být menší než celková šířka kombinovaných ramen.

4.4.6 Východy z místností a podlaží na schodiště musí být opatřeny dveřmi se zařízením pro samozavírání as těsněním ve vestibulech, s výjimkou dveří bytů.

4.4.7 Schodiště 3. typu by měla být vyrobena z nehořlavých materiálů (s výjimkou schodišť budov třídy požární odolnosti V) a umístěna zpravidla v blízkosti slepých (bez světelných otvorů) částí stěn požáru. třídy minimálně K1 s limitem požární odolnosti minimálně REI(EI )30 (pro části stěn budov V. stupně požární odolnosti není limit požární odolnosti a třída požárního nebezpečí normována). Tato schodiště musí mít plošiny na úrovni nouzových východů, ploty alespoň 1,2 m vysoké a umístěné tak, aby vzdálenost od kteréhokoli bodu průmětu uvedených schodů k úrovni terénu byla nejméně 1 m k průmětu jakéhokoli okenní otvory. Části přířezů stěn je dovoleno prosvětlit s mezí požární odolnosti minimálně EIW 30. Mez požární odolnosti není normována pro okenní a dveřní otvory vedoucí na podesty uvedených schodišť z chodby, jakož i z chodby. místnosti, pokud je schodiště 3. typu určeno pro evakuaci pouze z této místnosti.

ČTĚTE VÍCE
Je možné ukládat vidličky a lžíce pod indukční varnou desku?

Schodiště 3. typu mohou být zřízena jako jediná úniková cesta z jednotlivých technických prostor nebo ze systému těchto prostor (část podlaží oddělená pevnými požárními přepážkami minimálně typu 1) o celkové ploše (včetně plochy ​​chodby) nejvýše 300 m, umístěné nejvýše ve 2. patře a nejvýše 9 m s celkovým pobytem nejvýše 5 osob, jakož i v dalších případech uvedených v tomto souboru pravidel. V ostatních případech by měla být použita schodiště.

4.4.8 Schody typu 2 musí splňovat požadavky, včetně požární odolnosti, stanovené pro ramena a podesty schodišť na schodištích.

4.4.9 Na schodištích není dovoleno umisťovat potrubí s hořlavými plyny a kapalinami, vestavěné skříně, kromě vestavěných skříní pro komunikace a požární hydranty, volně uložené elektrické kabely a vodiče (s výjimkou elektrických rozvodů pro slaboproudých zařízení a pro osvětlení chodeb a schodišť), zajišťují výstupy z nákladních výtahů a nákladních výtahů, jakož i umísťují zařízení vyčnívající z roviny stěn ve výšce do 2,2 m od povrchu nášlapů a podest. schody. Topná tělesa je dovoleno umístit ve výšce menší než 2,2 m při zachování standardní šířky únikové cesty a jejich oplocení, aby nedošlo ke zranění osob.

V budovách s výškou do 28 m včetně, na běžných schodištích, je povoleno zajistit shozy na odpadky a skryté elektrické rozvody pro osvětlení místností. Ochrana skluzů na odpadky by měla být zajištěna v souladu s požadavky regulačních dokumentů o požární bezpečnosti.

V objemu běžných schodišť není zpravidla dovoleno stavět místnosti pro jakýkoli účel, s výjimkou místnosti ostrahy, místností pro řídící jednotky ústředního vytápění a vodoměry, oplocené příčkami z nehořlavých materiálů. V budovách předškolních zařízení je povoleno stavět v rámci schodišť koupelny o rozloze nejvýše 5 mXNUMX.

Pod pochody prvního, suterénu nebo suterénu v běžných schodištích je povoleno umístit jednotky regulace vytápění, vodoměry a rozvody elektrického vstupu.

Uvnitř nekuřáckých schodišť je povoleno zajistit pouze otopná tělesa, potrubí (stoupačky) (z nehořlavých materiálů, s výjimkou případů, kdy jsou použity požární spojky při překračování protipožárních přepážek) vodovodu, kanalizace, ohřevu vody systémy při zachování standardní šířky evakuační cesty a přijetí opatření k zabránění zranění osob . Dutiny při křížení potrubí stavebními konstrukcemi schodišť musí být vyplněny nehořlavými materiály, které nesnižují požárně technické vlastnosti konstrukcí.

4.4.10 V objemu schodišť, kromě nekuřáckých, je povoleno umístit nejvýše dva osobní výtahy sestupující ne níže než do prvního patra. V tomto případě by měly být obvodové konstrukce výtahových šachet vyrobeny z nehořlavých materiálů, jejich mez požární odolnosti není normována.

ČTĚTE VÍCE
Jak daleko by měl být komín od plynového potrubí?

Výtahové šachty umístěné mimo budovy mohou být obestavěny konstrukcemi z nehořlavých materiálů s nenormovými limity požární odolnosti, s výjimkou stěnových konstrukcí mezi budovou a výtahovou šachtou.

4.4.11 Schodiště, s výjimkou případů uvedených v tomto souboru pravidel, musí mít přístup ven na území sousedící s budovou přímo nebo přes vestibul, oddělený od přilehlých chodeb a místností přepážkami s dveřmi se zařízeními pro samozavírání a těsnění ve vestibulech. Výstup ze schodiště do vestibulu by měl být vybaven zádveřím s designem podobným zádveří typu 1. Při výstavbě nouzových východů ze dvou a více schodišť přes společný vestibul musí mít určená schodiště (s výjimkou jednoho z nich) kromě východu do vestibulu východ přímo ven. Pokud je v budově jediné schodiště a jeho propojení s vestibulem, mělo by poskytovat i výstup přímo ven.

Schodišťové šachty typu H1 by měly mít přístup pouze přímo ven, a to i přes tepelný vestibul.

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY

Evakuační cesty a východy

Systémy požární ochrany. Evakuační cesty a východy

____________________________________________________________________
Text Srovnání SP 1.13130.2020 s SP 1.13130.2009 viz odkaz.
– Poznámka od výrobce databáze.
____________________________________________________________________

Datum představení 2020-09-19

předmluva

inteligence о klenba Pravidla

1 VYVINUTO Federálním státním rozpočtovým orgánem „Celoruský řád čestného odznaku“ Výzkumný ústav požární obrany Ministerstva Ruské federace pro civilní obranu, mimořádné události a pomoc při katastrofách (dále jen FSBI VNIIPO EMERCOM Ruska)

2 SCHVÁLENO A VSTUPNO V ÚČINNOST nařízením Ministerstva Ruské federace pro civilní obranu, mimořádné události a pomoc při katastrofách (EMERCOM Ruska) ze dne 19. března 2020 N 194

3 REGISTROVÁNO Spolkovou agenturou pro technickou regulaci a metrologii

informace о revize nebo tvorba změny в skutečný trezor pravidla а také texty jsou umístěny в informační Systém společného použití na oficiální webové stránky vývojář в informace a telekomunikace síť Internet. Korespondence informace, oznámení и texty jsou umístěny také в informační Systém společného použití na oficiální webové stránky federální orgán výkonný úřady в koule standardizace в informace a telekomunikace síť Internet (www.host.ru)

Tento soubor pravidel byl vyvinut s cílem rozvinout ustanovení [1].

Požadavky na únikové cesty a nouzové východy stanovené předpisy požární bezpečnosti vypracovanými pro budovy určité funkční třídy požárního nebezpečí, aby se potvrdil jejich soulad s ustanovením [1], by měly být splněny spolu s požadavky tohoto souboru pravidel, s přihlédnutím k vlastnostem jejich funkčního účelu a specifičnosti požární ochrany.

Rozsah 1

1.1 Tento soubor pravidel stanoví požadavky požární bezpečnosti na únikové cesty, evakuační a nouzové východy z prostor, budov a staveb (dále jen stavby), jakož i požadavky na požární bezpečnost únikových cest pro vnější technologické instalace. Požadavky souboru pravidel se vztahují na předměty ochrany při jejich projektování, změně funkčního účelu, jakož i při rekonstrukci, větších opravách a technickém dovybavení v rozsahu odpovídajícím rozsahu stanovených prací.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně používat materiál na hubení plevele?

1.2 Tento soubor pravidel se nevztahuje na budovy a stavby pro zvláštní účely (pro výrobu, skladování, zpracování a ničení radioaktivních a výbušných látek, materiálů a prostředků výbuchu, vojenské účely, podzemní stavby metra, důlní díla), obytné budovy s výškou nad 75 m a ostatní budovy s výškou nad 50 m, jakož i pro budovy s více než jedním suterénem, ​​s výjimkou případu, kdy tato podlaží obsahují části budovy, na které jsou kladeny požadavky. stanovené v tomto souboru pravidel nebo pro které byly vypracovány požární bezpečnostní předpisy, které je berou v úvahu umístění vzhledem k úrovni terénu.

1.3 Při změně funkčního účelu stávajících budov nebo jednotlivých prostor v nich, jakož i při změně prostorového a konstrukčního řešení, musí být požadavky tohoto souboru pravidel uplatňovány v souladu s novým účelem těchto budov nebo prostor.

2 Normativní reference

Tato sada pravidel používá regulační odkazy na následující dokumenty:

GOST 12.4.026-2015 „Signální barvy, bezpečnostní značky a signální značení. Účel a pravidla použití. Obecné technické požadavky a vlastnosti. Testovací metody”

GOST 30826-2014 „Vícevrstvé sklo. Technické specifikace”

GOST R 53296-2009 „Instalace výtahů pro hasiče v budovách a konstrukcích. Požadavky na požární bezpečnost”

SP 3.13130.2009 „Systémy požární ochrany. Varovný a řídící systém pro evakuaci osob v případě požáru. Požadavky na požární bezpečnost”

SP 4.13130.2013 „Systémy požární ochrany. Omezení šíření požáru na ochranných zařízeních. Požadavky na prostorové plánování a konstrukční řešení“

SP 7.13130.2013 „Vytápění, větrání a klimatizace. Požadavky na požární bezpečnost”

SP 10.13130.2009 „Systémy požární ochrany. Vnitřní požární vodovod. Požadavky na požární bezpečnost”

SP 43.13330.2012 „Struktury průmyslových podniků. Aktualizované vydání SNiP 2.09.03-85”

SP 52.13330.2016 „Přirozené a umělé osvětlení. Aktualizované vydání SNiP 23-05-95*”

SP 59.13330.2016 „Přístupnost budov a staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu“

Poznámka – Při používání tohoto souboru pravidel je vhodné zkontrolovat platnost referenčních dokumentů ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu nebo pomocí každoročního informačního indexu „Národní Standardy“, který byl zveřejněn k 1. lednu běžného roku a o vydáních měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ za aktuální rok. Pokud se nahradí odkazovaný dokument, na který je uveden nedatovaný odkaz, doporučuje se použít aktuální verzi tohoto dokumentu s přihlédnutím ke všem změnám provedeným v této verzi. Pokud je nahrazen referenční dokument, na který je uveden datovaný odkaz, doporučuje se použít verzi tohoto dokumentu s rokem schválení (akceptace) uvedeným výše. Pokud po schválení tohoto souboru pravidel dojde v odkazovaném dokumentu, na který je uveden datovaný odkaz, ke změně, která ovlivní ustanovení, na které je odkaz uveden, pak se doporučuje, aby se toto ustanovení použilo bez zohlednění tato změna. Pokud je referenční dokument zrušen bez náhrady, pak se ustanovení, ve kterém je na něj uveden odkaz, doporučuje použít v části, která nemá vliv na tento odkaz.

ČTĚTE VÍCE
Co je to šnekový odšťavňovač?

3 Termíny a definice

V tomto souboru pravidel, s výjimkou speciálně stanovených případů, jsou převzaty termíny a definice uvedené v [1].

Kromě toho se v této sadě pravidel používají následující termíny s odpovídajícími definicemi:

3.1 výška budova (požární technika): Výška horního podlaží, nepočítaje horní technické podlaží, je určena:

– maximální rozdíl výšek průjezdové plochy pro hasičské vozy a spodní hranice otvoru (okna) ve vnější stěně;

– poloviční součet podlahových a stropních značek podlahy při absenci otevíracích oken (otvorů).

1 V případě provozního nátěru je výška objektu určena maximální hodnotou rozdílu převýšení průjezdné plochy pro hasičské vozy a horní hranice nátěrového oplocení.

2 Při stanovení výšky budovy by se nátěr neměl považovat za provozuschopný, pokud není určen k trvalému pobytu osob.

3 Jsou-li balkony (lodžie) nebo okenní zábradlí, je výška určena maximální hodnotou rozdílu převýšení průjezdné plochy pro hasičské vozy a horní hranicí plotu.

3.2 výkon přímo ven: Výjezd nad rozměry budovy (včetně částí k ní připojených) v úrovni tohoto východu do přilehlého území s možností volného rozptýlení osob. Za výstup přímo zvenčí lze považovat i přístup do oplocených prostor umístěných nad úrovní terénu za podmínek uvedených v tomto souboru pravidel.

3.3 izolovaný evakuace výstup: Východ z části budovy (prostoru) vedoucí do samostatné únikové cesty, přímo ven nebo přímo do bezpečného prostoru.

3.4 klíč evakuace pasáže: Průchody v prostorách (především haly – obchod, jídelna, čítárna, posluchárna, kancelář) vedoucí k nouzovým východům z areálu (vyhrazená zóna uvnitř areálu) a jsou konečným úsekem evakuační cesty z tohoto prostoru (zóny).

3.5 ohnivzdorný pásmo: Místnost (nebo jiná část budovy) s protipožárními bariérami, vybavená (v případě potřeby) systémy požární ochrany v souladu s požadavky regulačních právních aktů a tímto souborem pravidel a určená k ochraně osob spadajících do kategorie s nízkou mobilitní skupiny obyvatelstva (dále jen MGN), od nebezpečných požárních činitelů při požáru. Ohnivzdorná zóna je speciální případ bezpečné zóny.

3.6 pokoj с trvalý pobyt lidí: Místnost, ve které se lidé zdržují nepřetržitě alespoň 2 hodiny nebo celkem 6 hodin během dne.

3.7 krok za krokem horizontální evakuace: Konstrukční řešení, které počítá s možností evakuace osob v případě požáru do sousední části objektu, umístěné ve stejném podlaží (úrovni), oddělené požárními přepážkami a opatřené nouzovými východy v souladu s požadavky tohoto souboru pravidla.

3.8 výpočet hasič riziko: Vypočtené stanovení požárního nebezpečí v souladu s metodami schválenými předepsaným způsobem.

3.9 nezávislý způsobem evakuace: Únikový východ z části budovy, která nemá žádné východy z jiných částí budovy.

3.10 nezávislý evakuace výstup: Nouzový východ vedoucí k evakuační cestě a nezahrnující části budovy (prostorů) s jiným funkčním požárním nebezpečím.

ČTĚTE VÍCE
Lze stavební písek použít v pískovišti?

3.11 záchrana: Proces nuceného pohybu osob venku, když jsou vystaveny nebezpečným faktorům požáru nebo když bezprostředně hrozí tento zásah.

Poznámka – Záchrana se provádí samostatně, za pomoci hasičských sborů nebo speciálně vyškoleného personálu, včetně použití záchranných prostředků, prostřednictvím evakuace a nouzových východů.

3.12 slepá ulička koridor: Chodba (část chodby), ze které je evakuace možná pouze jedním směrem.

Poznámka – Chodba (část chodby) není slepou uličkou, pokud její délka nepřesahuje 6 m a evakuace jedním směrem se provádí do chodby, ze které je možná evakuace osob dvěma směry.

3.13 skříň sdělení (skříň pro komunikace): Skříň pro vizuální kontrolu a kontrolu inženýrských sítí budovy, není určena pro umístění technických zařízení, s výjimkou zařízení pro nouzové vypnutí.

3.14 vykořisťován víko (operováno střecha): Zakrytí budovy, ve které se předpokládá trvalý pobyt osob (nejméně 2 hodiny nepřetržitě nebo celkem 6 hodin během dne).

4 Obecné požadavky

4.1 Obecné informace ustanovení

4.1.1 Požadavky tohoto souboru pravidel jsou stanoveny pro:

zajištění možnosti včasné a nerušené evakuace osob v případě požáru;

zajištění možnosti záchrany osob v případě požáru.

4.1.2 Ochrana osob na evakuačních cestách musí být zajištěna komplexem prostorově plánovacích, ergonomických, konstrukčních, inženýrských, technických a organizačních řešení.

Evakuační cesty v areálu musí zajišťovat bezpečný pohyb osob nouzovými východy z tohoto areálu.

Mimo areál by měla být zajištěna ochrana evakuačních cest, aby byla zajištěna bezpečná evakuace osob, s přihlédnutím k funkčnímu požárnímu nebezpečí prostorů směřujících k evakuační trase, počtu evakuovaných osob, skupin jejich pohyblivosti, stupni požární odolnosti a konstrukčnímu třída požárního nebezpečí budovy, počet nouzových východů z podlaží a z budovy obecně.

Požární nebezpečí stavebních materiálů povrchových vrstev konstrukcí (povrchových úprav a obkladů) v prostorách a na únikových cestách mimo areál by mělo být omezeno v závislosti na funkčním požárním nebezpečí areálu a budovy, počtu osob, jakož i s přihlédnutím k další požárně technické charakteristiky stavby.

4.1.3 V případech, kdy se předpokládá možnost odchylky od kteréhokoli požadavku tohoto souboru pravidel, je to uvedeno v odstavci „zpravidla“ a s podmínkami, za kterých jsou odchylky povoleny.

4.1.4 Rozměry evakuačních cest a východů (šířka a výška), jakož i geometrické charakteristiky konstrukčních prvků evakuačních cest (výška a šířka schodů atd.), uvedené v tomto souboru pravidel, s výjimkou zvláště uvedené případy, jsou označeny světlem. Světlá velikost je minimální vzdálenost mezi vyčnívajícími strukturami prvku měřeného v jeho normální projekci.

4.1.5 Odchylky od geometrických parametrů evakuačních cest a východů jsou povoleny maximálně do 5 %.

4.1.6 Tato část souboru pravidel stanoví obecné požadavky na budovy všech funkčních tříd požárního nebezpečí. Požadavky na stavby (části staveb) konkrétních funkčních tříd požárního nebezpečí stanovené v následujících částech nemohou snižovat požadavky tohoto paragrafu, s výjimkou speciálně stanovených případů.

4.1.7 Ochrana MGN v případě požáru, jakož i osob s omezenou pohyblivostí, by měla být zajištěna v souladu s požadavky oddílu 9.