1 VYPRACOVÁNO Federálním státním rozpočtovým orgánem „Ruský institut pro normalizaci“ (FSBI „RST“) spolu s ředitelem projektů Centra pro rozvoj regionální ekonomiky a městského prostředí odboru „Regionální rozvoj a investice“ ANO „Agentura pro strategické iniciativy na podporu nových projektů“ (ASI) O. S. Vovk

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 393 „Služby (práce) v oblasti bydlení a komunálních služeb a vytváření komfortního městského prostředí“

4 POPRVÉ PŘEDSTAVENO

Pravidla pro aplikaci této normy jsou stanovena v Článek 26 federálního zákona ze dne 29. června 2015 N 162-FZ „O normalizaci v Ruské federaci“. Informace o změnách tohoto standardu jsou zveřejňovány v ročním (k 1. lednu běžného roku) informačním indexu „Národní standardy“ a oficiální znění změn a dodatků je zveřejňováno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto standardu bude odpovídající upozornění zveřejněno v příštím vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“. Relevantní informace, upozornění a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu (www.rst.gov.ru)

Rozsah 1

Tato norma sjednocuje klíčové definice, stanovuje základní požadavky a procesy pro integrované zlepšování městských oblastí včetně problematiky jejich fungování.

2 Normativní reference

Tato norma používá normativní odkazy na následující dokumenty:

SP 82.13330 „SNiP III-10-75 Terénní úpravy“

SP 59.13330 „SNiP 35-01-2001 Přístupnost budov a staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu“

Poznámka – Při používání této normy je vhodné ověřit si platnost referenčních norem (kodexů) ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu nebo pomocí každoročních informací index „Národní standardy“, který je zveřejněn k 1. lednu běžného roku, a podle vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ za aktuální rok. Pokud se nahradí odkazovaný dokument, na který je uveden nedatovaný odkaz, doporučuje se použít aktuální verzi tohoto dokumentu s přihlédnutím ke všem změnám provedeným v této verzi. Pokud je nahrazen referenční dokument, na který je uveden datovaný odkaz, doporučuje se použít verzi tohoto dokumentu s rokem schválení (akceptace) uvedeným výše. Pokud je po schválení této normy provedena změna v odkazovaném dokumentu, na který je uveden datovaný odkaz, která ovlivní ustanovení, na které se odkazuje, doporučuje se, aby bylo toto ustanovení aplikováno bez ohledu na tuto změnu. Pokud je referenční dokument zrušen bez náhrady, pak se ustanovení, ve kterém je na něj uveden odkaz, doporučuje použít v části, která nemá vliv na tento odkaz. Je vhodné zkontrolovat informace o fungování souborů pravidel ve Federálním informačním fondu standardů.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně naředit lepidlo na keramické dlaždice?

3 Termíny a definice

Tato norma používá termíny podle SP 82.13330, SP 59.13330 a také následující termíny s odpovídajícími definicemi:

3.1 terénní úpravy: Činnosti k realizaci opatření směřujících k zajištění a zlepšení komfortu životních podmínek občanů, udržení a zlepšení hygienického a estetického stavu území obce, zachování území sídel a objektů nacházejících se na těchto územích.

3.2 komplexní vylepšení: Soubor opatření směřujících k vytvoření a udržení funkčně, environmentálně, informačně a esteticky uspořádaného městského prostředí.

3.3 městské prostředí: Soubor územně vyjádřených přírodních, architektonických, plánovacích, environmentálních, sociokulturních a dalších faktorů, které charakterizují životní prostředí v obcích (včetně venkovských sídel) a určují komfort bydlení na takovém území.

3.4 příjemné městské prostředí: Schopnost městského prostředí poskytovat slušnou úroveň veřejných služeb, vyváženou dopravní infrastrukturu, možnost nerušeného pohybu různých kategorií občanů, kompetentní zonaci, uspokojování sociálních, kulturních, vzdělávacích, rekreačních potřeb občanů, adekvátní úroveň hluku a informačního znečištění.

3.5 kvalita městského prostředí: Schopnost městského prostředí uspokojovat objektivní potřeby a nároky obyvatel města v souladu s obecně uznávanými normami a standardy bydlení v dané době.

3.6 příznivé městské prostředí: Schopnost městského prostředí poskytovat slušnou úroveň bezpečnosti, pohodlí, šetrnosti k životnímu prostředí, identity a rozmanitosti, modernosti a relevance životního prostředí, stejně jako efektivitu řízení v různých městských prostorech.

3.7 vytvoření příjemného městského prostředí: Činnosti k zajištění slušné úrovně spotřebitelských služeb, vyvážené dopravní infrastruktury, příležitostí pro nerušený pohyb různých kategorií občanů, kompetentní zonace, uspokojování sociálních, kulturních, vzdělávacích, rekreačních potřeb občanů, přiměřená úroveň hluku a informačního znečištění. .

3.8 veřejný prostor [území]: Nezastavěné plochy nebo jiné části intravilánu přístupné všem občanům (ulice, náměstí, zeleň, nábřeží), dále plochy objektů určených pro hromadnou návštěvu (objekty kultury, umění, obchodu, vzdělávání, rekreace apod.). .).

3.9 trasa: Komunikační systém, přes který je uskutečňován průchod a (nebo) průchod občanů a je zajištěna konektivita městské infrastruktury.

3.10 využívání [údržba] území: Soubor opatření pro hygienické čištění, čištění území a opravy na něm umístěných zlepšovacích prvků, zajišťujících soulad parametrů včetně geometrických a charakteristik požadovaných pro konkrétní území (objekty) s požadavky regulačních právních aktů, vč. technické regulační právní akty.

3.11 správa objektů vylepšení: Vytváření podmínek pro efektivní fungování a využívání zlepšovacích zařízení, zajišťování jejich bezpečnosti, rozvoj v zájmu veškerého obyvatelstva žijícího v intravilánu.

ČTĚTE VÍCE
Jak často byste měli odmrazovat ledničku Samsung No Frost?

3.12 zapojení občanů: Činnosti pro výběr území ke zvelebení, tvorba, úprava a realizace architektonických a stavebních podkladů, realizace projektů územního rozvoje včetně tvorby, rekonstrukcí, oprav a zlepšování a provozování veřejných a vnitroblokových ploch se zapojením občanů, jejich sdružení a dalších osoby – potenciální uživatelé projektů územního rozvoje.

3.13 zlepšovací projekt: Dokumentace obsahující podklady v textové i grafické podobě a definující návrhová řešení (včetně barevnosti) pro terénní úpravy území a jiné objekty úprav.

3.14 vývoj zařízení pro zlepšení: Provádění prací zaměřených na vytvoření nových nebo zkvalitnění stávajících zlepšovacích zařízení a jejich jednotlivých prvků.

3.15 ekonomika městských prostor: Ekonomické aktivity uskutečňované v městském prostoru a zaměřené na dosažení vysoké kvality a úrovně života občanů.

3.16 komplex městských služeb: Komplex podniků, organizací a institucí umístěných na území obydlené oblasti, které slouží hmotným, kulturním a každodenním potřebám obyvatel žijících v obydlené oblasti.

3.17 systém bydlení a komunálních služeb: Komplex ekonomických sektorů, který zajišťuje fungování obytných budov a městských oblastí a vytváří bezpečné, pohodlné a pohodlné životní podmínky pro občany.

3.18 terénní úpravy městských částí: Nedílnou a nezbytnou součástí zvelebování a krajinářské organizace území, zajišťující utváření udržitelného životního prostředí intravilánu s aktivním využíváním stávajících a (nebo) nově vzniklých přírodních celků, jakož i údržbu a pečlivou péči o dříve vytvořené nebo původně existující přírodní prostředí.

prvky zahradní úpravy: Dekorativní, technická, plánovací, konstrukční zařízení, součásti rostlin, různé druhy zařízení a designu, drobné architektonické formy, nestálé nestacionární stavby, venkovní reklama a informace používané jako součásti krajinářských úprav.

3.20 klíčový [hlavní] veřejný prostor: Veřejný prostor celoměstského významu (hlavní náměstí a ulice měst, městské parky, nábřeží).

3.21 místní oblast: Území, na kterém se nachází bytový dům s prvky terénní úpravy a zlepšení, další objekty určené k údržbě, provozu a zlepšení tohoto domu a umístěné na uvedeném území.