Existuje mnoho schémat pro připojení elektrických světelných zdrojů. Nejjednodušší jsou obvody pro zapínání žárovek a složitější jsou zářivky a vysokotlaké rtuťové obloukové výbojky (HALV).

2 Spínací obvody pro žárovky.

Svítidla osvětlovací elektroinstalace napájená z třívodičové třífázové proudové soustavy se zapínají na sdružené síťové napětí (obr. 5),

a ty napájené ze čtyřprůchodové sítě – mezi fázovým a nulovým vodičem (obr. 4e.)

2.2 Schémata zapínání zářivek.

Zářivky lze připojit k elektrické síti pomocí startovacích nebo bezstartérových zapalovacích obvodů.

Při zapínání svítilen se startovacím zapalovacím obvodem se jako startér používá neonová výbojka se dvěma (pohyblivými a pevnými) elektrodami.

Zářivka je zapojena do elektrické sítě pouze sériově s předřadným odporem, který omezuje nárůst proudu ve svítidle a chrání ji tak před zničením. Ve střídavých sítích se jako předřadný odpor používá kondenzátor nebo cívka s velkým indukčním odporem – tlumivka.

Zářivka se zapaluje následovně. Při rozsvícení lampy dochází mezi elektrodami k doutnavému výboji, jehož teplo ohřívá pohyblivou bimetalovou elektrodu. Při zahřátí na určitou teplotu se pohyblivá elektroda spouštěče, která se ohýbá, uzavře se stacionární a vytvoří elektrický obvod, kterým protéká proud potřebný k předehřátí elektrod lampy. Při zahřátí začnou elektrody emitovat elektrony. Během toku proudu v obvodu elektrod lampy se výboj ve startéru zastaví, v důsledku toho se pohyblivá elektroda startéru ochladí a neohýbá se a vrátí se do své původní polohy, čímž se přeruší elektrický obvod lampy. Když dojde k přerušení, EMF se přidá k síťovému napětí. Samoindukce tlumivky a zvýšený napěťový impuls generovaný v tlumivce způsobí obloukový výboj ve výbojce a její zapálení. S výskytem obloukového výboje se napětí na elektrodách lampy a s nimi paralelně zapojených elektrodách spouštěče sníží natolik, že se ukáže jako nedostatečné pro vznik doutnavého výboje mezi elektrodami spouštěče. Pokud se lampa nezapálí, objeví se na startovacích elektrodách plné síťové napětí a celý proces se opakuje.

2.3 Schémata pro zapínání lamp atd.

Lampy DRL zahrnuto ve střídavém napětí elektrické sítě 220V. Prostřednictvím zapalovacího zařízení, které rozsvítí lampu 9

Zapalovací zařízení se skládá z jiskřiště Р, selenový usměrňovač (dioda) NE, nabíjecí odpor R a kondenzátory С1 и С2. Hlavní indukční vinutí v obvodu slouží k zabránění prudkému nárůstu proudu v lampě a také ke stabilizaci jejího spalovacího režimu.

ČTĚTE VÍCE
Co je polyuretanová lišta?

Rozsvícení lamp probíhá takto. Když je lampa zapnutá, proud prochází usměrňovačem NE a nabíjecí odpor R, nabije kondenzátor С2. Když napětí na kondenzátoru С2 dosáhne přibližně 220Vdojde k poruše vzduchové mezery svodiče Р a kondenzátor С2 se vybíjí na přídavné vinutí induktoru, v důsledku čehož se v hlavním vinutí induktoru vytvoří zvýšené napětí, jehož impuls rozsvítí lampu Л . K ochraně usměrňovače před vysokonapěťovým impulsem se používá kondenzátor С1, Kondenzátor С3 nutné k eliminaci rušení rádiového přijímače vytvářeného zapalovačem při zapalování lampy.

je vhozen do mezery mezi pracovními elektrodami, načež začíná proces odpařování rtuti a tlak uvnitř trubice se zvyšuje na 500-10 000 Pa.

Výsledný obloukový výboj je doprovázen intenzivním ultrafialovým zářením.

letní paprsky. Fosfor přeměňuje neviditelné ultrafialové záření na světlo.

Spínací obvod lampy DRL se skládá z tlumivky L, která omezuje proud lampy a stabilizuje režim spalování, a kondenzátoru C, potlačení rádiového rušení.

Doba hoření lampy je 3-10 minut.

Světelný tok a proces zapálení lampy nezávisí na okolní teplotě.

životní prostředí, protože velká baňka je naplněna oxidem uhličitým, který je tepelným izolantem

Výhodou DRL lamp je kombinace malých celkových rozměrů s bolestí

vysoký světelný tok (10-46 klm při výkonech lampy 250-1000 W).

Nevýhody lamp DRL zahrnují přítomnost doby vyhoření. Po poga

Upozorňujeme, že restartování je možné pouze 5-10 minut po vychladnutí lampy.

Dvouelektrodové žárovky DRL nemají zapalovací elektrody a jejich obvod zahrnuje

Zkoušku komplikuje transformátor, svodič a další prvky.

Existují xenonové, kryptonové, sodíkové a metalhalogenidové obloukové výbojky, které se dodávají v různých barvách.

2.5. Schémata zapínání zářivek

Pro připojení zářivek do sítě se používají předřadníky.

parathas různých typů.

Obecně platí, že předřadník LL zahrnuje tlumivky, hvězdicové

ery, kondenzátory a rezistory.

Rýže. 17.4. Schémata pro zapínání zářivek:

a – startér; b a c – obvody spouštěče a autotransformátoru

inkluze; d – schéma zapojení pro rozsvícení 2-lampové žárovky; d – schéma rezonančního zapojení

Startér (obr. 17..4, а) slouží k uzavření (otevření) LL startovacího obvodu. Je vyrobena ve formě skleněné baňky 2, do které jsou připájeny dvě ocelové elektrody 4. K jedné z elektrod je přivařena bimetalová deska 3.

ČTĚTE VÍCE
Jaký typ proudu je pro člověka nejnebezpečnější v elektrických instalacích do 500V?

Pro připojení startéru se na izolátor 5 namontuje hliník nebo mosaz

XNUMX. kolíky 6. Konce elektrod se zasunou do otvorů kolíků a potom se kolíky přitlačí na spoj.

Vedle startovací baňky je umístěn kondenzátor 1. Celé zařízení je potaženo hliníkem

spodní skříň s izolačním těsněním.

Nejjednodušší schéma zapojení LL je znázorněno na Obr. 17.4, b.

Ve výchozím stavu jsou odpory startéru VK a lampy EL velmi velké. Po přivedení energie na startér se mezi jeho elektrodami objeví doutnavý výboj

a odpor startéru klesá. Přes vinutí dvoucívkové tlumivky L, el

Dráty lampy a oblast doutnavého výboje startéru protéká proud pro zahřívání elektrod.

Doutnavý výboj způsobí ohnutí bimetalové desky startéru a to

lituje s elektrodou. Nyní se odpor startéru blíží nule, takže přes el

Během zrodu lampy protéká proud, který ji zahřívá na teplotu 800-900 ° C.

Zároveň se vlivem tepelné emise uvnitř lampy objeví dostatečný počet elektronů. Díky absenci doutnavého výboje se startovací elektrody ochlazují a otevírají

Přerušený obvod způsobí přepětí v samoindukčním emf na škrticí klapce, čímž vznikne elektrický proud

v lampě vysokonapěťový impuls, pod jehož vlivem dochází k ionizaci

ace argonu a par rtuti – skládka se zapálí.

Nyní je odpor LL nízký, ale proud lampy a napětí na něm jsou omezeny

odpor sériově zapojených indukčních vinutí. Startér je pod nízkým napětím a znovu nestartuje.

Použití tlumivky vede ke snížení účiníku cosφ.Pro jeho zvýšení je v obvodu zařazen kondenzátor C2, který když jednou zhasneš lampu

nabíjí přes rezistor R.

Kondenzátory С1 и Sz slouží ke snížení rádiového rušení vznikajícího při startování

Přítomnost spouštěče – kontaktního zařízení – snižuje spolehlivost provozu LL.

Schéma předřadníku bez startéru (obr. 17.4, c) namontované na autotransformátor TV a induktor L.

Dokud se lampa nerozsvítí, protéká induktorem malý proud kvůli dostatečnému

přesně vysoký odpor vinutí w. Na tlumivce je malý úbytek napětí, takže téměř celé síťové napětí je přivedeno na w vinutí transformátoru, což zajišťuje zvýšené napětí ve vinutí w a w.

V důsledku toho jsou vytvořeny podmínky pro zahřátí elektrod a vznik emisí. Lampa se rozsvítí a její odpor se sníží.

ČTĚTE VÍCE
Kolik gramů mleté ​​kávy se získá z 1 kg zrn?

Nyní proud lampy protéká induktorem. Pokles napětí na induktoru se zvyšuje a napětí na vinutích autotransformátoru klesá. V tomto schématu plyn

Prodej se nevyužívá v procesu zapalování LL, ale plní svou druhou roli – limitující

Kontroluje napětí na LL po zapálení.

Ve srovnání s 1 žárovkami jsou 2 žárovky (obr. 17.4, d) více com

jsou kompaktní. Svítilna ЕL2 připojeno přes kondenzátor C2, proto je jeho aktuální vektor před vektorem proudu lampy E1. V tomto případě dochází k neviditelnému blikání lamp asynchronně. Sláma

Boskopický efekt lze snížit připojením svítidel dané místnosti k různým fázím 3fázové sítě.

Ve srovnání se zářivkami jsou zářivky ekonomičtější, ale při startování –

Provozní zařízení těchto lamp spotřebuje asi 30 % elektřina dodávaná ze se-

Nejjednodušší a nejracionálnější z hlediska minimální hmotnosti a ztrát je rezonanční zapojení (obr. 17.4, Obr. E) který se používá v sítích s cha-

při 400 Hz. Pomocí rezonančního efektu vytvořeného obvodem L – C1, C2, ve start-upu

Během druhé periody se na lampě objeví napětí, které je 1,5 – 2,3 krát větší než napětí sítě.

Po zapálení lampy se rezonance přeruší zapnutím odporu lampy.

Bezstartérové ​​obvody mají stále další ztráty v důsledku přítomnosti

i po zapálení lampy je malý proud vlákna, ale tato nevýhoda je kompenzována

se vyznačuje vysokou spolehlivostí bezstartérových obvodů a zvýšením životnosti LL (vzhledem k