4.1. Povrchy míst pro skladování materiálů musí být rovné, nejlépe s tvrdým povrchem bez výmolů a se sklonem maximálně 5°.

Pokrytí ploch pro skladování materiálů by mělo být ekvivalentní pokrytí přístupových cest k nim. Z otevřených skladovacích prostor je nutné odvádět povrchovou (dešťovou) vodu.

4.2. V zimním období je nutné plochy pro skladování materiálů pravidelně odklízet od sněhu a ledu a sypat pískem, popelem nebo struskou.

4.3. Místa pro skladování tuhého paliva musí být suchá, chráněná před zaplavením vodou z tání, sněhovými závějemi a tepelně vodivou vrstvou (z dlažebních kostek, dlažebních kostek, hutněné drti nebo jílu).

4.4. Otevřený sklad tuhých paliv by měl být rozdělen na samostatné oblasti (sekce) s mírným sklonem od středu k okrajům, aby odváděl déšť a tající vodu. Rozměry jednotlivých sekcí (sekcí) je nutné nastavit s ohledem na terén a skladovací kapacitu.

4.5. V otevřených skladech tuhých paliv musí být zajištěna volná plocha pro rozsypání uhlí pro chlazení v případě nadměrného ohřevu nebo samovznícení v komíně. Velikost tohoto místa musí být minimálně 5 % plochy zabrané uhelnými komíny.

4.6. Na návětrné straně vzhledem k ostatním místnostem by měl být zvolen polouzavřený prostor pro skladování lahví se stlačenými nebo zkapalněnými plyny. Místo musí být suché a zpevněné. Plynové lahve musí být chráněny přístřeškem před srážkami a přímým slunečním zářením.

4.7. Místa pro otevřené skladování ropných produktů musí být minimálně o 0,2 m výše než okolí a oplocena zemním valem o výšce minimálně 0,5 m. Kolem místa musí být zřízeny příkopy pro odvod odpadních vod a lapače olejů.

4.8. Prostory s přístřešky pro skladování lahví s kyselinami musí mít drážky, které zajistí odvedení kapaliny na bezpečné místo v případě rozlití.

4.9. Plochy nakládky a vykládky musí být spádované a mít sklon maximálně 5°.

U vjezdu by měla být značka: „Vstup“, na výjezdu – „Odjezd“, v místě, kde se vozidla otáčejí – „Obrat“ atd.

4.10. Místa pro meziskladování zboží musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od železnic a silnic.

4.11. Kapacita nákladových prostorů určených k meziskladování zboží bez pohybu vozidel po nich musí být vypočtena na základě podmínky rovnoměrného rozložení nákladů od zboží umístěného na základně skladovací plochy 250 kg na 1 m2.

ČTĚTE VÍCE
Je možné doplnit barevnou tiskárnu pouze černým inkoustem?

5. Požadavky na suroviny, přířezy, polotovary

5.1. Materiály přijaté ke skladování a uvolněné do výroby by neměly mít škodlivý vliv na pracovníky.

5.2. Pokud je nutné použít materiály, které mohou mít škodlivý vliv na pracovníky, musí být přijata přísná kontrolní opatření ke sledování stavu obalů, obalů, výchozích technických parametrů těchto materiálů a dodržování pravidel bezpečnosti práce a pokynů při práci. s nimi.

5.3. Každá šarže barev a laků, rozpouštědel, ředidel, tvrdidel, polotovarů pro přípravu detergentů, odmašťovacích a leštících směsí musí mít certifikát nebo pas.

5.4. Pro každou šarži SDYV přicházející na sklad musí být vypracován akt s uvedením počtu SDYV, stavu nádob, šablon, jakož i opatření přijatých k odstranění zjištěných závad a opatření k zajištění bezpečnosti SDYV.

5.5. Skladování karbidu vápníku a dalších látek, které aktivně interagují s vodou, by mělo být prováděno v obalech dodavatele (v sudech, nádobách, sklenicích, baňkách atd.) v suchu, chráněném před vlhkostí a dobře větraném, v uzavřených, ohnivzdorných skladech s světlá střecha a vnější elektrické osvětlení.

Drcení a zavěšení karbidu vápníku by mělo být prováděno opatrně, aby se zabránilo tvorbě a hromadění prachu.

Náhodně rozlitý karbid vápníku je třeba pečlivě shromáždit.

Otevírání sudů s karbidem vápníku, jejich zavěšování, odsávání jemných částic a prachu se musí provádět ve speciálních místnostech.

5.6. Příjem, vykládka, třídění a řezání šrotu a odpadu z neželezných kovů musí být prováděno v souladu s požadavky GOST 1639, šrot a odpad ze železných kovů – v souladu s GOST 2787.

5.7. Materiály používané pro přípravu formovacích a jádrových směsí musí mít atest.

5.8. Nové materiály lze použít ve výrobě po dohodě s orgány státního hygienického a epidemiologického dozoru.

5.9. Po vyjmutí z lisu a před jejich umístěním do stohů nebo na stojany je třeba matrice očistit od nečistot a oleje a pracovní části namazat čerstvým mazivem.

5.10. Při přebírání brusných kotoučů byste měli v první řadě věnovat pozornost stavu obalu. Vlhká kola by měla být přijata ke skladování po vysušení, vyčištění a zkoušce mechanické pevnosti. 100 % takových kruhů podléhá ověření.

5.11. Brusné nástroje je nutné pro skladování třídit podle materiálu, tvaru a zrnitosti. Brusné nástroje musí být chráněny před vystavením nízkým teplotám, vlhkosti a nárazům. Teplota při skladování brusných nástrojů na keramickém pojivu by neměla být nižší než 5°C, na bakelitovém pojivu – ne nižší než 15°C. Relativní vlhkost vzduchu při skladování brusných nástrojů by se měla pohybovat v rozmezí 50-65%.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně prát bílé tenisky v pračce?

5.12. Skladovatelnost kotoučů na bakelitových a magnéziových spojích by neměla přesáhnout jeden rok. Po uplynutí stanovené doby musí být kola před použitím podrobena zkoušce pevnosti.

5.13. Brusné kotouče musí mít razítko o zkoušce pevnosti s uvedením data a při přejímce musí být přezkoušeny poklepáním dřevěným kladívkem.

5.14. Brusné kotouče po přebroušení profilu musí být testovány na pevnost a musí mít druhé razítko označující, že prošly těmito testy.

5.15. Brusné kotouče bez zkušebního razítka nebo s prošlou dobou použitelnosti by neměly být přijímány do skladu ke skladování.

5.16. Zkapalněné, stlačené a rozpuštěné plyny pod tlakem, hořlavé kapalné a pevné látky, toxické, žíravé, žíravé a jiné účinné látky jsou klasifikovány podle GOST 19433 v závislosti na druhu a stupni nebezpečí se stanovením ukazatelů, kritérií a klasifikace nebezpečných věcí.

5.17. Každá nákladová jednotka a vozidlo s nebezpečným nákladem v souladu s GOST 19433 musí mít označení charakterizující přepravní nebezpečí nákladu a obsahující:

5.17.1. Značka nebezpečí podle GOST 19433, ve tvaru čtverce, na barevném (oranžová, bílá, zelená, červená, modrá, žlutá, černá, kombinovaná ze dvou uvedených barev) pozadí se symbolem nebezpečí (černá, bílá nebo červená ) a nápis charakterizující nebezpečný účinek látky (výbušný, jedovatý plyn, hořlavý plyn, oxidační činidlo atd.);

5.17.2. UN sériové číslo je uvedeno na štítku s nebezpečím nebo na samostatném oranžovém obdélníkovém štítku s černým rámečkem. Pro vnitrostátní přepravu lze místo UN čísla použít konvenční číslo podle seznamu nebezpečných věcí třídy 1;

5.17.3. Navíc v případech určených dokumentací pro konkrétní typ výrobku mohou být použity manipulační značky.

5.18. Požadavky GOST 19433 se nevztahují na označování nebezpečných věcí v malých obalech (od 0,5 do 3,0 kg pro třídy nebezpečnosti 4.1 a 6.1; od 0,5 do 1,0 kg pro třídy nebezpečnosti 4.3 a 5.1; od 1,0 do 2,0 kg pro třídu nebezpečnosti 8; do 0,12 l pro třídu nebezpečnosti 2; od 0,5 do 5,0 l pro třídu nebezpečnosti 3).

Skladové práce v podniku se provádějí v souladu s „Pravidly ochrany práce při nakládce a vykládce a umístění zboží“, technologickými mapami nebo pokyny k ochraně práce schválenými vedoucím podniku.

ČTĚTE VÍCE
Jak ošetřit půdu ve skleníku na podzim proti molicím?

Skladování materiálů je organizováno v souladu s požadavky norem GOST. SNiP, další regulační právní akty.

Skladování a skladování materiálů musí být organizováno s ohledem na jejich kompatibilitu a zajištění požární bezpečnosti v souladu s požadavky „Požárních předpisů v Ruské federaci“ (schváleno nařízením vlády Ruské federace ze dne 25. dubna 2012 č. 390).

Všichni pracovníci obsluhující sklady, kde jsou skladovány látky a materiály, které mohou být nebezpečné, zdraví škodlivé, jedovaté, požární nebo výbušné, jsou povinni znát vlastnosti látek a dodržovat pravidla, předpisy a pokyny požární bezpečnosti. Pracovníci skladů absolvují školení požární bezpečnosti jednou ročně.

Veškeré materiály přicházející do skladů podniku (laky, barvy, hořlavé a hořlavé kapaliny (dále jen GZh, resp. hořlavé kapaliny), kyseliny, rozpouštědla atd.) musí být přijaty a vydány k použití pouze v případě, že mají pas ( osvědčení).

Všechny nádoby pro jejich uložení musí mít štítky (štítky) s přesným názvem materiálu v nich obsaženého.

Reagující látky musí být skladovány odděleně.

Nádoby musí mít těsně uzavřená víka. Sudy jsou umístěny zátkami nahoru. V prostorách, kde jsou skladovány, je zakázáno stáčet a balit hořlavé kapaliny a plyny.

Ve skladech skladujících hořlavé kapaliny a hořlavé kapaliny je zakázáno:

– používejte nástroj vyrobený z materiálu vytvářejícího jiskry;

– skladovat hořlavé kapaliny a plyny v otevřených, vadných nádobách, které nesplňují požadavky na balení a skladování;

– házet kontejnery (sudy) při nakládce a vykládce;

– skladujte prázdné nádoby a jakékoli jiné (nehořlavé) materiály;

– skladovat a přepravovat iniciátory společně s látkami, jejichž směsi vedou k výbuchu.

Vozidla pro přepravu hořlavých kapalin a hořlavých kapalin musí mít 2 hasicí přístroje, 2 hasicí plstě, musí být vybavena uzemněním a lapačem jisker na výfukovém potrubí vedoucím pod chladič.

Lahve s hořlavými plyny (vodík, acetylén atd.) jsou skladovány odděleně od lahví s kyslíkem a jinými okysličovadly a také odděleně od toxických plynů.

Při skladování a přepravě kyslíkových lahví se vyhněte kontaktu s tuky a olejovými materiály. Při ručním přelepování je zakázáno dotýkat se ventilů.

Ve skladech plynových lahví není dovoleno skladovat jiné látky, materiály a předměty

Válce s botkami jsou uloženy ve svislé poloze.

Je zakázáno skladovat lahve s vadnými ventily, poškozenými pouzdry, prasklinami, promáčklinami nebo silnou korozí.

ČTĚTE VÍCE
Jaký podklad se doporučuje pro pokládku PVC obkladů Castle?

Kyseliny a žíraviny jsou skladovány v oddělených místnostech, ohnivzdorně izolované od ostatních. Podlahy v místnostech a pod přístřešky jsou obloženy kyselinovzdornou dlažbou a opatřeny odvodňovacími žlaby.

Při skladování kyselin dbejte na to, aby byla nádoba utěsněná a zabraňte jejich kontaktu s organickými materiály – dřevem, slámou atd.

Skladování kyselin ve sklepech a polosuterénech je zakázáno.

Při skladování ve stejné místnosti jsou kyseliny a žíravé látky umístěny na oddělených plochách oddělených stranami o výšce nejméně 15 cm.

Pro skladování by měly být přiděleny samostatné místnosti:

– barvy a laky a rozpouštědla;

Je zakázáno používat otevřený oheň v místnostech, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny, hořlavé kapaliny a jiné hořlavé materiály.

Mezi stohy (regály) pro skladování materiálu ve skladech jsou umístěny průchody o šířce 1 m a průchody, jejichž šířka závisí na rozměrech vozidel.

Je zakázáno opírat (opírat) materiály a výrobky o ploty a prvky dočasných a trvalých staveb.

Vzdálenost mezi řadami stohů musí být stanovena s ohledem na možnost instalace kontejnerů do stohu, vyjímání kontejnerů ze stohu pomocí manipulačních prostředků použité mechanizace a zajištění nezbytných protipožárních přestávek.

V místech, kde jsou skladovány hořlavé a hořlavé látky, musí být zřetelné nápisy (značky) zákaz kouření, používání otevřeného ohně a topných zařízení s otevřenými zdroji tepla.

Místa pro skladování a používání hořlavých a hořlavých látek musí být vybavena hasicím zařízením (hasicí přístroje, azbestový plech, písek).

Způsoby stohování nákladu musí zajistit stabilitu stohů balíků a nákladu v nich obsaženého; mechanizované vyvíjení stohů a zvedání nákladu pomocí namontovaných chapadel zdvihacích a přepravních zařízení; bezpečnost osob pracujících na stohu nebo v jeho blízkosti; možnost používání a běžného fungování ochranných prostředků pro pracovníky a hasičské techniky; cirkulace proudění vzduchu při přirozeném nebo umělém větrání uzavřených skladů.

V tomto případě je třeba přijmout opatření proti samovolnému posunu skladovaných věcí. Skladovací prostory musí být chráněny před povrchovou vodou. V zimě by měly být zbaveny sněhu a ledu.