Drobné druhy prací vykonávané během pracovní směny a povolené k výrobě v pořadí běžného provozu musí být obsaženy v seznamu prací předem vypracovaném a podepsaném technickým vedoucím nebo osobou odpovědnou za elektrická zařízení, schváleném vedoucím organizace. V tomto případě musí být splněny následující požadavky:

práce v pořadí aktuálního provozu (seznam prací) platí pouze pro elektroinstalace s napětím do 1000 V;

práce provádí provozní nebo provozně-opravárenský personál na zařízení nebo prostoru, který je těmto pracovníkům přidělen.

Přípravu pracoviště provádějí stejní zaměstnanci, kteří následně provádějí potřebné práce.

Práce v pořadí rutinního provozu, uvedené v seznamu, jsou trvale povoleny, pro které nejsou zapotřebí žádné další pokyny, příkazy nebo cílené pokyny.

Při sestavování seznamu prací v pořadí aktuálního provozu je třeba vzít v úvahu bezpečnostní podmínky a možnost individuálního provádění konkrétních prací, kvalifikaci personálu, stupeň důležitosti elektroinstalace jako celku nebo její jednotlivé prvky v technologickém procesu.

Seznam musí obsahovat pokyny definující typy prací, které může tým vykonávat.

Práce prováděné v rámci běžného provozu v elektrických instalacích s napětím do 1000 V mohou zahrnovat:

práce v elektroinstalacích s jednosměrným napájením;

odpojování a připojování kabelů, vodičů elektromotorů a dalších zařízení;

opravy magnetických spouštěčů, spínačů, stykačů, spouštěcích tlačítek a jiných podobných spouštěcích a spínacích zařízení za předpokladu, že je instalováno mimo panely a sestavy;

opravy jednotlivých elektrických přijímačů (elektromotory, elektrické ohřívače atd.);

opravy samostatně umístěných magnetických stanic a řídicích jednotek;

demontáž a montáž elektroměrů, jiných přístrojů a měřicích přístrojů;

výměna pojistek, opravy elektroinstalace a armatur osvětlení, výměna lamp a čištění lamp umístěných ve výšce nejvýše 2,5 m;

jiné práce vykonávané na území organizace, v kancelářských a bytových prostorách, skladech, dílnách apod.

Uvedený výčet prací není vyčerpávající a může být doplněn rozhodnutím vedoucího organizace. V seznamu musí být uvedeno, jaké práce lze provádět jednotlivě.

7 Práva a povinnosti zhotovitele díla.

2.1.7. Producent díla odpovídá:

pro soulad připraveného pracoviště s pokyny pracovního řádu dodatečná bezpečnostní opatření vyžadovaná podmínkami práce;

pro jasnost a úplnost cílených pokynů pro členy týmu;

za dostupnost, provozuschopnost a správné používání nezbytných ochranných prostředků, nástrojů, zařízení a zařízení;

pro bezpečnost plotů, plakátů, uzemňovacích a uzamykacích zařízení na pracovišti;

ČTĚTE VÍCE
Jaký je nejlepší plynový sporák s elektrickou troubou?

za bezpečný průběh práce a dodržování těchto Pravidel jím i členy týmu;

pro neustálé sledování členů týmu.

Výrobce prací vykonávaných současně v elektrických instalacích s napětím nad 1000 V musí mít skupinu IV a v elektrických instalacích s napětím do 1000 V – skupina III, s výjimkou prací v podzemních stavbách, kde je možný výskyt škodlivých plynů, pracovat pod napětí, přetahování a výměna pracovních vodičů na venkovních vedeních s napětím do 1000 V, zavěšených na podpěrách venkovních vedení s napětím nad 1000 V, pro které musí mít operátor práce skupinu IV.

Výrobce prací prováděných na zakázku může mít při práci ve všech elektrických instalacích skupinu III, kromě případů uvedených v odstavcích. 2.3.7, 2.3.13, 2.3.15, 4.2.5, 5.2.1 těchto Pravidel.

2.3.7. Při provádění neodkladných prací musí mít vedoucí práce (dozorce) z provozního personálu provádějícího práce nebo dohlížejícího na osoby pracující v elektrických instalacích s napětím nad 1000 V skupinu IV a v elektrických instalacích s napětím do 1000 V skupinu III. Členové týmu pracující v elektrických instalacích s napětím do a nad 1000 V musí mít skupinu III.

Před přijetím musí být dokončena všechna technická opatření k přípravě pracoviště, jak určí zadavatel.

2.7.4. Odpovědný vedoucí a vedoucí práce (vedoucí) musí před jeho přijetím do práce zjistit u osoby, která mu to povoluje, jaká opatření byla přijata k přípravě pracoviště, a společně s přijímajícím tuto přípravu zkontrolovat osobní prohlídkou v rámci pracoviště.

V nepřítomnosti provozního personálu, ale s jeho svolením, může odpovědný vedoucí práce společně s výrobcem práce samostatně kontrolovat přípravu pracoviště.

2.10.2. Při přestávce v práci z důvodu konce pracovního dne musí být tým odstraněn z pracoviště.

Bezpečnostní plakáty, ploty, vlajky, uzemnění se neodstraňují.

Pracovník (vedoucí práce) musí předat příkaz k povolení a v případě jeho nepřítomnosti příkaz zanechat na místě k tomu určeném, např. ve složce stávajících příkazů. V elektrických instalacích, které nemají místní provozní personál, je vedoucímu práce (dozorci) dovoleno ponechat pracovní četu na konci pracovního dne.

Dokončení práce podepisuje mistr práce (vedoucí) ve své kopii objednávky.

2.11.1. Po úplném dokončení práce musí vedoucí práce (vedoucí) odstranit družstvo z pracoviště, odstranit provizorní oplocení, přenosné bezpečnostní plakáty, praporky a uzemnění nainstalované týmem, uzavřít dveře elektroinstalace zámkem a dokumentovat úplné dokončení díla s jeho podpisem. Po kontrole pracovišť musí odpovědný vedoucí práce formalizovat úplné dokončení práce v pracovním příkazu.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když budete každý den pít olej z černého kmínu?

2.11.2. O úplném dokončení práce a jeho splnění požadavků bodu 2.11.1 těchto Pravidel musí pracovník (vedoucí) informovat službu konající provozní personál nebo zaměstnance, který vydal pracovní příkaz.

seznam provedených prací v pořadí aktuální operace

Dobrý den, milí čtenáři. Téma příspěvku – seznam provedených prací v pořadí aktuální operace v elektrických instalacích do 1000 voltů. Tyto informace budou užitečné pro elektrikáře, elektrikáře, elektrikáře a tedy i pro management. Taky křížovka č. 3.

Pojďme nejprve zjistit, jaký druh seznamu prací je v pořadí aktuálního provozu?

Toto je seznam těch děl, u kterých není vyžadováno provedení jakýchkoli dodatečných příkazů, pokynů, povolení nebo cílených pokynů. Řekli, běž a udělej to. Provádí se týmem (3 + 2 přijímací skupiny), nebo individuálně (se skupinou 3).

Seznam prací provedených v pořadí běžného provozu v elektrických instalacích do 1000 Voltů.

SE STRESEM

 • Připojování a odpojování vodičů, kabelů elektromotorů a dalších zařízení. (3)
 • Práce v elektroinstalacích s jednosměrným napájením. (3+2)
 • Běžné opravy jednotlivých motorů. (3)
 • Opravy stykačů, startérů, jističů, startovacích tlačítek, spínačů, sestav instalovaných mimo rozváděče, panelů. (3)
 • Opravy jednotlivých elektrických ohřívačů. (3)
 • Péče o kartáčový aparát na nefunkčním elektromotoru. (3)
 • Opravy samostatně umístěných magnetických stanic, jednotlivých elektrických přijímačů, řídících jednotek. (3)
 • Výměna pojistek zástrček. (3)
 • Výměna lamp, čištění lamp, opravy svítidel, elektroinstalace, elektroinstalace ve výšce do 2,5 metru od stálých svítidel (kromě zvláště nebezpečných prostor). (3)
 • Totéž, ale s použitím štaflí, žebříků, také ve zvláště nebezpečných místnostech. (3+2)
 • Výměna pojistek v sestavách a panelech. (3+2)
 • Montáž a demontáž elektroměrů, měřicích přístrojů a dalších přístrojů. (3+2)
 • Ostatní práce na území, v obytných, kancelářských prostorách, dílnách, skladech a jiných podobných prostorách.

BEZ ODSTRANĚNÍ NAPĚTÍ NA ŽIVÝCH ČÁSTICH A V jejich blízkosti (3)

 • Hledání závad na elektrickém pohonu stroje.
 • Kontrola nepřítomnosti napětí ve světelném obvodu a spínacím zařízení do 1000 V.
 • Výměna pojistek zástrčky.
 • Údržba baterie.
 • Údržba telefonního zařízení s napětím.

OSTATNÍ PRÁCE (3)

 • Renovace elektroinstalací do 1000V.
 • Doplnění oleje do ložisek.
 • Hromadné testování výrobků a materiálů pomocí stacionárních zkušebních zařízení s uzavřenými živými částmi, s uzamykáním dveří.

Veškeré práce provedené v rámci běžného provozu musí být zaznamenány v provozním deníku.

Je-li vyšší provozní personál, je mu oznámeno místo výkonu práce, její charakter, začátek a konec.

ČTĚTE VÍCE
Jak prát polštář naplněný umělým labutím prachem?

Výše uvedený seznam není vyčerpávající. Může být doplněn vedením organizace, ale neměl by odporovat MPOT(PB)EE.

Brzy se na obrazovce objeví seznam prací potřebných pro povolení, přihlaste se k odběru novinek, abyste byli informováni o událostech.

Pokračování turnaje! Křížovka č. 3

==>ZAČNĚTE POROZUMĚT

křížovka č. 3

==>POSLAT ODPOVĚĎ

Anekdota z projektu:

Duše elektrikáře Sidorova vyžadovala páru, kvas a březová košťata. Žaludek vyžadoval jídlo, tělo vyžadovalo spánek. Vedoucí dílny ale naléhavě požadoval instalaci osvětlení.

Viz také:

Nyní máte k dispozici seznam prací provedených v pořadí běžného provozu v elektrických instalacích do 1000 Voltů. Užijte si to pro své zdraví. Pokud máte nějaké dotazy nebo doplňky, zanechte prosím komentář.

PS Byl článek užitečný? Sdílejte odkaz se svými přáteli na sociálních sítích.